14-12-2023r.
godzina 14:39
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142342 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: UchwałyUchwały IV kadencji wprowadzone od 1 stycznia 2004 r.
Uchwała Nr XIII/145/2008
zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność gminy Sośnicowice więcej...
Uchwała Nr XIII/144/2008
zbycia lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ulicy Szkolnej 1a w Smolnicy więcej...
Uchwała Nr XIII/143/2008
zmiany budżetu gminy Sośnicowice na rok 2008 więcej...
Uchwała Nr XIII/142/2008
przyjęcia „Planu Odnowy Miejscowości Łany Wielkie” więcej...
Uchwała Nr XIII/141/2008
nadania imienia Gimnazjum w Sośnicowicach więcej...
Uchwała Nr XIII/140/2008
przyznanie nagrody „Złota Sosna” w roku 2008 więcej...
Uchwała Nr XIII/139/2008
przyznanie nagrody „Złota Sosna” w roku 2008 więcej...
Uchwała Nr XIII/138/2008
zatwierdzenia bilansu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośnicowicach więcej...
Uchwała Nr XIII/137/2008
rozpatrzenia skargi p. Gabrieli Wybierek na działalność Burmistrza więcej...
Uchwała Nr XIII/136/2008
ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Domu Kultury w Sośnicowicach więcej...
Uchwała Nr XIII/135/2008
ustalenia wysokości opłat za umieszczania szyldów i urządzeń reklamowych , na obiektach i terenach stanowiących własność Gminy Sośnicowice więcej...
Uchwała Nr XIII/134/2008
udzielenie absolutorium Burmistrzowi Sośnicowic za rok 2007 więcej...
Uchwała Nr XII/133/2008
zmiany budżetu gminy Sośnicowice na rok 2008 więcej...
Uchwała Nr XI/132/2008
wyrażenia zgody na wniesienie do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gliwicach wkładu niepieniężnego w postaci środków trwałych stanowiących własność gminy Sośnicowice i objęcie w zamian udziałów w podwyższonym kapitale więcej...
Uchwała Nr XI/131/2008
wyznaczenia zakładu pracy z terenu gminy Sośnicowice celem zapewnienia miejsca wykonywania kary w roku 2008 więcej...
Uchwała Nr XI/130/2008
zmiany budżetu gminy Sośnicowice na rok 2008 więcej...
Uchwała Nr XI/129/2008
zasad umieszczania szyldów i urządzeń reklamowych na obiektach i terenach stanowiących własność Gminy Sośnicowice więcej...
Uchwała Nr XI/128/2008
zasad nabycia zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata oraz zbywania lokali więcej...
Uchwała Nr XI/127/2008
zatwierdzenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sośnicowicach więcej...
Uchwała Nr XI/126/2008
upoważnienia Burmistrza Sośnicowic do zawarcia porozumienia z Komendantem Miejskim Policji w Gliwicach w sprawie przekazania środków finansowych więcej...
Uchwała Nr XI/125/2008
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do trzech lat więcej...
Uchwała Nr X/124/2007
: zatwierdzenia Planu Odnowy Wsi Smolnica na lata 2007-2013 więcej...
Uchwała Nr X/123/2007
przyjęcia budżetu gminy na rok 2008 więcej...
Uchwała Nr X/122/2007
zmiany budżetu gminy Sośnicowice na rok 2007
Uchwała Nr X/121/2007
zasad korzystania ze stołówek szkolnych prowadzonych przez Gminę Sośnicowice oraz wysokości odpłatności za posiłki przygotowywane w tych stołówkach więcej...
Uchwała Nr X/120/2007
ustalenie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Sośnicowice więcej...
Uchwała Nr X/119/2007
uchwalenia statutu Gminnego Przedszkola w Rachowicach więcej...
Uchwała Nr X/118/2007
uchwalenia statutu Gminnego Przedszkola w Smolnicy więcej...
Uchwała Nr X/117/2007
uchwalenia statutu Gminnego Przedszkola w Bargłówce więcej...
Uchwała Nr X/116/2007
uchwalenia statutu Gminnego Przedszkola w Kozłowie więcej...
Uchwała Nr X/115/2007
uchwalenia statutu Gminnego Przedszkola w Łanach Wielkich więcej...
Uchwała Nr X/114/2007
zmiany Uchwały Nr IX/96/2007 z dnia 15 listopada 2007 ar w sprawie zmiany budżetu gminy Sośnicowice na rok 2007
Uchwała Nr IX/113/2007
obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na rok 2008 więcej...
Uchwała Nr IX/112/2007
uchylenia uchwały w sprawie podatku od posiadania psów na terenie gminy Sośnicowice więcej...
Uchwała Nr IX/111/2007
uchwalenia programu zdrowotnego pod nazwą więcej...
Uchwała Nr IX/110/2007
stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Sośnicowice więcej...
Uchwała Nr IX/109/2007
stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Sośnicowice więcej...
Uchwała Nr IX/108/2007
zatwierdzenia działań w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi n rok 2008 więcej...
Uchwała Nr IX/107/2007
uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008 więcej...
Uchwała Nr IX/106/2007
dopłaty dla grupy taryfowej dostawców ścieków komunalnych oczyszczonych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gliwicach (Smolnica,Sośnicowice) więcej...
Uchwała Nr IX/105/2007
dopłat dla grupy taryfowej odbiorców wody dostarczanej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gliwicach (Smolnica, Kozłów) więcej...
Uchwała Nr IX/104/2007
określenia opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych (ZGKiM) więcej...
Uchwała Nr IX/103/2007
regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sośnicowice więcej...
Uchwała Nr IX/102/2007
ustalenia regulaminu wynagradzania, nagród i przyznawania dodatków dla nauczycieli wszystkich szczebli awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach,przedszkolach i świetlicach szkolnych prowadzonych przez Gminę Sośnicowice więcej...
Uchwała Nr IX/101/2007
zaopiniowania zaktualizowanego projektu planu aglomeracji więcej...
Uchwała Nr IX/100/2007
dopłat dla grupy taryfowej dostawców ścieków komunalnych oczyszczonych przez ZGKiM w Sośnicowicach więcej...
Uchwała Nr IX/99/2007
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków więcej...
Uchwała Nr IX/98/2007
wezwania Pana Kazimierza Kaczmara Sekretarza Gminy Sośnicowice do złożenia oświadczenia lustracyjnego więcej...
Uchwała Nr IX/97/2007
wezwania Pana Leszka Pietrasińskiego Skarbnika Gminy Sośnicowice do złożenia oświadczenia lustracyjnego więcej...
Uchwała Nr IX/96/2007
zmiany budżetu gminy Sośnicowice na rok 2007 więcej...
Uchwała Nr VIII/95/2007
obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Łanach Wielkich przy ul. Wiejskiej 47 więcej...
Uchwała Nr VIII/94/2007
upoważnienia Burmistrza Sośnicowic do zawarcia umowy z gminą Gliwice w sprawie pomocy finansowej więcej...
Uchwała Nr VIII/93/2007
wyboru ławników na kadencję w latach 2008-2011 więcej...
Uchwała Nr VIII/92/2007
wyrażenia zgody na wniesienie do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gliwicach wkładu niepieniężnego w postaci środków trwałych stanowiących własność gminy Sośnicowice i objęcie w zamian udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym więcej...
Uchwała Nr VIII/91/2007
zatwierdzenia regulaminu dofinansowania z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym kosztów transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest pochodzący z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Sośnicowice więcej...
Uchwała Nr VIII/90/2007
udzielenia poparcia dla Uchwały Nr XI/97/2007 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 30 sierpnia 2007 w sprawie przeciwdziałania wywożeniu nieustabilizowanych osadów z komunalnych oczyszczalni ścieków na tereny rolnicze powiatu gliwickiego więcej...
Uchwała Nr VIII/89/2007
ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym więcej...
Uchwała Nr VIII/88/2007
upoważnienia Burmistrza Sośnicowic do lokowania wolnych środków budżetowych więcej...
Uchwała Nr VIII/87/2007
zasad korzystania z gminnych obiektów sportowych więcej...
Uchwała Nr VIII/86/2007
udzielenia poparcia Samorządowi Województwa Śląskiego w podejmowanych staraniach w sprawie organizacji meczów Mistrzostw Europy EURO 2012 na stadionie Narodowym w Chorzowie więcej...
Uchwała Nr VIII/85/2007
zmiany budżetu gminy Sośnicowice na rok 2007 więcej...
Uchwała Nr VIII/84/2007
regulaminu wyboru ławników sądowych na kadencję 2008-2011 więcej...
Uchwała nr VII/83/2007
w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Sośnicowice dla Gminy Dąbrowa Zielona poszkodowanej w wyniku przejścia trąby powietrznej w dniu 20 lipca 2007 r. więcej...
Uchwała nr VII/82/2007
w sprawie upoważnienia Burmistrza Sośnicowic do zawarcia porozumienia więcej...
Uchwała nr VII/81/2007
w sprawie zmiany uchwały Nr V/31/2003 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 19.02.2003r. więcej...
Uchwała nr VII/80/2007
w sprawie upoważnienia Burmistrza Sośnicowic do zawarcia porozumienia więcej...
Uchwała nr VII/79/2007
w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata zasad zbywania lokali. więcej...
Uchwała nr VII/78/2007
w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Sośnicowice z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2008. więcej...
Uchwała nr VII/77/2007
w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji „Ruda Kozielska” zaproponowanej do ujęcia w „Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych”. więcej...
Uchwała nr VII/76/2007
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Gliwickim oraz Gminami Powiatu Gliwickiego o współpracy w zakresie przygotowania do realizacji projektu „PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej”. więcej...
Uchwała nr VII/75/2007
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Gliwickim oraz Gminami Powiatu Gliwickiego o współpracy w zakresie przygotowania do realizacji projektu „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części subregionu centralnego więcej...
Uchwała nr VII/74/2007
planu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę więcej...
Uchwała nr VII/73/2007
ustalenia odpłatnych świadczeń w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę więcej...
Uchwała nr VII/72/2007
w sprawie zmian budżetu więcej...
Uchwała nr VI/71/2007
uchwalenia statutów jednostek pomocniczych więcej...
Uchwała nr VI/70/2007
upoważnienia Burmistrza Sośnicowic do zawarcia umowy z Powiatem Gliwickim na pomoc finansową gminy w realizacji programu więcej...
Uchwała nr VI/69/2007
upoważnienia Burmistrza Sośnicowic do zawarcia porozumienia z Województwem Śląskim na pomoc finansową gminy w realizacji zadania przy drodze wojewódzkiej na terenie Gminy Sośnicowice więcej...
Uchwała nr VI/68/2007
zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata więcej...
Uchwała nr VI/67/2007
uchwalenia statutu Gminnego Przedszkola w Bargłówce więcej...
Uchwała nr VI/66/2007
uchwalenia statutu Gminnego Przedszkola w Smolnicy więcej...
Uchwała nr VI/65/2007
uchwalenia statutu Gminnego Przedszkola w Rachowicach więcej...
Uchwała nr VI/64/2007
uchwalenia statutu Gminnego Przedszkola w Łanach Wielkich więcej...
Uchwała nr VI/63/2007
uchwalenia statutu Gminnego Przedszkola w Kozłowie więcej...
Uchwała nr VI/62/2007
wynagradzania pracowników OPS w Łanach Wielkich więcej...
Uchwała nr VI/61/2007
wynagradzania pracowników ZEOZiK w Łanach Wielkich więcej...
Uchwała nr VI/60/2007
wynagradzania pracowniów administracji i obsługi szkół i przedszkoli więcej...
Uchwała nr VI/59/2007
wynagradzania pracowników ZGKiM w Sośnicowicach więcej...
Uchwała nr VI/58/2007
powołania Sekretarza Gminy Sośnicowice więcej...
Uchwała nr VI/57/2007
zmiany budzetu gminy Sośnicowice na rok 2007 więcej...
Uchwała Nr V/56/2007
ustalenia wysokości zwrotu kosztów podróży dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych gminy Sośnicowice więcej...
Uchwała Nr V/55/2007
upoważnienia Burmistrza Sośnicowic do zawarcia porozumienia z Województwem Śląskim w sprawie przyjęcia do realizacji zadania przy drodze wojewódzkiej na terenie gminy Sośnicowice powierzonego przez Marszałka (remont chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr408 w Sośnicowicach) więcej...
Uchwała Nr V/54/2007
upoważnienia Burmistrza Sośnicowic do zawarcia porozumienia z Województwem Śląskim w sprawie przyjęcia do realizacji zadania przy drodze wojewódzkiej na terenie Gminy Sośnicowice powierzonego przez Marszałka ( Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr919 w Trachach) więcej...
Uchwała Nr V/53/2007
upoważnienia Burmistrza Sośnicowic do zawarcia porozumienia z Województwem Śląskim w sprawie przyjęcia do realizacji zadania przy drodze wojewódzkiej na terenie Gminy Sośnicowice powierzonego przez Marszałka ( Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w miejscowości Sośnicowice) więcej...
Uchwała Nr V/52/2007
ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych w 2007 więcej...
Uchwała Nr V/51/2007
powiadomienia o obowiązku przedłożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. więcej...
Uchwała Nr V/50/2007
przyznania nagrody Złota Sosna w roku 2007 więcej...
Uchwała Nr V/49/2007
zatwierdzenia bilansu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośnicowicach
Uchwała Nr V/48/2007
uchwalenia Statutu Zespołu Ekonomiki Oświaty, Zdrowia i Kultury w Łanach Wielkich więcej...
Uchwała Nr V/47/2007
likwidacji Gminnego Przedszkola w Trachach więcej...
Uchwała Nr V/46 /2007
zatwierdzenie regulaminu nadawania nagrody Złota Sosna więcej...
Uchwała Nr V/45/2007
zmiany budzetu gminy Sośnicowice na rok 2007 więcej...
Uchwała Nr V/44/2007
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Sośnicowic za rok 2006 więcej...
UCHWAŁA NR IV/43/2007
upoważnienia Burmistrza Sośnicowic do zawarcia umowy z Województwem Śląskim na pomoc finansową gminy w realizacji zadania przy drodze wojewódzkiej na terenie Gminy Sośnicowice więcej...
UCHWAŁA NR IV/42/2007
upoważnienia Burmistrza Sośnicowic do zawarcia porozumienia z Powiatem Gliwickim na pomoc finansową gminy w realizacji zadania na drodze powiatowej na terenie Gminy Sośnicowice - remont nawierzchni drogi S 2916 Sośnicowice - Smolnica więcej...
UCHWAŁA NR IV/41/2007
upoważnienia Burmistrza Sośnicowic do zawarcia porozumienia z Województwem Śląskim w sprawie przyjęcia do realizacji zadania przy drodze wojewódzkiej na terenie Gminy Sośnicowice, powierzonego przez Marszałka - Zmiana organizacji ruchu dla przystanków przy drodze woj. 919 ul. Raciborska w Trachach więcej...
UCHWAŁA NR IV/40/2007
upoważnienia Burmistrza Sośnicowic do zawarcia porozumienia z Województwem Śląskim w sprawie przyjęcia do realizacji zadania przy drodze wojewódzkiej na terenie Gminy Sośnicowice, powierzonego przez Marszałka - Budowa chodnika w Bargłówce przy ul. Raciborskiej na odcinku od posesji 2 do ul. Przedszkolnej więcej...
UCHWAŁA NR IV/39/2007
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz tryb pobierania tych opłat więcej...
UCHWAŁA NR IV/38/2007
uchwaleniu Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łanach Wielkich więcej...
UCHWAŁA NR IV/37/2007
o zamiarze likwidacji Gminnego Przedszkola w Trachach więcej...
UCHWAŁA NR IV/36/2007
powołania Rady Społecznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sośnicowicach więcej...
UCHWAŁA NR IV/35/2007
udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli więcej...
UCHWAŁA NR IV/34/2007
wyznaczenie zakładu pracy z terenu gminy Sośnicowice celem zapewnienia miejsca wykonywania kary w roku 2007 więcej...
UCHWAŁA NR IV/33/2007
zmiany budżetu gminy Sośnicowice na rok 2007 więcej...
UCHWAŁA NR IV/32/2007
przystąpienia Gminy Sośnicowice do Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego więcej...
UCHWAŁA NR IV/31/2007
upoważnienie Burmistrza Sośnicowic do zawarcia porozumienia z Komendantem Miejskim Policji w Gliwicach w sprawie przekazania środków finansowych więcej...
UCHWAŁA NR III/30/2006
nadania nazwy ulicy więcej...
UCHWAŁA NR III/29/2006
odwołania i powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego więcej...
UCHWAŁA NR III/28/2006
wykupu świadczeń leczniczo-opiekuńczych w systemie pobytu dziennego na rzecz niepełnosprawnych dzieci z terenu Gminy Sośnicowice więcej...
UCHWAŁA NR III/27/2006
określenia opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych więcej...
UCHWAŁA NR III/26/2006
uchwalenia statutu Gminnego Przedszkola w Łanach Wielkich więcej...
UCHWAŁA NR III/25/2006
uchwalenia planu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sośnicowice więcej...
UCHWAŁA NR III/24/2006
zmiany budżetu gminy Sosnicowice na rok 2006 więcej...
UCHWAŁA Nr III/23/2006
budżetu gminy Sośnicowice na rok 2007 więcej...
UCHWAŁA NR II/22/2006
ustalenia dla Burmistrza miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne więcej...
UCHWAŁA NR II/21/2006
dopłaty dla grupy taryfowej dostawców ścieków komunalnych oczyszczonych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o. w Gliwicach więcej...
UCHWAŁA NR II/20/2006
nadania nazwy ulicy
UCHWAŁA NR II/19/2006
powołania Komisji Inwentaryzacyjnej więcej...
UCHWAŁA NR II/18/2006
dopłaty dla grupy taryfowej odbiorców wody dostarczanej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o. w Gliwicach więcej...
UCHWAŁA NR II/17/2006
dopłaty dla grupy taryfowej dostawców ścieków komunalnych oczyszczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach więcej...
UCHWAŁA NR II/16/2006
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków więcej...
UCHWAŁA NR II/15/2006
regulaminu wynagradzania, nagród i przyznawania dodatków dla nauczycieli wszystkich szczebli awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i świetlicach szkolnych prowadzonych przez Gminę Sośnicowice więcej...
UCHWAŁA NR II/14/2006
regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczyciele zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sośnicowice więcej...
UCHWAŁA NR II/13/2006
ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Sośnicowic więcej...
UCHWAŁA NR II/12/2006
opłaty targowej na rok 2007 więcej...
UCHWAŁA NR II/11/2006
opłaty administracyjnej na rok 2007
UCHWAŁA NR II/10/2006
podatku od nieruchomości na terenie gminy Sośnicowice więcej...
UCHWAŁA NR II/9/2006
zmiany budżetu gminy Sośnicowice na rok 2006 więcej...
UCHWAŁA NR I/8/2006
powołania składu osobowego Komisji Rady Miejskiej w Sośnicowicach (KSS) więcej...
UCHWAŁA NR I/7/2006
powołania składu osobowego Komisji Rady Miejskiej w Sośnicowicach (KBFiRG) więcej...
UCHWAŁA NR I/6/2006
powołania Komisji Rewizyjnej więcej...
UCHWAŁA NR I/5/2006
powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Sosnicowicach więcej...
UCHWAŁA NR I/4/2006
wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejsiej w Sosnicowicach więcej...
UCHWAŁA NR I/3/2006
przyjęcia regulaminu głosowania wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Sośnicowicach więcej...
UCHWAŁA NR I/2/2006
wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sośnicowicach więcej...
UCHWAŁA NR I/1/2006
przyjęcia regulaminu głosowania wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sośnicowicach więcej...
UCHWAŁA Nr XXXIII/323/2006
przyjęcia Programu Wspłpracy Gminy Sośnicowice z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007 więcej...
UCHWAŁA Nr XXXIII/322/2006
uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007 więcej...
UCHWAŁA Nr XXXIII/321/2006
zatwierdzenia działań w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi na rok 2007 więcej...
UCHWAŁA Nr XXXIII/320/2006
uchwalenia programu zdrowotnego pod nazwą więcej...
UCHWAŁA Nr XXXIII/319/2006
zmiany budżetu gminy Sośnicowice na rok 2006
UCHWAŁA Nr XXXII/318/2006
programu pomocy dziecku i rodzinie w Gminie Sośnicowice więcej...
UCHWAŁA Nr XXXII/317/2006
przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości zabudowanej dotychczasowemu najemcy więcej...
UCHWAŁA Nr XXXII/316/2006
upoważnienia Burmistrza Sośnicowic do zawarcia umowy z Gminą Gliwice w sprawie pomocy finansowej więcej...
UCHWAŁA Nr XXXII/315/2006
upoważnienia Burmistrza Sośnicowic do zawarcia umowy z Gminą Gliwice na pomoc finansową gminy Sośnicowice w sprawie realizacji zadania na drodze miejskiej położonej na terenie Gminy Gliwice w 2006 r (nawierzchnia drogi ul. Konwalii w Gliwicach - 100 000) więcej...
UCHWAŁA Nr XXXII/314/2006
upoważnienia Burmistrza Sośnicowic do zawarcia umowy z Województwem Śląskim w sprawie przyjęcia do realizacji zadania przy drodze wojewódzkiej na terenie Gminy Sośnicowice w 2006 r powierzonego przez Marszałka ( remont chodników przy ul. Gliwickiej w Sośnicowicach) więcej...
UCHWAŁA Nr XXXII/313/2006
zmiany budżetu gminy Sośnicowice na rok 2006 więcej...
UCHWAŁA Nr XXXI/312/2006
zatwierdzenia regulaminu nadawania nagrody Złota Sosna więcej...
UCHWAŁA Nr XXXI/311/2006
upoważnienia Burmistrza Sośnicowic do zawarcia umowy z Województwem Śląskim na pomoc finansową gminy w realizacji zadania przy drodze wojewódzkiej na terenie Gminy Sośnicowice w 2006 r (remont chodnika przy ul. Gliwickiej w Sośnicowicach ) więcej...
UCHWAŁA Nr XXXI/310/2006
realizacji projektu pn. Spichlerz Górnego Śląska: edukacja,innowacja i rozwój w ramach Schematu II Programu Pilotażowego LEADER + więcej...
UCHWAŁA Nr XXXI/309/2006
wpisania Gminy Sośnicowice do Rejestru Gmin na obszarze których używane są dodatkowe nazwy miejscowości w języku mniejszości narodowej więcej...
UCHWAŁA Nr XXXI/308/2006
zatwierdzenia bilansu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośnicowicach więcej...
UCHWAŁA Nr XXXI/307/2006
wynagradzania pracowników Zespołu Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury w Sośnicowicach więcej...
UCHWAŁA Nr XXXI/306/2006
wynagradzania pracowników administracji i obsługi szkół i przedszkoli więcej...
UCHWAŁA Nr XXXI/305/2006
zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcję dyrektora lub pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole lub przedszkolu oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć tym osobom więcej...
UCHWAŁA Nr XXXI/304/2006
uchwalenia statutu Gminnego Przedszkola w Sierakowicach więcej...
UCHWAŁA Nr XXXI/303/2006
ustalenia odpłatnych świadczeń w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Sośnicowice więcej...
UCHWAŁA Nr XXXI/302/2006
zmiany budżetu gminy Sośnicowice na rok 2006 więcej...
UCHWAŁA NR XXX/301/2006
dochodów własnych Gimnazjum w Sośnicowicach więcej...
UCHWAŁA NR XXX/300/2006
przystąpienia Gminy Sośnicowice do Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego więcej...
UCHWAŁA NR XXX/299/2006
ustalenie wysokości opłat za korzystanie z gminnych objektów i urządzeń użyteczności publicznej (OSiR) więcej...
UCHWAŁA NR XXX/298/2006
ustalenia wysokości opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (dom kultury) więcej...
UCHWAŁA NR XXX/297/2006
zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach więcej...
UCHWAŁA NR XXX/296/2006
wynagradzania pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach więcej...
UCHWAŁA NR XXX/295/2006
wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośnicowicach więcej...
UCHWAŁA NR XXX/294/2006
przyznania nagrody Złota Sosna w roku 2006 więcej...
UCHWAŁA NR XXX/293/2006
zmiany budżetu gminy Sośnicowice na rok 2006 więcej...
UCHWAŁA NR XXX/292/2006
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Sośnicowic za 2005 rok więcej...
UCHWAŁA NR XXIX/291/2006
wyznaczenia zakładu pracy z terenu gminy Sośnicowice celem zapewnienia miejsca wykonywania kary w roku 2006 więcej...
UCHWAŁA NR XXIX/290/2006
zatwierdzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sośnicowice więcej...
UCHWAŁA NR XXIX/289/2006
nadania nazwy ulicy więcej...
UCHWAŁA NR XXIX/288/2006
upoważnienia Burmistrza Sośnicowic do zawarcia porozumienia z Powiatem Gliwickim na pomoc finansową gminy w realizacji zadania przy drodze powiatowej na terenie Gminy Sośnicowice w 2006 r więcej...
UCHWAŁA NR XXIX/287/2006
upoważnienia Burmistrza Sośnicowic do zawarcia porozumienia z Województwem Śląskim na pomoc rzeczową gminy w realizacji zadania przy drodze wojewódzkiej na terenie Gminy Sośnicowice w 2006 r więcej...
UCHWAŁA NR XXIX/286/2006
upoważnienia Burmistrza Sosnicowic do zawarcia porozumienia z Województwem Śląskim na pomoc rzeczową w realizacji zadania przy drodze wojewódzkiej na terenie Gminy Sośnicowice w 2006 r więcej...
UCHWAŁA NR XXIX/285/2006
upoważnienia Burmistrza Sośnicowic do zawarcia porozumienia z Powiatem Gliwickim na pomoc finansową gminy w realizacji zadania przy drodze powiatowej na terenie Gminy Sośnicowice w 2006 r więcej...
UCHWAŁA NR XXIX/284/2006
wprowadzenia dodatkowej nazwy miejscowości w języku niemieckim więcej...
UCHWAŁA NR XXIX/283/2006
zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w WFOŚr i GW w Katowicach więcej...
UCHWAŁA NR XXIX/282/2006
zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w WFOŚr i GW w Katowicach więcej...
UCHWAŁA NR XXIX/281/2006
upoważnienia Burmistrza Sośnicowice do zawarcia porozumienia z Komendantem Policji w Gliwicach w sprawie przekazania środków finansowych więcej...
UCHWAŁA NR XXIX/280/2006
zmiany budżetu gminy Sośnicowice na rok 2006 więcej...
UCHWAŁA NR XXVIII/279/2005
wprowadzenia dodatkowej nazwy miejscowości w jężyku niemieckim więcej...
UCHWAŁA NR XXVIII/278/2005
zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Sośnicowice więcej...
UCHWAŁA NR XXVIII/277/2005
podatku od środków transportowych na terenie gminy Sośnicowice więcej...
UCHWAŁA NR XXVIII/276/2005
przyjęcia Programu Współpracy Gminy Sośnicowice z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2006 więcej...
UCHWAŁA NR XXVIII/275/2005
uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2006 więcej...
UCHWAŁA NR XXVIII/274/2005
ustalenia regulaminów wynagradzania, nagród i przyznawania dodatków dla nauczycieli wszystkich szczebli awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach,przedszkolach i świetlicach szkolnych prowadzonych przez Gminę Sośnicowice więcej...
UCHWAŁA NR XXVIII/273/2005
regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sośnicowice więcej...
UCHWAŁA NR XXVIII/272/2005
ustalenia regulaminu korzystania z hali sportowej przy Gimnazjum w Sośnicowicach więcej...
UCHWAŁA NR XXVIII/271/2005
uchwalenia programu zdrowotnego pod nazwą więcej...
UCHWAŁA NR XXVIII/270/2005
uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośnicowicach więcej...
UCHWAŁA NR XXVIII/269/2005
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Sośnicowice
UCHWAŁA NR XXVIII/268/2005
określenia opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
UCHWAŁA NR XXVIII/267/2005
aktualizacja WPI Gminy Sośnicowice na lata 2004 - 2006 więcej...
UCHWAŁA NR XXVIII/266/2005
zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w WFOŚr i GW w Katowicach więcej...
UCHWAŁA NR XXVIII/265/2005
budżetu gminy Sośnicowice na rok 2006 więcej...
UCHWAŁA NR XXVIII/264/2005
zmiany budżetu gminy Sośnicowice na rok 2005 więcej...
UCHWAŁA NR XXVII/263/2005
dopłaty do taryf ZGKiM w Sośnicowicach w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków więcej...
UCHWAŁA NR XXVII/262/2005
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków więcej...
UCHWAŁA NR XXVII/261/2005
zatwierdzenia działań w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi na rok 2006
UCHWAŁA NR XXVII/260/2005
strategii rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Sośnicowice na lata 2005-2015 więcej...
UCHWAŁA NR XXVII/259/2005
aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Sośnicowice na lata 2004-2006 więcej...
UCHWALA Nr XXVII/258/2005
zmiany w budżecie gminy Sośnicowice na rok 2005 więcej...
UCHWAŁA Nr XXVI/257/2005
ustalenia regulaminu korzystania z hali sportowej przy Gimnazjum w Sośnicowicach więcej...
UCHWAŁA Nr XXVI/256/2005
zaliczenia do kategorii drogi gminnej więcej...
UCHWAŁA NR XXVI/255/2005
dochodów własnych Gimnazjum w Sośnicowicach więcej...
UCHWAŁA Nr XXVI/254/2005
upoważnienia Burmistrza Sośnicowic do zawarcia porozumienia z Powiatem Gliwicki na utrzymanie przejezdności dróg powiatowych na terenie gminy Sośnicowice w sezonie zimowym 2005/2006 więcej...
UCHWAŁA Nr XXVI/253/2005
udzielenia pomocy finansowej samorządowi Województwa Śląskiego więcej...
UCHWAŁA Nr XXVI/252/2005
zatwierdzenia statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sośnicowicach więcej...
UCHWAŁA Nr XXVI/251/2005
ustalenia odpłatnych świadczeń w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Sośnicowice więcej...
UCHWAŁA Nr XXVI/250/2005
zmiany budżetu gminy Sośnicowice na rok 2005 więcej...
UCHWAŁA Nr XXV/249/2005
wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstutucyjnego więcej...
UCHWAŁA Nr XXV/248/2005
zatwierdzenia statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sośnicowicach więcej...
UCHWAŁA Nr XXV/247/2005
zaliczenia do kategorii drogi gminnej więcej...
UCHWAŁA Nr XXV/246/2005
zatwierdzenia bilansu Miejsko-Gminnej Biblioteki Buplicznej w Sośnicowicach więcej...
UCHWAŁA Nr XXV/245/2005
zmiany w statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach więcej...
UCHWAŁA Nr XXV/244/2005
regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sośnicowice więcej...
UCHWAŁA Nr XXV/243/2005
sprawienia pogrzebu przez Gminę Sośnicowice więcej...
UCHWAŁA Nr XXV/242/2005
zmiany budżetu gminy Sośnicowice na rok 2005 więcej...
UCHWAŁA Nr XXIV/241/2005
upoważnienia Burmistrza Sośnicowic do zawarcia porozumienia z Powiatem Gliwickim w sprawie pomocy finansowej więcej...
UCHWAŁA Nr XXIV/240/2005
wynagradzania pracowników administracji i obsługi szkół i przedszkoli więcej...
UCHWAŁA Nr XXIV/239/2005
ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym więcej...
UCHWAŁA Nr XXIV/238/2005
zmiany siedziby Szkoły Podstawowej więcej...
UCHWAŁA Nr XXIV/237/2005
zmiany siedziby Gimnazjum więcej...
UCHWAŁA Nr XXIV/236/2005
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Sośnicowice więcej...
UCHWAŁA Nr XXIV/235/2005
upoważnienia Burmistrza Sosnicowic do zawarcia porozumienia z komendantem miejskim Policji w Gliwicach w sprawie przekazania środków finasowych więcej...
UCHWAŁA Nr XXIV/234/2005
upoważnienia Burmistrza Sosnicowic do zawarcia porozumienia z Gminą Gliwice w sprawie pomocy finansowej więcej...
UCHWAŁA Nr XXIV/233/2005
nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnej Oddział Terenowy w Opolu nieruchomości gruntowej więcej...
UCHWAŁA Nr XXIV/232/2005
zatwierdzenie Planu Rozwoju Miejscowości Sośnicowice więcej...
UCHWAŁA Nr XXIV/231/2005
upoważnienia Burmistrza Sosnicowic do zawarcia porozumienia z Województwem Śląskim w sprawie pomocy finansowej więcej...
UCHWAŁA Nr XXIV/230/2005
upoważnienia Burmistrza Sosnicowic do zawarcia porozumienia z Województwem Śląskim w sprawie pomocy finansowej więcej...
UCHWAŁA Nr XXIV/229/2005
zmiany budżetu gminy Sośnicowice na rok 2005 więcej...
UCHWAŁA Nr XXIV/228/2005
przyznania nagrody Złota Sosna w roku 2005 więcej...
UCHWAŁA Nr XXIV/227/2005
zasad nabycia,zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata więcej...
UCHWAŁA NR XXIII/216/2005
powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej więcej...
UCHWAŁA NR XXIII/215/2005
ustalenia regulaminów wynagradzania,nagród i przyznawania dodatków dla nauczycieli wszystkich szczebli awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i świetlicach szkolnych prowadzonych przez Gminę Sośnicowice więcej...
UCHWAŁA NR XXIII/214/2005
ustalenia regulaminy udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym więcej...
UCHWAŁA NR XXIII/213/2005
upoważnienia Burmistrza Sośnicowic do lokowania wolnych środków budżetowych więcej...
UCHWAŁA NR XXIII/212/2005
Planu Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Sośnicowice więcej...
UCHWAŁA NR XXIII/211/2005
zaopiniowania projektu planu aglomeracji Sierakowice zaproponowanej do ujęcia w wykazie aglomeracji stanowiącej integralną część Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych więcej...
UCHWAŁA NR XXIII/210/2005
zaopiiowania projektu planu aglomeracji Gliwice zaproponowanej do ujęcia w wykazie aglomeracji stanowiącej integralną cześć Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych więcej...
UCHWAŁA NR XXIII/209/2005
zaopiniowania projektu planu aglomeracji Sośnicowice zaproponowanej do ujęcia w wykazie aglomeracji stanowiącej integralną część Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych więcej...
UCHWAŁA NR XXIII/208/2005
zmiany budżetu gminy Sośnicowice na rok 2005 więcej...
UCHWAŁA NR XXIII/207/2005
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Sośnicowic za rok 2004 więcej...
UCHWAŁA NR XXII/206/2005
ustalenia regulaminów wynagradzania, nagród i przyznawania dodatków dla nauczycieli wszystkich szczebli awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i świetlicach szkolnych prowadzonych przez Gminę Sośnicowice więcej...
UCHWAŁA NR XXII/205/2005
ustalenia regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sośnicowice więcej...
UCHWAŁA NR XXII/204/2005
poparcia uchwały Rady Gminy Pilchowice Nr XXII/145/04 z dnia 29.12.2004 w sprawie poparcia wniosku lokalnej społeczności Żernicy, Bojkowa, Nieborowic, Knurowa, Smolnicy i innych sąsiednich miejscowości o przyspieszenie przebudowy i modernizacji skrzyżowania dróg: Gliwice-Rybnik oraz Knurów-Żernica więcej...
UCHWAŁA NR XXII/203/2005
zmiany budżetu gminy Sośnicowice na rok 2005 więcej...
UCHWAŁA NR XXI /202/ 2004
uchwalenia statutów jednostek pomocniczych więcej...
UCHWAŁA NR XXI /201/ 2004
ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Sośnicowic więcej...
UCHWAŁA Nr XXI/200/2004
rozwiązania porozumienia zawartego dnia 31.08.1998 r przez zainteresowane gminy w celu sporządzenia miejscopwego planu zagospodarowania przestrzennego dla więcej...
UCHWAŁA Nr XXI/199/2004
przyjęcia Programu Współpracy Gminy Sośnicowice z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2005 więcej...
UCHWAŁA Nr XXI/198/2004
Zatwierdzenie działań w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi na rok 2005 więcej...
UCHWAŁA Nr XXI/197/2004
aktualizacja Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Sośnicowice na lata 2004-2006 więcej...
UCHWAŁA Nr XXI/196/2004
zmiany budżetu gminy Sośnicowice na rok 2004 więcej...
UCHWAŁA Nr XXI/195/2004
budżet gminy Sośnicowice na rok 2005
UCHWAŁA Nr XX/194/2004
zasad zwrotu wydatków na usługi,pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i celowe z pomocy społecznej więcej...
UCHWAŁA Nr XX/193/2004
uchwalenia statutu Zespołu Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury więcej...
UCHWAŁA Nr XX/192/2004
uchwalenia statutu Gminnego Przedszkola w Sierakowicach więcej...
UCHWAŁA Nr XX/191/2004
uchwalenia statutu Gminnego Przedszkola w Bargłówce więcej...
UCHWAŁA Nr XX/190/2004
uchwalenia statutu Gminnego Przedszkola w Kozłowie więcej...
UCHWAŁA Nr XX/189/2004
uchwalenia statutu Gminnego Przedszkola w Łanach Wielkich więcej...
UCHWAŁA Nr XX/188/2004
uchwalenia statutu Gminnego Przedszkola w Rachowicach więcej...
UCHWAŁA Nr XX/187/2004
uchwałenia statutu Gminnego Przedszkola w Smolnicy więcej...
UCHWAŁA Nr XX/186/2004
uchwałenia statutu Gminnego Przedszkola w Trachach więcej...
UCHWAŁA Nr XX/185/2004
zwolnień z opłaty targowej na terenie gminy Sośnicowice więcej...
UCHWAŁA Nr XX/184/2004
opłaty targowej na terenie gminy Sośnicowice więcej...
UCHWAŁA Nr XX/183/2004
opłaty administracyjnej w gminie Sośnicowice więcej...
UCHWAŁA Nr XX/182/2004
podatku od posiadania psów na terenie gminy Sośnicowice więcej...
UCHWAŁA Nr XX/181/2004
zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Sośnicowice więcej...
UCHWAŁA Nr XX/180/2004
podatku od nieruchomości na terenie gminy Sośnicowice więcej...
UCHWAŁA Nr XX/179/2004
określenia opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych więcej...
UCHWAŁA Nr XX/178/2004
dopłaty dla grupy taryfowej odbiorców wody dostarczanej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o.w Gliwicach więcej...
UCHWAŁA Nr XX/177/2004
dopłaty dla grupy taryfowej dostawców ścieków komunalnych oczyszczanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach więcej...
UCHWAŁA Nr XX/176/2004
zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków więcej...
UCHWAŁA Nr XX/175/2004
zmiany budżetu gminy Sośnicowice na rok 2004 więcej...
UCHWAŁA Nr XIX/174/2004
zmiany budżetu gminy Sośnicowice na rok 2004 więcej...
UCHWAŁA Nr XIX/173/2004
aktualizacja
UCHWAŁA Nr XVIII/172/2004
wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Sośnicowice więcej...
UCHWAŁA Nr XVIII/171/2004
nadania nazwy ulicy więcej...
UCHWAŁA NR XVIII/170/2004
zasad gospodarowania majątkiem trwałym przez samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sośnicowicach więcej...
UCHWAŁA NR XVIII/169/2004
zmiany uvhwały Nr XVI/150/2004 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 28 lipca 2004 w sprawie zasad wykupu świadczeń leczniczo opiekuńczych w systemie pobytu dziennego na rzecz niepełnosprawnych dzieci z terenu gminy Sośnicowice więcej...
UCHWAŁA NR XVIII/168/2004
zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych więcej...
UCHWAŁA NR XVIII/167/2004
Programu Ochrony Środowiska Gminy Sośnicowice dostosowanego do Systemu Zarządzania Środowiskowego REMS więcej...
UCHWAŁA NR XVIII / 166 / 2004
aktualizacja Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Sośnicowice na lata 2004-2006 więcej...
UCHWAŁA NR XVIII / 165 / 2004
aktualizacja Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Sośnicowice więcej...
Uchwała nr XVIII/164/2004
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Sośnicowice przyjętego Uchwałą nr XXI/113/96 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 3 grudnia 1996 r więcej...
Uchwała nr XVIII/163/2004
zmiany budżetu gminy Sośnicowice na rok 2004 więcej...
Uchwała nr XVII/162/2004
zmiany budżetu gminy Sośnicowice na rok 2004
Uchwała nr XVII/161/2004
przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Sośnicowice więcej...
Uchwała nr XVII/160/2004
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Sośnicowice na lata 2004-2006
Uchwała nr XVI/159/2004
określenia wysokości sumy do której Burmistrz Sośnicowic może samodzielnie zaciągać zobowiązania więcej...
Uchwała nr XVI/158/2004
zabezpieczenia przyznanych środków MENiS więcej...
Uchwała nr XVI/157/2004
przyjęcia Programu Współpracy Gminy Sośnicowice z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2004 więcej...
Uchwała nr XVI/156/2004
opracowania Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Sośnicowice więcej...
Uchwała nr XVI/155/2004
korekty granic na załącznikach graficznych do Uchwał Rady Miejskiej w Sośnicowicach podjętych w dniu 27 listopada 2003 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sośnicowice dla terenów zurbanizowanych więcej...
Uchwała nr XVI/154/2004
korekty granic terenów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sośnicowice dla terenów zurbanizowanych przedstawionych na załączniku graficznym dla Uchwały Rady Miejskiej w Sośnicowicach w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sośnicowice więcej...
Uchwała nr XVI/153/2004
wynagradzania pracowników Zespołu Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury w Sośnicowicach więcej...
Uchwała nr XVI/152/2004
wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośnicowicach więcej...
Uchwała nr XVI/151/2004
ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sośnicowice więcej...
Uchwała nr XVI/150/2004
zasad wykupu świadczeń leczniczo opiekuńczych w systemie pobytu dziennego na rzecz niepełnosprawnych dzieci z terenu gminy Sośnicowice więcej...
Uchwała nr XVI/149/2004
zasad zwrotu wydatków poniesionych na dożywianie uczniów z terenu gminy Sośnicowice
Uchwała nr XVI/148/2004
sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bargłówce obręb Biały Dwór - z udzieleniem bonifikaty więcej...
Uchwała nr XVI/147/2004
wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Sośnicowice więcej...
Uchwała nr XVI/146/2004
zaliczenia do kategorii drogi gminnej
Uchwala nr XVI/145/2004
zmiany budżetu gminy Sośnicowice na rok 2004 więcej...
Uchwała nr XV/144/2004
rozpatrzenia skargi Małgorzaty Miś na działalność Burmistrza Sośnicowic więcej...
Uchwała nr XV/143/2004
wynagradzania pracowników obsługi administracyjnej szkół i przedszkoli więcej...
Uchwała nr XV/142/2004
ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sośnicowice więcej...
Uchwała nr XV/141/2004
korekty granic na załącznikach graficznych do Uchwał Rady Miejskiej w Sośnicowicach podjętych w dniu 27 listopada 2003 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sośnicowice więcej...
Uchwała nr XV/140/2004
wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Sośnicowice więcej...
Uchwała nr XV/139/2004
nadania nazwy ulicy więcej...
Uchwała nr XV/138/2004
zaliczenia nowych ulic w Gminie Sośnicowice do kategorii dróg gminnych i nadania nazw tym drogom więcej...
Uchwała nr XV/137/2004
ustalenia wysokości zwrotu kosztów podróży dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych gminy Sośnicowice więcej...
Uchwała nr XV/136/2004
upoważnienia Burmistrza Sośnicowic do zawarcia porozumienia z Marszałkiem Województwa Śląskiego o współfinansowaniu zadań przy drogach wojewódzkich na terenie Gminy Sośnicowice w 2004 r więcej...
Uchwała nr XV/135/2004
finansowania zadania pn. więcej...
Uchwała nr XV/134/2004
szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz trybu pobierania tych opłat więcej...
Uchwała nr XV/133/2004
uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośnicowicach więcej...
Uchwała nr XV/132/2004
zmiany budżetu gminy Sośnicowice na rok 2004 więcej...
Uchwała nr XIV/131/2004
zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitali nr 2 z siedzibą w Gliwicach przy ul. Radiowej 2 w celu utworzenia niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej więcej...
Uchwała nr XIV/130/2004
zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpital Wielospecjalistyczny z siedzibą w Gliwicach przy ul. Kościuszki 1 w celu utworzenia niepublicznego zakładu więcej...
Uchwała nr XIV/129/2004
zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Nr 1 z siedzibą w Gliwicach przy ul. Kościuszki 29 w celu utworzenia niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej więcej...
Uchwała nr XIV/128/2004
zmiany zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy więcej...
Uchwała nr XIV/127/2004
prowadzenia ewidencji osób sprzedających złom metali oraz źródeł pochodzenia przez przedsiębiorców skupu złomu na terenie Gminy Sośnicowice więcej...
Uchwała nr XIV/126/2004
desygnowania przedstawicieli organu prowadzącego do komisji w celu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Rachowicach więcej...
Uchwała nr XIV/125/2004
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów logopedów i nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin więcej...
Uchwała nr XIV/124/2004
ograniczenia działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej-Miejsko Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sośnicowicach więcej...
Uchwała nr XIV/123/2004
nadania statutu ZGKiM w Sośnicowicach więcej...
Uchwała nr XIV/122/2004
wynagradzania pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach więcej...
Uchwała nr XIV/121/2004
trybu postępowania o udzielenie dotacji związanych z wykonywaniem zadań określonych ustaw z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego o wolontariacie, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania więcej...
Uchwała nr XIV/120/2004
trybu postępowania o udzieleniu dotacji związanych z wykonywaniem zadań innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania
Uchwała nr XIV/119/2004
opłaty prolongacyjnej więcej...
Uchwała nr XIV/118/2004
zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach więcej...
Uchwała nr XIV/117/2004
zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach więcej...
Uchwała nr XIV/116/2004
zmiany budżetu gminy Sośnicowice na rok 2004
Uchwała nr XIV/115/2004
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Sosnicowic za rok 2003 więcej...
Uchwała nr XIII/112/2004
uchwalenia statutów jednostek pomocniczych więcej...
Uchwała nr XIII/114/2004
zamiaru odebrania Wojewódzkim Funduszom Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobowości prawnej i właczenia ich do struktur Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej więcej...
Uchwała nr XIII/108/2004
określenia opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych więcej...
Uchwała nr XIII/107/2004
zatwierdzenia więcej...
Uchwała nr XII/104/2003
poparcia uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie podjęcia działań zmierzających do utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gliwicach więcej...
Uchwała nr XII/103/2003
zatwierdzenia działań w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi na rok 2004 więcej...
Uchwała nr XII/102/2003
sprzedaży kompleksu działek budowlanych położonych w Sośnicowicach przy ul. Szprynek więcej...
Uchwała nr XII/101/2003
podatku od posiadania psów na terenie gminy Sośnicowice w 2004 r więcej...
Uchwała nr XII/99/2003
zwolnień z opłaty targowej na terenie gminy Sośnicowice w 2004 r
Uchwała nr XII/98/2003
opłaty targowej na terenie gminy Sośnicowice w 2004 r więcej...
Uchwała nr XII/97/2003
opłaty administracyjnej w gminie Sośnicowice więcej...
Uchwała nr XII/96/2003
zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Sośnicowice więcej...
Uchwała nr XII/95/2003
podatku od nieruchomości na terenie gminy Sośnicowice więcej...
Uchwała nr XII/94/2003
zmiany budżetu gminy na rok 2003
Uchwała nr XI/93/2003
przystąpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sośnicowice dla terenu zurbanizowanego w sołectwie Rachowice więcej...
Uchwała nr XI/92/2003
przystąpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sośnicowice dla terenu zurbanizowanego w sołectwie Sierakowice więcej...
Uchwała nr XI/91/2003
przystąpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sośnicowice dla terenu zurbanizowanego w sołectwie Bargłówka
Uchwała nr XI/90/2003
przystąpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sośnicowice dla terenu zurbanizowanego w sołectwie Trachy
Uchwała nr XI/89/2003
przystąpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sośnicowice dla terenu zurbanizowanego w sołectwie Smolnica więcej...
Uchwała nr XI/88/2003
przystąpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sośnicowice dla terenu zurbanizowanego w sołectwie Kozłów więcej...
Uchwała nr XI/87/2003
przystąpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sośnicowice dla terenu zurbanizowanego w sołectwie Łany Wielkie więcej...
Uchwała nr XI/86/2003
przystąpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sośnicowice dla terenu zurbanizowanego w sołectwie Tworóg Mały więcej...
Uchwała nr XI/85/2003
przystąpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sośnicowice dla terenu obwodnicy w ciągu drogi wojewódzkiej 408 więcej...
Uchwała nr XI/84/2003
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sośnicowice dla terenu zurbanizowanego miasta Sośnicowice wraz z terenami usługowymi przy ul. Gliwickiej więcej...
Uchwała nr XI/83/2003
przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sośnicowice więcej...
Uchwała nr XI/82/2003
ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Sośnicowic więcej...
Uchwała nr XI/81/2003
zwolnienia z opłat stałych wniosków o wpis do ewidencji działalności gospodarczej więcej...
Uchwała nr XI/80/2003
upoważnienia Burmistrza Sośnicowic do zawarcia porozumienia z Powiatem Gliwickim na pomoc rzeczową związaną z wymianą pokrycia dachowego na budynku Domu Pomocy Społecznej
Uchwała nr XI/79/2003
dopłaty do taryf ZGKiM w Sośnicowicach w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków więcej...
Uchwała nr XI/78/2003
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków więcej...
Uchwała nr XI/77/2003
uchwalenie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu ZGKiM na terenie gminy Sośnicowice na lata 2004-2006 więcej...
Uchwała nr XI/76/2003
nadanie statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośnicowicach więcej...
Uchwała nr XI/75/2003
nadanie nazw ulicy więcej...


Załączniki do uchwał
 Regulamin_dostarczania_wody_i_odprowadzania_sciekow_XXVII_269_2005Dok1.doc
 Regulamin_dostarczania_wody_i_odprowadzania_sciekow_XXVII_269_2005Dok1.doc
 10.4__WPI_2007-2010-17.04.2008.xls
Zał. do Uchwały Nr XIII/143/2008
 10.3__Plan_przychodow_i_wydatkow_GFOSiGW_17.04.2008.doc
Zał. do Uchwały Nr XIII/143/2008
 10.2__Plan_zadan_inwest._i_remont__17.04.2008.xls
Zał. do Uchwały Nr XIII/143/2008
 10_____Uchwala_Rady_w_spr_zmian_budzetu_z_17.04.2008.xls
Uchwała Nr XII/143/2008 z 17.04 2008
 Plan_Odnowy_Miejscowosci_Lany_Wielkie.pdf
Zał. do Uchwały Nr XIII/142/2008
 Rachunek_zyskow_i_strat_MGBP_2006.doc
Zał. do Uchwały Nr XIII/138/2008
 Informacja_dodatkowa_do_bilansu_2007.doc
Zał. do Uchwały Nr XIII/138/2008
 Bilans_MGBP_za_2007_r.doc
Zał. do Uchwały Nr XIII/138/2008
 07.2__Plan_zadan_inwest_i_remont__27.03.2008.xls
Zał. do uchwały Nr XII/133/2008
 07____Uchwala_Rady_w_spr_zmian_budzetu_z_27.03.2008.xls
Uchwała Nr XII/133/2008 z 27.03 2008
 02.5__Plan_przychodow_i_wydatkow_GFOSiGW_13.02.2008.doc
Zał do uchwały Nr 130/2008
 02.4__WPI__2008-2010_13.02.2008.xls
Zał do uchwały Nr 130/2008
 02.3__Plan_zadan_finansowanych_z_GFOSiGW_13.02.2008.xls
Zał do uchwały nr XI/130/2008
 02.2__Plan_zadaninwest_i_remont__13.02.2008.xls
Zał.do uchwały Nr XI/130/2008
 02____Uchwala_Rady_w_spr_zmian_budzetu_z_13.02.2008.xls
Uchwała Nr XI/130/2008 z 13.02.2008
 0_Uchwala_w_sprawie_budzetu_gminy_na_rok_2008.doc
Uchwał Nr X/123/2007 z 19.12.2007
 POWSmolnicaXII.doc
zał do Uchwały Nr X/124/2007 z 19.12.2007
 34.4__Limity_wydatkow_na_WPI_2007-2009.xls
Zał 4 do uchwały Nr IX/96/2007
 34.3__Plan_dochodow_wlasnych_jedn._budzet._i_wydatkow_nimi_finansowanych_15.11.2007.xls
Zał 3. do uchwały Nr IX/96/2007
 34.2__Plan_zadan_inwestycyjnych_i_remontowych_15.11.2007.xls
Zał 2. do uchwały Nr.IX/96/2007
 34____Uchwala_Rady_w_spr_zmian_budzetu_z_15.11.2007.xls
Uchwała Nr IX/96/2007 z 15.11.2007
 Uchwala_Nr_109_w_spr._stawek_podatku_od_srodkow_transportowych.doc
Uchwała Nr IX/109/2007
 Uchwala_Nr_110_w_spr._stawek_podatku_od_nieruchomosci.doc
Uchwała Nr IX/110/2007
 26.3_Plan_przychodow_i_wydatkow_GFOSiGW_08.10.2007_do_Nr_VIII_85_07.doc
Uchwała Nr VIII/85/2007 zał.2
 26___Uchwala_Rady_Nr_VIII_85_2007_w_spr_zmian_budzetu_z_08.10.2007.sxc
Zał. do uchwały NrVIII/85/2007 nr 1
 26___Uchwala_Rady_Nr_VIII_85_2007_w_spr_zmian_budzetu_z_08.10.2007.sxc
Uchwała Nr VIII/85/2007 z dnia 08.10.2007
 Zal_do_uchw_77.doc
Załącznik do uchwały nr VII/77/2007
 Zal_do_uchw_72.xls
Załącznik do uchwały nr VII/72/2007
 15.3_Plan_przychodow_i_wydatkow_GFOSiGW_28.06.2007.doc
Zał ącznik do Uchwały Nr VI/57/2007
 15.2_Plan_zadan_inwestycyjnych_finansowanych_z_GFOSiGW_28.06.2007.xls
Załącznik do Uchwały nr VI/57/2007
 15.1_Plan_zadan_inwestycyjnych_i_remontowych_28.06.2007.xls
Zał do Uchwały nr VI/57/2007
 15___Uchwala_Rady_w_spr_zmian_budzetu_z_28.06.2007.xls
Uchwała Nr VI/57/2007 z 28.06.2007
 06.3_Plan_przychodow_i_wydatkow_GFOSiGW_16.04.2007.doc
Zaldo uchwały Nr V/45/2007
 06.2_Plan_zadan_inwestycyjnych_finansowanych_z_GFOSiGW_16.04.2007.xls
Zał do uchwały Nr V/45/2007
 06.1Plan_zadan_inwestycyjnych_i_remontowych_16.04.2007.xls
Zał do uchwały Nr V/45/2007
 06__Uchwala_Rady_w_spr_zmian_budzetu_z_16.04.2007.xls
Uchwała Nr V/45/2007 z 16.04.2007
 03.3_Plan_przychodow_i_wydatkow_GFOSiGW_28.02.2007_r..doc
Załącznik do uchwały nr IV/33/2007
 03.2_Plan_zadan_inwestycyjnych_finansowanych_z_GFOSiGW_28.02.2007.xls
Załącznik do uchwały nr IV/33/2007
 03.1_Plan_zadan_inwestycyjnych_i_remontowych_28.02.2007.xls
Załącznik do uchwały nr IV/33/2007
 03_Uchwala_Rady_w_spr_zmian_budzetu_z_28.02.2007.xls
UCHWAŁA NR IV/33/2007
 zal_nr2.jpg
Załączni do Uchwały Nr III/30/2006
 zal_nr1.jpg
Zał do uchwały NR III/30/2006
 26__Uchwala_Rady_w_spr_zmian_budzetu_z_28.12.2006.xls
UCHWAŁA NR III/24/2006 z 28.12.2006
 26a__Plan_zadan_inwest.rem._28.12.06..xls
zał do Uchwały Nr III/24/2006
 26b__Plan_zadan_GFOSiGW_28.12.06.xls
zał do Uchwały Nr III/24/2006
 26c_GFOSiGW_na_28.12.2006.doc
zał do Uchwały Nr III/24/2006
 Uchwala_budzetowa_na_2007.zip
UCHWAŁA NR III/23/2006
 Od_nieruchomosci.doc
Uchwała Nr II/10/2006
 Uchwala_Rady_w_spr_zmian_budzetu_z_05.12.2006.xls
Uchwała Nr II/9/2006
 19c_GFOSiGW_na_20.10.2006.doc
zał do w/w uchwały
 19b_Plan_zadan_-_GFOSiGW_na_2006.10.20.xls
zał do w/w uchwały
 19a_Plan_zadan_inwest.-remont._na_2006.10.20.xls
zał do w/w uchwały
 19_Uchwala_Rady_w_spr_zmian_budzetu_z_20.10.2006.xls
uchwała Nr XXXIII/319/2006
 Uchwala_RM_Program_Narkomanii_na_2007.rtf
Uchwała Nr XXXIII/322/2006
 Uchwala_Rady_w_spr_zmian_budzetu_z_07.09.2006.xls
Uchwała Nr XXXII/313/2006
 Plan_zadan_inwestycyjnych_i_remontowych_na_22.06.2006.xls
zał do Uchwały Nr XXXI/302/2006
 Uchwala_Rady_w_spr_zmian_budzetu_z_22.06.2006.xls
UCHWALA Nr XXXI/302/2006
 07e_Plan_dochodow_wlasnych_jedn._budzet._i_wydatkow_..._na_26.04.2006.xls
Uchwała Nr XXX/293/2006 zał Nr 6
 07d_Plan_zakladow_budzetowych_na_26.04.2006.doc
Uchwała Nr XXX/293/2006 zał Nr 5
 07c_GFOSiGW_na_26.04.2006.doc
Uchwała Nr XXX/293/2006 zał Nr 4
 07b_Plan_zadan_inwest._i_remont._2006_finansow_z_GFOSiGW_na_26.04.2006.xls
Uchwała Nr XXX/293/2006 zał Nr 3
 07a_Plan_zadan_inwestycyjnych_i_remontowych_na_26.04.2006.xls
Uchwała Nr XXX/293/2006 zał Nr 2
 07_Uchwala_Rady_w_spr_zmian_budzetu_z_26.04.2006.xls
Uchwała Nr XXX/293/2006 zał Nr 1
 Uchwala_Rady_w_spr_zmian_budzetu_z_21.02.2006.xls
Uchwała Nr. XXIX/280/2006
 Regulamin_dostarczania_wody_i_odprowadzania_sciekow_XXVII_269_2005Dok1.doc
Uchwała Nr XXVII/269/2005
 Zal_do_Uchwaly_w_spr._zmian_budzetu_2005.doc
zał do Uchwały Nr XXVIII/264/2005
 Uchwala_w_spr._zmian_budzetu_2005.xls
Uchwała Nr XXVIII/264/2005
 04_GFOSiGW_na_2006.doc
zał do Uchwały Nr XXVIII/265/2005
 03_Plan_przychodow_i_rozchodow_budzetu_2006.doc
zał do Uchwały Nr XXVIII/265/2005
 02_Wydatki_2006.xls
zał do Uchwały Nr XXVIII/265/2005
 01_Dochody_2006.xls
zał do Uchwały Nr XXVIII/265/2005
 00_Uchwala_budzetowa_na_2006.doc
Uchwała Nr XXVIII/265/2005
 WPI_2004-2006_aktualizacja_(karty_zadan)_z_dn._14.11.2005.doc
WPI karty
 Zal._do_Uchw_RM_w_spr._WPI_2004-2006_(tabele_17-20)_z_dn._14.11.2005.xls
zał do uchwaly nr XXVII/259/2005
 Uchwala_RM_w_spr._aktualizacji_WPI_z_dn._14.11.2005.doc
Uchwała Nr XXVII/259/2005
 Zal._Nr_2_do_Uchw_RM_w_spr._zmian_budzetu_2005_z_dn._14.11.2005.doc
zał nr 2 do uchwały Nr XXVII/258/2005
 Zal._Nr_1_do_Uchw_RM_w_spr._zmian_budzetu_2005_z_dn._14.11.2005.xls
zał nr 1 do Uchwały Nr XVII/258/2005
 Uchwala_Rady_w_spr._zmian_budzetu_2005_z_dn._14.11.2005.xls
Uchwała Nr XXVII/258/2005
 09__-2005__Uchwala_Rady_-z_04.10.2005.xls
Uchwała Nr XXVI/250/2005
 Rachunek_zyskow_i_strat.rtf
zał do Uchwały Nr XXV/246/2005
 Bilans_MGBP.rtf
zał do Uchwały Nr XXV/246/2005
 Wykonanie_budzetu.rtf
zał do Uchwały Nr XXV/246/2005 z 22.06.2005
 Mapa2.jpg
zał do uchwaly Nr XXV/247/2005 nnr 2
 Mapa1.jpg
zał do uchwały Nr XXV/247/2005
 Uchwala_Rady_w_spr._zmian_budzetu_gminy_-z_22.06.2005.xls
Uchwała Nr XXV/242/2005
 Plan_Rozwoju_Miejscowosci_Sosnicowice.pdf
Uchwała Nr XXIV/232/2005
 uchwala_229.xls
Uchwała Nr XXIV/229/2005
 11_Obwodnica05.doc
Uchwała Nr XXIII/226/2005
 10_Sierakowice05.doc
Uchwała Nr XXIII/225/2005
 8_Rachowice.05.doc
Uchwała Nr XXIII/224/2005
 9_Kozlow_05doc.doc
Uchwała Nr XXIII/223/2005
 7_Tworog05.doc
Uchwała Nr XXIII/222/2005
 6_Smolnica05.doc
Uchwała Nr XXIII/221/2005
 5_Trachy.05.doc
Uchwała Nr XXIII/220/2005
 4_Barglowka05.doc
Uchwała Nr XXIII/219/2005
 3_Lany_W.05.doc
Uchwała Nr XXIII/218/2005
 2_Sosnicowice.05.doc
Uchwała Nr XXIII/217/2005
 Uchwala_Rady_w_spr._zmian_w_budzecie__z_22.03.2005.xls
Uchwała Nr XXIII/208/2005
 11_obwodnica_cz2.JPG
zał nr 2 do Uchwały Nr XXIII/226/2005
 11_obwodnica_cz1.JPG
zał nr 1 do Uchwały Nr XXIII/226/2005
 8_rachowice.JPG
zał nr 1 do Uchwały Nr XXIII/224/2005
 9_kozlow_cz2.jpg
zał nr 2 do Uchwały Nr XXIII/223/2005
 9_kozlow_cz1.jpg
zał nr 1 do Uchwały Nr XXIII/223/2005
 7_tworog.JPG
zał nr 1 do Uchwały Nr XXIII/222/2005
 5_trachy_cz2.jpg
zał nr 2 do Uchwały Nr XXIII/220/2005
 5_trachy_cz1.jpg
zał nr 1 do Uchwały Nr XXIII/220/2005
 6_smolnica_cz2.jpg
zał nr 2 do Uchwały Nr XXIII/221/2005
 6_smolnica_cz1.jpg
zał nr 1 do Uchwały Nr XXIII/221/2005
 4_barglowka.jpg
zał nr 1 do Uchwały Nr XXIII/219/2005
 3_lany.JPG
zał nr 1 do Uchwały Nr XXIII/218/2005
 2_sosnicowice_cz3.jpg
zał nr 3 do Uchwały Nr XXIII/217/2005
 2_sosnicowice_cz2.jpg
zał nr 2 do Uchwały Nr XXIII/217/2005
 2_sosnicowice_cz1.jpg
zał nr 1 do Uchwały Nr XXIII/217/2005
 10_sierakowice_cz1.jpg
zał nr 2 do Uchwały Nr XXIII/225/2005
 10_sierakowice.jpg
zał nr 1do Uchwały Nr XXIII/225/2005
 Uchwala_Rady_07.02.2005_-_zmiana_budzetu.zip
Uchwała Nr XXII/203/2005
 Tabele_do_WPI_2004-2006_na_29.12.2004.zip
zał do uchwały Nr XXI/197?2004
 Uchwala_Rady_z_29.12.2004_-_zmiana_budzetu_2004_r..xls
zał do uchwały Nr XXI/196/2004
 statut_Sierakowice_4.doc
zał do uchwały Nr XX/192/2004
 STATUT_PRZEDSZKOLA_Barglowka.DOC
zał do uchwały Nr XX/191/2004
 STATUT_PRZEDSZKOLA.Kozlow_DOC
zał do uchwały Nr XX/190/2004
 statut_Lany_Wielkie.doc
zał do uchwały Nr XX/189/2004
 STATUT_PRZEDSZKOLA_Rachowice.DOC
zał do uchwały Nr XX/188/2004
 STATUT_PRZEDSZKOLA_Smolnica.DOC
zał do uchwały Nr XX/187/2004
 STATUT_PRZEDSZKOLA.DOC
zał do uchwały XX/186/2004
 Uchwala_Rady_01.12.2004_-_zmiana_budzetu.xls
UCHWAŁA NR XX/175/2004
 Uchwala_Rady_05.10.2004_-_zmiana_budzetu.xls
UCHWAŁA Nr XVIII/163/2004
 Uchwala_Rady_03.11.2004_-_zmiana_budzetu.xls
UCHWAŁA Nr XIX/174/2004
 ZALACZNIK_NR_1_DO_UCHWALY_NR_XVIII-172.doc
zał do uchwały Nr XVIII/172/2004
 zalacznik2.do_Uchwaly_XVIII_171.jpg
zał do uchwały Nr XVIII/171/2004
 zalacznik1_do_Uchwaly_XVIII_171.jpg
zał do uchwały Nr XVIII/171/2004
 WPI_2004-2006.pdf
zał do uchwały Nr XVIII/166/2004
 Plan_Rozwoju_Lokalnego_Gminy_Sosnicowice.pdf
zał do uchwały Nr XVIII/165/2004
 BIP_28.07.04.sdc
zał do uchwały Nr XVI/147/2004
 Uchwala_Rady_28.07.2004_-_zmiana_budzetu_na_2004_r..xls
Uchwała NrXVI/145/2004
 Uchwala_Rady_27.05.2004_-_zmiana_budzetu.xls
Uchwała Nr XV/132/2004
 2541_mapa1.jpg
Załącznik do Uchwały nr XV/141/2004
 2542_mapa2.jpg
Załącznik do Uchwały nr XV/141/2004
 2543_mapa3.jpg
Załącznik do Uchwały nr XV/141/2004
 2544_mapa4.jpg
Załącznik do Uchwały nr XV/141/2004
 2545_mapa5.jpg
Załącznik do Uchwały nr XV/141/2004


Informację wytworzył(a): rada
Informację dodał(a): Hippe
Ostatnia modyfikacja: 2009-08-03 13:56:48


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech