14-12-2023r.
godzina 14:40
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142393 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały


 

Uchwały IV kadencji wprowadzone od 1 stycznia 2004 r.
Uchwała Nr X/121/2007
zasad korzystania ze stołówek szkolnych prowadzonych przez Gminę Sośnicowice oraz wysokości odpłatności za posiłki przygotowywane w tych stołówkach
Uchwała Nr X/121/07 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie: zasad korzystania ze stołówek szkolnych prowadzonych przez Gminę Sośnicowice oraz wysokości odpłatności za posiłki przygotowywane w tych stołówkach. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 14 ust.5 i art. 67a pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska w Sośnicowicach uchwala co następuje: § 1 W celu realizacji prawidłowego rozwoju, w ramach posiadanej bazy, prowadzone są stołówki szkolne w Szkole Podstawowej w Sierakowicach oraz w Gimnazjum w Sośnicowicach. § 2 Ze stołówek szkolnych, wymienionych w § 1, mogą korzystać uczniowie szkół i dzieci przedszkoli oraz pracownicy szkół i przedszkoli. § 3 Posiłki wydawane w stołówkach szkolnych są odpłatne. § 4 1. Dzieci szkół i przedszkoli korzystające z posiłków pokrywają jedynie koszt produktów zużytych do przygotowania posiłków, pozostałe koszty związane z przygotowaniem posiłków, finansowane są z budżetu gminy. 2. Pracownicy korzystający z posiłków pokrywają pełny koszt przygotowania posiłku. § 5 Środki finansowe pochodzące z wpłat, o których mowa § 3, stanowią dochody gminy. § 6 1. Ustala się wysokość opłat za posiłki w Szkole Podstawowej w Sierakowicach:  dla dzieci przedszkolnych w łącznej wysokości 4,20 zł. Na opłatę tą składają się koszty zakupu surowca do przygotowania posiłku w wysokości 1,20 zł – śniadanie, 2,00 zł – obiad i 1,00 zł - podwieczorek.  dla uczniów szkoły podstawowej w kwocie 2,00 zł – za obiad jednodaniowy. 2. Ustala się wysokość opłat za posiłki w Gimnazjum w Sośnicowicach:  dla dzieci przedszkolnych w łącznej wysokości 4,20 zł. Na opłatę tą składają się koszty zakupu surowca do przygotowania posiłku w wysokości 1,20 zł – śniadanie, 2,00 zł – obiad i 1,00 zł - podwieczorek.  dla uczniów szkoły podstawowej w kwocie 3,50 zł za obiad dwu daniowy,  dla uczniów gimnazjum w kwocie 4,00 zł za obiad dwu daniowy. 3. Ustala się cenę nabycia jednego obiadu przez pracownika szkoły lub przedszkola:  za obiad jednodaniowy w kwocie 6,00 zł,  za obiad dwudaniowy w kwocie 10,00 zł. Cena obiadu będzie aktualizowana w miesiącu następnym po zakończeniu kwartału, w wysokości poniesionych kosztów. § 7 Korzystający z posiłków wpłacają należności za posiłki za dany miesiąc do 15 –go tego miesiąca u osoby wskazanej przez dyrektora szkoły. § 8 1. W przypadku nieobecności, stołującemu się przysługuje częściowy zwrot opłaty miesięcznej, proporcjonalnie do liczby dni nieobecności, pod warunkiem zgłoszenia nieobecności do godziny 830 w danym dniu. 2. Należna kwota zwrotu, o której mowa w ust. 1., stanowi iloczyn ceny jednego posiłku i liczby dni nieobecności stołującego się. 3. Zwrot opłat, o których mowa w ust. 1. i 2. dokonuje się na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) lub pracowników stołujących się, na koniec miesiąca, w którym przypadały dni nieobecności, w formie odpisu z należności za obiady w następnym miesiącu. § 9 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. § 10 Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2008 r. i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.


Informację wytworzył(a): rada
Informację dodał(a): Hippe
Ostatnia modyfikacja: 2009-08-03 13:56:48


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech