14-12-2023r.
godzina 14:40
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142393 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały


 

Uchwały IV kadencji wprowadzone od 1 stycznia 2004 r.
Uchwała Nr XI/128/2008
zasad nabycia zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata oraz zbywania lokali

Uchwała Nr XI/128/2008

Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 13.02.2008r.

 

 

w sprawie:   zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich  wydzierżawiania lub
                  najmu na okres dłuższy niż 3 lata oraz zasad zbywania lokali.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit a, art.41, i 42  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr.142,poz.1591 z późń. zm) , art.11 ust.2, art.13, art.25 w związku z art.23 (ust.7a) , art.34 , art.35 , art.37 , art.43 ust.6 i art.68 ust.1 pkt.7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004r.Nr.261, poz.2603 ze zm.)

Rada Miejska Sośnicowic

uchwala:

 

Zasady gospodarowania nieruchomościami

                                                                           

§1

 

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1/ Gminie, Burmistrzu, Radzie – należy przez to rozumieć odpowiednio Gminę

    Sośnicowice, Burmistrza Sośnicowice, Radę Miejską w Sośnicowicach,

2/ ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21.08.1997r.o gospodarowaniu

    nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004r. Nr.261, poz.2603),

3/ nieruchomość – należy przez to rozumieć grunt wraz z częściami składowymi ,
    z wyłączeniem budynków i lokali , jeżeli stanowią odrębny przedmiot własności,

4/ planie miejscowym – należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania

    przestrzennego gminy,

5/ gminnym zasobie nieruchomości – należy przez to rozumieć nieruchomości stanowiące

    własność gminy, które nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste,

6/ lokalu mieszkalnym – należy przez to rozumieć nieruchomość stanowiącą lokal

    mieszkalny wraz z pomieszczeniami przynależnymi, w rozumieniu ustawy o własności

    lokali oraz udział w nieruchomości wspólnej,

7/ lokalu użytkowym – należy przez to rozumieć nieruchomość stanowiąca lokal wraz

    z pomieszczeniami przynależnymi, w rozumieniu ustawy o własności lokali oraz udział

    nieruchomości wspólnej.

8/ urządzeniach infrastruktury technicznej – należy rozumieć urządzenia służące do

    zaopatrywania mieszkańców w wodę, gaz, energię elektryczną.

 

§2

 

1.Nieruchomości  stanowiące własność Gminy, mogą być przedmiotem obrotu.

   W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, oddania

   w użytkowanie wieczyste, zamiany, zrzeczenia się, oddania w najem, dzierżawę,

   użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi

   prawami rzeczowymi oraz wnoszone jako wkłady niepieniężne /aporty/ do

   spółek prawa handlowego.

2.Przepisy niniejszej uchwały stosuje się odpowiednio przy nabywaniu przez Gminę

   od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających

   osobowości prawnej prawa do nieruchomości.

 

§3

 

Sprzedaż lub oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących

własność Gminy następuje zgodnie z polityką przestrzenną Gminy zawartą w Studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sośnicowice.

§4

 

Nabywanie przez Gminę nieruchomości może nastąpić w celu realizacji zadań związanych

z funkcjonowaniem i rozwojem Gminy.

 

§5

 

Burmistrz może odpłatnie nabyć na rzecz Gminy nieruchomości:

1.na cele publiczne,

2.w następstwie wykonania prawa pierwokupu, gdy jest to uzasadnione

   interesem Gminy,

3.od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,

4.w wyniku zamiany, gdy przemawia za tym interes Gminy,

5.w innych uzasadnionych przypadkach, po uprzednim uzyskaniu pozytywnej

   opinii Komisji Rady.

§6

 

1.Darowizna nieruchomości na rzecz Gminy może być przyjęta przez Burmistrza,

   po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rady.

2.Opinia, o której mowa w ust.1 nie dotyczy przyjęcia darowizny od Skarbu

   Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego

3.Burmistrz może przyjąć nieodpłatnie nieruchomości gruntowe niezbędne

   do realizacji celu publicznego stanowiące własność Agencji Nieruchomości Rolnych.

 

Sprzedaż i ustanowienie prawa użytkowania wieczystego

 

§7

 

1.Zwalnia się z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowe

   przeznaczone na realizację urządzeń infrastruktury technicznej.

2.W przypadku sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości

   gruntowych w trybie bezprzetargowym, od ceny nieruchomości lub pierwszej

   opłaty z tytułu użytkowania wieczystego Burmistrz może udzielić bonifikaty

   w wysokości nie wyższej niż 50%:

   a/ osobom prawnym, fizycznym lub jednostkom organizacyjnym nie

       posiadającym osobowości prawnej, które prowadza działalność charytatywną,

       opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, wychowawczą, sportową, turystyczną

       na cele nie związane z działalnością zarobkową,

   b/ organizacjom pożytku publicznego na cel prowadzonej działalności pożytku

       publicznego,

   c/ kościołom i związkom wyznaniowym mającym uregulowane stosunki z państwem;

       na cele działalności sakralnej.

3.Cena sprzedaży lub pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego ustalona po

   udzieleniu bonifikaty płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego, bez możliwości

   rozłożenia na raty.

4.Burmistrz jest zobowiązany do żądania zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikaty

   po jej waloryzacji w sposób określony w art.5 ustawy, jeżeli nabywca nieruchomości

   przed upływem 10 lat licząc od dnia nabycia, zbył nieruchomość lub wykorzystał ją

   na inne cele niż określone w ust.2 lub prowadzi na niej działalność zarobkową.

 

§8

 

Zbycie nieruchomości lub jej części niezbędnej do poprawienia warunków

zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza nabyć tą nieruchomość lub jej część, następuje w trybie bezprzetargowym, za cenę nie niższą niż wartość określoną przez rzeczoznawcę majątkowego.

W przypadku wyrażenia woli nabycia nieruchomości lub jej części przez co najmniej dwóch właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych, jej zbycie następuje na rzecz tego z zainteresowanych, który zaoferuje najwyższa cenę w ramach przeprowadzonych rokowań.

§9

 

1.W przypadku sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym, cena sprzedaży może być zapłacona:

  a/ jednorazowo – płatna przed zawarciem umowy sprzedaży,

  b/ w ratach.

2.Przy zapłacie ceny sprzedaży w formie ratalnej ustala się następujące zasady:

  a/ dla nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkalne albo zabudowanych domami

      mieszkalnymi, cena sprzedaży może być rozłożona na raty roczne na okres nie

      dłuższy niż 5 lat, przy czym pierwsza rata płatna przed zawarciem umowy sprzedaży

      nie może być niższa niż 50% ceny sprzedaży,

  b/ dla pozostałych nieruchomości, cena sprzedaży może być rozłożona na raty

      roczne, na okres nie dłuższy niż 3 lata, przy czym pierwsza rata  płatna

      przed zawarciem umowy sprzedaży, nie może być niższa niż 50% ceny sprzedaży.

3.Rozłożona na raty, nie spłacona część ceny sprzedaży podlega oprocentowaniu

   w wysokości równej stopie redyskonta weksli, stosowanej przez NBP, obowiązującej

   na dzień 1 stycznia każdego roku płatności raty.

4.W razie nieterminowej spłaty rat, pobierane będą odsetki w wysokości ustawowej.

5.Termin płatności rat ustala się do dnia 31 marca każdego roku począwszy od roku

   następnego po tym, w którym zawarto umowę sprzedaży.

6.Wierzytelność Gminy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu przede wszystkim poprzez\

   ustanowienie na koszt nabywcy nieruchomości hipoteki zwykłej oraz hipoteki kaucyjnej

   w wysokości 50% wartości zbywanej nieruchomości.

7.Powyższe zasady nie dotyczą sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz jej  

  użytkownika wieczystego oraz sprzedaży w trybie art.209 a ustawy

 

§10

 

Wyłączeniu ze sprzedaży lub przekazania w użytkowanie wieczyste podlegają nieruchomości gminne :

1.      przekazane sołectwom

2.      strażnice Ochotniczych Straży Pożarnych

3.      przekazane obiekty lub lokale - użytkowane przez :

a)     jednostki organizacyjne gminy ,

b)     podmioty realizujące ustawowe zadania gminy

c)      podmioty realizujące zadania o charakterze użyteczności publicznej

4.      lokale wynajęte jako socjalne , położone w budynkach użyteczności publicznej

5.      lokale położone w budynkach w których nie wszyscy najemcy wyrażą wolę nabycia lokalu .

 

§11

 

Z tytułu ustanowienia prawa użytkowania wieczystego pierwsza opłata wynosi:

a/ 15% ceny nieruchomości gruntowej – dla nieruchomości przeznaczonych na cele

    mieszkaniowe, charytatywne, opiekuńcze, kulturalne, lecznicze, oświatowe,  

    wychowawcze, sportowe, turystyczne oraz obiektów sakralnych,

b/ 25% ceny nieruchomości przeznaczonych na inne cele niż wymienione pod lit.a

 

§12

 

Ustala się następujące terminy zabudowy nieruchomości gruntowych oddawanych w użytkowanie wieczyste:

a/ na cele mieszkaniowe:

- rozpoczęcie budowy 2 lata,

-zakończenie budowy 3 lata

w rozumieniu art.62 ust.3 ustawy,

b/ pod pozostałe inwestycje z wyjątkiem obiektów wymienionych w pkt.2

- rozpoczęcie budowy 1 rok

- zakończenie budowy 3 lata

w rozumieniu art.62.ust.3 ustawy.

 

2.W przypadku budowy obiektów przemysłowych i innych większych obiektów, których  

   cykl inwestycyjny przekracza 3 lata, termin zabudowy będzie przedmiotem oferty

   przetargowej i zostanie indywidualnie ustalony w umowie.

 

 

Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd

 

§13

 

1.Oddanie przez Burmistrza nieruchomości w trwały zarząd na rzecz gminnych jednostek
  organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej następuje na czas oznaczony lub
    nieoznaczony.

2.Warunki korzystania z nieruchomości, opłaty z tytułu trwałego zarządu oraz wysokość

   udzielonej bonifikaty od opłat, określa Burmistrz w decyzji o ustanowieniu trwałego

   zarządu.

3.Burmistrz może udzielić bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu,

   ustalonych w sposób określony w art.83 i 84 ustawy, w następującej wysokości :

a)     do 90 % dla nieruchomości oddawanych na cele mieszkaniowe  ,

b)     do 80 % dla nieruchomości oddawanych na realizację urządzeń infrastruktury technicznej oraz innych celów publicznych , oddawanych jednostkom organizacyjnym prowadzącym działalność charytatywną , opiekuńczą , kulturalną , leczniczą , oświatową naukową , badawczo-rozwojową , wychowawczą , sportową lub turystyczną , na cele niezwiązane z działalnością zarobkową .

4.Jednostka organizacyjna

a)     korzysta z nieruchomości w celu prowadzenia działalności należącej do zakresu jej działania , zgodnie z własnymi potrzebami i zamierzeniami i zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa ,

b)     dokonuje zabudowy , odbudowy , rozbudowy , nadbudowy , przebudowy lub remontu obiektu budowlanego na nieruchomości oddanej w trwały zarząd , zgodnie z przepisami prawa budowlanego ,

c)      oddaje nieruchomości lub ich części w najem , dzierżawę albo użyczenie na czas nie dłuższy niż czas , na który został ustanowiony trwały zarząd , z równoczesnym zawiadomieniem Burmistrza Sośnicowic , jeżeli umowa jest zawierana na czas oznaczony do 3 lat , albo za zgodą Rady Miejskiej w Sośnicowicach , jeżeli umowa jest zawierana na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony  jednak na okres nie dłuższy niż czas , na który został ustanowiony trwały zarząd .
Zgoda Burmistrza jest wymagana również w przypadku , gdy po umowie zawartej na czas oznaczony strony zawierają kolejne umowy , których  przedmiotem jest ta sama nieruchomość .

 

 

Pozostałe formy gospodarowania nieruchomościami

 

§14

 

1.Oddanie przez Burmistrza nieruchomości gruntowych w użytkowanie może nastąpić

   w trybie bezprzetargowym , w drodze umowy na czas określony, nie dłuższy niż 30 lat.

2.Z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie pobiera się:

  a/ przed zawarciem aktu notarialnego – pierwszą opłatę w wysokości 25% wartości

      gruntu oraz opłatę w wysokości 5 % wartości budynków, budowli i innych urządzeń

      posadowionych na tym gruncie, na podstawie wartości określonych przez

      rzeczoznawcę majątkowego,

  b/ w terminie do 31 marca każdego roku opłaty roczne nie niższej niż:

      3% aktualnej wartości gruntu oraz 5% aktualnej wartości budynków, budowli

      i innych urządzeń posadowionych na tym gruncie; na podstawie wartości

      określonych przez rzeczoznawcę majątkowego, przy czym, nie pobiera się opłat

      rocznych od budynków, budowli i innych urządzeń, których nakłady stanowią 

      własność użytkownika.

3.Aktualizacji opłat o których mowa w ust.2 dokonuje się przy zastosowaniu wskaźników

   zmian cen nieruchomości ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

   w drodze obwieszczeń, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej „Monitor Polski” za  

   rok poprzedni.

 

4.Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy użytkowania, nakłady poczynione przez 
   użytkownika przechodzą na własność Gminy bez prawa do odszkodowania.

5.Szczegółowe uprawnienia i obowiązki użytkownika Burmistrz określa w umowie.

 

§15

 

1.      Oddanie przez Burmistrza w dzierżawę lub najem nieruchomości gruntowych stanowiących zasób gminny – może nastąpić w stosunku do gruntów które :

a) zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są na cele związane z gospodarką rolną;

b) były dotychczas wykorzystywane rolniczo, o ile nie zostały przeznaczone do innego zagospodarowania  zgodnie z planami zagospodarowania przestrzennego;

c) nie są aktualnie przeznaczone do innego rozdysponowania, a mogą być wykorzystane na cele związane z gospodarką rolną.

2.       Grunty wymienione w pkt.1 mogą być wydzierżawiane przez Burmistrza po ujęciu ich w wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia , który podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty .

3.      W przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat ma nastąpić zawarcie kolejnej umowy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość i osoba, decyzję o jej przedłużeniu podejmuje Burmistrz.

4.      Dzierżawa i najem nieruchomości na okres powyżej 3 lat następuje w drodze przetargu z zastrzeżeniem  pkt. 4. § 14 niniejszej Uchwały

5.      W trybie bezprzetargowym wydzierżawiane są na czas nieoznaczony lub na okres powyżej 3 lat nieruchomości gruntowe  w następujących przypadkach:

(1)            na rzecz dotychczasowych dzierżawców nieruchomości,

(2)            na rzecz następców prawnych dzierżawcy, gdy:

a)     dzierżawca zmarł w trakcie trwania umowy,

b)     dzierżawca zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej,

(3)  na cele: rolne, ogrodnicze,     

(4)  na rzecz osoby która nabyła obiekt budowlany od dotychczasowego dzierżawcy, np. kiosk, pawilon, garaż od dotychczasowego dzierżawcy - wówczas umowa spisana zostanie na czas na jaki była zawarta z poprzednim właścicielem obiektu;

(5)  na rzecz osoby, od której zakupiono daną nieruchomość, do czasu jej docelowego zagospodarowania,

(6)  w celu poprawienia zagospodarowania nieruchomości przyległej lub jej części stanowiącej własność, oddanej w użytkowanie wieczyste, dzierżawę, najem lub użytkowanie,

(7)  na cele publiczne w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami,

(8)  na rzecz klubów sportowych i stowarzyszeń z terenu Gminy ,

(9)  na rzecz Gminnych osób prawnych i Gminnych jednostek organizacyjnych,

(10)        na cele prowadzenia działalności niezarobkowej, w szczególności: charytatywnej, opiekuńczej, leczniczej, oświatowej, naukowej, wychowawczej, kulturalnej, sportowo turystycznej i pożytku publicznego,

(11)        w przypadku negatywnego wyniku 2-ch kolejnych przetargów,

(12)        dotychczasowym dzierżawcom nieruchomości, którzy w ciągu jednego miesiąca przed wygaśnięciem terminu ważności dzierżawy wystąpią o jej przedłużenie, przysługuje prawo zawarcia nowej dzierżawy .

(13)        w innych przypadkach uzasadnionych względami społeczno-gospodarczymi.

6.      W przypadku wpływu więcej niż jednej oferty wydzierżawienia gruntu dzierżawca zostanie wyłoniony w drodze przetargu. Stawki wyjściowe wynikają z obowiązującego Zarządzenia Burmistrza Sośnicowic w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty wykorzystywane na cele rolnicze .

7.      Stawki czynszu dzierżawnego za grunty rolne ustala Burmistrz w drodze zarządzenia.

 

 

§16

 

Użytkownikom nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych nie posiadającym tytułu prawnego do wyżej wymienionych nieruchomości  – przyznaje się pierwszeństwo w zawarciu umowy dzierżawy lub najmu .

 

§17

 

1.Burmistrz może oddawać nieruchomość lub jej część w użyczenie osobom fizycznym,

   komunalnym jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej lub

   osobom prawnym, w celu prowadzenia działalności charytatywnej, opiekuńczej,   

   kulturalnej, leczniczej, oświatowej, wychowawczej, sportowej, turystycznej, nie

   związanej z działalnością zarobkową, a także organizacjom pożytku publicznego na cel

   prowadzenia działalności pożytku publicznego, na okres nie przekraczający 3 lat.

2.Okres ten w uzasadnionych przypadkach może być przedłużony, jednak nie dłużej niż

   do 5 lat, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rady Miejskiej.

3.Użyczenie nieruchomości lub jej części na inne cele niż określone w ust.1 nie może

   przekroczyć 1 roku.

 

§18

 

1.Nieruchomość gruntowa może być obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi -  prawem
   użytkowania i służebnościami  .

2.Opłaty z tytułu obciążenia nieruchomości ustala się w umowie o ustanowieniu ograniczonego
   prawa rzeczowego

3.Ustanowienie służebności drogowej jest nieodpłatne w przypadku gdy nieruchomość

   została zbyta przez Gminę bez dostępu do drogi publicznej.

 

§19

 

W celu realizacji podziemnej infrastruktury technicznej może być wydana zgoda na czasowe zajęcie terenu. Wydanie tej zgody następuje nieodpłatnie.

 

 

Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych

 

§20

 

1.Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców następuje w trybie
   bezprzetargowym.

2.Sprzedaż lokali mieszkalnych z czynszem wolnym może nastąpić po upływie 2 lat

  od daty zawarcia umowy najmu.

3.Sprzedaż wolnych lokali mieszkalnych następuje w trybie przetargowym.

4.Sprzedaż lokali odbywa się z jednoczesna sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie

   wieczyste ułamkowych części gruntu wydzielonego geodezyjnie w granicach spełniających
   wymogi działki budowlanej.

5.Cenę sprzedaży ustala Burmistrz na podstawie wartości nieruchomości określonej

   przez rzeczoznawcę majątkowego zgodnie z ustawa o gospodarce nieruchomościami.

6.Cena lokalu obejmuje lokal wraz z pomieszczeniami przynależnymi, w rozumieniu ustawy
   o własności lokali oraz udział w nieruchomości wspólnej.

 

§21

 

1.Cena sprzedaży lokalu mieszkalnego sprzedawanego w trybie bezprzetargowym

   może być na wniosek nabywcy rozłożona na raty płatne przez okres 10 lat w ratach

   rocznych wraz z odsetkami od pozostałych do spłaty należności w stosunku rocznym.

2.W przypadku rozłożenia zapłaty za lokal mieszkalny na raty, stosuje się oprocentowanie
   niespłaconej części należności w wysokości 50% stopy redyskonta stosowanej przez
   Narodowy Bank Polski.

3.W przypadku rozłożenia ceny sprzedaży na raty wysokość pierwszej wpłaty nie może

   być niższa niż 10% ceny lokalu mieszkalnego ustalonej w umowie sprzedaży.

4.Raty roczne wraz z odsetkami płatne są do 31 marca każdego roku.

5.Za zwłokę w terminowej zapłacie rat wraz z oprocentowaniem będą pobierane odsetki

   ustawowe.

 

6.Spłata rat może nastąpić w terminach wcześniejszych. W przypadku dokonania przez

   nabywcę przedterminowej jednorazowej wpłaty pozostałych rat z tytułu kupna lokalu

   mieszkalnego odsetki od niespłaconych rat podlegają umorzeniu.

7.Jeżeli najemca nabył lokal w systemie ratalnym i chce go zbyć przed spłaceniem

   zadłużenia zobowiązany jest przed transakcją uiścić pełną kwotę zadłużenia.

 

§22

 

1.Przy sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych w drodze bezprzetargowej na rzecz

  ich najemców, stosuje się bonifikaty:

  1/ w wysokości 70% jeżeli 30% ceny lokalu mieszkalnego, nabywca uiści przed zawarciem
      umowy przenoszącej własność,

  2/ w wysokości 40% w przypadku, gdy zapłata następuje w ratach.

2.Bonifikata określona w ust.1 nie dotyczy najemców:

  1/ jeśli najemca lub współmałżonek posiada tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego,
      nawet w sytuacji spełnienia rozdzielności majątkowej,

  2/ jeśli najemca w okresie co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,

      nie zamieszkuje w sposób stały w lokalu mieszkalnym.

3.Kupujący jest zobowiązany zwrócić sprzedającemu kwotę równa całości udzielonych zniżek
   po ich waloryzacji, jeżeli przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia, zbędzie nieruchomość
   lub wykorzysta ją na inne cele niż określone w umowie sprzedaży. Obowiązek zwrotu nie
   dotyczy zbycia lokalu na warunkach określonych  w art. 68 ust.2a ustawy o gospodarce
   nieruchomościami .

 

§ 23

 

1.Sprzedaż lokali użytkowych na rzecz dotychczasowych najemców następuje w trybie
   bezprzetargowym.

2.Sprzedaż wolnych lokali użytkowych następuje w trybie przetargowym.

3.Sprzedaż lokali użytkowych odbywa się z jednoczesną sprzedażą lub oddaniem

   w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu wydzielonego geodezyjnie w granicach
   spełniających wymogi działki budowlanej.

4.Cenę sprzedaży ustala Burmistrz na podstawie wartości nieruchomości określonej przez
   rzeczoznawcę majątkowego zgodnie z ustawa o gospodarce nieruchomościami.

5.Cena lokalu obejmuje lokal wraz z pomieszczeniami przynależnymi, w rozumieniu ustawy
   o własności lokali oraz udział w nieruchomości wspólnej.

6.Cena lokalu sprzedawanego w drodze bezprzetargowej podlega zapłacie nie później niż
   do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

7.Cena lokalu sprzedawanego w trybie bezprzetargowym może być rozłożona na wniosek
   nabywcy rozłożona na raty, płatne przez okres nie dłuższy niż 3 lata wraz z odsetkami
   od pozostałych do spłaty należności.

8.W przypadku rozłożenia ceny sprzedaży na raty wysokość pierwszej wpłaty wynosi 25 %
   ceny lokalu ustalonej w umowie sprzedaży i podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia
   umowy przenoszącej własność.

9.Rozłożona na raty niespłacona część należności za lokal użytkowy sprzedawany w drodze
   bezprzetargowej podlega oprocentowaniu w wysokości 10% w stosunku rocznym,
   od pozostałych do spłaty należności.

10.Raty roczne wraz z odsetkami płatne do 31 marca każdego roku poczynając od roku
     następującego po zawarciu umowy przenoszącej własność.

11.Za zwlokę w terminowej spłacie rat wraz z oprocentowaniem będą pobierane odsetki
     ustawowe.

12.Jeżeli osoba nabyła lokal w systemie ratalnym i chce go zbyć przed terminem spłacenia
     zadłużenia zobowiązana jest przed transakcja uiścić pełną kwotę zadłużenia.

 

Postanowienia końcowe

 

§24

 

1.Nabywcy nieruchomości, według zasad określonych niniejsza uchwałą, oprócz opłaty

   za nieruchomość ponoszą również koszty:

  1/ związane z opracowaniem dokumentacji wymaganej przy zbywaniu nieruchomości,

  2/ podziału geodezyjnego,

  3/ wyceny budynku lub lokalu,

  4/ wyceny działki gruntowej,

  5/ opłaty notarialnej,

  6/ opłat sądowych.

 

§25.

 

Przy wszelkiego rodzaju wpłatach za nieruchomości nabywane  za dzień wpłaty

należności przez kupującego, uznaje się dzień, w którym kwota wpłynęła na konto

sprzedającego.

 

§26

 

Burmistrz w terminie do 15 listopada każdego roku przedkłada Radzie Miejskiej szczegółową informację dotyczącą gospodarki nieruchomościami na terenie gminy.

 

§27

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§28

 

Uchyla się uchwałę Nr VII/79/2007 Rady Miejskiej Sośnicowice z dnia 08.08.2007r.

 

§29

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

oraz w  Biuletynie Informacji Publicznej.

 

§30

 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa

Śląskiego.

 

 

 

     

  Informację wytworzył(a): rada
Informację dodał(a): Hippe
Ostatnia modyfikacja: 2009-08-03 13:56:48


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech