14-12-2023r.
godzina 14:41
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142393 raz(y)


[Panel administracyjny]

Obsługa interesanta :: ZPORR


 

2005-11-30
Budowa kanalizacji w Smolnicy

 

Będąc członkiem Unii Europejskiej, Polska uzyskała dostęp do funduszy strukturalnych umożliwiającym beneficjentom korzystanie ze środków pomocowych. Środki te przydzielane są w oparciu o programy operacyjne, w których opisane są poszczególne obszary priorytetowe oraz działania dążące do realizacji zamierzonych celów, przede wszystkim: przyspieszenia rozwoju społeczno-gospodarczego regionu; podwyższenia standardu życia mieszkańców oraz wyrównania dysproporcji pomiędzy najbiedniejszymi regionami w Unii Europejskiej.

Z możliwości tych aktywnie korzysta także Gmina Sośnicowice, czego efektem było złożenie w dniu 26 sierpnia 2004 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wniosku o dofinansowanie projektu p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Smolnica" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt ten realizowany będzie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), wpisuje się w priorytet I – „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów” w obszarze działania 1.2 - Infrastruktura ochrony środowiska. Projekt ten w wyniku szczegółowej weryfikacji formalnej i merytorycznej przez odpowiednie organy administracyjne woj. śląskiego (Panel Ekspertów, Regionalny Komitet Sterujący, Biuro Wojewody Śląskiego) znalazł się wśród 19 najlepszych projektów z listy rankingowej, które uzyskały dofinansowanie, co jest niewątpliwie wielkim sukcesem naszej Gminy.

W dniu 9 maja 2005r została podpisana umowa pomiędzy Gminą Sośnicowice a Wojewodą Śląskim o dofinansowanie projektu nr 701200-151 – „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Smolnica”

Przedmiotem projektu będzie wybudowanie systemu kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (przepompownie) umożliwiającego kierowanie ścieków bytowo-gospodarczych z terenu sołectwa Smolnica do modernizowanej i rozbudowywanej w ramach tego projektu oczyszczalni ścieków w Smolnicy. Całkowita wartość projektu wynosi 5 827 354,20 PLN,  dofinansowanie z EFRR może wynieść maksymalnie 75 % kosztów kwalifikowalnych. Będzie to największe przedsięwzięcie realizowane w naszej Gminie przy współudziale funduszy strukturalnych UE.

Stanowi ono kontynuację polityki inwestycyjnej Gminy Sośnicowice mającej na celu uregulowanie gospodarki ściekowej. Projekt wybrano do realizacji dlatego, że stanowi jedno z priorytetowych działań Gminy, gdyż ma bardzo duży wpływ na zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej poprzez poprawę komfortu życia mieszkańców. Działanie to znajduje odzwierciedlenie w dokumentach planistycznych: Strategii Rozwoju Gminy Sośnicowice oraz Województwa Śląskiego; Planie Rozwoju Lokalnego Gminy; Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy oraz Programie Ochrony Środowiska Gminy i Powiatu Gliwickiego.

Brak kanalizacji sanitarnej w połączeniu z odprowadzaniem ścieków do bezodpływowych, nieszczelnych najczęściej zbiorników oraz nierzadko bezpośredni zrzut ścieków surowych do gruntu powoduje infiltrację ich do wód gruntowych, a także powierzchniowych.  Może to stwarzać zagrożenie obszarom stref ochronnych zlokalizowanych wokół ujęć wody pitnej, a co za tym idzie zdrowiu i życiu ludzkiemu oraz wszystkim elementom środowiska. Przyczynia się także do powstania uciążliwości zapachowych obniżających walory estetyczne Gminy.

Ponadto, realizacja projektu przyczyni się do wzrostu atrakcyjności regionu przez oddziaływanie na jego obecne mocne strony za pomocą rozbudowy infrastruktury. Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej i społecznej na terenie sołectwa Smolnica wpływa bowiem na rozwój potencjału regionu jako całości, w tym ze znajdującymi się na jego obszarze najbardziej wartościowymi przyrodniczo obszarami (Park Krajobrazowy "Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich"). Rozwój infrastruktury realizowany w ramach niniejszego projektu przyczyniać się będzie przede wszystkim do:

1.       likwidacji uciążliwości związanych z eksploatacją przydomowych szamb;

2.       poprawy jakości środowiska, w tym wód powierzchniowych;

3.       poprawy dostępności usług;

4.       bezpieczeństwa zaspokajania obecnych i przyszłych potrzeb mieszkańców Gminy;

5.       zwiększenia działalności gospodarczej co pociągnie za sobą możliwość tworzenia nowych, trwałych miejsc pracy, a także ograniczenie bezrobocia;

6.       rozwoju budownictwa mieszkaniowego i jednorodzinnego - kompletne uzbrojenie działek jest elementem przyciągającym osoby zainteresowane osiedleniem się na terenie Gminy.Informację wytworzył(a): Piotr Cieślok
Informację dodał(a): Piotr Cieślok
Ostatnia modyfikacja: 2007-11-27 10:51:56


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech