14-12-2023r.
godzina 14:39
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142393 raz(y)


[Panel administracyjny]
Mapa Gminy
Adres Urzędu

Urząd Miejski
w Sośnicowicach
ul. Rynek 19
44-153 Sośnicowice
tel. (32) 238-71-91 

Zdjęcia
Ośrodek Pomocy Spłecznej
1. Status prawny
2. Organizacja
3. Struktura zatrudnienia
4. Struktura własnościowa
5. Cel i zadania
6. Zasady i formy
7. Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
8. Tryb działania w zakresie
9. Świadczenia rodzinne
10. Zaliczka alimentacyjna
11. Działalność w ramach gospodarki
12. Prowadzone rejestry
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Różne informacje
Szkoły
Gimnazjum
Szkoła Podstawowa w Bargłówce
Szkoła Podstawowa im. J.Rogera w Sośnicowicach
Szkoła Podstawowa w Sierakowicach
Szkoła Podstawowa w Kozłowie
Przedszkola
Gminne Przedszkole Łany Wielkie
Gminne Przedszkole Bargłówka
Gminne Przedszkole Rachowice
Miejskie Przedszkole Sośnicowice
Gminne Przedszkole Trachy
Gminne Przedszkole Sierakowice
Gminne Przedszkole Smolnica
Gminne Przedszkole Kozłów
Gmina - informacje :: Aktualności


 

Newsy
2007-07-02
Nowe zasady interpretacji prawa podatkowego
Od 1 lipca 2007 r., zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), organem właściwym w sprawach interpretacji przepisów prawa podatkowego jest minister finansów. Z kolei organami upoważnionymi do wydawania pisemnych interpretacji w indywidualnych sprawach są dyrektorzy izb skarbowych w: Bydgoszczy, Katowicach, Poznaniu i Warszawie, przy czym upoważnienie to obejmuje wydawanie interpretacji indywidualnych w zakresie interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawach pozostających we właściwości naczelników urzędów i dyrektorów izb skarbowych oraz naczelników urzędów i dyrektorów izb celnych. Przez przepisy prawa podatkowego należy tu rozumieć: - przepisy ustaw podatkowych, - postanowienia ratyfikowanych przez Polskę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz innych umów międzynarodowych dotyczących problematyki podatkowej, - przepisy aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustaw podatkowych. Właściwość miejscową organów upoważnionych do wydawania interpretacji indywidualnych ustala się: 1) dla osób fizycznych — według miejsca zamieszkania, 2) dla osób prawnych — według adresu siedziby wynikającej z właściwego rejestru lub ze statutu albo umowy, jeżeli adres siedziby nie został ujawniony we właściwym rejestrze, 3) dla jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej — według adresu siedziby wynikającej z właściwego rejestru lub innych dokumentów ewidencyjnych, 4) dla podatkowych grup kapitałowych — według adresu siedziby spółki reprezentującej taką grupę, wskazanej w umowie o jej utworzeniu. Zatem jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie: 1) kujawsko-pomorskim, podlaskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim lub zachodniopomorskim - właściwy do wydania interpretacji indywidualnej jest dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, 2) małopolskim, opolskim, podkarpackim, śląskim lub świętokrzyskim - właściwy do wydania interpretacji indywidualnej jest dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, 3) dolnośląskim, lubuskim lub wielkopolskim - właściwy do wydania interpretacji indywidualnej jest dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, 4) lubelskim, łódzkim lub mazowieckim - właściwy do wydania interpretacji indywidualnej jest dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie. Jeśli natomiast: - wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terytorium kraju, - nie można ustalić właściwości miejscowej organu upoważnionego do wydania interpretacji właściwy miejscowo do wydania interpretacji indywidualnej jest Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie. Należy tu dodać, że organ właściwy miejscowo w chwili złożenia wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej pozostaje właściwy do jej wydania, choćby zmieniły się podstawy właściwości. Stosownie do swojej właściwości interpretacje indywidualne wydaje wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa. Wniosek o wydanie w indywidualnej sprawie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego składa się na specjalnym formularzu ORD-IN wraz z załącznikiem ORD-IN/A i podlega on opłacie w wysokości 75 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. Uwaga: Opłatę pobiera się od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. W razie nieuiszczenia opłaty w terminie, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia bez uprzedniego wezwania do uiszczenia opłaty. Zgodnie z nowymi przepisami wniosek o interpretację indywidualną może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych. Dlatego też składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej zobowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Wniosek niespełniający tych wymogów nie zostanie rozpatrzony. Należy zaznaczyć, że organ nie wyda interpretacji indywidualnej w sprawie, która w dniu złożenia wniosku o interpretację jest przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej albo gdy sprawa ta została już rozstrzygnięta w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego (kontroli skarbowej). Termin wydania interpretacji podatkowej wynosi trzy miesiące od dnia otrzymania wniosku, przy czym do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy wnioskodawcy albo z przyczyn niezależnych od organu. W razie niewydania interpretacji indywidualnej w terminie, o którym mowa powyżej, uznaje się, że w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin wydania interpretacji, została wydana interpretacja stwierdzająca prawidłowość stanowiska wnioskodawcy w pełnym zakresie. Zastosowanie się do interpretacji Interpretacje podatkowe mogą chronić wnioskodawcę przed obowiązkiem zapłaty podatku tylko w odniesieniu do przyszłych stanów faktycznych. Stosownie bowiem do art. 14m Ordynacji podatkowej, zastosowanie się do interpretacji, która następnie została zmieniona lub nie została uwzględniona w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej, powoduje zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku w zakresie wynikającym ze zdarzenia będącego przedmiotem interpretacji, jeżeli: 1) zobowiązanie nie zostało prawidłowo wykonane w wyniku zastosowania się do interpretacji, która uległa zmianie, lub interpretacji nieuwzględnionej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej oraz 2) skutki podatkowe związane ze zdarzeniem, któremu odpowiada stan faktyczny będący przedmiotem interpretacji, miały miejsce po opublikowaniu interpretacji ogólnej albo po doręczeniu interpretacji indywidualnej. W stosunku do stanów faktycznych, które istniały przed doręczeniem interpretacji, pomimo pozytywnej oceny stanowiska pytającego, podatnik będzie musiał zapłacić podatek, a interpretacja będzie mogła go chronić jedynie przed ewentualnymi odsetkami i sankcjami karnymi skarbowymi. Podatnik niezadowolony z uzyskanej interpretacji będzie mógł wnieść skargę do sądu administracyjnego. Leszek Pietrasiński Skarbnik Gminy Sośnicowice


Informację wytworzył(a): Burmistrz
Informację dodał(a): Paweł Nawara
Ostatnia modyfikacja: 2008-06-12 12:08:24


drukuj wersja do druku


 
System wykonany przez firmę Javatech