14-12-2023r.
godzina 14:40
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142393 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały


 

Uchwały IV kadencji wprowadzone od 1 stycznia 2004 r.
Uchwała Nr XIII/141/2008
nadania imienia Gimnazjum w Sośnicowicach

U c h w a ł a Nr XIII/141/08

Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 17 marca 2008 roku

 

w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Sośnicowicach.

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.),  § 1 ust.2 i ust. 3 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. z 2001 r. Nr 61,  poz. 624,  z poźn. zm.)

 

Rada Miejska uchwala, co następuję:

 

 

§ 1

„Gimnazjum w Sośnicowicach nadaje się imię „Unii Europejskiej.”

 

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sośnicowic.

 

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

.

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

Dnia 25.02.2008 r. na ręce Przewodniczącej  Rady Miejskiej w Sośnicowicach Dyrektor

Gimnazjum w Sośnicowicach złożył – w imieniu uczniów, rodziców i pracowników Gimnazjum,

wniosek o nadanie Szkole imienia Unii Europejskiej. Kandydatura patrona Gimnazjum w Sośnicowicach została wyłoniona w drodze głosowania przeprowadzonego wśród uczniów, rodziców i pracowników Szkoły.

Motywując swą prośbę, wnioskodawcy podkreślili, że „Gmina i Gimnazjum od szeregu lat współpracują z krajami należącymi do Unii Europejskiej. Wiele przedsięwzięć dofinansowanych jest z funduszy unijnych. Wieloletnie kontakty naszego gimnazjum z Niemcami, Austrią i Francją pogłębiły naszą przyjaźń, co również przyczyniło się do wybrania dla szkoły imienia Unii Europejskiej”.

Biorąc pod uwagę ze wszech miar słuszne motywy wyboru Patrona Szkoły oraz wobec spełnienia wszelkich wymogów proceduralnych, zadośćuczynienie wnioskowi, o którym mowa, poprzez podjecie uchwały w proponowanym brzmieniu jest w pełni uzasadnione.

 Informację wytworzył(a): rada
Informację dodał(a): Hippe
Ostatnia modyfikacja: 2009-08-03 13:56:48


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech