14-12-2023r.
godzina 14:39
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142342 raz(y)


[Panel administracyjny]

Ośrodek Pomocy Spłecznej :: 9. Świadczenia rodzinne 

 

Świadczenia rodzinne

PODSTAWA PRAWNA

 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z dn. 04.08.2006r. nr 139 poz. 992 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dn. 02.06.2005r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2005r. nr 105 poz. 881 z późn. zm)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 130, poz 903)

 

Jak należy ubiegać sie o zasiłek rodzinny?

Należy pobrać  Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego dostępny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łanach Wielkich przy ul. Wiejskiej 9.

Poprawnie wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w ośrodku pomocy  - referat świadczeń rodzinnych.

GODZINY URZĘDOWANIA

PONIEDZIAŁEK 7.30 – 17.00

OD WTORKU DO PIĄTKU 7.30-15.30

 

KTO MOŻE OTRZYMAĆ ZASIŁEK RODZINNY?

Zasiłek rodzinny przysługuje rodzinom, w których dochód na osobę nie przekracza 504 zł lub 583 zł (w rodzinie z dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności). To także podstawa do ubiegania się o dodatki do zasiłku rodzinnego.

W okresie zasiłkowym 2006/2007 tj. od 01.09.2006r. do 31.08.2007r. wykazujemy dochody za rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy czyli za rok 2005.

Natomiast w okresie zasiłkowym 2007/2008 tj. od 01.09.2007r. do 31.08.2008r. wykazuje się dochody za rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy czyli za rok 2006r.

Uprawnionym wnioskodawcą jest rodzic; prawny lub faktyczny opiekun dziecka (musi wystąpić do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka).

O przyznanie zasiłku może zwrócić się także pełnoletnia osoba ucząca się (jeśli spełnia kryterium dochodowe oraz ma zasądzone alimenty od rodziców lub rodzice nie żyją) w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 24 roku życia.

OD CZEGO ZALEŻY PRZYZNANIE ZASIŁKU RODZINNEGO?

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

a) 18 roku życia lub

b) nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo

c) 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo-wychowawcza, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy oraz szkoła wojskowa lub inna szkoła, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie) lub w rodzinie zastępczej;
 • osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 • pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko
 • osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba, że;

a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,

b) ojciec dziecka jest nieznany,

c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone

d) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.

WYSOKOŚĆ ZASIŁKU RODZINNEGO OD 01.09.2006 r.

Zasiłek rodzinny wynosi miesięcznie:

48 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;

64 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;

68 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia;

 

JAK JEST WYPŁACANY ZASIŁEK RODZINNY

Zasiłek rodzinny przyznaje się od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożono wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego (czyli do 31 sierpnia) lub do miesiąca, w którym uprawnione dziecko kończy 18/21/24 lata lub do miesiąca ukończenia nauki przez pełnoletnie dziecko.

CO POWODUJE WSTRZYMANIE WYPŁATY ZASIŁKU RODZINNEGO?

Wypłata zasiłku rodzinnego zostaje wstrzymana w sytuacji, gdy:

 • wnioskodawca odmówi udzielenia lub nie udzieli w wyznaczonym terminie, wyjaśnień co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych;
 • Wnioskodawca nie podejmuje świadczeń rodzinnych przez trzy kolejne miesiące kalendarzowe.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

I. Dokumenty dotyczące wnioskodawcy:

 1. Potwierdzenie tożsamości i miejsca zamieszkania – kopia dowodu osobistego, aktualne potwierdzenie zameldowania stałego/czasowego (zaświadczenie takie ważne jest 2 miesiące od daty wydania),
 2. Uprawnieni wnioskodawcy:
 • rodzic – wynika z aktu urodzenia;
 • opiekun prawny - orzeczenie sądu ustanawiające opiekuna prawnego
 • opiekun faktyczny – zaświadczenie z sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka
 • osoba ucząca się - akty zgonu rodzica/ów lub/i wyrok sądu orzekający alimenty od rodzica/ów

     3. Stan cywilny:

 • kawaler/panna oraz żonaty/zamężna – brak dokumentu
 • separacja – prawomocny wyrok sądu orzekający separację
 • rozwiedziony/a – prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie
 • wdowa/wdowiec – akt zgonu współmałżonka

     4. Współmałżonek zaginął:

 • aktualne zaświadczenie właściwej w sprawie jednostki Policji o przyjęciu zgłoszenia zaginięcia małżonka

     5. Dochód:(Dotyczy wszystkich pełnoletnich członków rodziny)

a) Rozliczenie na zasadach ogólnych (obligatoryjnie):

zaświadczenie z WŁAŚCIWEGO urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,

(w przypadku małżeństw - odzielne zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach)

oświadczenie o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

b) Działalność gospodarcza (opcjonalnie):

Oświadczenie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

c) Gospodarstwo rolne (opcjonalnie):

 • zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub nakaz płatniczy za rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy.

    6. Inne dane:

a) Alimenty świadczone na rzecz innych osób w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy:

 • wyrok sądu lub ugoda sądowa zobowiązująca wnioskodawcę do płacenia alimentów na rzecz osoby spoza rodziny
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość wypłacanych alimentów

b) Dochód utracony (oznacza utratę dochodu spowodowaną: uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, utratą prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium w wysokości zasiłku dla bezrobotnych, utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem umowy o dzieło, utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej)

 • dokument określający datę utraty dochodu (np. świadectwo pracy, zaświadczenie o wyrejestrowaniu działalności gospodarczej)
 • zaświadczenie określające wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu utraconego w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku z wyszczególnieniem:

- średniego miesięcznego przychodu podlegającego opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszonego o koszty uzyskania przychodu,

- średniego miesięcznego należnego podatku dochodowego od osób fizycznych

- średniej miesięcznej składki na ubezpieczenie społeczne niezliczone do kosztów uzyskania przychodu,

- średniej miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne

w przypadku małżeństw- oddzielne zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodach

c) Dochód uzyskany (oznacza uzyskanie dochodu spowodowane: zakończeniem urlopu wychowawczego, uzyskaniem prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium w wysokości zasiłku dla bezrobotnych, uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem umowy o dzieło, uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej)

 • zaświadczenie potwierdzające wysokość dochodu z pierwszego pełnego miesiąca jego uzyskania z wyszczególnieniem:

- przychodu podlegającego opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszonego o koszty uzyskania przychodu,

- należnego podatku dochodowego od osób fizycznych

- składki na ubezpieczenie społeczne niezliczone do kosztów uzyskania przychodu,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne

d) Opłata ponoszona na członka rodziny przebywającego w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie:

zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny, przebywającego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo-wychowawcza, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy);

e) Alimenty:

kopia odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopia odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub kopia odpisu zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, a także: przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone, oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów zasądzonych wyrokiem sądu, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów. Oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów oraz zaświadczenie komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów, gdy jest prowadzona egzekucja komornicza, w przypadku uzyskania alimentów wyższych niż zasądzone w wyroku, ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatowem. 

II. Dokumenty dotyczące dziecka na które wnioskodawca ubiega się o świadczenie:

 • skrócony odpis aktu urodzenia lub zupełny akt urodzenia, w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany
 • zaświadczenie szkoły, w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia 

Jeśli dziecko jest niepełnosprawne:

 • orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub o znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka

WAŻNE! Jeśli upłynął termin ważności orzeczenia i złożono wniosek o ponowne orzeczenie należy złożyć wniosek o świadczenia rodzinne wraz z zaświadczeniem o toczącym się postępowaniu. Postępowanie administracyjne w sprawie świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności zostanie zawieszone do czasu uzyskania nowego orzeczenia.


Dodatki do zasiłku rodzinnego

Dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują osobom uprawnionym do zasiłku rodzinnego.

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka
Dodatek przysługuje osobom uprawnionym do zasiłku rodzinnego na to dziecko.
Przysługuje do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.

WYSOKOŚĆ DODATKU

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka wynosi 1000 zł.

JAK JEST WYPŁACANY DODATEK?

Dodatek wypłacany jest jednorazowo.

 

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego


Dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują osobom uprawnionym do zasiłku rodzinnego na to dziecko.

OD CZEGO ZALEŻY PRZYZNANIE DODATKU?

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje osobie, która jest uprawniona do urlopu wychowawczego na to dziecko i dziecko przebywa pod faktyczną opieką tej osoby, przez okres:

a) 24 miesięcy kalendarzowych

b) 36 miesięcy kalendarzowych jeśli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;

c) 72 miesięcy kalendarzowych, jeśli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego nie przysługuje, jeżeli:

a) osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba, że;

 • rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
 • ojciec dziecka jest nieznany,
 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
 • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;

b) bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy w okresie krótszym niż 6 miesięcy;

c) podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;

d) dziecko przebywa w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu, w żłobku albo w przedszkolu, z wyjątkiem:

 • dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności przebywającego w żłobku albo w przedszkolu z powodów terapeutycznych,
 • dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej, oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem

e) w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego.

WYSOKOŚĆ DODATKU

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wynosi 400 miesięcznie.


JAK JEST WYPŁACANY DODATEK?

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przyznaje się, począwszy od pierwszego dnia miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami lub od dnia przyznania urlopu wychowawczego do końca okresu zasiłkowego lub do dnia przyznania urlopu wychowawczego lub do dnia w którym upływa 24, 36 lub 72 miesięczny okres jego pobierania

Dodatek przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 dodatku miesięcznego za każdy dzień. Kwotę dodatku przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.


WYMAGANE DOKUMENTY

a) zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie na jaki został on udzielony oraz na które dziecko
b) zaświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego
c) aktualne zaświadczenie organu emerytalno-rentowego (ZUS) stwierdzające, że osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych
d) zaświadczenie lekarza zalecające przebywanie dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności z powodów terapeutycznych w żłobku lub przedszkolu

e) zaświadczenie specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego, w przypadku umieszczenia w nim dziecka, o nieskorzystaniu w nim z całodobowej opieki.

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują osobom uprawnionym do zasiłku rodzinnego na to dziecko.

KTO MOŻE OTRZYMAĆ DODATEK?


Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu lub opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:

- drugi z rodziców dziecka nie żyje

- ojciec dziecka jest nieznany

- powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.


WYSOKOŚĆ DODATKU

Wysokość dodatku to 170 zł miesięcznie na dziecko nie więcej jednak niż 340 zł na wszystkie dzieci, a na dziecko niepełnosprawne (które posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności) 250 zł miesięcznie, nie więcej jednak niż 500 zł na wszystkie dzieci.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • kopia skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka lub odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany
 • odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców.


Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego


Dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują osobom uprawnionym do zasiłku rodzinnego na to dziecko

OD CZEGO ZALEŻY PRZYZNANIE DODATKU?
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka przysługuje na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:
a) do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności;
b) powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

WYSOKOŚĆ DODATKU

Dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości 60,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia lub 80,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.


Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego


Dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują osobom uprawnionym do zasiłku rodzinnego na to dziecko

OD CZEGO ZALEŻY PRZYZNANIE DODATKU?

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje, na dziecko rozpoczynające rok szkolny lub roczne przygotowanie przedszkolne.


WYSOKOŚĆ DODATKU
Wysokość dodatku to 100 zł na każde uprawnione dziecko.

JAK JEST WYPŁACANY DODATEK?

Dodatek przyznawany jest raz w roku.

Wniosek o wypłatę dodatku składa się w terminie 4 miesięcy od dnia rozpoczęcia roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania. 


Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscu nauki)

Dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują osobom uprawnionym do zasiłku rodzinnego na to dziecko

OD CZEGO ZALEŻY PRZYZNANIE DODATKU?

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności

WYSOKOŚĆ DODATKU

Wysokość dodatku to 90 zł miesięcznie.

JAK JEST WYPŁACANY DODATEK?

Dodatek przyznaje się na okres od września do czerwca (ale nie wcześniej niż od pierwszego dnia miesiąca w którym złożono wniosek) lub do miesiąca w którym dziecko kończy naukę w szkole.WYMAGANE DOKUMENTY

 • dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub w innym miejscu zapewniającym zamieszkanie, prowadzonych przez podmiot publiczny lub oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie.
 • zaświadczenie ze szkoły o uczęszczaniu dziecka do szkoły z określonym miesiącem zakończenia nauki.

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na częściowe pokrycie wydatków związanych z dojazdami do miejsca nauki)


Dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują osobom uprawnionym do zasiłku rodzinnego na to dziecko


OD CZEGO ZALEŻY PRZYZNANIE DODATKU?
Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej

WYSOKOŚĆ DODATKU

Wysokość dodatku to 50 zł miesięcznie.


JAK JEST WYPŁACANY DODATEK?

Dodatek przyznaje się na okres od września do czerwca (ale nie wcześniej niż od pierwszego dnia miesiąca w którym złożono wniosek) lub do miesiąca w którym dziecko kończy naukę w szkole.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • zaświadczenie ze szkoły o uczęszczaniu dziecka do szkoły z określonym miesiącem zakończenia nauki.

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

Dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują osobom uprawnionym do zasiłku rodzinnego na to dziecko

OD CZEGO ZALEŻY PRZYZNANIE DODATKU?

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje, na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

WYSOKOŚĆ DODATKU

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wynosi 80 zł miesięcznie na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

JAK JEST WYPŁACANY DODATEK?

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przyznaje się na okres przyznania zasiłku rodzinnego.

 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka


PODSTAWA PRAWNA

JAK UBIEGAĆ SIĘ O ZAPOMOGĘ?

1. Należy pobrać Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka dostępny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łanach Wielkich przy ul. Wiejskiej 9.

2. Poprawnie wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w ośrodku pomocy w referacie świadczeń rodzinnych.

GODZINY PRZYJĘĆ WNIOSKÓW

PONIEDZIAŁEK 7.30 – 17.00

OD WTORKU DO PIĄTKU 7.30-15.30


KTO MOŻE OTRZYMAĆ ZAPOMOGĘ?

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje ojcu lub matce dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka niezależnie od wysokości dochodów.

Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia.

Wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpoznania.

WYSOKOŚĆ ZAPOMOGI

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka wynosi 1000 zł.

WYMAGANE DOKUMENTY

1. Skrócony/pełny akt urodzenia dziecka (kopia oraz oryginał do wglądu)

2. Kopia dowodu osobistego wnioskodawcy (oraz oryginał do wglądu, w celu potwierdzenia tożsamości oraz miejsca zamieszkania)

3. Należy podać również nr konta osobistego (26 cyfr) na które ma być przelane świadczenie oraz dane osobowe drugiego z rodziców dziecka.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIANIA

Postępowanie w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia poprawnie wypełnionego i z pełną dokumentacją wniosku.

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem  Ośrodka Pomocy Społecznej w Łanach Wielkich. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Zasiłek pielęgnacyjny


JAK UBIEGAĆ SIĘ O ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY?

1. Należy pobrać Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego dostępny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łanach Wielkich przy ul. Wiejskiej 9.

2. Poprawnie wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w referacie świadczeń rodzinnych.

GODZINY PRZYJĘĆ WNIOSKÓW

PONIEDZIAŁEK 7.30 – 17.00

OD WTORKU DO PIĄTKU 7.30-15.30

KTO MOŻE OTRZYMAĆ ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY?

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym, opiekunom faktycznym dziecka do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Po osiągnięciu przez dziecko pełnoletniości (jeśli nie jest całkowicie ubezwłasnowolnione) w celu kontynuacji wypłaty świadczenia musi ono złożyć wniosek osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej (osoba składająca wniosek w imieniu wnioskodawcy jest zobowiązana okazać upoważnienie osoby do złożenia wniosku w jej imieniu).

Brak kryterium dochodowego.

OD CZEGO ZALEŻY PRZYZNANIE ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO?

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

 • niepełnosprawnemu dziecku;
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
 • osobie, która ukończyła 75 rok życia.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

 • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;
 • osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo-wychowawcza, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy oraz szkoła wojskowa lub inna szkoła, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie).

WYSOKOŚĆ ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 153 zł miesięcznie.

JAK JEST WYPŁACANY ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY?

Zasiłek przyznaje się od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożono wniosek na czas ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. Jeśli orzeczenie wydano na stałe zasiłek przyznaje się na stałe. Osobom pobierającym świadczenia z ZUS zasiłek przyznaje się do miesiąca poprzedzającego miesiąc ukończenia 75 roku życia. Zasiłek z tytułu ukończenia 75 roku przyznaje się na czas nieokreślony.

WYMAGANE DOKUMENTY

I. Dokumenty dotyczące osoby uprawnionej:

 1. Potwierdzenie tożsamości i miejsca zamieszkania
 • kopia dowodu osobistego, aktualne potwierdzenie zameldowania stałego – w przypadku osób pełnoletnich
 • skrócony/pełny odpis aktu urodzenia w przypadku osób niepełnoletnich

    2. Potwierdzenie niepełnosprawności:

 • orzeczenie o niepełnosprawności albo
 • orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem, że niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 roku życia lub orzeczenie ZUS o całkowitej niezdolności do pracy ze wskazaniem daty powstania niezdolności lub orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów albo
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów

WAŻNE! Jeśli upłynął termin ważności orzeczenia i złożono wniosek o ponowne orzeczenie należy złożyć wniosek o zasiłek pielęgnacyjny wraz z zaświadczeniem o toczącym się postępowaniu. Postępowanie administracyjne w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego zostanie zawieszone do czasu uzyskania nowego orzeczenia.

 

Świadczenie pielęgnacyjne


JAK UBIEGAĆ SIĘ O ŚWIADCZENIE PIELEGNACYJNE?

1. Należy pobrać Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego dostępny w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Łanach Wielkich przy ul. Wiejskiej.

2. Poprawnie wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w referacie ds. świadczeń rodzinnych.

GODZINY PRZYJĘĆ WNIOSKÓW

PONIEDZIAŁEK 7.30 – 17.00

OD WTORKU DO PIĄTKU 7.30-15.30

KTO MOŻE OTRZYMAĆ ŚWIADCZENIE PIELEGNACYJNE?

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje osobom, u których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 583 zł.


OD CZEGO ZALEŻY PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO?

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje matce lub ojcu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z pracy w związku z koniecznością sprawowania opieki nad:

 • dzieckiem z orzeczoną niepełnosprawnością łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • dzieckiem z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje jeśli:

 • osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;
 • osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko,
 • osoba w rodzinie ma prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym albo do świadczenia pielęgnacyjnego na to lub inne dziecko w rodzinie,
 • osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, w specjalnym ośrodku szkolno - wychowawczym i korzysta w nim z całodobowej opieki albo w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej;
 • osoba wymagająca opieki pozostaje w związku małżeńskim;


WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO

Wysokość świadczenia to 420 zł miesięcznie.

Dodatek przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 dodatku miesięcznego za każdy dzień. Kwotę dodatku przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

Świadczenie pielęgnacyjne przyznaje się do końca okresu zasiłkowego (czyli do końca sierpnia), licząc od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożono wniosek lub na czas ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIANIA

Postępowanie w sprawie przyznawania świadczeń rodzinnych kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia poprawnie wypełnionego i z pełną dokumentacją wniosku.

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Łanach Wielkich. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 lipca, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc wrzesień następuje do 30 września.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złożyły wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc wrzesień następuje do dnia 31 października.

W PRZYPADKU OSOBY, KTÓREJ WSPÓŁMAŁŻONEK JEST ZATRUDNIONY W KRAJU UNII EUROPEJSKIEJ, EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO LUB SZWAJCARII ORGANEM WŁAŚCIWYM DO ROZPATRZENIA WNIOSKU O ZASIŁEK RODZINNY, ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, ZALICZKĘ ALIMENTACYJNĄ ORAZ JEDNORAZOWĄ ZAPOMOGĘ Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA (BECIKOWE) JEST MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA!Informację wytworzył(a): Teresa Kołodziej
Informację dodał(a): Aleksandra Pohl
Ostatnia modyfikacja: 2007-07-10 10:58:14


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech