14-12-2023r.
godzina 14:40
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142393 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały


 

Uchwały IV kadencji wprowadzone od 1 stycznia 2004 r.
Uchwała Nr X/117/2007
uchwalenia statutu Gminnego Przedszkola w Bargłówce
Uchwała Nr X/117/07 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie: uchwalenia statutu Gminnego Przedszkola w Bargłówce Działając na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 58 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska w Sośnicowicach uchwala: § 1 Uchwala statut dla Gminnego Przedszkola w Bargłówce. § 2 Statut stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 3 Traci moc Uchwała Rady Miejskiej Sośnicowicach Nr VI/67/07 z dnia 28 czerwca 2007r. § 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. § 5 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz BIP. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/117/07 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 19 grudnia 2007 r. STATUT GMINNEGO PRZEDSZKOLA W BARGŁÓWCE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami (Dz. U. nr 256 poz. 2572 z 2004 r. tekst jednolity) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 97, poz. 674 z 2006r.) z późniejszymi zmianami. 3. Konwencja o Prawach Dziecka (Dz. U. nr 120 z 1991r. poz. 526 i 527). 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 2003 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 114) w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. (Dz. U. Nr 61 poz. 624 tekst jednolity z późniejszymi zmianami) w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. Rozdział I Postanowienia ogólne § 1 1. Przedszkole nosi nazwę: Gminne Przedszkole w Bargłówce 2. Siedziba przedszkola mieści się w Bargłówce przy ul.Przedszkolnej 5 . 3. Przedszkole w Bargłówce jest przedszkolem jednooddziałowym, 3.1. organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Sośnicowice. 3.2. nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach. Rozdział II Cele i zadania przedszkola § 2 1. Celem przedszkola jest: 1.1. prowadzenie bezpłatnego nauczania i wychowania w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej przez Ministra Edukacji Narodowej, 1.2. objęcie opieką wszystkie dzieci i zapewnienie im atmosfery akceptacji i bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla prawidłowego ich rozwoju, 1.3. wspomaganie rozwoju wychowanka, prowadzenie terapii logopedycznej, indywidualnej i w grupach, wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, ukierunkowanie rozwoju dziecka z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym 1.4. wspieranie działań wychowawczych rodziców, tworzenie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcie „gotowości szkolnej”. 2. Do zadań przedszkola należą: 2.1. kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich sprawności ruchowej, 2.2. budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną, 2.3. pełnienie wobec rodziców (opiekunów prawnych) funkcji doradczej i wspierającej działania wychowawcze, 2.4. nabywanie przez dziecko kompetencji językowej, a w tym umiejętności czytania i kreślenia symboli graficznych, 2.5. integrowanie treści edukacyjnych, 2.6. wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych, 2.7. rozpoznawanie możliwości rozwojowych dziecka i podjęcie wczesnych interwencji specjalistycznych, 2.8. współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w celu udzielania dziecku pomocy specjalistycznej, 2.9. organizowanie na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) zajęć dodatkowych, 2.10. organizowanie w ramach planu zajęć nauki religii (zgodnie z Rozp. MEN z dn. 14 kwietnia 1992 r. z późniejszymi zmianami w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach). Czas trwania zajęć określa §6 ust. 3 niniejszego statutu. Dzieci nieuczęszczające na religię, mają zapewnioną opiekę nauczyciela. 3. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu i uczestnictwa w zajęciach organizowanych na terenie placówki i poza jej terenem: 3.1. w czasie zajęć w przedszkolu dzieci pozostają pod opieką wychowawcy i woźnej. W trakcie zajęć poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki) zapewniona jest opieka wychowawcy, woźnej oraz przedstawicieli rodziców, 3.2. dzieci uczęszczające do przedszkola podlegają dobrowolnemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków, którego koszt ponoszą rodzice, 3.3. droga ewakuacyjna jest właściwie oznakowana, a dzieci poznają zasady warunkujące bezpieczeństwo własne i innych, 3.4. podczas pobytu dzieci w ogrodzie, zabawy i zajęcia odbywają się pod kontrolą wychowawcy. Sprzęt i wyposażenie placu zabaw posiadają odpowiednie certyfikaty. Do obowiązków wyznaczonych pracowników obsługi należy codzienna kontrola bezpieczeństwa terenu i stanu technicznego urządzeń. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek zagrożenia, pracownik winien usunąć istniejące zagrożenie, zabezpieczyć teren lub powiadomić dyrektora placówki, który podejmie stosowne decyzje. 4. W sprawowaniu opieki nad wychowankami, konieczne jest przestrzeganie przez rodziców i opiekunów obowiązku osobistego odbierania i przyprowadzania dzieci do i z przedszkola. W szczególnym przypadku dziecko może być odebrane przez inną osobę pełnoletnią upoważnioną przez rodzica lub prawnego opiekuna. W przypadku, o którym mowa, wymagane jest pisemne oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego), z podaniem danych osoby uprawnionej do odebrania dziecka i terminu, na jakie to upoważnienie zostało wydane. W drodze do i z przedszkola odpowiedzialność za dziecko ponoszą osoby je przyprowadzające i odprowadzające. Osoba odbierająca dziecko powinna zapewnić mu pełne bezpieczeństwo. 5. W czasie zajęć dodatkowych opiekę nad dziećmi sprawuje osoba prowadząca te zajęcia. Ponosi ona pełną odpowiedzialność za życie i zdrowie dzieci. Jest ona odpowiedzialna również za odbieranie i przyprowadzanie dzieci do wychowawcy sprawującego opiekę nad grupą. 6. W przedszkolu nie stosuje się żadnych zabiegów lekarskich bez uprzedniego uzgodnienia z rodzicami. Rozdział III Organy Przedszkola § 3 1. Statut przedszkola określa szczegółowe kompetencje organów przedszkola, którymi są: 1.1. Dyrektor przedszkola: 1.1.1. organizuje pracę placówki, 1.1.2. kieruje jej pracownikami, 1.1.3. reprezentuje ją na zewnątrz, 1.1.4. odpowiada za dydaktyczny i wychowawczy poziom przedszkola, 1.1.5 opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia Radzie Rodziców w terminie do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan, 1.1.6. sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 1.1.7 zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza obiektem do niego należącym, 1.1.8. przyjmuje, rozpatruje i koordynuje wpływające od rodziców skargi i wnioski zgodnie z obowiązującymi procedurami, 1.1.9.może w drodze decyzji skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadkach określonych w §13 pkt.9 niniejszego statutu, 1.1.10.jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce pracowników obsługi, decyduje w sprawach zatrudnienia i zwalniania pracowników, przyznawania nagród i wymierzania kar, 1.1.11. w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Rodziców. 1.1.12.powiadamia dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka o spełnianiu przez dziecko obowiązku o którym mowa w art. 14.ust.3 ustawy o systemie oświaty 1.1.13. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych. 1.2. Rada rodziców 1.2.1. w przedszkolu działa rada rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców dzieci. Jest ona społecznie działającym organem, 1.2.2 w skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, wybrani w tajnych wyborach 1.2.3. współdziała z przedszkolem w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę i przedszkole, 1.2.4. uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy przedszkola i zaspokajania potrzeb dzieci, 1.2.5.ma prawo do : a) opiniowania statutu przedszkola i wnoszonych do niego zmian, b) przedstawiania wniosków w sprawie rocznego planu pracy, c) wyrażania opinii na temat funkcjonowania przedszkola do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad placówką i organu prowadzącego, d) występowania do dyrektora przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki 1.2.6. rada rodziców uchwala nowy lub zatwierdza istniejący już regulamin swojej działalności, zgodnie z art. 53. ust.3 ustawy o systemie oświaty 1.2.7 .w celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. 1.2.8. zebrania rady rodziców są protokołowane, 1.2.9. w posiedzeniach rady rodziców uczestniczyć może z głosem doradczym dyrektor przedszkola, 1.2.10. do udziału w posiedzeniach rady rodziców zapraszane mogą być inne osoby z głosem doradczym. 2. Zasady współdziałania organów przedszkola: 2.1. Organy przedszkola współpracują ze sobą na zasadach partnerstwa, przestrzegając obowiązującego prawa oświatowego 2.2 . Organy przedszkola mogą nawzajem kierować do siebie wnioski, opinie dotyczące wszystkich spraw przedszkola. 2.3 . Organy mogą spotykać się na wspólnych zebraniach. 2.4 Mogą zapraszać przedstawicieli innych organów na swoje posiedzenia w celu zorganizowanego współdziałania w realizacji rocznego planu pracy, zasięgnięcia opinii innego organu w sprawie organizacji imprez, organizacji pracy placówki i prawidłowego funkcjonowania przedszkola, a także w celu bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami przedszkola o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach. 2.5. Komunikaty i informacje dla rodziców, umieszczane są na bieżąco na tablicy ogłoszeń. 2.6.Współdziałanie organów przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowankom oraz podnoszenie rozwoju poziomu pracy placówki 3. Sposób rozwiązywania sporów między organami przedszkola: 3.1. Organy przedszkola działają zgodnie z prawem. 3.2. Podstawową zasadą jest ugodowe rozwiązywanie konfliktów 3.3. Spory rozstrzygane są w drodze: 3.3.1. negocjacji i mediacji przy współudziale wszystkich oponentów; 3.3.2. po wyczerpaniu wszelkich możliwych środków negocjacji, ostateczny głos w rozwiązywaniu sporów ma dyrektor placówki, uwzględniając zakres kompetencji tych organów. Rozdział IV Organizacja przedszkola § 4 1. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku. § 5 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, stopnia i rodzaju niepełnosprawności. 2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25. § 6 1. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego wybranego z zestawów obowiązujących programów i dopuszczonego do użytku przez MEN, Wyboru programu z rejestru programów dokonuje i zatwierdza do realizacji dyrektor przedszkola. 2. Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 15 II 2004r w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia dopuszczono do użytku programy autorskie „To moje przedszkole „ , „Przedszkolak wie” 3.. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. 4. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć nauki języka obcego religii powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi: a) z dziećmi w wieku 3 – 4 lat około 15 minut b) z dziećmi w wieku 5 – 6 lat około 30 minut 5. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy. §7 1. Przedszkole w Bargłówce jest placówką jednooddziałową. § 8 1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora. Arkusz organizacji przedszkola organ prowadzący przed zatwierdzeniem, przedkłada do zaopiniowania kuratorowi oświaty. 2. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności: 2.1. czas pracy oddziału, 2.2 liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, 2.3. ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole. § 9 1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny, oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów), oraz potrzeb i zainteresowań dzieci. Ramowy rozkład dnia uwzględnia: 800 - 830 - Schodzenie się dzieci ,zabawy indywidualne w małych grupach 830 - 915 - Praca stymulacyjno- wyrównawcza w małych zespołach lub indywidualna: - zabawy i gry dydaktyczne - udział dzieci w przygotowaniu pomocy do zajęć - czynności w ramach pełnionych dyżurów, porządkowanie sali zabaw 915 - 930 - Ćwiczenia poranne , zabiegi higieniczne 930 - 945 - Śniadanie 945 - 1000 - Czynności porządkowo – gospodarcze oraz higieniczne. 1000 - 1030 - Zajęcia dydaktyczne 1030 - 1040 - Zabawa ruchowa 1040- 1110 - Zajęcia dydaktyczne 1110 – 1200 - Indywidualna praca wyrównawcza, zabawa w kącikach, gry i zabawy dydaktyczne 1200 – 1230 - Zabawy o charakterze relaksacyjnym lub czytanie książek., pobyt na powietrzu 1230 - 1300 - Rozchodzenie się dzieci § 10 1. Przedszkole funkcjonuje cały rok szkolny w godzinach od 800 – 1300 z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący. 2. Dzienny czas pracy przedszkola ustalony przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola, w tym czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego – wynosi 5 godzin. Praca oddziału nie może być krótsza niż 5 godzin dziennie. 2.1. Terminy przerw w pracy przedszkola ustalone są z organem prowadzącym i zatwierdzone są w arkuszu organizacji pracy przedszkola na dany rok szkolny. Rozdział V Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola § 11 1. W przedszkolu zatrudnia się: 1.1. dyrektora, który pełni równocześnie funkcję nauczyciela – wychowawcy 1.2. pracowników obsługi 2. Nauczyciel – wychowawca realizuje zadania dotyczące wychowania, dydaktyki i opieki z uwzględnieniem: 2.1. planowania pracy z dziećmi oraz jej dokumentowania, 2.2. sposobu prowadzenia obserwacji dzieci i jej dokumentowania, 2.3. zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole, 2.4. dyrektor wybiera program wychowania przedszkolnego spośród programów dopuszczonych do użytku szkolnego, 2. 5. do 31 marca dyrektor przedszkola podaje do publicznej wiadomości zestaw programów wychowania przedszkolnego, który będzie obowiązywał w następnym roku szkolnym, 3. Pracownicy obsługi utrzymują obiekt przedszkola i jego otoczenie w ładzie i czystości oraz czuwają nad bezpieczeństwem dzieci. 3.1. Woźna: 3.1.1. jest odpowiedzialna za obsługę techniczno – porządkową, 3.1.2. spełnia czynności opiekuńcze i obsługowe w stosunku do dzieci, poleconych przez nauczyciela, wynikających z rozkładu dnia, 3.1.3. pomaga w zapewnieniu bezpieczeństwa dzieciom, w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole, 3.1.4. wykonuje prace gospodarcze, 3.1.5. odpowiada za stan obsługiwanych urządzeń, 3.1.6. dba o sprzęt znajdujący się w ogrodzie przedszkolnym, 3.1.8. wykonuje dodatkowe czynności zlecone przez dyrektora. 3.2 Palacz- konserwator 3.2.1. ogrzewa pomieszczenia przedszkola w okresie grzewczym lub na polecenie dyrektora 3.2.2. odpowiada za stan obsługiwanych urządzeń 3.2.3. sprząta teren wokół przedszkola w trosce o bezpieczeństwo dzieci 3.2.4. dba o sprzęt znajdujący się w ogrodzie przedszkolnym 3.2.5. dokonuje drobnych napraw sprzętów , zabawek i urządzeń 3.2.6. wykonuje prace organizacyjno- porządkowe 3.2.7. wykonuje dodatkowe czynności zlecone przez dyrektora § 12 1. Do szczegółowych zadań nauczyciela należy: 1.1. wypracowanie z rodzicami jednolitych form oddziaływania na dziecko; 1.2. planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo – dydaktycznej z odpowiedzialnością za jakość i wyniki tej pracy; 1.3. prowadzenie obserwacji pedagogicznej w celu poznania, zaspokajania i rozwijania potrzeb dzieci oraz dokumentowanie działalności diagnostycznej; 1.4. prowadzenie dokumentacji pedagogicznej: dziennik, plan miesięczny z narzędziami pomiaru wiedzy i umiejętności dzieci, opracowanymi dla swojej grupy wiekowej, 1.5. współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno - pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną w celu rozwiązywania problemów; 1.6 .odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu wychowanków; 1.7. odpowiedzialność za powierzone mienie, 1.8. korzystanie z dostępnych form samokształcenia i doskonalenia zawodowego, 1.9. tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci i ich zdolności zainteresowania, dążenie do pobudzania procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy; 1.10. wspieranie rozwoju aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturalnej i przyrodniczej, wzbogaconej o zasób jego własnych doświadczeń; 1.11. otoczenie indywidualną opieką każdego z wychowanków, zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka oraz dostosowanie metody i formy pracy do jego możliwości. 1.12. stwarzanie atmosfery życzliwości, dbałość o dobre imię swojego zakładu pracy, 2. Współpraca z rodzicami opiera się na organizowaniu zajęć otwartych, uroczystości, według kalendarza imprez na dany rok szkolny, zebrań oraz kontaktów indywidualnych. Rozdział VI Wychowankowie przedszkola § 13 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat z zastrzeżeniem ust.2. i ust. 2.1 2. W przypadku dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. 2.1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku. Dziecko może być przyjęte w przypadku, gdy przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, potrafi ono wykonywać proste czynności samoobsługowe, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w grupie. 3. Szczegółowe zasady rekrutacji dzieci do przedszkola 3.1. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest „Karta zgłoszenia dziecka”, 3.2. Dzieci do przedszkola przyjmuje dyrektor. 3.3. Zapisy dzieci do przedszkola odbywają się według następującego harmonogramu: a) od 1do 30 kwietnia – wydawanie i przyjmowanie od rodziców wypełnionych „kart zgłoszeń dziecka”, b) od 1 do 15 maja – kwalifikowanie dzieci do przedszkola na najbliższy rok szkolny przez dyrektora, c) od 16 do 30 maja – dyrektor wywiesza w miejscu dostępnym dla rodziców, imienne listy dzieci przyjętych oraz informację dla rodziców dzieci nieprzyjętych, do kogo i w jakim terminie mogą składać podania o ponowne rozpatrzenie sprawy. 3.4. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych do przedszkola dzieci przewyższa liczbę miejsc, na okoliczność rekrutacji dyrektor powołuje komisję kwalifikacyjną, która składa się: a) z przedstawiciela organu prowadzącego, b) z przedstawiciela Rady Rodziców, c) sołtysa lub radnego, 3.5. Komisji kwalifikacyjnej przewodniczy dyrektor przedszkola. 3.6. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są dzieci: a) 6-letnie,odbywające roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, b) dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci, c) matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy, niezdolność do samodzielnej egzystencji d) dzieci z rodzin zastępczych. 3.7. Dodatkowe kryteria przyjęć do przedszkola ustala komisja kwalifikacyjna. 3.8. Postanowienia komisji są ostateczne. 3.9. Do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci w ciągu roku szkolnego w ramach posiadanych miejsc. 4. W przedszkolu przestrzegane są prawa dziecka oraz upowszechniana jest wiedza o tych prawach. Każde dziecko jest traktowane indywidualnie. Baza przedszkola zapewnia higieniczne i bezpieczne warunki wychowania i opieki.. W czasie pobytu w przedszkolu dziecko nie może być pozostawione bez opieki osoby dorosłej. W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa na teren przedszkola zabroniony jest wstęp osobom niepowołanym. 5. Nieusprawiedliwiona nieobecność dziecka w przedszkolu dłuższa niż 1 miesiąc, upoważnia dyrektora do skreślenia go z listy. Nie dotyczy to dzieci 6 letnich realizujących obowiązek przedszkolny. Decyzji nie podejmuje się bez porozumienia z rodzicami. Rozdział VII Postanowienia końcowe § 14 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 2. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy. § 15 1. Uchwalenie statutu przedszkola i dokonywanie nowelizacji następuje na wniosek dyrektora przedszkola. 2. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę Miejską w Sośnicowicach.


Informację wytworzył(a): rada
Informację dodał(a): Hippe
Ostatnia modyfikacja: 2009-08-03 13:56:48


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech