14-12-2023r.
godzina 14:39
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142342 raz(y)


[Panel administracyjny]

Ośrodek Pomocy Spłecznej :: 10. Zaliczka alimentacyjna 

 

Zaliczka alimentacyjna

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. z dn. 17.05.2005r. nr 86 poz. 732 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z dnia 04.08.2006r. Nr 139, póz 992 z .późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej oraz odpowiednich zaświadczeń (Dz. U. z 2006r. nr 120 poz. 883 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dn. 02.06.2005r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2005r. nr 105 poz. 881 z późn. zm.)

JAK UBIEGAĆ SIĘ O ZALICZKĘ ALIMENTACYJNĄ?

 • Należy pobrać Wniosek o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej (załącznik do Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie wzoru wniosku o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej oraz odpowiednich zaświadczeń (Dz. U. z 2006r. nr 120 poz. 883 z późn. zm.) dostępny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łanach Wielkich przy ul. Wiejskiej 9;
 • Poprawnie wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć u komornika sądowego, który prowadzi postępowanie egzekucyjne lub w przypadku gdy egzekucja świadczeń alimentacyjnych jest prowadzona poza granicami naszego kraju wniosek należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łanach Wielkich ul. Wiejska 9;
 • Wnioskodawca musi też złożyć oświadczenie, że spełnia wszystkie warunki określone w ustawie oraz przekazał komornikowi wszystkie informacje konieczne do prowadzenia egzekucji wobec dłużnika alimentacyjnego jak również podać informacje o osobach zobowiązanych do alimentacji;
 • Komornik dołącza do wniosku o przyznanie zaliczki zaświadczenie o bezskuteczności prowadzonego postępowania egzekucyjnego, oraz o wysokości wyegzekwowanego świadczenia alimentacyjnego (załącznik do Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie wzoru wniosku o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej oraz odpowiednich zaświadczeń (Dz. U. z 2006r. nr 120 poz. 883 z późn. zm.) i przekazuje go do Ośrodka Pomocy Społecznej;
 • W przypadku, gdy egzekucja świadczeń alimentacyjnych jest prowadzona poza granicami naszego kraju wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej zaświadczenia z Sądu Okręgowego o bezskuteczności prowadzonego postępowania egzekucyjnego, oraz o wysokości wyegzekwowanego świadczenia alimentacyjnego z trzech ostatnich miesięcy przed datą złożenia wniosku w tut. Ośrodku.

KTO MOŻE OTRZYMAĆ ZALICZKĘ ALIMENTACYJNĄ?

Zaliczka alimentacyjna oznacza kwotę wypłacaną przez organ właściwy wierzyciela osobie uprawnionej na poczet należnego świadczenia alimentacyjnego, ustalonego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna.

O zaliczkę alimentacyjną może wystąpić osoba uprawniona (z zasądzonymi alimentami i pod warunkiem, że ich egzekucja jest bezskuteczna), jej przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny.

Osoba uprawniona - oznacza osobę uprawnioną do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli:

a) osoba uprawniona jest wychowywana przez osobę samotnie wychowującą dziecko, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych

b) osoba uprawniona jest wychowywana przez osobę pozostającą w związku małżeńskim jeżeli drugi z rodziców przebywa w zakładzie karnym powyżej 3 – miesięcy lub jest całkowicie ubezwłasnowolniony,

c) jest osobą uczącą się, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych.

WAŻNE!!!

OSOBA UPRAWNIONA, KTÓRA OSIĄGNIE PEŁNOLETNOŚĆ ZOBOWIĄZANA JEST DO ZŁOŻENIA WNIOSKU SAMA NA SIEBIE JAKO OSOBA UBIEGAJĄCA SIĘ (zgodnie z informacją zawartą w CZĘŚCI I wniosku o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej)

osoba ucząca się – oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony.

OD CZEGO ZALEŻY PRZYZNANIE ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ?

Zaliczka alimentacyjna jest uzależniona od kryterium dochodowego i przysługuje wówczas, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza miesięcznie kwoty 583 zł. Przy ustalaniu prawa do zaliczki do dochodu rodziny nie wlicza się otrzymywanej zaliczki.

W okresie zasiłkowym 2006/2007 tj. od 01.09.2006r. do 31.08.2007r. wykazujemy dochody za rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy czyli za rok 2005.

W okresie zasiłkowym 2007/2008 tj. od 01.09.2007r. do 31.08.2008r.wykazujemy dochody za rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy czyli za rok 2006.


Zaliczka alimentacyjna przysługuje osobie uprawnionej:

 • do ukończenia 18 roku życia albo;
 • do ukończenia 24 roku życia, w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej.

Zaliczka alimentacyjna nie przysługuje jeżeli osoba uprawniona:

 • przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej,
 • zawarła związek małżeński,
 • jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko.

Osoby pozostające w związku małżeńskim, które złożyły pozew o rozwód lub separację i nie uzyskały jeszcze prawomocnego wyroku sądu (a spełniają pozostałe warunki określone w ustawie) mają prawo do pobierania zaliczki alimentacyjnej przez łączny okres jednego roku zgodnie z art. 29 ust.1 ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej.

WYSOKOŚĆ ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ

Zaliczka alimentacyjna przysługuje do wysokości zasądzonego świadczenia alimentacyjnego nie więcej jednak niż:

 • jeśli w rodzinie jest jedna lub dwie osoby uprawnione do zaliczki – nie więcej niż 170 zł dla osoby uprawnionej albo 250 zł, jeżeli osoba ta legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • jeśli w rodzinie są trzy osoby, lub więcej, uprawnione do zaliczki – nie więcej niż 120 zł dla osoby uprawnionej albo 170 zł, jeżeli osoba ta legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dla rodzin w których dochód rodziny nie przekracza 50% kwoty 583,00zł (tj. 291,50zł), kwotę zaliczki zwiększa się:

 • jeśli w rodzinie jest jedna lub dwie osoby uprawnione do zaliczki – do 300 zł dla osoby uprawnionej albo 380 zł, jeżeli osoba ta legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • jeśli w rodzinie są trzy osoby, lub więcej, uprawnione do zaliczki – do 250 zł dla osoby uprawnionej albo 300 zł, jeżeli osoba ta legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

JAK JEST WYPŁACANA ZALICZKA ALIMENTACYJNA?

Prawo do zaliczki ustala się począwszy od miesiąca, w którym został złożony u komornika sądowego wniosek wraz z wymaganą dokumentacją, do końca okresu zasiłkowego (okres zasiłkowy trwa od początku września do końca sierpnia).

W przypadku, gdy osoba uprawniona lub jej przedstawiciel marnotrawią wypłacaną zaliczkę lub wydatkują ją niezgodnie z przeznaczeniem, zaliczka może być w całości lub w części przekazywana w formie rzeczowej.

Zaliczka rozliczana jest kwartalnie. Oznacza to, że gmina wypłacająca zaliczkę po zakończeniu kwartału będzie rozliczać kwotę wypłacanego świadczenia z kwotą alimentów bieżących, które udało się wyegzekwować komornikowi. Wysokość zaliczki w następnym kwartale będzie pomniejszona o wyegzekwowane od dłużnika alimenty.

WYMAGANE DOKUMENTY

WAŻNE! GDY WYMAGANE DOKUMENTY ZOSTAŁY DOŁĄCZONE DO WNIOSKU O ZASIŁEK RODZINNY I NIE UPŁYNĄŁ TERMIN ICH WAŻNOŚCI, NIE MA KONIECZNOŚCI DOSTARCZANIA ICH POWTÓRNIE DLA POTRZEB ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ.

I. Dokumenty dotyczące osoby ubiegającej się/osoby samotnie wychowującej dziecko uprawnione do pobierania zaliczki alimentacyjnej:

 1. Potwierdzenie tożsamości i miejsca zamieszkania – kopia dowodu osobistego, aktualne potwierdzenie zameldowania stałego/czasowego (zaświadczenie takie ważne jest 2 miesiące od daty wydania),
 2. Uprawnienie wnioskodawcy:
 • rodzic – (wynika z aktu urodzenia);
 • opiekun prawny - orzeczenie sądu ustanawiające opiekuna prawnego
 • osoba ucząca się - akty zgonu rodzica/ów lub/i wyrok sądu orzekający alimenty od rodzica/ów

    3. Stan cywilny wnioskodawcy (w przypadku osoby pełnoletniej ubiegającej się o zaliczkę-         stan cywilny osoby przez którą jest wychowywana)

 • kawaler/panna – brak dokumentu
 • żonaty/zamężna – potwierdzenie złożenia do sądu pozwu o rozwód lub separację
 • separacja – prawomocny wyrok sądu orzekający separację
 • rozwiedziony/a – prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie
 • wdowa/wdowiec- akt zgonu małżonka

     4. Dochód:(Dotyczy wszystkich pełnoletnich członków rodziny)

a) Rozliczenie na zasadach ogólnych (obligatoryjnie):

zaświadczenie z WŁAŚCIWEGO urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,

oświadczenie wszystkich pełnoletnich członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

b) Gospodarstwo rolne (opcjonalnie):

zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub nakaz płatniczy za rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy.

c) Działalność gospodarcza (opcjonalnie):

oświadczenie członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne lub w formie kary podatkowej.

5. Inne dane:

a) Alimenty świadczone na rzecz innych osób w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy:

 • wyrok sądu lub ugoda sądowa zobowiązująca wnioskodawcę do płacenia alimentów na rzecz osoby spoza rodziny;
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość wypłacanych alimentów.

b) Dochód utracony (oznacza utratę dochodu spowodowaną: uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, utratą prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium w wysokości zasiłku dla bezrobotnych, utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem umowy o dzieło, utrata zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej):

 • dokument określający datę utraty dochodu (np. świadectwo pracy, zaświadczenie o wyrejestrowaniu działalności gospodarczej);
 • zaświadczenie określające wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu utraconego w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku z wyszczególnieniem:

- średniego miesięcznego przychodu podlegającego opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszonego o koszty uzyskania przychodu,

- średniego miesięcznego należnego podatku dochodowego od osób fizycznych

- średniej miesięcznej składki na ubezpieczenie społeczne niezliczone do kosztów uzyskania przychodu,

- średniej miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne

w przypadku małżeństw- oddzielne zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodach

c) Dochód uzyskany (oznacza uzyskanie dochodu spowodowane: utratą prawa do urlopu wychowawczego, uzyskaniem prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium w wysokości zasiłku dla bezrobotnych, uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem umowy o dzieło, uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej)

 • zaświadczenie potwierdzające wysokość dochodu z pierwszego pełnego miesiąca jego uzyskania z wyszczególnieniem:

- przychodu podlegającego opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszonego o koszty uzyskania przychodu,

- należnego podatku dochodowego od osób fizycznych

- składki na ubezpieczenie społeczne niezliczone do kosztów uzyskania przychodu,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne.

d) Opłata ponoszona na członka rodziny przebywającego w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie:

zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny, przebywającego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.

II. Dokumenty dotyczące osoby uprawnionej (dziecka, na które wnioskodawca ubiega się o świadczenie)

 • skrócony odpis aktu urodzenia lub zupełny akt urodzenia
 • zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej

Jeśli dziecko jest niepełnosprawne:

 • orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka

    

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIANIA

Postępowanie w sprawie przyznawania zaliczki alimentacyjnej kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty przekazania przez komornika sądowego poprawnie wypełnionego i z pełną dokumentacją wniosku.

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.Informację wytworzył(a): Teresa Kołodziej
Informację dodał(a): Aleksandra Pohl
Ostatnia modyfikacja: 2007-07-10 09:54:36


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech