14-12-2023r.
godzina 14:40
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142393 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały


 

Uchwały IV kadencji wprowadzone od 1 stycznia 2004 r.
Uchwała Nr XI/127/2008
zatwierdzenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sośnicowicach

 

 

 

UCHWAŁA  NR XI/127/2008

 

RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH

z dnia 13 lutego 2008r.

 

w sprawie: zatwierdzenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka

                  Zdrowia w Sośnicowicach

 

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 z późniejszymi zmianami)

 

Rada Miejska w Sośnicowicach

zatwierdza

 

1.

 

Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sośnicowicach uchwalony przez Radę Społeczną w dniu 8 lutego 2008r. będący załącznikiem do niniejszej uchwały.

2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

3.

 

Uchyla się uchwałę Rady Miejskiej w Sośnicowicach Nr XXVI/252/2005 z dnia 4.10.2005r.

4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

 

 Załącznik 

do Uchwały Nr 1/2008 Rady Społecznej MGOZ  z dnia 8.02.2008r.

 

S T A T U T

Samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

w Sośnicowicach

 

I. POSTANOWIENIA  OGÓLNE.

 1.

 

Samodzielny publiczny zakład opieki  zdrowotnej pod nazwą " Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia" zwany dalej " Ośrodkiem" samodzielnym publicznym podmiotem posiadającym osobowość prawną, pokrywającym z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i zobowiązania.

Działa na podstawie:

 

1. Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 z późniejszymi zmianami) i przepisów wydanych na podstawie tej ustawy.

 

2. Ustawy z dnia 6 lutego 1997r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U. Nr 28, poz. 153 z późniejszymi zmianami), oraz przepisów wykonawczych do ustawy.

 

3. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r.o służbie medycyny pracy (Dz. U. Nr 96, poz. 593 z późniejszymi zmianami).

 

4. Niniejszego statutu uchwalonego przez Radę Społeczną Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w dniu 8.02.2008r. i zatwierdzonego przez Radę Miejską w Sośnicowicach w dniu 13.02.2008r.

 

5. Przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

 

2.

 

1. Siedziba Ośrodka mieści się w Sośnicowicach, ul. Gliwicka 28.

2. Uruchomienie działalności w innych pomieszczeniach wymaga zmiany statutu.

 

3.

 

Obszar działania Ośrodka obejmuje Miasto i Gminę Sośnicowice oraz obszar gmin sąsiednich: Gliwice, Rudziniec, Pilchowice.

 

4.

Ośrodek jest wyodrębnionym organizacyjnie zespołem osób i środków majątkowych.

5.

 

1. Organem założycielskim jest Rada Miejska Sośnicowice.

2. Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Rada Miejska Sośnicowice.

 

6.

 

1. Ośrodek ma status samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

2. Ośrodek podlega wpisowi do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego.

3. Ośrodek uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez właściwy sąd rejestrowy.

 

II. CEL I PRZEDMIOT DZIAŁANIA

7.

 

Podstawowym celem Ośrodka jest:

1.     udzielanie świadczeń zdrowotnych,

2.     zapobieganie powstaniu chorób i urazów,

3.     szerzenie oświaty zdrowotnej.

 

8.

 

 Do zadań Ośrodka w szczególności należy:

 

1. obowiązek natychmiastowego udzielenia pomocy osobie znajdującej się w stanie zagrożenia życia lub zdrowia bez względu na miejsce zamieszkania,

2. udzielanie indywidualnych porad lekarskich w ramach lecznictwa:

a) podstawowa opieka zdrowotna,

b) ambulatoryjna opieka specjalistyczna,

c) medycyna pracy,

d) świadczenia profilaktyczne w zakresie promowania zdrowia i działań prozdrowotnych,

e) opieka nad kobietą ciężarną, połogiem oraz nad noworodkiem,

f) wykonywanie zadań z zakresu medycyny szkolnej w Gabinecie Higieny Szkolnej w:

         Gimnazjum w Sośnicowicach,

         Szkole Podstawowej w Bargłówce,

         Szkole Podstawowej w Kozłowie,

         Szkole Podstawowej w Sierakowicach

         Szkole Podstawowej w Sośnicowicach,

oraz w Przedszkolach: w Bargłówce, w Kozłowie, w Łanach Wielkich, w Rachowicach, w Sierakowicach, w Smolnicy, w Sośnicowicach.

g)  wykonywanie badań diagnostycznych w zakresie diagnostyki medycznej i analityki laboratoryjnej,

h) świadczenie innych usług medycznych w ramach posiadanej aparatury medycznej i posiadanej kadry,

i) orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia.

j) udzielanie świadczeń w zakresie badań kierowców,

 

9.

 

Ośrodek współpracuje w wykonywaniu swoich zadań z:

1.     NFZ,

2.     Zakładami Opieki Zdrowotnej,

3.     Organizacjami samorządowymi,

4.     Urzędem administracji rządowej,

5.     Placówkami naukowo-badawczymi,

6.     Organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami i fundacjami.

 

III. ORGANY I ORGANIZACJA OŚRODKA

 

10.

 

Organami Ośrodka są;

1. Dyrektor

2. Rada Społeczna

11.

 

1. Dyrektora Ośrodka powołuje i odwołuje Burmistrz Sośnicowic zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Ośrodkiem kieruje Dyrektor, który reprezentuje Ośrodek na zewnątrz i jest przełożonym pracowników Ośrodka.

3. Dyrektor wykonuje swoje zadania poprzez zastępcę dyrektora głównego księgowego, pielęgniarkę koordynującą oraz samodzielne stanowiska pracy.

4. Dyrektor podejmuje samodzielnie decyzje dotyczące funkcjonowania Ośrodka i ponosi za nie odpowiedzialność.

5. Dyrektor jest przełożonym pracowników Ośrodka.

6. Organizację pracy Ośrodka, komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy oraz schemat organizacyjny określa regulamin pracy Ośrodka ustalony przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających na terenie Osrodka.

 

12.

 

W przypadku gdy Dyrektorem Ośrodka nie jest lekarz tworzy się stanowisko z-cy Dyrektora d/s lecznictwa i przeprowadza postępowanie konkursowe.

 

13

1. Organizację wewnętrzną Ośrodka tworzą komórki organizacyjne podległe Dyrektorowi:

a) Z-ca dyrektora  d/s ekonomicznych - główny księgowy ( sprawy ekonomiczno-księgowe)

b) Pielęgniarka koordynująca wraz z podległym personelem

c) Poradnia Lekarza POZ

d) Poradnia dla Kobiet,

e) Poradnia Diabetologiczna,

f) Poradnia Zdrowia Psychicznego,

g) Poradnia Medycyny Pracy,

h) Poradnia Leczenia Bólu z Gabinetem Fizykoterapii,

i) Laboratorium,

j) Gabinet zabiegowy,

k) Gabinet szczepień,

l) Pracownia EKG,

m) sekretarka medyczna,

n) statystyka medyczna,

o) stanowisko do spraw osobowych,

 

2. Schemat organizacyjny Ośrodka stanowi załącznik nr 1 do  niniejszego statutu.

 

14.

 

 

1. Radę Społeczną powołuje i odwołuje Rada Miejska Sośnicowice.

2. Jej pierwsze posiedzenie zwołuje Przewodniczący Rady Miejskiej Sośnicowice.

3. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.

 

15.

 

1. Rada Społeczna składa się z 7 osób.

2. W skład Rady Społecznej wchodzą:

1) Jako Przewodniczący - Burmistrz albo osoba przez niego wskazana.

2) Jako członkowie:

a) przedstawiciel Wojewody Śląskiego,

b) przedstawiciele wyłonieni przez Radę Miejską - 5 osób.

3. Członkiem Rady Społecznej nie może być pracownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sośnicowicach.

 

16.

 

1. W posiedzeniach plenarnych Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor Ośrodka oraz przedstawiciel organizacji związkowej.

2. W posiedzeniach Rady Społecznej mają prawo uczestniczyć, z głosem doradczym, przedstawiciele samorządów zawodów medycznych.

 

17.

 

Do zadań Rady Społecznej należy:

 

1. Przedstawianie wniosków i opinii Radzie Miejskiej w sprawach związanych z przekształceniem lub likwidacją Ośrodka jego przebudową, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,

 

2. Przedstawienie Burmistrzowi Sośnicowic wniosków i opinii w sprawach:

a) zmiany lub rozwiązania umowy o udzielenie publicznego zamówienia na świadczenia zdrowotne,

b) zbycia środka trwałego oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

c) przyznania nagrody Dyrektorowi Ośrodka,

d) odwołania Dyrektora Ośrodka.

 

3. Przedstawienie Dyrektorowi Ośrodka wniosków i opinii w sprawach :

a) planu finansowego i inwestycyjnego,

b) rocznego sprawozdania z realizacji planu inwestycyjnego i finansowego,

c) kredytów bankowych i dotacji,

d) podziału zysku.

 

4. Uchwalenie statutu Ośrodka oraz zmian w statucie i przedkładanie do zatwierdzenia Radzie Miejskiej.

 

5. Uchwalenie regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie go do zatwierdzenia Radzie Miejskiej.

 

6. Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Ośrodka.

 

7. Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające ze świadczeń Ośrodka, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu.

 

8. Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie Ośrodka.

 

18.

Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin Rady Społecznej.

 

19.

 

Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi Ośrodka przysługuje odwołanie do Burmistrza Sośnicowic w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały.

 

20.

 

Obsługę techniczną Rady Społecznej zapewnia Burmistrz Sośnicowic.

 

IV. GOSPODARKA FINANSOWA

21.

 

1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o przepisy ustaw wymienionych w 1 punkt 1.

2. Podstawą gospodarki Ośrodka jest plan rzeczowo-finansowy.

22.

 

1.     Ośrodek finansuje koszty działalności zobowiązań z wpływów pochodzących z realizacji umów zawartych na wykonanie usług medycznych z dysponentami środków publicznych i niepublicznych.

2.     Ośrodek może prowadzić działalność gospodarcza w zakresie wynajmu pomieszczeń z wykorzystaniem własnej bazy i uzyskiwać dodatkowe środki  finansowe.

  23.

 

Ośrodek może uzyskiwać dodatkowe środki finansowe od:

 

>        organów uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów.

>        osób objętych innym ubezpieczeniem niż powszechne ubezpieczenie zdrowotne.

>        instytucji ubezpieczeniowych.

>        zakładów pracy, organizacji społecznych i innych instytucji.

>        innych zakładów opieki zdrowotnej.

>        osób fizycznych nie objętych ubezpieczeniem, lub za świadczenia nie przysługujące w ramach ubezpieczenia.

>        za realizację zadań i programów zdrowotnych oraz promocję zdrowia.

>        z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego z zastrzeżeniem wynikającym z art. 42 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

>        z dotacji przyznawanych przez organ założycielski.

>        z prowadzonej działalności gospodarczej.

>        

24.

 

Wartość majątku określają:

>       fundusz założycielski

>       fundusz zakładu.

25.

 

Ośrodek decyduje samodzielnie o podziale zysku, po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

26.

 

1. Zmiany w statucie przeprowadza się według tej samej procedury co jego nadanie.

2. W sprawach nieuregulowanych w statucie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawne.

27.

 

Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Miejską Sośnicowic.

 

 

Przewodniczący Rady Społecznej

 

 

mgr Joachim Skorupa

 

                                                                          

 

 

                                                                           Przewodniczący Rady

 

                                                         Przewodniczący Rady                     Krzysztof  ZawadzkiInformację wytworzył(a): rada
Informację dodał(a): Hippe
Ostatnia modyfikacja: 2009-08-03 13:56:48


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech