14-12-2023r.
godzina 14:39
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142342 raz(y)


[Panel administracyjny]

Przedszkola :: Gminne Przedszkole Smolnica 

Gminne Przedszkole w Smolnicy

 

Dane teleadresowe:

 

Gminne Przedszkole Smolnica

Ul. Szkolna 1

44-153 Smolnica

tel. (32) 238-70-20

 

Status prawny:

 

Przedszkole publiczne – jednooddziałowe. Siedziba przedszkola znajduje się

w Smolnicy.

Organem prowadzącym przedszkole jest Urząd Miejski w Sośnicowicach.

Nadzór pedagogiczny sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.

Przedszkole działa na podstawie:

·     ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. Nr 95, poz.425,

    z 1991r. z póź. zm./ i rozporządzeń do tej ustawy,

·     statutu przedszkola

Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez Urząd Miejski w Sośnicowicach.

 

Organizacja:

 

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku przez cały rok szkolny w godzinach od 800- 1300, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący. Liczba miejsc w przedszkolu wynosi 25.

Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci  w oparciu o zasadę pełnej dostępności.

Zapisy dzieci do przedszkola rozpoczynają się od 1 kwietnia i trwają do chwili wolnych miejsc w przedszkolu.

Zapisując dziecko do przedszkola rodzice są zobowiązani do wypełnienia

„ KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA”, którą należy pobrać w placówce, wypełnić

i zwrócić.

Do przedszkola przyjmowane są dzieci od 3 do 6 lat.

Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej ustala się w wymiarze 25 godzin tygodniowo. Zajęcia wykraczające poza podstawę wychowania przedszkolnego są płatne . Dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych / rytmika, nauka języka obcego /. Zajęcia te finansowane są przez rodziców. Oprócz zajęć dodatkowych przedszkole prowadzi nieodpłatnie zajęcia dodatkowe z religii realizowane w ramach podstawy programowej.

 

 

Działalność przedszkola:

 

·        wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, udzielania dzieciom pomocy pedagogiczno-psychologicznej

·        umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej, religijnej

·        sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola

·        współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci

i przygotowaniu ich do nauki szkolnej

·        zapewnienie akceptacji i bezpieczeństwa oraz pomoc w realizacji jego drogi  rozwojowej w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi

 

Do zadań publicznych przedszkola zgodnie z podstawą programową należy wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego potencjałem

i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym, przyrodniczym.

 

Organy przedszkola:

 

·        Dyrektor przedszkola

·        Rada Rodziców

 

Rada Rodziców działa w oparciu o regulamin swojej działalności.

Organy przedszkola współpracują ze sobą na zasadach partnerstwa przestrzegając prawo oświatowe.

Funkcję Dyrektora pełni od 1989 r, mgr Lilianna Drąg, w 1995 r wyłoniona w drodze konkursu. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością placówki, reprezentuje ją na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych pracowników administracyjnych obsługi.

 

 

 Informację wytworzył(a): Lilianna Drąg
Informację dodał(a): Adrian Ulbrych
Ostatnia modyfikacja: 2004-02-10 16:38:44


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech