14-12-2023r.
godzina 14:39
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142342 raz(y)


[Panel administracyjny]

Obsługa interesanta :: Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie 

DODATKI MIESZKANIOWE

 

 

Podstawa prawna

-         Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U.Nr.142 poz.1591 z 2001r z póź zmianami)

-         Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U.Nr 71 poz.734 z późn.zm.)

-         Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz.U.Nr.156 poz. 1828 z 2001r.)

 

Wymagane dokumenty

 

1.      Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę lub osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny z podaniem numeru konta (zał)

2.      Dokumenty potwierdzające wielkość powierzchni użytkowej i stan wyposażenia technicznego budynku w przypadku, gdy wniosek składa właściciel domu jednorodzinnego,

3.      W przypadku, gdy wniosek składa podnajemca należy przedstawić umowę najmu, w obecności pracownika referatu podnajemca i najemca składają podpisy na wniosku,

4.      Ponadto najemca winien odprowadzać podatek z tytułu podnajmu,

-         Deklaracja o wysokości dochodów jakie strona składa w obecności  pracownika potwierdzone dochody brutto (pomniejszone o koszty uzyskania i składki na ubezpieczenie- emerytalno, rentowe i chorobowe) z ostatnich 3 miesięcy, do których zalicza się dochody z tytułu :

-         a) pracy, działalności gospodarczej, umów, zlecenia o dzieło,

-         b) zasiłków rodzinnych i wychowawczych

-         c) świadczeń otrzymywanych z powodu odbywania służby wojskowej  lub zastępczej,

-         d) środków za rozłąkę,

-         e) świadczeń wypłaconych załogom pływającym,

-         f) zasiłki stałe z pomocy społecznej,

-         g)prowadzenia gospodarstwa rolnego, ustalone z zastosowaniem hektarów przeliczeniowych według zasad określonych w przepisach przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

-         h) alimentów, stypendiów, kredytów studenckich, emerytur, rent w tym rent zagranicznych,

-         i) dywident i innych periodycznie uzyskanych dochodów zwłaszcza z najmu lub dzierżawy, praw autorskich lub wykonywania wolnych zawodów,

j) dochody z rowadzenia działalności gospodarczej potwierdzone przez Urząd Skarbowy ( w przypadku wykazania straty – wliczamy składki odprowadzone do ZUS-u i podatek)

I.                    Opłaty  - brak

II.                 Termin udzielania odpowiedzi 2 – 4 tygodnie

III.               Jednostka odpowiedzialna

Referat  Działalności  Gospodarczej budynek Rady Miejskiej

IV.              Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji – do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Sośnicowic,

VI . Informacje

 

-         - dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego  dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku,

-         dodatek mieszkaniowy przysługuje :

-         najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,

-         członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkującym na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego

-         osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom  lokali mieszkalnych,

-         innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,

-         osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny,

-         średni miesięczny dochód brutto na jednego członka gospodarstwa w okresie pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza :

125% wartości najniższej emerytury na osobę w rodzinie tj.746,83zł

175% wartości najniższej emerytury na osobę samotną tj.1045,56zł

-         Wartość najniższej emerytury obowiązująca od dnia 01.03.2006r. wynosi 597,46

-         - wydatki na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu nie powinny być mniejsze od wydatków  poniesionych przez osobę  otrzymującą dodatek :

-          15% dochodów gospodarstwa – w gospodarstwie jednoosobowym

-         12% dochodów gospodarstwa – w gospodarstwie 2-4 osobowym

-         10% dochodów gospodarstwa – w gospodarstwie 5 osobowym i większym,

-         nie przyznaje się dodatku jeżeli kwota byłaby niższa niż 2% najniższej emerytury w dniu wydania decyzji,

-         normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny) zwana dalej “normatywną powierzchnią” w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekroczyć :

-         dla jednej osoby 35m2 + 30% = 45,5m2

-         dla 2 osób 40m2 + 30% = 52,0m2

-         dla 3 osób 45m2 + 30% = 58,5m2

-         dla 4 osób 55m2 + 30% = 71,5m2

-         dla 5 osób 65m2 + 30% = 84,5m2

-         dla 6 osób 70m2 + 305 = 91,0m2

-         w razie zamieszkania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną  powierzchnię tego lokalu o 5m2

-         dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż :

-         30% albo

-         50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%

Jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba

Niepełnosprawna, jeżeli jej niepełnosprawność wymaga zamieszkania w oddzielnym pokoju, normatywną powierzchnię powiększa się o 15m2 (osoba ta powinna przedłożyć zaświadczenie z Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o stopniu Niepełnosprawności oraz zaświadczenie  lekarskie od lekarza specjalisty)

 

 

W przypadku najmu lub podnajmu części lokalu mieszkalnego za powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego lub części tego lokalu zajmowanego przez gospodarstwa domowe najemcy lub podnajemcy uważa się powierzchnię zajmowanych pokoi, wynikającą z umowy najmu lub podnajmu, oraz część powierzchni kuchni, łazienki, korytarzy i innych pomieszczeń wspólnych znajdujących się w tym lokalu odpowiadającą stosunkowi  członków gospodarstwa  domowego najemcy lub podnajemcy do liczby osób zajmujący cały lokal.Za powierzchnie użytkową lokalu mieszkalnego zamieszkiwaną przez wynajmującego uważa się powierzchnię pokoi zajmowanych przez gospodarstwo domowe wynajmującego oraz część powierzchni  kuchni, łazienki, korytarza i innych powierzchni wspólnych wchodzących  w skład tego lokalu, odpowiadającą  stosunkowi liczby członków gospodarstwa domowego- wynajmującego do liczby osób zajmujący cały lokal.

-         Burmistrz może odmówić przyznania dodatku mieszkaniowego jeżeli w wyniku przeprowadzonego wywiadu środowiskowego ustali, że pomimo niskich dochodów wykazanych w złożonej deklaracji faktyczny stan majątkowy  wnioskodawcy nie uzasadnia przyznania mu pomocy finansowej na wydatki mieszkaniowe,

-         Podanie danych określonych wnioskiem jest obowiązkowe, dane nie będą udostępniane , brak podania danych spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

  Dodatki_Mieszkaniowe.rtf
całość - informacje, wniosek, oświadczenie


Informację wytworzył(a): Eryka Swiecznik
Informację dodał(a): Adrian Ulbrych
Ostatnia modyfikacja: 2006-08-17 10:58:47


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech