14-12-2023r.
godzina 14:40
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142393 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały


 

Uchwały IV kadencji wprowadzone od 1 stycznia 2004 r.
Uchwała Nr IX/107/2007
uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008

Uchwała Nr IX/107/07

 

Rady Miejskiej w Sośnicowicach

 

z dnia 15 listopada  2007 r.

 

 

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

                                      na rok 2008.

 

 

                   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz  art.10 ust 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. nr 179 poz.1485 )

 

Rada Miejska w Sośnicowicach

uchwala:

 

§ 1

 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia z mocą obowiązującą

od 01.01.2008r i podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej oraz w BIP.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do uchwały nr IX/107/2007

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

na rok 2008

                  

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

1.Gmina Sośnicowice podejmuje działania mające na celu: prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i wychowawczej w szczególności dla dzieci i młodzieży, rozwój edukacji publicznej i szkolenie przedstawicieli różnych zawodów, instytucji i wyspecjalizowanych służb w dziedzinie przeciwdziałania narkomanii a zwłaszcza w zakresie umiejętności wczesnego rozpoznawania sygnałów wskazujących na prawdopodobieństwo zażywania narkotyków i postępowania z osobami uzależnionymi.

 

2.Użyte w uchwale określenia oznaczają:

1) Ustawa – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

2) Gminny Program – Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii.

 

Rozdział II

 Głównym celem programu jest ograniczenie używania narkotyków oraz związanych
z tym problemów. Zadania ujęte w nim skoncentrowane są na rozwijaniu i popieraniu działalności informacyjnej i kulturalnej podejmowanej w celu informowania społeczeństwa
o szkodliwości narkomanii oraz prowadzeniu działalności wychowawczej i zapobiegawczej.

Podstawowe cele programu:

1.     Zwiększanie zaangażowania społeczności lokalnych w zapobieganiu używaniu środków psychoaktywnych poprzez organizowanie i prowadzenie na terenie placówek oświatowych i świetlic środowiskowych programów profilaktycznych

2.     Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych
z używaniem środków psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku.

3.     Zwiększenie liczby kompetentnych realizatorów programów profilaktycznych.

4.     Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkotyczne pomocy psychospołecznej i prawnej oraz prowadzenie działalności informacyjnej.

5.     Szkolenie grup zawodowych zaangażowanych w problematykę narkomanii, oraz wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych realizujących zadania związane z profilaktyką i  rozwiązywaniem problemów narkomanii.

Rozdział III

Zadania w zakresie profilaktyki i edukacji dotyczącej problematyki narkomanii

 

Zadanie 1. Zwiększanie zaangażowania społeczności lokalnych w zapobieganiu używaniu środków psychoaktywnych.

 

 

Lp.

 

Nazwa zadania

Odpowiedzialny za realizację zadania Partnerzy w realizacji zadania

 

Uwagi

1.

Uwzględnianie problematyki narkomanii w lokalnych strategiach rozwiązywania problemów społecznych w szczególności w części dotyczącej diagnozy rozpowszechniania i używania narkotyków oraz planowania działań zapobiegawczych

 

 

 Ośrodek Pomocy Społecznej

 

 

Praca ciągła

2.

Wspieranie szkół podstawowych oraz gimnazjalnych w rozwijaniu działań profilaktycznych

Ośrodek Pomocy Społecznej, KRPA, Policja, Placówki oświatowe

 

Praca ciągła

3.

Prowadzenie programów profilaktycznych i wprowadzanie programów alternatywnych jako element organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży.

 Ośrodek Pomocy Społecznej, KRPA, Organizacje pozarządowe, Kościoły i związki wyznaniowe,

 

 

Praca ciągła

4.

 

Organizowanie i prowadzenie pozaszkolnych programów profilaktycznych adresowanych do dzieci
i młodzieży zagrożonych uzależnieniem oraz ich rodziców

 Ośrodek Pomocy Społecznej, KRPA, Placówki oświatowe, organizacje pozarządowe i osoby fizyczne

 

 

Praca ciągła

5.

Wspieranie merytoryczne kadry pedagogicznej przy opracowywaniu szkolnych programów profilaktycznych

 Ośrodek Pomocy Społecznej, KRPA, Placówki oświatowe

W okresie roku szkolnego

Zadanie 2. Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku.

 

 

Lp.

 

 

Nazwa zadania

Odpowiedzialny za realizację zadania

Partnerzy w realizacji zadania

Uwagi

1.

Prowadzenie kampanii edukacyjnych obejmujących problematykę narkomanii adresowanych w szczególności do określonych grup docelowych
(młodzieży szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych)

KRPA, Policja

Instytucje i organizacje pozarządowe,

Środki masowego przekazu,

 

Zgodnie z przyjętym harmonogramem kampanii

Zadanie 3. Organizowanie i prowadzenie na terenie placówek oświatowych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z udziałem grup rodzicielskich.

 

 

L.p.

 

 

Nazwa zadania

Odpowiedzialny za realizację zadania

Partnerzy w realizacji zadania

Uwagi

1

Organizowanie i prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i rodziców.

KRPA,

Placówki oświatowe

 

Praca ciągła

2

Promowanie zdrowego stylu życia w działalności oświatowej

Placówki oświatowe, MGOZ, Instytucje, organizacje pozarządowe, kluby i organizacje sportowe,

 

Praca ciągła

3

Prowadzenie programów edukacyjnych, organizowanie konkurs, olimpiad, turniejów, promujących zdrowy styl życia bez nałogów

KRPA, OSP, Instytucje, organizacje pozarządowe

Świetlice środowiskowe.

W trakcie roku szkolnego

4

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych jako element programów psychoprofilaktycznych w szkołach

Placówki oświatowe

W trakcie roku szkolnego

 

Zadanie 4. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkotyczne pomocy psychospołecznej i prawnej oraz prowadzenie działalności informacyjnej.

 

l.p.

 

 

Nazwa zadania

Odpowiedzialny za realizacje zadania

Partnerzy w realizacji zadania

Uwagi

1.

Pomoc dla rodziców dzieci zażywających narkotyki poprzez:

1.     informowanie o formach pomocy dzieciom i młodzieży zażywającym narkotyki,

2.     wykrywanie zagrożeń narkotycznych występujących w rodzinach,

3.     uświadamianie członkom rodzin zagrożeń wynikających z narkomanii,

4.     dokonywanie przez pracowników socjalnych diagnozy sytuacji w rodzinach dotkniętych problemem narkomanii,

5.     prowadzenie grup wsparcia dla rodziców dzieci uzależnionych od narkotyków

 

 

 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej, KRPA

Instytucje i organizacje pozarządowe,

Osoby fizyczne

 

 

 

 

 

Praca ciągła

 

 

2

Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób eksperymentujących z narkotykami

Ośrodek Pomocy Społecznej

Praca ciągła

 

Zadanie 5. Szkolenie grup zawodowych zaangażowanych w problematykę narkomanii, oraz wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych realizujących zadania związane z profilaktyką i  rozwiązywaniem problemów narkomanii.

 

L.p

 

Nazwa zadania

Odpowiedzialny za realizację zadania

Partnerzy w realizacji zadania

Uwagi

1

Prowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe osób realizujących zadania profilaktyczne obejmujące problematykę narkomanii, w szczególności dla:

1.     pracowników szkół i placówek oświatowych,

2.     pracowników socjalnych,

3.     wychowawców świetlic środowiskowych,

4.     funkcjonariuszy policji,

 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej, KRPA

Instytucje i organizacje pozarządowe

 

 

 

Zgodnie
z harmonogramem szkoleń

2

Prowadzenie stałego systemu informacji na temat działań podejmowanych w zakresie rozwiązywania problemów narkotycznych

 

 

3

Współpraca z organizacjami pozarządowymi, kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi z zakresu zapobiegania narkomanii

 

Ośrodek Pomocy Społecznej, Organizacje pozarządowe, instytucje, Kościoły
i związki wyznaniowe, osoby fizyczne, placówki oświatowe
i opiekuńczo-wychowawcze

Praca ciągła

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

Program zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii Gminy Sośnicowice na 2008 rok stanowi element realizowanych celów polityki społecznej ujętej w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Zawiera spis zadań oraz sposób ich realizacji, które nakłada na gminy ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. W szczególności zadania te obejmują:

1. Zwiększanie zaangażowania społeczności lokalnych w zapobieganiu używaniu środków psychoaktywnych poprzez organizowanie i prowadzenie na terenie placówek oświatowych i świetlic środowiskowych programów profilaktycznych

2.     Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku.

3.     Zwiększenie liczby kompetentnych realizatorów programów profilaktycznych.

4.     Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkotyczne pomocy psychospołecznej i prawnej oraz prowadzenie działalności informacyjnej.

5.     Szkolenie grup zawodowych zaangażowanych w problematykę narkomanii, oraz wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych realizujących zadania związane z profilaktyką i  rozwiązywaniem problemów narkomanii.

 

Program zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii zawiera również zdania wynikające z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008. Należą do nich m.in.: wdrażanie nowoczesnych form profilaktyki kierowanej w szczególności do dzieci i młodzieży, organizowanie lokalnych kampanii edukacyjnych angażujących lokalne media i znane postacie, stosowanie nowoczesnych strategii i metod rozwiązywania problemów narkotycznych, organizowanie szkoleń, prowadzenie stałego systemu informacji na temat działań podejmowanych na terenie miasta w zakresie rozwiązywania problemów narkotycznych.

Na realizację zadań ujętych w programie zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Sośnicowice na 2008 rok planuje się przeznaczyć środki z dochodów własnych gminy w wysokości 10.000 zł.

 

 

 Informację wytworzył(a): rada
Informację dodał(a): Hippe
Ostatnia modyfikacja: 2009-08-03 13:56:48


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech