14-12-2023r.
godzina 14:40
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142393 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały


 

Uchwały IV kadencji wprowadzone od 1 stycznia 2004 r.
Uchwała Nr XIII/144/2008
zbycia lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ulicy Szkolnej 1a w Smolnicy

Uchwała Nr XIII/144/08

Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 17.04. 2008 roku

 

 

 

w sprawie: zbycia lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ulicy Szkolnej 1a w Smolnicy

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 9 lit. ”a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz.U. z 2004 r., Nr 261 , poz. 2603 z późn. zm.)

 

Rada Miejska w Sośnicowicach

uchwala co następuje:

 

 

§ 1.

 

Wyraża zgodę na zbycie w drodze bezprzetargowej dwóch lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców oraz jednego lokalu nie wynajętego w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej powstałej w wyniku podziału działki o Nr 435/22 stanowiących mienie komunalne Gminy Sośnicowicach położonej w miejscowości Smolnica.

 

 

§ 2.

 

1. Cenę sprzedaży ustala Burmistrz na podstawie wartości nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego zgodnie z ustawa o gospodarce nieruchomościami

2. Cena lokalu obejmuje lokal wraz z pomieszczeniami przynależnymi, w rozumieniu ustawy o własności lokali oraz udział w nieruchomości wspólnej.

3. Nabywcy lokalu mieszkalnego, oprócz opłaty za nieruchomość ponoszą również koszty:

  1/ związane z opracowaniem dokumentacji wymaganej przy zbywaniu nieruchomości,

  2/ podziału geodezyjnego,

  3/ wyceny  lokalu,

  4/ wyceny działki gruntowej,

  5/ opłaty notarialnej,

  6/ opłat sądowych.

4.Zasady i tryb przeprowadzenia przetargów określa regulamin zatwierdzony przez Burmistrza.

 

§3

 

1.Cena sprzedaży lokali mieszkalnego sprzedawanego w trybie bezprzetargowym

   może być na wniosek nabywcy rozłożona na raty płatne przez okres 10 lat w ratach

   rocznych wraz z odsetkami od pozostałych do spłaty należności w stosunku rocznym.

2.W przypadku rozłożenia zapłaty za lokal mieszkalny na raty, stosuje się oprocentowanie
   niespłaconej części należności w wysokości 50% stopy redyskonta stosowanej przez
   Narodowy Bank Polski.

3.W przypadku rozłożenia ceny sprzedaży na raty wysokość pierwszej wpłaty nie może

   być niższa niż 10% ceny lokalu mieszkalnego ustalonej w umowie sprzedaży.

4.Raty roczne wraz z odsetkami płatne są do 31 marca każdego roku.

5.Za zwłokę w terminowej zapłacie rat wraz z oprocentowaniem będą pobierane odsetki

   ustawowe.

6.Spłata rat może nastąpić w terminach wcześniejszych. W przypadku dokonania przez

   nabywcę przedterminowej jednorazowej wpłaty pozostałych rat z tytułu kupna lokalu

   mieszkalnego odsetki od niespłaconych rat podlegają umorzeniu.

7.Jeżeli najemca nabył lokal w systemie ratalnym i chce go zbyć przed spłaceniem

   zadłużenia zobowiązany jest przed transakcją uiścić pełną kwotę zadłużenia.

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sośnicowic.

 

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

 Informację wytworzył(a): rada
Informację dodał(a): Hippe
Ostatnia modyfikacja: 2009-08-03 13:56:48


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech