14-12-2023r.
godzina 14:40
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142393 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały


 

Uchwały IV kadencji wprowadzone od 1 stycznia 2004 r.
Uchwała Nr IX/110/2007
stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Sośnicowice
UCHWAŁA Nr IX / 110 / 2007 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Sośnicowice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1, art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz.844 z późn. zm.), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 roku w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2008 r. (M. P. z dnia 3 sierpnia 2007 roku Nr 47, poz. 557) Rada Miejska uchwala co następuje: § 1 1. Wysokość stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Sośnicowice wynosi : a/ od budynków mieszkalnych lub ich część 0, 57 zł za 1 m2 pow. użytkowej b/ od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz dla części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej : - w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 0, 15 zł za 1 m2 pow. użytkowej - w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 8, 66 zł za 1 m2 pow. użytkowej - w pozostałym zakresie 18, 60 zł za 1 m2 pow. użytkowej c/ od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 6, 23 zł za 1 m2 pow. użytkowej d/ od budowli 2 % ich wartości e/ od gruntów : - związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków) : - w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 0, 15 zł za 1 m2 pow. - w pozostałym zakresie 0, 69 zł za 1 m2 pow. - pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3, 65 zł za 1 ha pow. - pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej Statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0, 30 zł za 1 m2 pow. 2. Podatek płatny jest, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, na konto Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach nr 81 84600008 2001 0000 0909 0001 prowadzone przez BS Sośnicowice. 3. Za termin dokonania zapłaty uważa się : - dzień wpłaty w banku lub placówce pocztowej - dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika § 2 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 2. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r. 3. Uchwała podlega również ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie jej wejścia w życie. 4. Z dniem obowiązywania niniejszej Uchwały traci moc Uchwała Nr II / 10 / 2006 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 05 grudnia 2006 r. w sprawie podatku od nieruchomości na terenie gminy Sośnicowice.


Informację wytworzył(a): rada
Informację dodał(a): Hippe
Ostatnia modyfikacja: 2009-08-03 13:56:48


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech