14-12-2023r.
godzina 14:40
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142393 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały


 

Uchwały IV kadencji wprowadzone od 1 stycznia 2004 r.
Uchwała Nr VIII/92/2007
wyrażenia zgody na wniesienie do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gliwicach wkładu niepieniężnego w postaci środków trwałych stanowiących własność gminy Sośnicowice i objęcie w zamian udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym

UCHWAŁA Nr VIII/92/2007

z dnia 08.10.2007r.

Rady Miejskiej w Sośnicowicach

w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gliwicach wkładu niepieniężnego w postaci środków trwałych stanowiących własność gminy Sośnicowice i objęcie w zamian udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym.

 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit.g w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 3 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 1 i art. 12 ustawy z dnia 20 grudnia 1969 r. o gospodarce komunalnej (tj. Dz.U. z 1997 r., nr 9, poz. 43 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza 

 

 

Rada Miejska w Sośnicowicach

 

u c h w a l a

§ 1

1.     Wyrazić zgodę na wniesienie przez Gminę Sośnicowice w formie aportu rzeczowego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.  w Gliwicach środków trwałych wytworzonych w wyniku realizacji projektu inwestycyjnego pn:”Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Smolnica” oraz działek położonych w Smolnicy przy ulicy Łęgowskiej o numerach: 414/70 o pow. 1042 m2 zapisanej w KW 37388 i 453/68 o pow. 1351 m2  zapisanej w KW 37361.

2.     Wykaz środków trwałych objętych aportem znajduje się w załączniku do niniejszej uchwały.

3.     Łączna  wartość księgowa środków  trwałych, o których mowa w pkt. 1  wynosi  5 398 117,17 zł

 (słownie: pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto siedemnaście 17/100 złotych)

                                                           § 2

 

Wyrazić zgodę na objęcie przez Gminę Sośnicowice  w podwyższonym kapitale Spółki 10796(słownie: dziesięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć) udziałów po 500 zł (słownie:pięćset zł) każdy, o łącznej wartości 5 398 000,00 zł (słownie: pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych),a kwotę 117,17 zł stanowiącą różnicę pomiędzy wartością całego aportu a wartością udziałów przekazać na kapitał zapasowy Spółki.

§ 3

           Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi .

§ 4

          Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie          

          Informacji Publicznej.

 

 

        

                                                                     Załącznik

                                                                                                               do uchwały Nr VIII/92/2007

                                                                                                               z dnia 8.10.2007r.

                                                                                                               Rady Miejskiej 

                                                                                                               w Sośnicowicach

 

 

Wykaz środków trwałych

 

 

L.p.

Numer

inwentarzowy

środka trwałego

Nazwa środka

trwałego

Elementy

Ilość

mb/szt

Wartość

w zł

1.

OT Kanal.//1/2007

Kanalizacja sanitarna

Kanały sanitarne z PCV dn 200 mm wraz ze studniami rewizyjnymi betonowymi  1200 mm:

-ul. Wiejska

-ul. Smolnicka

-ul. Graniczna

-ul. Łęgowska

-ul. Dębowa

-ul. Szkolna

-ul. Bukowa

-ul. Leboszowska

-ul. Kościelna

-ul. Bierawki

      Kanały sanitarne z    

      PCV dn 150 mm wraz 

      ze studzienkami  z 

      tworzywa sztucznego 

      315 mm

-ul. Wiejska

-ul. Smolnicka

-ul. Graniczna

-ul. Łęgowska

-ul. Dębowa

-ul. Szkolna

-ul. Bukowa

-ul. Leboszowska

-ul. Kościelna

-ul. Bierawki

 

Kanalizacja tłoczna PE dn 110

-ul. Wiejska

-ul. Smolnicka

-ul. Graniczna

 

Kanalizacja ciśnieniowa PE dn 40/50

-ul. Dębowa

-ul. Kościelna

Pompownie ścieków

 

  P-1 – Sośnicowice ul. 

          Smolnicka

 

P-2 – Smolnica ul.Wiej

         ska   

  

    

P-3 – Smolnica ul.

    Wiejska

 

 P-4 Smolnica ul. Gra   

    niczna

 

 P-5 Smolnica ul. Dębo

   wa

Pompownie przydomowe Smolnica ul. Kościelna.

 

 

 

 

 

 

3652/130

811/27

901/35

870/24

336/11

269/12

238/9

174/5

140/5

506/14

 

 

 

 

 

1065/100

73/13

97/19

259/36

56/11

142/10

24/5

85/8

39/5

35/9

 

 

 

1062

405

233

 

 

 

299

93

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

1 387 631,10

308 092,41

342 282,69

330 506,04

127 643,71

102 190,95

90 414,30

66 101,84

53 184,88

192 225,35

 

 

 

 

 

151 848,90

10 484,77

13 837,05

36 946,35

7 988,40

20 256,30

3 423,60

12 125,25

5 563,35

4 992,75

 

 

 

58 588,80

22 339,80

12 852,28

 

 

 

8 863,70

2 756,52

 

 

 

 

114 499,69

 

 

126 977,09

 

 

105 418,40

 

 

102 575,90

 

 

52 868,29

 

 

67 439,00

2.

OT/Kanal./2/2007

Oczyszczalnia ścieków działki

-Działka nr 414/70 o pow. 1042 m2

-Działka nr 453/68 o pow. 1351 m2

1

 

 

1

24 347,00

 

 

31 438,00

3.

OT/Kana./3/2007

Oczyszczalnia ścieków -

konstrukcje ,

-Bioreaktor konstrukcja

-ruszt napowietrzający

-mieszadło wolnoobrotowe typu SB1221A30/4CE

-zastawki

_   Osadnik wtórny konstrukcj

-pompy zatapialne AFP

-Stacja odwadniania osadu                                                               

-workownica

-zbiornik osadu

-mieszadło zatapialne typu RW 200

-Stacja dmuchaw

-dmuchawy powietrza typu BB88C

-pompownia ścieków

-pompy zatapialne typu AS

-Higienizator osadu

-kontenerowa stacja higienizacji osadu

-Instalacja elektryczna i AKP oczyszczalni

-oświetlenie terenu

-Falownik Danfos

-sonda tlenowa

-Pehametr

-ultradźwiękowy miernik

-przetwornik pomiaru wilgotności

-rozdzielnica elektryczna

 

1

2

1

 

 

1

1

2

 

1

 

1

 

 

3

 

 

2

 

 

1

 

 

 

1

2

2

2

1

4

 

1

310 227,68

97 002,44

36 426,00

 

 

14 296,45

   314 020,14

     14 539,52

 

     73 268,25

 

     29 623,98

 

 

  118 987,69

 

 

    15 052,60

 

 

 186 471,45

 

 

 

   7 984,59

  19 591,27

  18 012,34

  27 018,51

  18 194,98

  21 110,03

 

  77 584,80

 

Łączna wartość:

5 398 117,17

 Informację wytworzył(a): rada
Informację dodał(a): Hippe
Ostatnia modyfikacja: 2009-08-03 13:56:48


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech