14-12-2023r.
godzina 14:40
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142393 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały


 

Uchwały IV kadencji wprowadzone od 1 stycznia 2004 r.
Uchwała Nr IX/99/2007
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

UCHWAŁA Nr  IX/99/2007

Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia  15.11. 2007 r.

 

 

w sprawie:  zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe  

                     odprowadzanie ścieków

 

 

Na podstawie art.18, ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142,  poz. 1591, z późn. zm./ oraz art. 24 ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz.858 ./

 

Rada Miejska

zatwierdza:

§ 1

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, które określa załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Taryfy określone w pkt. 1 mają zastosowanie do dostaw wody i odprowadzania ścieków dokonanych w okresie od dnia  01.01.2008 roku do dnia 31.12.2008 roku.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Sośnicowic.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązywać będzie od 01.01.2008 roku oraz podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń, w BIP i prasie lokalnej „Miasteczko”.

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IX/99/2007

z dnia 15 listopada 2007r.

Rady Miejskiej w Sośnicowicach

 

 

 

 

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

UL. POWSTAŃCÓW 6

44-153 SOŚNICOWICE

 

 

 

 

 

 

TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ

I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE GMINY SOŚNICOWICE

W OKRESIE OD 01.01.2008R. DO 31.12.2008R.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdzone uchwałą Rady Miejskiej w Sośnicowicach

Nr IX/99/2007 z dnia 15 listopada 2007r.

SPIS TREŚCI

 

1.      INFORMACJE OGÓLNE....................................................................................2

2.      RODZAJ PROWADZONEJ  DZIAŁALNOŚCI....................................................2

3.      RODZAJ I STRUKTURA TARYFY ....................................................................2

4.      TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW USŁUG....................................................3

5.      RODZAJE I WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT...........................................3

   5.1.Wysokość cen za dostarczoną wodę  i odprowadzone ścieki ........................3

   5.2.Stawki za usługi dodatkowe ...........................................................................3

6. WARUNKI ROZLICZEŃ  Z UWZGLĘDNIENIEM WYPOSAŻENIA NIERUCHOMOŚCI W PRZYRZĄDY I URZĄDZENIA POMIAROWE.....................4

7.  WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK.......................................................5

   7.1.Zakres świadczonych usług............................................................................5

   7.2.Standarty jakościowe odbiorców usług...........................................................5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE

 

Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz określa warunki ich stosowania obowiązujące na terenie Gminy Sośnicowice na okres od dnia 01.01.2008 roku do dnia 31.12.2008 roku.

Podstawa prawna opracowania taryfy:

Ø      Ustawa z dnia 07.06.2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków / Dz. U. z 2006r. Nr 123 poz.858 / zwana dalej ustawą,

Ø      Rozporządzenie Ministra  Budownictwa z dnia 28.06.2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków /Dz. U. Nr 127 poz.886 /  zwane dalej rozporządzeniem.

Ø      Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. nr 8, poz. 70)

 

2. RODZAJE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach realizuje działania w zakresie wodociągów i kanalizacji oraz gospodarki mieszkaniowej.

Przedmiot działalności zakładu w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków stanowi:

1)     w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę : ujmowanie i dostarczanie wody usługobiorcy, z którym zawarto umowę, za pomocą urządzeń wodociągowych,

2)     w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków: oczyszczania i odprowadzania ścieków dostarczonych przez usługobiorców, z którymi zawarto umowę, za pomocą urządzeń kanalizacyjnych.

 

3. RODZAJ  I STRUKTURA TARYFY

 

Taryfy stosuje się do rozliczeń z odbiorcami stosownie do świadczonych usług i zawartych umów.

Do rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zastosowano jednolitą, jednoczłonową taryfę.

Co oznacza, że taryfy zawierają jednolite ceny usług  dla wszystkich grup odbiorców, odrębne dla zaopatrzenia w wodę i odrębnie dla odprowadzania ścieków. Ceny odnoszą się do 1m3 dostarczanej wody lub 1m3 odprowadzanych ścieków.

 

4. TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW USŁUG

 

Taryfowa grupa odbiorców usług obejmuje odbiorców, wyodrębnionych na podstawie charakterystyki zużycia wody lub odprowadzania ścieków, warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, a także na podstawie sposobu rozliczeń za świadczone usługi.

Uwzględniając sposób korzystania z urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wyodrębniono jedną taryfową grupę odbiorców usług.

Obejmuje ona zarówno odbiorców jakimi są gospodarstwa domowe jak i wszystkich pozostałych odbiorców.

 

5. RODZAJE I WYSOKOŚCI CENY I STAWEK OPŁAT

 

W rozliczeniach z odbiorcami usług w związku z zakwalifikowaniem ich do jednej taryfowej grupy odbiorców, obowiązują jednakowe ceny i zasady ich stosowania.

 

5.1 Wysokość cen za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki

Ø      w rozliczeniach za dostarczaną wodę- 2,34zł/m³

Ø    w rozliczeniach za odebrane ścieki: 4,67zł/m³

 

5.2 Stawki za usługi dodatkowe

Ø    sporządzenie wywiadu uzbrojenia terenu w sieci wodociągowe i kanalizacyjne    

45,00zł/1 godz.    

Ø    wydanie warunków technicznych podłączenia nieruchomości do urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 30,00zł

Ø   uzgodnienia projektu podłączenia nieruchomości do urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 40,00zł

Ø   sprawdzenie podejścia wody i montaż wodomierza 30,00zł

Ø   zaplombowanie wodomierza 30,00zł

Ø   zamknięcie dopływu wody 30,00zł

Ø   otwarcie dopływu wody 30,00zł

Ø   odcięcie przyłącza lub ponowne włączenie 100zł/godz

Ø   wykonanie wcinki 100,00zł/godz

Ø   sprawdzenie wykonania przeróbki instalacji 30,00zł

Ø   nadzór nad robotami wykonywanymi przez inne zakłady 45,00zł za każdy przyjazd

                    

Do powyższych stawek należy doliczyć podatek VAT.

 

6. WARUNKI ROZLICZEŃ Z UWZGLĘDNIENIEM WYPOSAŻENIA NIERUCHOMOŚCI  W  PRZYRZĄDY I URZĄDZENIA POMIAROWE

 

Należność za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ustala się jako iloczyny taryfowych cen i stawek opłat oraz odpowiadających im ilości świadczonych usług. Ilość pobranej wody w budynkach wyposażonych w  wodomierze główne ustala się zgodnie z ich wskazaniami. W przypadku braku wodomierzy, ilość dostarczonej wody do budynku ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody. Także na podstawie wskazań wodomierza głównego ustala się jako ilość równą dostarczonej wody,  ilość odebranych ścieków z nieruchomości. Ilość ścieków w budynkach wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala się na podstawie wskazań tych urządzeń. W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie wówczas, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy (art.27 ust 6 ustawy).

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 m-cy przed stwierdzeniem niesprawności działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczyn średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza. Tak ustalona ilość stanowi równocześnie o ilości dostarczonych ścieków w budynku nie wyposażonym w urządzenia pomiarowe.

ZGKiM na wniosek odbiorcy usług występuje o sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza głównego. W przypadku gdy sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza nie potwierdza zgłoszonych przez odbiorcę usług zastrzeżeń, pokrywa on koszty sprawdzenia.

Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach i w terminach określonych w umowie.

W przypadku stwierdzenia błędu w pomiarze lub odczycie wskazań wodomierza, które spowodowały błędne naliczenie  należności za pobraną wodę lub odprowadzone ścieki zakład dokonuje korekty wystawionej faktury.

W przypadku nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności, lub na żądanie odbiorcy usług, zwraca się ją w terminie 14 dni od złożenia wniosku w tej sprawie.

 

7. WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OPŁAT

 

7.1. Zakres świadczonych usług.

 

Zakład prowadzi działalność zgodnie z ustawą i rozporządzeniem oraz z „Regulaminem zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków”.

Zakład zapewnia zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości w sposób ciągły i niezawodny. Zaopatruje w wodę budynki dla celów spożycia i socjalno-bytowych. Zbiorowe odprowadzanie ścieków odbywa się z budynków mieszkalnych  i socjalno- bytowych.

 

7.2. Standardy jakościowe odbiorców usług.

 

Określone w taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów wynikających z obowiązujących przepisów prawnych, oraz standardów wyszczególnionych w „Regulaminie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków”.

Zakład dostarcza wodę i  odprowadza ścieki na podstawie umowy zawartej na piśmie z odbiorcą usług.

Zakład realizuje wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 

 

 

 

 

 

 Informację wytworzył(a): rada
Informację dodał(a): Hippe
Ostatnia modyfikacja: 2009-08-03 13:56:48


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech