ࡱ> 9 `bjbj!-El...*XXXXld*gKgMgMgMgMgMgMg$i ktqgE.qg g 8.Kg Kg ^ %FSa.Kg, ~*.XcdTKgg0gd8l8lKg B^ S T A T U T G M I N N E G O P R Z E D S Z K O L A W KOZAOWIE Podstawa prawna: Ustawa z 7.09.1991r. o systemie o[wiaty (tj. Dz. U. Nr 67 z 1996 r. poz. 329, z pzD.zm/ Ustawa z dnia 26.01.1982 - Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. Nr 118 z 2003r. poz.1112 z pzn.zm.) Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21.05.2001 r. w spr. ramowych statutw publicznego przedszkola oraz publicznych szkB ( Dz.U.Nr 61 z 2001r. poz. 624 z pzn.zm.). 4. HYPERLINK "http://www.menis.gov.pl/prawo/rozp_197.htm" Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej iSportu zdnia 7stycznia 2003r. wsprawie zasad udzielania iorganizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej wpublicznych przedszkolach, szkoBach iplacwkach. (Dz.U Nr11 z 2003r. poz.114) RozdziaB I. Postanowienia oglne 1 Przedszkole nosi nazw: Gminne Przedszkole w KozBowie Siedziba placwki: KozBw, ul. Marcina 33 Przedszkole w KozBowie jest przedszkolem jednooddziaBowym, publicznym. 3.1. Organem prowadzcym przedszkole jest: Gmina So[nicowice. 3.2.Nadzr pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Zlski Kurator O[wiaty w Katowicach. RozdziaB II Cele i zadania przedszkola 2 Celem przedszkola jest: prowadzenie bezpBatnego nauczania i wychowania w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego okre[lonej przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, objcie opiek wszystkich dzieci i zapewnienie im atmosfery akceptacji i bezpieczeDstwa oraz optymalnych warunkw dla prawidBowego ich rozwoju, wspomaganie rozwoju wychowanka, prowadzenie terapii logopedycznej, indywidualnej i w grupach, ukierunkowanie rozwoju dziecka z jego wrodzonym potencjaBem i mo|liwo[ciami rozwojowymi w relacjach z [rodowiskiem spoBeczno kulturowym i przyrodniczym, wspieranie dziaBaD wychowawczych rodzicw, tworzenie warunkw umo|liwiajcych dziecku osignicie ,,gotowo[ci szkolnej , Do zadaD przedszkola nale|: ksztaBtowanie czynnej postawy dzieci wobec wBasnego zdrowia i bezpieczeDstwa oraz rozwijanie ich sprawno[ci ruchowej, budzenie wra|liwo[ci emocjonalnej i [wiadomo[ci moralnej oraz wzmacnianie wizi uczuciowej z rodzin, nabywanie przez dziecko kompetencji jzykowych, a w tym umiejtno[ci czytania i kre[lenia symboli graficznych, integrowanie tre[ci edukacyjnych, wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego wrodzonego potencjaBu i mo|liwo[ci rozwojowych, rozpoznawanie mo|liwo[ci rozwojowych dziecka i podjcie wczesnych interwencji specjalistycznych, wspBpraca z poradni psychologiczno pedagogiczn w celu udzielania dziecku pomocy specjalistycznej, umo|liwienie dzieciom podtrzymywania poczucia to|samo[ci narodowej, etnicznej i jzykowej, organizowanie nieodpBatnie na |yczenie rodzicw w ramach planu zaj nauki religii w wymiarze dwch zaj przedszkolnych. Czas trwania zaj okre[la 6 ust. 3 niniejszego statutu. W tym czasie dzieci nie uczszczajce na religi, maj zapewnion opiek nauczyciela, 3. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu i uczestnictwa w zajciach organizowanych na terenie placwki i poza jej terenem: 3.1.w czasie zaj w przedszkolu dzieci pozostaj pod opiek wychowawcy i pracownika obsBugi. W czasie wycieczek opiek zapewnia wychowawca, pracownik obsBugi i wybrani rodzice; 3.2. wszystkie dzieci s objte ubezpieczeniem od nieszcz[liwych wypadkw; 3.3 meble i wyposa|enie przedszkola dostosowane jest do wzrostu i wieku dzieci; 3.4.droga ewakuacyjna jest wBa[ciwie oznakowana, a dzieci znaj zasady wBa[ciwego postpowania w czasie zagro|enia i zgBaszaj niebezpieczne sytuacje personelowi przedszkola. 4. Dziecko przyprowadza i odbiera z przedszkola jeden z rodzicw (opiekun) lub upowa|niona przez nich osoba zapewniajca peBne bezpieczeDstwo, osoba ta powinna posiada pisemne o[wiadczenie rodzica lub opiekuna z podaniem danych osoby do odebrania dziecka i terminu na jaki to upowa|nienie zostaBo wydane. W drodze do i z przedszkola odpowiedzialno[ za dziecko ponosz osoby je przyprowadzajce i odbierajce. Osoba odbierajca dziecko powinna zapewni mu peBne bezpieczeDstwo. W czasie zaj dodatkowych opiek nad dziemi sprawuje osoba prowadzca te zajcia. Osoba ta ponosi peBn odpowiedzialno[ rwnie| za odbieranie i przyprowadzanie dzieci do nauczyciela sprawujcego opiek nad grup do ktrej nale| W przedszkolu nie stosuje si |adnych zabiegw lekarskich bez uprzedniego uzgodnienia z rodzicami. RozdziaB III Organy przedszkola 3 1. Zgodnie z Ustaw o systemie o[wiaty z pzn. zm. organami przedszkola s: 1.1. Dyrektor przedszkola 1.2. Rada Rodzicw 2. Dyrektor przedszkola: 2.1.1. organizuje prac placwki, 2.1.2. kieruje jej pracownikami, 2.1.3. planuje, opracowuje i przeprowadza wewntrzne mierzenie jako[ci pracy przedszkola, 2.1.4. reprezentuje j na zewntrz, 2.1.5.sprawuje opiek nad wychowankami oraz stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju psychicznego poprzez aktywne dziaBanie prozdrowotne, 2.1.6.dysponuje [rodkami okre[lonymi w planie finansowym placwki i ponosi odpowiedzialno[ za ich prawidBowe wykorzystanie, 2.1.7.przyjmuje, rozpatruje i koordynuje wpBywajce od rodzicw skargi i wnioski zgodnie z obowizujcymi procedurami 2.1.8.wykonuje inne zadania wynikajce z przepisw szczegBowych, 2.2. Dyrektor przedszkola mo|e, w drodze decyzji skre[li dziecko z listy wychowankw w przypadkach okre[lonych w dalszej cz[ci statutu placwki. 2.3. Dyrektor placwki w wykonywaniu swoich zadaD wspBpracuje z Rad Rodzicw. 2.4. Dyrektor jest kierownikiem zakBadu pracy dla zatrudnionych w placwce pracownikw , decyduje w sprawach zatrudniania i zwalniania pracownikw, przyznawania nagrd i wymierzania kar. 3. Rad Rodzicw stanowi reprezentacja rodzicw dzieci uczszczajcych do przedszkola: 3.1. Zasady tworzenia Rady Rodzicw uchwala ogB rodzicw wychowankw tej placwki, 3.2. Rada Rodzicw uchwala regulamin dziaBalno[ci zgodnie z art. 53 ust. 3. (ustawa z 7.09.1991r. o systemie o[wiaty), ktry nie mo|e by sprzeczny ze statutem przedszkola. 3.3. Rada Rodzicw w celu wspierania statutowej dziaBalno[ci przedszkola mo|e gromadzi fundusze z dobrowolnych skBadek rodzicw oraz innych zrdeB. . Zasady wydatkowania funduszy rady rodzicw okre[la regulamin, o ktrym mowa w ust. 2. 3.4. Rada Rodzicw mo|e wystpowa do dyrektora, organu prowadzcego placwk oraz organu sprawujcego nadzr pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczcymi wszystkich spraw przedszkola. 4. Organy przedszkola wspBpracuj ze sob: 4.1.1. Organy przedszkola wspBpracuj ze sob na zasadach partnerstwa przestrzegajc prawo o[wiatowe. 4.1.2. Daj ka|demu z nich mo|liwo[ swobodnego dziaBania i podejmowania decyzji w ramach kompetencji okre[lonych ustaw i zawartych szczegBowo w Statucie Przedszkola, zapewniaj bie|c wymian informacji pomidzy sob. 4.1.3.WspBdziaBanie organw przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych warunkw rozwoju wychowankom oraz podnoszenie poziomu pracy placwki. 4.2. Spory rozwizywane s w drodze: 4.2.1. negocjacji i mediacji przy wspBudziale wszystkich oponentw, 4.2.2. po wyczerpaniu wszystkich mo|liwych [rodkw negocjacji, ostateczny gBos w rozwizaniu sporu ma dyrektor placwki, uwzgldniajc zakres kompetencji tych organw. RozdziaB IV Organizacja przedszkola 4 1. Przedszkole jest czynne od poniedziaBku do pitku w godzinach zatwierdzonych przez organ prowadzcy w projekcie organizacyjnym. 5 1. Podstawow jednostk organizacyjn przedszkola jest oddziaB obejmujcy dzieci w zbli|onym wieku z uwzgldnieniem ich potrzeb, zainteresowaD, uzdolnieD, stopnia i rodzaju niepeBnosprawno[ci. 2. Liczba dzieci w oddziale nie mo|e przekracza 25. 6 1. Praca wychowawczo dydaktyczna i opiekuDcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego wybranego z zestaww obowizujcych programw. 2. Godzina zaj w przedszkolu trwa 60 minut. 2.1. Na wniosek rodzicw (prawnych opiekunw) w przedszkolu prowadzone s zajcia dodatkowe finansowane przez rodzicw. 3. Czas trwania zaj prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do mo|liwo[ci rozwojowych dzieci i wynosi: 3.1. z dziemi w wieku 3 4 lat okoBo 15 minut 3.2. z dziemi w wieku 5 6 lat okoBo 30 minut 4.Sposb dokumentowania zaj prowadzonych w przedszkolu okre[laj odrbne przepisy. 7 1. Przedszkole w KozBowie jest przedszkolem jednoodziaBowym. 8 1. SzczegBow organizacj wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym okre[la arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora, ktry zatwierdza organ prowadzcy po wcze[niejszym zaopiniowaniu przez kuratora o[wiaty. 2. W arkuszu organizacji przedszkola okre[la si w szczeglno[ci: 2.1. czas pracy oddziaBu, 2.2. liczb pracownikw przedszkola, w tym pracownikw zajmujcych stanowiska kierownicze, 2.3. ogln liczb godzin pracy finansowanych ze [rodkw przydzielonych przez organ prowadzcy przedszkole, 9 1. Organizacj pracy przedszkola okre[la ramowy rozkBad dnia ustalony przez dyrektora przedszkola z uwzgldnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny, oczekiwaD rodzicw, oraz potrzeb i zainteresowaD dzieci. Ramowy rozkBad dnia uwzgldnia: 800 900 schodzenie si dzieci, zabawy dowolne, czynno[ci porzdkowe 900 945 sytuacje edukacyjne, zabawy dowolne, wiczenia poranne, zabawy ruchowe, 945 1005 [niadanie 1005 1155 sytuacje edukacyjne, spacery i wycieczki, wiczenia gimnastyczne zabawy ruchowe , zabawy na powietrzu i w sali 1155 1230 czynno[ci samoobsBugowe, porzdkowe i u|yteczne 1230 1300 zabawy dowolne, rozchodzenie si dzieci W dni gdy odbywaj si zajcia z religii prac placwki wydBu|a si do 1330 2. Nauczyciel: 2.1. planuje i prowadzi prac wychowawczo dydaktyczn i opiekuDcz z dziemi opracowujc plan pracy zgodnie z obowizujcym programem i ponosi odpowiedzialno[ za jej jako[, 2.2. planuje prac z dziemi opracowujc miesiczny plan pracy 2.3. zaplanowan tematyk wprowadza w dowolnym czasie w cigu dnia, kilku dni, tygodnia, miesica podczas zaj z caB grup, z maBymi zespoBami powstajcymi spontanicznie z inicjatywy dzieci lub w zespoBach dobieranych przez nauczyciela, zgodnie z zaBo|onym celem dziaBania oraz w zajciach indywidualnych. Plan pracy powinien mie zachowan proporcj czasow midzy formami proponowanymi przez nauczyciela a swobodn dziaBalno[ci dzieci. 10 Przedszkole funkcjonuje caBy rok szkolny w godzinach od 800 1300 z wyjtkiem przerw ustalonych przez organ prowadzcy, w dniach w ktrych odbywaj si zajcia z religii przedszkole czynne jest od 800 - 1330. 2. Dzienny czas pracy przedszkola ustalony przez organ prowadzcy na wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola, w tym czas przeznaczony na realizacj podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 5 godzin. Praca oddziaBu nie mo|e by krtsza ni| 5 godzin dziennie. 3. Organ prowadzcy corocznie ustala przerwy w pracy placwki. RozdziaB V Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola 11 1. W przedszkolu zatrudnia si: 1.1. dyrektora, ktry peBni funkcj nauczyciela 1.2. pracownikw obsBugi 2. Nauczyciel realizuje zadania dotyczce dydaktyki, wychowania i opieki z uwzgldnieniem: 2.1. planowania pracy z dziemi oraz jej dokumentowania 2.2. sposobu prowadzenia obserwacji dzieci i jej dokumentowania 2.3. innych zadaD nauczycieli uwzgldnionych w 15 statutu 3. Podstawowym zadaniem pracownikw administracyjno obsBugowych jest zapewnienie sprawnego dziaBania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w Badzie i czysto[ci 4. Zatrudniony personel obsBugowy jest wspBodpowiedzialny za efekty pracy opiekuDczo wychowawczej poprzez pomoc dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu si przed wiczeniami gimnastycznymi, i wyj[ciami na podwrko i innych sytuacjach tego wymagajcych, opiek w czasie spacerw i wycieczek, udziaB w przygotowaniu pomocy do zaj i w dekorowaniu sali, pomoc w innych sytuacjach tego wymagajcych. 12 1. Dyrektor przedszkola peBni rwnocze[nie funkcj nauczyciela wychowawcy w oddziale. 13 1.Nauczyciel wspBpracuje z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzgldnieniem prawa rodzicw do znajomo[ci zadaD wynikajcych w szczeglno[ci z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w oddziale i uzyskuje informacje dotyczce dziecka, jego zachowania i rozwoju, w celu ujednolicenia oddziaBywaD wychowawczo edukacyjnych. 2. Nauczyciel odpowiada przede wszystkim za bezpieczeDstwo i zdrowie powierzonych mu wychowankw. 3. Nauczyciel tworzy warunki wspomagajce rozwj dzieci i ich zdolno[ci, zainteresowaD, d|y do pobudzenia procesw rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystywanie ich wBasnej inicjatywy 4. Nauczyciel wspiera rozwj aktywno[ci poznawczej dziecka nastawionej na poznawanie samego siebie, otaczajcej rzeczywisto[ci spoBeczno - kulturowej i przyrodnicze, wzbogaconej o zasb jego wBasnych do[wiadczeD. 5. W pracy dydaktyczno wychowawczej nauczyciel wspBpracuje z psychologiem, lekarzem oraz innymi specjalistami sBu|cymi pomoc w rozwizywaniu problemw. 6. Nauczyciel prowadzi obserwacje pedagogiczne majce na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci. 7. Nauczyciel zobowizany jest do dokumentowania swojej pracy oraz prowadzonych obserwacji pedagogicznych. Zebrane informacje o dziecku powinny by wykorzystane w planowaniu i realizowaniu pracy indywidualnej z dzieckiem. 8. Zgodnie z zasad indywidualizacji pracy i podmiotowego podej[cia do dziecka, nauczyciel otacza indywidualn opiek ka|dego z wychowankw i dostosowuje metody i formy pracy do jego mo|liwo[ci. 14 1. Do przedszkola uczszczaj dzieci w wieku od 3 do 6 lat z zastrze|eniem ust. 2a. 2. Dziecko, ktremu odroczono rozpoczcie speBnienia obowizku szkolnego, mo|e uczszcza do przedszkola do koDca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w ktrym koDczy 10 lat. 2a. W szczeglnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola mo|e przyj do przedszkola dziecko, ktre ukoDczyBo 2,5 roku.. Dziecko mo|e by przyjte w przypadku gdy przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, potrafi ono wykonywa proste czynno[ci samoobsBugowe niezbdne do prawidBowego funkcjonowania w grupie 3..Podstaw zgBoszenia dziecka do przedszkola jest ,,Karta zgBoszenia dziecka . 4. Dzieci do przedszkola przyjmuje dyrektor. 5. Zapisy dzieci do przedszkola odbywaj si wedBug nastpujcego harmonogramu: 5.1. 1-30 kwietnia wydawanie i przyjmowanie od rodzicw wypeBnionych ,,kart zgBoszeD dziecka 5.2. 1-15 maja kwalifikowanie dzieci do przedszkola na najbli|szy rok szkolny przez dyrektora 5.3. 16-31 maja dyrektor wywiesza w miejscu dostpnym dla zainteresowanych, imienne listy dzieci przyjtych oraz informacj dla rodzicw dzieci nieprzyjtych, do kogo i w jakim celu mog skBada swoje podanie o ponowne rozpatrzenie sprawy. 6. W przypadku, gdy liczba zgBoszonych do przedszkola dzieci przewy|sza liczb miejsc, na okoliczno[ rekrutacji dyrektor powoBuje komisj kwalifikacyjn. 6.1. PowoBana komisja kwalifikacyjna skBada si: 6.1.1. przedstawiciel organu prowadzcego 6.1.2. przedstawiciel rodzicw 6.1.3. nauczyciel pobliskiej szkoBy 6.2. Komisji kwalifikacyjnej przewodniczy dyrektor przedszkola. 6.3. W pierwszej kolejno[ci do przedszkola przyjmowane s dzieci 6-letnie odbywajce roczne obowizkowe przygotowanie przedszkolne, dzieci matek lub ojcw samotnie wychowujcych dzieci, matek lub ojcw wobec, ktrych orzeczono znaczny lub umiarkowany stopieD niepeBnosprawno[ci, bdz caBkowit niezdolno[ do pracy, albo niezdolno[ do samodzielnej egzystencji, a tak|e dzieci z rodzin zastpczych. 6.4. Dodatkowe kryteria przyj do przedszkola ustala komisja kwalifikacyjna. 6.5. Postanowienia komisji s ostateczne. 7. Do przedszkola mog by przyjmowane dzieci w cigu roku szkolnego w ramach posiadanych miejsc. 8. W przedszkolu dziecko jest traktowane z trosk i |yczliwo[ci, a stosowanie kar nie mo|e narusza godno[ci osobistej. Przedszkole zapewnia dziecku opiek, wychowanie i nauczanie w warunkach akceptacji i bezpieczeDstwa, ka|dy z wychowankw ma zapewnion nietykalno[. Niedopuszczalne jest stosowanie kar cielesnych. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu nie mo|e ono by pozostawione bez opieki osoby dorosBej. Ka|de dziecko jest traktowane indywidualnie. Baza przedszkolna zapewnia higieniczne warunki wychowania i opieki. W celu zapewnienia peBnego bezpieczeDstwa na teren przedszkola zabroniony jest wstp osobom niepowoBanym. 9. Dyrektor przedszkola mo|e dokona skre[lenia dziecka z listy wychowankw gdy: 9.1. Nieusprawiedliwiona nieobecno[ dziecka w przedszkolu dBu|sza ni| 1 miesic, upowa|nia dyrektora do skre[lenia go z listy. Nie dotyczy to dzieci 6 letnich realizujcych obowizek przedszkolny. Decyzji nie podejmuje si bez porozumienia z rodzicami. RozdziaB VII Postanowienia koDcowe 15 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentacj zgodnie z odrbnymi przepisami. 2. Zasady gospodarki finansowej przedszkola okre[laj odrbne przepisy. 16 1. Uchwalenie statutu przedszkola i dokonywanie nowelizacji nastpuje na wniosek dyrektora przedszkola. 2. Statut wchodzi w |ycie z dniem uchwalenia przez Rad Miejsk w So[nicowicach. $>@ ^ j l N Z ~'''*>r>|>??AAFFjGtGKKMMMMNøøâ||qCJ OJQJ^JaJCJ H*OJQJ^J CJ OJQJCJ OJQJ^J5CJ OJQJ\^JCJ OJQJ^J0JB*CJ OJQJphjCJ OJQJU CJ OJQJ>*CJ OJQJ5CJ,OJQJaJ,5CJ,OJQJ^JaJ,5CJ8OJQJ^JaJ8OJQJ OJQJ^J, $t +F` +F^` S+F $ S+Fa$ $^`a$ S+FdhZ^Hd 4 ^ ` j $V^`Va$$a$ +F^ +F +F^` +F^` & F' +F +F^` & F' +F` j l , D N P wwwk $dh^a$ ndh^n`$ndh^n`a$ Snbdh^`b bdh^`b & F% 8dh^$ dh^a$ & F% 8dh^$ Wdh^`Wa$ P Z `*,& ndh^n` nXdh^n`X & F 8ndhhdh^h & Fdh & Fdh $dh^a$&j $&z'|'~'''''p((((&)n))z**$dha$dh^ dh^`dh ndh^n` ndh^n`*+,-R.T./,011n2 34j677N89:<P<<*> Sdh^S` SSdh^S` Sdh^S`dh dh^`*>B>r>t>|>???FAAAACxCjDlDJEE F"FFF SSdh^S`dh$Sdh^S`a$ Sdh^S` dh^`$dha$FFjGlGtGZII"JJKKKMMNOPtQQR dh^` ;dh^`;dh$Sdh^S`a$$Sdh^S`a$ Sdh^S`$dha$NNNNNOOOOOOOOPPPPPQQtQzQQQQrRvR|RXXXXXXXYYYYY\]*]ddeeqq8~֌Z^`CJ OJQJ^JCJ H*OJQJ^JaJ5CJ OJQJ\^JCJ OJQJ^JaJCJ H*OJQJ^JCJ OJQJ^J8RRRTTXXXXY$\\\\]]$]j]]]$dha$ Sdh^S` dh^` & F&dh$dha$$;dh^`;a$ ;dh^`;dh]^^,__$`&`adddeee^h$ijvlmn^p$dh^`a$$dha$ Vdh^`V 7dh^7`dh ;dh^`;$dha$^pqqrtv4ww2xxy{|6}}}~~~dh 7dh^7` Sdh^S`$dha$ 7dh^7`$dha$ Vdh^`V~Xڂ܂:8R~:֌Z\^`$dha$ 7dh^7` Vdh^`V$dha$$;dh^`;a$ ;dh^`; 0. A!"#$% i:@: Standardowy_HmHsHtH2@2 NagBwek 1$@&CJHH NagBwek 2$<@&56CJOJQJ8@8 NagBwek 3$$@&a$CJ@@ NagBwek 4$$h@&^ha$CJ88 NagBwek 5$$@&a$CJBA@B Domy[lna czcionka akapitu8B@8 Tekst podstawowyxNC@N Tekst podstawowy wcityx^ZR@Z Tekst podstawowy wcity 2W^`WCJ<P"< Tekst podstawowy 2CJZS2Z Tekst podstawowy wcity 3V^`VCJ6U@A6 HiperBcze7>*S*Y(phBQ@RB Tekst podstawowy 3$a$CJ0b0 Tekst przypisu8&@q8 OdwoBanie przypisuH*./@. Lista^`22@2 Lista 26^6`23@2 Lista 3Q^Q`24@2 Lista 4l^l`25@2 Lista 5^`JE@J Lista - kontynuacja 26x^6NYN Plan dokumentu-D M OJQJ^J0E0E"&"&"&"&"&"&"&"& "& "& "& "& "&"&"&"&"&"&"&"&eh o!C%),'03 8h<p@D0E a wA& ?f=3N:GHIJKLMNOPabc$/056Nl "eghfh 0 ] d }~fN8Wpq=co)*7B5'm(m!9:>5 6 !!l!m!r!!!!""#~####$$C%%w&&&A'B'U' (M(***G**,T,V,a,,,,,,,-^---...f0g0m0000/22d3;44O5/666V7 8H999:y::;h<<<<= =K=>,?m?n??KBBCCCCCDkDqDD1E0@0@0@0000@0@00@0@0@0@0@0@0@0@00@0@0' 00' 00' 000000000% 0505% 05% 05050505(05(05(0500 0 0 0 0 00 0 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h 0h0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000& 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000@000000@0000N`HRj P &**>FR]^p~`IKLMNOPQSTUV^Jl0EX8@0( B S ?0E!fick !!!!E+E-E1EPc/06Nl ] fWabqYc*745'.!9:G m!x!!!##$$)*****+,V,a,,,,-.g0m0005/666V78G9H99:::;h<=K=l?K@JBBCCCCCkDqDD-E1EJoannaD:\Documents and Settings\Joanna\Dane aplikacji\Microsoft\Word\Zapisywanie informacji potrzebnych do odtworzenia STATUT_PRZEDSZKOLA.asdJoannaA:\STATUT_PRZEDSZKOLA.DOCJoannaFD:\Documents and Settings\Joanna\Moje dokumenty\STATUT_PRZEDSZKOLA.DOCJoannaFD:\Documents and Settings\Joanna\Moje dokumenty\STATUT_PRZEDSZKOLA.DOCUMiG So[nicowice qC:\WINDOWS\Dane aplikacji\Microsoft\Word\Zapisywanie informacji potrzebnych do odtworzenia STATUT_PRZEDSZKOLA.asdUMiG So[nicowice A:\STATUT_PRZEDSZKOLA.DOCU.M. i G. SosnicowiceA:\STATUT_PRZEDSZKOLA.DOC'b.l'B2s1# b.' 4a] " ҂ma wb.$b##(: vb,|tm:|.NW50[c5vxX535b.05: #5>w`u=\ Il@R~U}[KRZb.\Ve"oB]vV}]b.\dh_b.C`㦱T$a&Dph4mKiBW0kb.3rb.rDz;u ~^`>o(.UU^U`.%L%^%`L. ^ `. ^ `.L^`L.ee^e`.55^5`.L^`L.^`o(.^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.hh^h`B*OJQJo(M^`Mo(.^`o(.^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L. \ ^ `\o(.808^8`0o(..808^8`0o(...^`o(.... ^`o( ..... `^``o( ...... pp^p`o(....... pp^p`o(........  ^ `o(.........h ^`hH.h ^`hH.h pLp^p`LhH.h @ @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PLP^P`LhH.^`.htt^t`OJQJo(hHhDD^D`OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHhTT^T`OJQJo(hHh$$^$`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHhh^h`B*OJQJo(''^'`o(.^`. L ^ `L. ^ `.gg^g`.7L7^7`L.^`.^`.L^`L.\^`\o(.0^`0o(..0^`0o(...88^8`o(.... 88^8`o( ..... `^``o( ...... ^`o(....... ^`o(........ pp^p`o(.........h88^8`.^`o(..^`o(...^`o(.... p`p^p``o( .....  ^ `o( ...... @ @ ^@ `o(....... @ @ ^@ `o(........ ( ^ `(o(.........^`o(.808^8`0o(..808^8`0o(...^`o(.... ^`o( ..... `^``o( ...... pp^p`o(....... pp^p`o(........  ^ `o(.........^`o() ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.\^`\o(.0^`0o(..0^`0o(...88^8`o(.... 88^8`o( ..... `^``o( ...... ^`o(....... ^`o(........ pp^p`o(.........hh^h`B*OJQJo(h ^`OJQJo(h ^`OJQJo(oh pp^p`OJQJo(h @ @ ^@ `OJQJo(h ^`OJQJo(oh ^`OJQJo(h ^`OJQJo(h ^`OJQJo(oh PP^P`OJQJo(hh^h`o(.hh^h`o(..0^`0o(...0^`0o(.... 88^8`o( ..... 88^8`o( ...... 88^8`o(....... `^``o(........ `^``o(.........hh^h`B*OJQJo(hh^h`B*OJQJo(H\H^H`\o(. DD^D`hH. L ^ `LhH.  ^ `hH. ^`hH. L^`LhH. TT^T`hH. $$^$`hH. L^`LhH.\^`\o(.h^h`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.h^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohpp^p`OJQJo(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohPP^P`OJQJo(hHhh^h`B*OJQJo(hh^h`B*OJQJo())^)`o()hh^h`o(.0^`0o(..0^`0o(...88^8`o(.... 88^8`o( ..... `^``o( ...... ^`o(....... ^`o(........ pp^p`o(.........*>*^*`>o(^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.hh^h`B*OJQJo(hh^h`.\^`\o(.0^`0o(..0^`0o(...88^8`o(.... 88^8`o( ..... `^``o( ...... ^`o(....... ^`o(........ pp^p`o(.........hh^h`B*OJQJo(hh^h`B*OJQJo('r[KRZ535W50)ws1# }]\C4W0kl'B$b#3r\dh_TwT$aA}\Ki:|.[c5C`Rphvb,"oB]#( #52zuUI05ma ' `u=0d F#B]YG*'} 2QHX 1 Drg RyszardU.M. i G. SosnicowiceOh+'0 4 @ L Xdlt| 1f 1 Drg Ryszardorg Normal.dotdU.M. i G. Sosnicowice953.Microsoft Word 9.0c@揙@C@R}@,,a 9՜.+,D՜.+,0 hp|  /y F 1 Tytu 8@ _PID_HLINKSA#+http://www.menis.gov.pl/prawo/rozp_197.htm !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F`@1TableX8lWordDocument!SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8Macros >S~~VBA>S~:~dir !#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOQRSTUVWY\߲0* pHdProjectQ(@= l ]sB J< rstdole>stdoleP h%^*\G{00020430-C 0046}#2.0#0#D:\WINDOWS\System32\e2.tlb#OLE Automation`ENormalENCrmaQF * \C qB!OfficgOficg!G{2DF8D04C-5BFA-101@B-BDE5gAjAe42ggram Files\MicrosPoft 6\MSO9.DLL# 9.0 Ob LibraryCMSF!>s>MSF>s3@B`D452EE1-E08FA,A-8-02608C4D0BB4Y`FM20 'BF m&/;"1?~Bxz ~00}#0~# 5h0 AF75F594A-6711-491C-8EF2-E4F4BA22449 DOCUME~1\Joanna\USTAWITemp\Word8.0\U.exdc<@".E .`M ExBThisDocumentGTisDD@lcu@eTn 2 Q` H1"w-",=R*""+qx=R*uK02G,JLy@z WF>tX(츳BB/CxMEThisDocument j_VBA_PROJECT" PROJECT PPROJECTlk Xf PS"SS"<<<<<(1Normal.ThisDocument0p(%(*) 40@ *`|ei (% %8i P=```H" `ohðAttribute VB_Name = "ThisDocument" Bas1Normal.VGlobal!SpaclFalse CreatablPre declaIdTru BExposeTemplateDeriv$CustomlizC1P Sub TextBox1_Change() End am *\G{000204EF-0000-0000-C000-000000000046}#4.0#9#D:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\VBA\VBA6\VBE6.DLL#Visual Basic For Applications *\G{00020905-0000-0000-C000-000000000046}#8.1#0#D:\Program Files\Microsoft Office\Office\MSWORD9.OLB#Microsoft Word 9.0 Object Library*\G{00020430-0000-0000-C000-000000000046}#2.0#0#D:\WINDOWS\System32\stdole2.tlb#OLE Automation*\CNormal*\CNormalqB *\G{2DF8D04C-5BFA-101B-BDE5-00AA0044DE52}#2.1#0#D:\Program Files\Microsoft Office\Office\MSO9.DLL#Microsoft Office 9.0 Object Library*\G{0D452EE1-E08F-101A-852E-02608C4D0BB4}#2.0#0#D:\WINDOWS\System32\FM20.DLL#Microsoft Forms 2.0 Object Library*\G{F75F594A-6711-491C-8EF2-E4F4BA224496}#2.0#0#D:\DOCUME~1\Joanna\USTAWI~1\Temp\Word8.0\MSForms.exd#Microsoft Forms 2.0 Object Library.E .`M ]sB xThisDocument1?42c97ddaThisDocument=R PWD 0`<'WordS1 VBA Win16 Win32 Mac VBA6# Project1 stdole` Project- ThisDocument< _Evaluate Normal Officeu Documentj MSFormsC CheckBox1 OptionButton1k@ OptionButton1_Clickc SpinButton18 SpinButton28 TextBox1S TextBox1_Change= Change ` ID="{283B9C50-6F75-42DE-BAD1-F04CDE914488}" Document=ThisDocument/&H00000000 Name="Project" HelpContextID="0" VersionCompatible32="393222000" CMG="9F9D6CBFB4C1E7C5E7C5E7C5E7C5" DPB="CECC3D9043907391739173" GC="FDFF0EDD120D130D13F2" [Host Extender Info] &H00000001={3832D640-CF90-11CF-8E43-00A0C911005A};VBE;&H00000000 &H00000002={000209F2-0000-0000-C000-000000000046};Word8.0;&H00000000 [Workspace] ThisDocument=66, 87, 738, 535, C PҋB `@ҋB `ҋB `oym'vThisDocumentThisDocument FDokument Microsoft Word MSWordDocWord.Document.89qPROJECTwmZ)CompObj[jObjectPool``