14-12-2023r.
godzina 14:40
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142393 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały


 

Uchwały IV kadencji wprowadzone od 1 stycznia 2004 r.
Uchwała Nr VIII/91/2007
zatwierdzenia regulaminu dofinansowania z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym kosztów transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest pochodzący z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Sośnicowice

UCHWAŁA Nr VIII / 91 / 2007

Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 08.10.2007r.

 

W sprawie: zatwierdzenia regulaminu dofinansowania z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym kosztów transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Sośnicowice.

 

Na podstawie:

- art. 7 ust 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15,art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

- art. 406 ust.1 pkt. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.),

 

Rada Miejska w Sośnicowicach

uchwala

 

§ 1

 

1. Regulamin dofinansowania z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym kosztów transportu i unieszkodliwiania na składowisku odpadów niebezpiecznych- odpadów zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Sośnicowice, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

2.  Wysokość środków finansowych na zadanie określone w pkt 1 określa uchwała budżetowa na dany rok – plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sośnicowic.

 

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w BIP, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Sośnicowicach oraz rozplakatowaniu we wszystkich sołectwach na terenie Gminy

 


Załącznik nr 1

Do uchwały Nr.VIII/ 91 /2007

Rady Miejskiej Sośnicowic

z dnia.08.10.2007r.

 

REGULAMIN

DOFINANSOWANIA Z GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

I GOSPODARKI WODNEJ

OSOBOM FIZYCZNYM KOSZTÓW TRANSPORTU I SKŁADOWANIA ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST, POCHODZACYCH Z OBIEKTÓW BUDOWLANYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY SOŚNICOWICE.

 

§ 1

Regulamin określa zasady przyznawania osobom fizycznym, niebędących przedsiębiorcami, dofinansowania na realizację przedsięwzięć polegających na usuwaniu odpadów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Sośnicowice. Dofinansowaniu będą podlegały koszty związane z transportem i unieszkodliwianiem odpadów azbestowych.

 

§ 2

 

Dofinansowanie przysługuje osobom fizycznym mającym tytuł prawny do budynku znajdującego się na terenie Gminy Sośnicowice

 

§ 3

 

Warunkiem przyznania dofinansowania określonego w § 1 jest:

1.   przedłożenie „informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania” lub „informacji o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone” (zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 października 2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest – Dz.U. Nr 192 poz. 1876) .

2.   wykonanie usługi transportu odpadów zawierających azbest wyłącznie przez podmioty posiadające zezwolenie na transport tego rodzaju odpadów,

3.   przekazanie odpadów zawierających azbest do unieszkodliwiania poprzez składowanie na składowisku odpadów posiadającym zezwolenie na unieszkodliwianie tego rodzaju odpadów, znajdującym się najbliżej miejsca wytworzenia odpadów.

4.  spełnienie wymogów formalnych, tj:

- złożenie do Burmistrza Sośnicowic wniosku o dofinansowanie ze środków GFOŚiGW w Sośnicowicach kosztów transportu i składowania odpadów wyrobów zawierających azbest, usuniętych z obiektów budowlanych znajdujących się na terenie Gminy Sośnicowice (treść wniosku określona została w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu);

- przedstawienie następujących dokumentów:

      a) kserokopii aktualnego dokumentu potwierdzającego własność budynku (działki) lub zgody właściciela na realizację zadania ;

      b) kserokopii dokumentu potwierdzającego zgłoszenie realizacji zadania do organu administracji architektoniczno-budowlanej (starosty) lub stosownej ostatecznej decyzji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami) ;

      c) potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii faktury VAT lub rachunku wystawionego przez uprawnionego przedsiębiorcę za transport i składowanie na uprawnionym składowisku odpadów zawierających azbest ;

      d) kopię karty przekazania odpadów zawierających azbest na składowisko odpadów

 

§ 4

Do końca roku 2008:

1.      dopuszcza się możliwość udzielenia dofinansowania do kosztów transportu i składowania odpadów zawierających azbest wytworzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu;

2.   warunkiem przyznania dofinansowania jest przetransportowanie odpadów zawierających azbest na uprawnione składowisko przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów zawierających azbest, złożenie do Burmistrza wniosku i zawarcie umowy z Gminą (zgodnie z § 7) oraz spełnienie wymogów określonych w § 3 pkt. 4 lit. a i c.

 

§ 5

Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 100 % kosztów (określonych na podstawie przedłożonych faktur VAT bądź rachunków) poniesionych przez wnioskodawcę. Maksymalnie 600,00 PLN.

 

§ 6

1.            Wnioski o udzielenie dofinansowania w danym roku należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada.

2.            O finansowaniu zadania z udziałem środków GFOŚiGW będzie decydowała kolejność zgłoszeń oraz wysokość posiadanych na ten cel środków finansowych w danym roku budżetowym w planie przychodów i wydatków GFOŚiGW.

3.            W przypadku złożenia wniosku po 30 listopada lub złożeniu większej liczby wniosków, na kwotę przekraczającą wielkość środków przewidzianych w danym roku w budżecie gminy na ten cel, dofinansowanie będzie realizowane w pierwszej kolejności w następnym roku kalendarzowym, bez prawa do odsetek za zwłokę w wypłacie dofinansowania.

 

§ 7

1.            Wypłata GFOŚiGW nastąpi po pozytywnym zaopiniowaniu pod względem formalnym przez insp. ds. ochrony środowiska  i zatwierdzeniu przez Burmistrza

2.            Kwota przysługującego dofinansowania zostanie przekazana przelewem na konto bankowe wskazane przez wnioskodawcę lub wypłacona w kasie urzędu.Informację wytworzył(a): rada
Informację dodał(a): Hippe
Ostatnia modyfikacja: 2009-08-03 13:56:48


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech