14-12-2023r.
godzina 14:40
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142393 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały


 

Uchwały IV kadencji wprowadzone od 1 stycznia 2004 r.
Uchwała Nr XI/132/2008
wyrażenia zgody na wniesienie do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gliwicach wkładu niepieniężnego w postaci środków trwałych stanowiących własność gminy Sośnicowice i objęcie w zamian udziałów w podwyższonym kapitale

UCHWAŁA Nr XI /132/2008

z dnia 13.02.2008r.

Rady Miejskiej w Sośnicowicach

w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gliwicach wkładu niepieniężnego w postaci środków trwałych stanowiących własność gminy Sośnicowice i objęcie w zamian udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym.

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9 lit.g w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 3 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 1 i art. 12 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tj. Dz.U. z 1997 r., nr 9, poz. 43 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza 

 

 

Rada Miejska w Sośnicowicach

 

u c h w a l a

§ 1

1.     Wyrazić zgodę na wniesienie przez Gminę Sośnicowice w formie aportu rzeczowego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.  w Gliwicach środków trwałych wytworzonych w wyniku realizacji projektów inwestycyjnych pn:”Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Smolnica” oraz „Budowa wodociągu do nieruchomości przy ulicy Kościelnej w Smolnicy”.

2.     Wykaz środków trwałych objętych aportem znajduje się w załączniku do niniejszej uchwały.

3.     Łączna  wartość księgowa środków  trwałych, o których mowa w pkt. 1  wynosi      92 364,65 zł

 (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery 65/100  złotych)

                                                           § 2

 

Wyrazić zgodę na objęcie przez Gminę Sośnicowice  w podwyższonym kapitale Spółki 184 (słownie: sto osiemdziesiąt cztery) udział y po 500 zł (słownie:pięćset zł) każdy, o łącznej wartości 92 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych),a kwotę 364,65 zł stanowiącą różnicę pomiędzy wartością całego aportu a wartością udziałów przekazać na kapitał zapasowy Spółki.

§ 3

           Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4

          Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie          

          Informacji Publicznej.

 

 

 

 

 

        

                                                                     Załącznik

                                                                                                               do uchwały Nr XI/132/2008

                                                                                                               z dnia 13.02.2008r.

                                                                                                               Rady Miejskiej 

                                                                                                               w Sośnicowicach

 

 

Wykaz środków trwałych

 

 

L.p.

Numer

inwentarzowy

środka trwałego

Nazwa środka

trwałego

Elementy

Ilość

mb/szt

Wartość

w zł

1.

OT/ Wod/2007

Sieć wodociągowa rozdzielcza

wodociąg PE 110 mm ul. Begonii

wodociąg PE 90 mm ul. Begonii

wodociąg PE 90 mm

ul. Kościelna

 

 

 

3,45

 

 

95,25

 

75,30

1 767,98

 

 

48 811,61

 

38 588,07

 

2.

OT/Kanal./4/2007

Kanalizacja sanitarna

      -

-

3 196,99

Łączna wartość:

92 364,65

 Informację wytworzył(a): rada
Informację dodał(a): Hippe
Ostatnia modyfikacja: 2009-08-03 13:56:48


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech