14-12-2023r.
godzina 14:40
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142393 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały


 

Uchwały IV kadencji wprowadzone od 1 stycznia 2004 r.
Uchwała Nr XIII/145/2008
zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność gminy Sośnicowice

Uchwała Nr XIII/145/08

Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 17.04. 2008 roku

w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność gminy Sośnicowice

Na podstawie art. 7 ust. 1, art. 18 ust. 2  pkt 9 „a”, art. 40 ust. 2 pkt 3, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 13 ust. 1, 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603. z późn. zm.),

Rada Miejska w Sośnicowicach

uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się, że lokalem użytkowym jest każdy lokal o przeznaczeniu innym niż mieszkaniowe.

§ 2

Lokale użytkowe mogą być oddawane w najem bądź w użyczenie.

§ 3

 1. Najem lub użyczenie lokalu następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej między najemcą lokalu lub biorącym lokal do używania, a gminą Sośnicowice.
 2. Wybór najemcy następuje w drodze przetargu publicznego polegającego na licytacji stawki za 1 m2 powierzchni lokalu.
 3. Wysokość minimalnych stawek czynszu 1 m ² powierzchni lokalu użytkowego do przetargu nie może być niższa od faktycznych kosztów utrzymania lokalu, ustala ją   Burmistrz Sośnicowic.
 4. Jeżeli pierwszy przetarg nie wyłoni najemcy lokalu, ogłasza się kolejny przetarg z możliwością obniżenia stawki wyjściowej maksymalnie o 50%.
 5. Jeżeli drugi przetarg nie wyłoni najemcy, lokal można wynająć kontrahentowi w trybie bezprzetargowym w drodze negocjacji.
 6. Tryb bezprzetargowy można zastosować, gdy konieczne jest wyprowadzenie najemcy             z dotychczasowego lokalu z powodów technicznych, organizacyjnych itp.
 7. Również w trybie bezprzetargowym można zawrzeć umowę najmu lokalu użytkowego, jeżeli w miejsce dotychczasowego najemcy wstępuje jego dziecko lub inny zstępny (np. wnuk), w celu zachowania tradycji kupieckiej. Za tradycją kupiecką przyjmuje się prowadzenie działalności gospodarczej w tym lokalu przez okres co najmniej 15 lat przez dotychczasowego najemcę, a zstępny obejmujący ten lokal będzie prowadził działalność gospodarczą w tym samym zakresie.
 8. Lokale użytkowe mogą być oddawane w użyczenie, organizacjom pożytku publicznego lub innym organizacjom pozarządowym służącym dobru publicznemu. Listę takich organizacji, dla potrzeb niniejszej uchwały, tworzy i prowadzi Burmistrz Sośnicowic.
 9. Lokale użytkowe mogą być oddawane w użyczenie również osobom fizycznym i osobom prawnym innym niż wymienione w pkt. 8. (np. jednostkom policji, straży pożarnej itp.) w celu wypełniania przez nie zadań publicznie użytecznych - w tym z zakresu kultury, bezpieczeństwa publicznego.
 10.  Podnajem lokalu użytkowego przez najemcy jest możliwy po uzyskaniu pisemnej zgody  wynajmującego.

 

§ 4

Burmistrz Sośnicowic może dwa razy w roku dokonać podwyżek stawek czynszowych                             o  średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 5

Wysokość stawki czynszu 1 m ² powierzchni lokalu użytkowego nie podlegającemu przetargowi ustala Burmistrz Sośnicowic w drodze zarządzenia.

§ 6

 1. Umowy najmu lokali użytkowych zawiera się na czas nieokreślony.
 2. Dopuszcza się możliwość zawierania umów terminowych, jeżeli możliwość taka była zapisana w ogłoszeniu o przetargu.

 

§ 7

 

W ogłoszeniu o przetargu można zastrzec o przeznaczeniu oddawanego w najem lokalu, biorąc pod uwagę zapotrzebowanie społeczne na określony rodzaj działalności gospodarczej w gminie bądź uwzględniając inne preferowane w gminie cele, przewidziane między innymi w realizowanych na jej terenie programach społecznych   i gospodarczych, w tym w strategii rozwoju gminy Sośnicowice.

§ 8

1.Najemca lokalu użytkowego lub biorący do używania jest zobowiązany dbać o jego stan   techniczny i estetykę.                                                                                                                                     2.Nakłady na dostosowanie lokalu do potrzeb najemcy obciążają najemcę.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sośnicowic.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Uchwała podlega publikacji Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 Informację wytworzył(a): rada
Informację dodał(a): Hippe
Ostatnia modyfikacja: 2009-08-03 13:56:48


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech