14-12-2023r.
godzina 14:39
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142375 raz(y)


[Panel administracyjny]
Mapa Gminy
Adres Urzędu

Urząd Miejski
w Sośnicowicach
ul. Rynek 19
44-153 Sośnicowice
tel. (32) 238-71-91 

Zdjęcia
Ośrodek Pomocy Spłecznej
1. Status prawny
2. Organizacja
3. Struktura zatrudnienia
4. Struktura własnościowa
5. Cel i zadania
6. Zasady i formy
7. Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
8. Tryb działania w zakresie
9. Świadczenia rodzinne
10. Zaliczka alimentacyjna
11. Działalność w ramach gospodarki
12. Prowadzone rejestry
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Różne informacje
Szkoły
Gimnazjum
Szkoła Podstawowa w Bargłówce
Szkoła Podstawowa im. J.Rogera w Sośnicowicach
Szkoła Podstawowa w Sierakowicach
Szkoła Podstawowa w Kozłowie
Przedszkola
Gminne Przedszkole Łany Wielkie
Gminne Przedszkole Bargłówka
Gminne Przedszkole Rachowice
Miejskie Przedszkole Sośnicowice
Gminne Przedszkole Trachy
Gminne Przedszkole Sierakowice
Gminne Przedszkole Smolnica
Gminne Przedszkole Kozłów
Gmina - informacje :: Aktualności


 

Newsy
2007-11-21
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne w zakresie ochrony i promocji zdrowia

                                                                                                                                                                 Sośnicowice, dn.19.11.2006r.

 

Ogłoszenie

otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne

w zakresie ochrony i promocji zdrowia

 

 

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie / Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz.873 z późn. zm./

Burmistrz Sośnicowic

ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadania w zakresie

  ochrony i promocji zdrowia na terenie Gminy Sośnicowice.

 

 

                                                        § 1

 

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające w obszarze zdrowia:

1) organizacje pozarządowe,

2) podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego

    i o wolontariacie,

3) jednostki podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

 

                                                                      § 2

 

Celem zadania jest wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony

i promocji zdrowia.

 

                                                                      § 3

 

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:

1) opieka pielęgniarska nad chorymi, samotnymi i starszymi w miejscu ich zamieszkania,  

2) opieka pielęgniarska i socjalna nad pacjentem i jego rodziną,

3) wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego i środków pielęgnacyjnych,

4) szkolenie z zakresu promocji zdrowia, opieki nad pacjentem obłożnie chorym,

5) usprawnienie ruchowe osób po przebytych złamaniach,  urazach, udarach,

6) współpraca z lekarzem rodzinnym, osobami i instytucjami działającymi w ramach  

    systemu opieki nad zdrowiem społeczeństwa.

 

                                                                     § 4

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego samego rodzaju zadania

w roku 2006 wynosiła  55 000,- PLN.

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego samego rodzaju  zadania

w roku 2007 wynosi  55 000,- PLN.

 

Planowana wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia w roku 2008 wyniesie  55 000,- PLN.

 

 

 

 

                                                            § 5

 

1) Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie lub przesłanie w terminie  do dnia 21.12.2007r. oferty zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy  i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego  wzoru umowy  o wykonanie  zadania  publicznego  i wzoru sprawozdania z  wykonania tego zadania   / Dz.U. z 2005r. Nr 264 poz. 2207/ do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach ul.Rynek 19

44-153 Sośnicowice /w przypadku nadesłania oferty pocztą, liczy się data jej wpływu do UM/.

2) Na kopercie zawierającej ofertę  należy umieścić zapis: “ Zadanie w  zakresie  ochrony i promocji zdrowia”.

3) Do oferty należy dołączyć oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art.9 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w odniesieniu do zadania publicznego, będącego przedmiotem oferty oraz oświadczenie o nie otrzymywaniu w odniesieniu do w/w zadania refundacji z innych źródeł.

4) Dotowane z budżetu gminy mogą być tylko zadania realizowane na terenie Gminy Sośnicowice lub na rzecz jej mieszkańców.  

5) Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6) Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

7) Oferta dopuszczona do oceny kryterium musi spełniać następujące warunki;

a) przedsięwzięcia określone w  § 3 muszą mieścić się w działalności statutowej oferenta /kserokopia statutu, wpis do właściwego rejestru - ważny 3 m-ce od daty wystawienia/,

b) oferent musi dysponować zasobami kadrowymi o odpowiednich kwalifikacjach,

c) oferta powinna zawierać informację o zasobach rzeczowych w tym  wykaz posiadanego sprzętu  rehabilitacyjnego i innych środków pielęgnacyjnych do wypożyczenia.

8) Jedynym kryterium wyboru najlepszej oferty jest cena realizacji zadania - 100%.

9) Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do 2 tygodni od upływu terminu ich składania. 

10) Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta w drodze zarządzenia, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

11) Skład Komisji Konkursowej oraz regulamin jej pracy ustala Burmistrz Miasta w drodze zarządzenia.

12) Decyzja Burmistrza Miasta jest ostateczna.

13) Burmistrz Miasta zastrzega możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu.

14) Warunkiem zawarcia umowy jest posiadanie rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji.

      W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana - korekta kosztorysu projektu.  

15) Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy  i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego  wzoru umowy  o wykonanie  zadania  publicznego  i wzoru sprawozdania z  wykonania tego zadania   / Dz.U. z 2005r. Nr 264 poz. 2207/. W przypadku prowadzenia innej działalności niż określona w § 3 wymagane jest przed podpisaniem umowy otwarcie przez oferenta wyodrębnionego rachunku bankowego przeznaczonego wyłącznie do operacji związanych z realizacją zadania.

16) Termin realizacji zadania zgłoszonego do konkursu ofert  ustala  się od dnia  01.01.2008r. do dnia 31.12.2008r.

17) Podmiot dotowany,  po zakończeniu realizacji zadania, zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnego ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy  i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego  wzoru umowy  o wykonanie  zadania  publicznego  i wzoru sprawozdania z  wykonania tego zadania / Dz.U. z 2005r. Nr 264       poz. 2207/

18) Dodatkowych informacji udziela: OPS w Łanach Wielkich telefon kontaktowy: 032/238 71 83

 

                                                                                               Burmistrz Sośnicowic

 

 

 

 


 Informację wytworzył(a): Burmistrz
Informację dodał(a): Paweł Nawara
Ostatnia modyfikacja: 2008-06-12 12:08:24


drukuj wersja do druku


 
System wykonany przez firmę Javatech