14-12-2023r.
godzina 14:40
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142393 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały


 

Uchwały IV kadencji wprowadzone od 1 stycznia 2004 r.
Uchwała Nr XI/129/2008
zasad umieszczania szyldów i urządzeń reklamowych na obiektach i terenach stanowiących własność Gminy Sośnicowice

Uchwała Nr. XI / 129 / 2008

Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 13.02.2008 roku

 

 

w sprawie  : zasad umieszczania szyldów i urządzeń reklamowych , na obiektach i terenach
                    stanowiących własność Gminy Sośnicowice .

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 , art.40 ust.2 pkt.3 , 41 i art.42  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. :Dz.U. z 2001r. Nr142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) , w związku z art.4 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz.U.z 1997 roku Nr.9 poz.43 z późniejszymi zmianami)

 

Rada Miejska Sośnicowic   uchwala co następuje :

§ 1 .

1.      Ustala się prawo do nieodpłatnego umieszczania na budynkach stanowiących wyłączną własność Gminy Sośnicowice -- szyldów o powierzchni do 0,25 m2  , informujących o rodzaju, zakresie oraz dniach i godzinach prowadzonej działalności gospodarczej przez użytkownika lokalu , znajdującego się w tym budynku .

2.      Umieszczenie szyldu musi być poprzedzone   zgłoszeniem do właściwego organu archtektoniczno-budowlanego  stosownie do ustawy - prawo budowlane (tj.Dz.U.z 2006roku Nr.156 poz.1118 z późn. zm.) .

 

§ 2 .

1.      Wprowadza się możliwość odpłatnego umieszczania urządzeń reklamowych na terenach i obiektach stanowiących własność Gminy Sośnicowice  - po dopełnieniu wymogów określonych w ustawie - prawo budowlane , uzyskaniu zgody zarządcy nieruchomości , oraz zawarciu umowy .

2.      Zawieranie umów odpłatnego umieszczania urządzeń reklamowych i prowadzenie rejestru  należy do  :

a)      Burmistrza  Sośnicowic - na nieruchomościach gminnych nie przekazanych w zarządzanie ,

b)     Zarządcy -   na nieruchomościach oddanych w zarząd

3.      Stroną umowy , o której mowa w pkt.1 § 2  ,  może być podmiot gospodarczy indywidualnie reklamujący swoją działalność ,  lub prowadzący działalność reklamową na rzecz innych podmiotów gospodarczych .

4.      Umieszczenie urządzeń reklamowych bez wcześniejszego zawarcia umowy , powodować będzie naliczenie opłaty z tytułu bez umownego korzystania z mienia gminy w dwukrotnej wysokości  należnej opłaty .

 

§ 3 .

1.      Wysokość opłat z tytułu umieszczania urządzeń reklamowych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Sośnicowice ustala sie na kwotę miesięczną 15 zł/m2   netto .

2.      Opłata określona w pkt.1 podlega corocznej waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku poprzednim zgodnie z ogłoszeniem Prezesa GUS w Monitorze Polskim .

3.      Niezależnie od opłat , o których mowa w  pkt.1 § 2 , umieszczenie reklam w obrębie pasa drogowego wymaga wniesienia opłaty drogowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o  drogach publicznych  (tj. Dz.u.Nr.19 poz.115 z 2007r ze zm.) .

 

1

§ 4 .

Warunki zawierania umów oraz stawki opłat za umieszczanie reklam określone niniejszą uchwałą , stanowią wytyczne dla Burmistrza i Zarządców nieruchomości .

 

 

§ 5 .

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Sośnicowic .

 

§ 6 .

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

oraz w  Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Sośnicowice.

 

§ 7 .

 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa

Śląskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2Informację wytworzył(a): rada
Informację dodał(a): Hippe
Ostatnia modyfikacja: 2009-08-03 13:56:48


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech