14-12-2023r.
godzina 14:40
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142393 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały


 

Uchwały IV kadencji wprowadzone od 1 stycznia 2004 r.
Uchwała Nr IX/108/2007
zatwierdzenia działań w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi n rok 2008
UCHWAŁA Nr IX/ 108 /2007 RADY MIEJSKIEJ w SOŚNICOWICACH z dnia 15.11.2007r. w sprawie: zatwierdzenia działań w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi na rok 2008. Na podstawie: - art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr. 142 z 2001r poz.1591 z póź. zmianami) - art.4 (1) ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / tj. Dz. U. z 2007 Nr. 70 poz.473) - art. 6 ust 2 ustawy z dnia 29.07.2005 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz 1493 z 2005r) RADA MIEJSKA u ch w a l a § 1 ”Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2008” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz „Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie” stanowiący załącznik nr 2 § 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sośnicowic. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia z mocą obowiązującą od 01.01.2008r i podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej oraz w BIP. Załącznik nr.1 do Uchwały nr IX/108/2007 Rady Miejskiej z dnia 15.11.2007 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2008 Podstawą prawną działań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych na rzecz społeczności jest Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r. z późniejszymi zmianami. Działający punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin w 2007r. przeprowadził: - 106 rozmów motywacyjnych i wspierających z osobami współuzależnionymi - wezwano do punktu na rozmowę 50 osób, - w 8 sprawach toczy się postępowanie sądowe, - 8 osób podjęło leczenie odwykowe, - chęć leczenia odwykowego wyraziły 10 osób. W punkcie konsultacyjnym pomocy psychologicznej udzielono około 150 osobom. W 2007 roku w gminie sprzedaż alkoholu prowadzona była w 46 punktach sprzedaży na 8176 mieszkańców, z tego : - przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży(detal) - 30 - przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) - 16 Naruszanie prawa i porządku publicznego pod wpływem alkoholu obrazują dane z Policji : - liczba interwencji domowych - 43 - liczba osób - 14 - nowe Niebieskie karty (2007) - 6 - osoby aresztowane - 1 - liczba wniosków do GKRPA - 11 - wnioski do Sądu Grodzkiego - 20 - izba wytrzeźwień - 7 - mandaty za spożywanie - 4 - wnioski za spożywanie - 3 MAPA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Problemy wynikające z picia alkoholu obejmują swoim zasięgiem w zasadzie całą gminę dlatego są podejmowane działania na rzecz zdrowia publicznego. Uwzględniając skalę problemów alkoholowych w gminie i skutki nadużywania alkoholu zarówno wśród dorosłych jak i dzieci konieczna jest realizacja zadań i założeń określonych w programie na rok 2008. Realizowane zadania w tym zakresie w latach poprzednich skłaniają do kontynuacji prac w tym zakresie. Rozdział I Podstawowe strategie działania. 1. Rozpoznawanie problemów alkoholowych na terenie gminy Sośnicowice oraz lokalnego środowiska w zakresie pomocy w ich rozwiązywaniu. 2. Zmniejszenie rozmiarów aktualnie istniejących problemów alkoholowych. 3. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych. 4. Zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z istniejącymi problemami. 5. Kreowanie i propagowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia. 6. Warunki niezbędne do osiągania wyżej wymienionych celów : a) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, informacyjnej i profilaktycznej i jej skuteczności dla osób uzależnionych i w współuzależnionych. b) zapewnienie mieszkańcom gminy, a w szczególności dzieciom i młodzieży, dostępu do programów edukacyjnych i profilaktycznych promujący zdrowy styl życia oraz uczących umiejętności potrzebnych do życia bez alkoholu. c) budowanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej nad szkodliwym postępowaniem osób nadużywających alkoholu, a w szczególności przeciwdziałanie przemocy domowej. Rozdział II Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, informacyjnej i profilaktycznej dla osób uzależnionych i nadużywających alkoholu. 1. Kontynuacja działalności punktu informacyjno- konsultacyjnego 2. Informowanie w miejscach publicznych za pomocą wydanych ulotek, plakatów, broszur, biuletynów których publikowane są artykuły na temat choroby alkoholowej, przemocy, narkomanii oraz instytucji współpracujących z punktem, szkoła, kościół, ośrodek pomocy społecznej, ośrodek zdrowia, gminny ośrodek kultury, biblioteki itp. Udostępnianie materiałów, książek, broszur. Zakup i ich upowszechnianie. 3. Współdziałanie z istniejącymi poradniami odwykowymi w zakresie organizowania terapii indywidualnej i grupowej z zakresu uzależnień. Rozdział III Udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej dla rodzin z problemami alkoholowymi, ochrona przed przemocą w rodzinie 1. Pomoc psychoterapeutyczna i prawno – informacyjna, indywidualna dla współuzależnionych w punkcie konsultacyjnym, działania pobudzające i motywujące do zmiany stylu życia i zachowań w rodzinie przy współpracy z pedagogiem szkolnym, opiekunami świetlic środowiskowych, opieką społeczną. 2. Kontynuacja i finansowanie działalności świetlic opiekuńczo wychowawczych ukierunkowanych na pomoc psychospołeczną i naprawczą oraz profilaktyczną. Organizacja wypoczynku letniego, zimowego (półkolonii) dla dzieci z grup podwyższonego ryzyka. 3. Wczesne wykrywanie zagrożeń alkoholowych przez instytucje mające zawodową styczność z w/w rodzinami oraz kierowanie stosownych wniosków do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i punktu konsultacyjnego. 4. Dofinansowanie szkoleń dla różnych grup zawodowych odpowiedzialnych za przeciwdziałanie alkoholizmowi i przemocy domowej np. policji, pracowników socjalnych. 5. Współorganizacja z innymi gminami i powiatem w organizowaniu imprez kulturalnych i sportowych mający charakter promocji trybu życia bez używek. 6. Ścisła współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie zapobiegania przemocy w rodzinie i alkoholizmowi i pomoc finansową dla dzieci w formie rzeczowej. Rozdział IV Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród lokalnej społeczności ze szczególnym ukierunkowaniem na młodzież. 1. Organizowanie, dofinansowanie i wspieranie szkolnych programów profilaktycznych w szkołach dla młodzieży i rodziców a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych. Koordynowanie i wspomaganie działań grup AA i świetlic środowiskowych w czasie zajęć i spotkań. 2. Kontynuowanie, dofinansowanie programów profilaktycznych - edukacyjnych w formie występów teatralnych, muzycznych jako środków bezpośredniego przekazu zachowań niebezpieczeństw z zakresu nadużywania alkoholu. 3. Dofinansowanie pobytu dzieci na “zielone szkoły” kl.III dla dzieci z rodzin wywodzących się z grupy ryzyka zagrożenia alkoholizmem i żyjących w ubóstwie. 4. Wspieranie, dofinansowanie organizowanych przez młodzież i dorosłych akcji typu : festyny, imprezy, konkursy z promowaniem zdrowego stylu życia, bez alkoholu, narkotyków, przemocy i profilaktyczno- informacyjnych np. organizowanie koncertów, dyskotek w lokalach bez alkoholu oraz świetlic wiejskich mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych napojów. 5. Wspieranie alternatywnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży, przede wszystkim z rodzin zagrożonych alkoholizmem, narkomanii, przemocom domową poprzez uprawianie sportu szkolnego – współfinansowania sekcji sportowych w sposób stały organizujący czas wolny dzieci i młodzieży wokół aktywności sportowej. 6. Dofinansowanie pracy prelegentów programów edukacyjno-wychowawczych, profilaktycznych. 7. Współpraca z organizacjami kościelnymi i instytucjami i jednostką OPS w zakresie działań mających na celu propagowanie zdrowego stylu życia oraz popularyzację trzeźwości. 8. Zorganizowanie i finansowanie szkoleń skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych. 9. Udział członków komisji w organizowanych imprezach j/w promujących zdrowy styl życia bez uzależnień. 10.Współpraca ze szkołami, stowarzyszeniami w ramach programu poprzez: -współfinansowanie kosztów niezbędnych do utrzymania bazy lokalowej oraz w uzasadnionych wypadkach na personalnym zabezpieczeniem tej bazy, Rozdział V Działania mające na celu ograniczenie dostępności do alkoholu oraz zmiany struktury jego spożycia. 1. Publikacje, informacje, apele w lokalnym biuletynie o konsekwencjach nadużywania alkoholu 2. Upowszechnianie informacji np. uzależnień od alkoholu, oraz zakazie sprzedaży napojów alkoholowych młodzieży i dzieciom, zakup ulotek. 3. Przeprowadzanie kontroli placówek handlowych i zakładów gastronomicznych dot. przestrzegania zasad sprzedaży i podawania napojów alkoholowych dzieciom i młodzieży do lat 18 oraz picia alkoholu w miejscach publicznych. Rozdział VI Wspomaganie finansowe ze środków pochodzących z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 1.Wspieranie merytoryczne i finansowe działań instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych zajmujących się profilaktyką uzależnień i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w tym zapobieganiem przemocy domowej poprzez: a)dofinansowanie środków umożliwiających realizację zadań wynikających z Gminnego Programu np. materiały piśmienne, transport, podróże służbowe, ulotki, broszury, energia elektryczna, telefony itp. b)wynagrodzenie realizatorów i biegłych-zajmujących się ustaleniem stopnia uzależnienia od alkoholu, za wywiady środowiskowe, inni. Rozdział VII Sposoby realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 1. Realizacja programów za pośrednictwem jednostek organizacyjnych Gminy oraz podmiotów wyłonionych w drodze otwartych konkursów, na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z dnia 29 maja 2003 r.),w sferach działalności publicznej określonych w art. 4.1 w/w ustawy, pkt. 5, 11, 12, 13, 14, 16, ze szczególnym uwzględnieniem pkt. 14 i 16. 2. Kontrola przestrzegania zasad sprzedaży i konsumpcji napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych. 3. Propagowanie zdrowego stylu życia. 4. Wspieranie działalności kulturalnej i sportowej prowadzonej w połączeniu z profilaktyką uzależnień. 5. Pomoc dzieciom i młodzieży w zagospodarowaniu czasu wolnego i organizacji wypoczynku (zwłaszcza w czasie ferii zimowych i letnich). 6. Uświadamianie rodzicom problemów dot. picia alkoholu i zażywania narkotyków przez dzieci i młodzież. 7. Rozwiązywanie problemów alkoholowych poprzez upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz systematyczny udział w rywalizacji sportowej i podnoszenie sprawności fizycznej. 8. Wspieranie działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w następujący sposób : a) członek Komisji otrzyma wynagrodzenie za prace wykonywane na posiedzeniach komisji zgodnie z obowiązkami wynikającymi z zadań przedmiotowej Komisji w wysokości.180,- zł /brutto/ płatne na podstawie potwierdzonej listy obecności przez Przewodniczącego Komisji lub jego z-cę. b) członkowie Komisji mogą wykonywać odpłatnie niektóre czynności związane z zadaniami Komisji w oparciu o cywilnoprawne umowy zawierane przez Burmistrza. 9. Realizatorzy współpracują w ramach realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z pracownikiem odpowiedzialnym za profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych. Rozdział VIII Zasady wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal) i w miejscu sprzedaży (gastronomia) Uchwałą Rady Miejskiej XXIX/235/2001 z dnia 20.12.2001 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Sośnicowice liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) dokonano ograniczenia i wyznaczono limit wydawania zezwoleń w tym zakresie. 1. Spożywanie napojów alkoholowych w tym piwa może odbywać się tylko w miejscach publicznych do tego przeznaczonych tj zakładach gastronomicznych, restauracjach, kawiarniach, barach, sezonowych ogródkach gastronomicznych oraz podczas organizowanych imprez masowych na wolnym powietrzu. 2. Zezwolenia wydaje się na podstawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy, do którego należy dołączyć: a) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców, b) dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu stanowiący punkt sprzedaży napojów alkoholowych, c) pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży zlokalizowany będzie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, d) decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu i potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych, 3. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje Burmistrz po zasięgnięciu opinii Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 4. Zezwolenia wydaje się na okres nie krótszy niż na 2 lata na sprzedaż detaliczną i na okres nie krótszy niż 4 lata dla gastronomii. 5. Zasady cofania zezwoleń : - zezwolenia cofa się w oparciu o art. 18 ust 6 pkt 1-7 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i zostały potwierdzone jednym z niżej wymienionych dokumentów : - protokołem policji - protokołem kontroli dokonanej przez pracownika Urzędu Miejskiego lub członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, - protokołem właściwego organu kontroli państwowej(PIH, Urzędu Kontroli Skarbowej) - zeznaniami co najmniej 3 świadków złożonymi w postępowaniu administracyjnym, - prawomocnym orzeczeniem sądu, W postępowaniu administracyjnym przy cofnięciu zezwolenia należy uwzględnić wyniki przeprowadzonej kontroli, co najmniej dwukrotne udokumentowanie przypadków, o których mowa w art.18 ust.6 pkt.2 i 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przed wydaniem decyzji o cofnięciu zezwolenia na podstawie art.18.ust.6 pkt 1-6 zasięga się opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Rozdział IX Źródła finansowania. 1.Finansowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych będzie dokonywane w ramach środków własnych gminy pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń wydawanych na sprzedaż alkoholu. Rozdział X Przepisy końcowe. Kontrola efektywności Gminnego Programu. 1.Podmioty realizujące zadania w ramach zadań zleconych przez Burmistrza świetlice, szkoły) zobowiązane są do składania na piśmie informacji z realizacji powierzonych zadań oraz rocznego sprawozdania z rezultatów swej działalności w ramach innych zadań 2.Koordynację monitorowania działań realizowanych w ramach Gminnego Programu, nadzór nad realizacją zadań oraz ich merytoryczne rozliczanie prowadzi pracownik odpowiedzialny za profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/108 /2007 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 15 listopada 2007 r. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2008 LOKALNA DIAGNOZA PRZEMOCY W RODZINIE NA TERENIE MIASTA I GMINY SOŚNICOWICE - DANE Z KOMISARIATU POLICJI (za okres od stycznia do października 2007r.) Przemoc domowa i inne zaburzenia życia rodzinnego. Podejrzani w sprawie znęcania się nad rodziną: - ogólna liczba podejrzanych – 7 - liczba podejrzanych o to przestępstwo w związku z alkoholem – 7 Interwencje domowe: - ogólna liczba interwencji domowych – 48 - liczba interwencji domowych w związku z alkoholem – 29 PODSTAWA PRAWNA Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zasady postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz zasady postępowania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie określa ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. ADRESACI PROGRAMU Program skierowany jest przede wszystkim do: 1. Ofiar przemocy w rodzinie, w tym: - dzieci, - współmałżonków lub partnerów w związkach nieformalnych, - osób starszych, - osób niepełnosprawnych. 2. Sprawców przemocy w rodzinie. 3. Świadków przemocy w rodzinie. PODMIOTY FUNKCJONUJĄCE NA TERENIE GMINY ŚWIADCZĄCE POMOC W PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE 1. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Punkt informacyjno konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin, 2. Ośrodek Pomocy Społecznej, 3. Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia, 4. Komisariat Policji. WSPÓŁPRACA: 1. PARPA 2. Sąd Rejonowy w Gliwicach, 3. Prokuratura Rejonowa w Gliwicach, 4. Kuratorzy, 5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach, 6. Poradnia Leczeń Uzależnień w Gliwicach, 7. Pedagodzy szkolni, 8. Każdy lekarz lub pielęgniarka wykonujący praktykę na terenie gminy. OGÓLNE ZAŁOŻENIA DO PROGRAMU CEL Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy dla rodzin, w których stosowana jest przemoc. CELE SZCZEGÓŁOWE: - zmiana postaw mieszkańców wobec przemocy w rodzinie, - wzrost liczby przeszkolonych osób przygotowanych do pomagania rodzinie z problemem przemocy, - spadek liczby przypadków przemocy, - spadek liczby rodzin, w których interwencje podejmowane są wielokrotnie, - spadek liczby osób zatrzymanych w związku z przemocą w rodzinie, - edukacja środowiska lokalnego poprzez: ulotki, plakaty, broszury, ogłoszenia w prasie lokalnej. STRATEGIE I METODY OSIĄGANIA CELÓW 1. Zwiększenie skuteczności i dostępności terapii dla osób doznających przemocy w rodzinie poprzez kierowanie do grup wsparcia i wczesnej interwencji działających w Gliwicach. 2. Ochrona ofiar przemocy poprzez wsparcie prawne i psychologiczne. 3. Budowanie skutecznych form pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie. 4. Zamieszczanie w prasie lokalnej informacji o możliwościach i miejscach uzyskania pomocy oraz na tablicach ogłoszeń na terenie miasta i gminy. 5. Podnoszenie wiedzy i kwalifikacji przedstawicieli różnych grup zawodowych stykających się z problematyką przemocy w rodzinie. 6. Edukacja środowiska lokalnego na temat przemocy w rodzinie. PODSTAWOWE ZADANIA GMINY DO REALIZACJI W 2008 ROKU I. Tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 1. Edukacja środowiska lokalnego na temat przemocy w rodzinie (ulotki, plakaty, broszury, artykuły do prasy lokalnej, organizowanie konferencji, seminariów na terenie gminy). 2. Podnoszenie kwalifikacji i wiedzy przedstawicieli różnych grup zawodowych stykających się z problematyką przemocy w rodzinie. 3. Wymiana doświadczeń pomiędzy środowiskami lokalnymi i placówkami, uczestniczenie w konferencjach, naradach, seminariach, orientacja w działaniach ogólnopolskich. 4. Monitorowanie prowadzonych działań, które pozwala na systematyczną ocenę efektów. II. Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1. Rozwijanie działalności specjalistycznego miejsca pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie tj. punkt informacyjno konsultacyjny działający w ramach KRPA. III. Opracowanie i realizacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie 1. Budowanie skutecznych form pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie. 2. Zwiększenie skuteczności i dostępności terapii dla osób doznających przemocy w rodzinie poprzez kierowanie do grup wsparcia i wczesnej interwencji działających w Gliwicach. 3. Nawiązywanie współpracy z przedstawicielami poszczególnych służb i instytucji. Współpraca ułatwia przepływ informacji, a więc pomaga w określeniu potrzeb rodziny jak i w przygotowaniu spójnego planu pomocy. 4. Monitorowanie prowadzonych programów, które pozwala na systematyczną ocenę efektów programów a także umożliwia ich korektę. IV. Realizatorzy 1. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2. Ośrodek Pomocy Społecznej, 3. Komisariat Policji, 4. Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia, 5. Szkoły. V. Finansowanie Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie są środki finansowe z budżetu gminy, ponieważ przeciwdziałanie przemocy w rodzinie jest zadaniem własnym gminy na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.


Informację wytworzył(a): rada
Informację dodał(a): Hippe
Ostatnia modyfikacja: 2009-08-03 13:56:48


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech