14-12-2023r.
godzina 14:40
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142393 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały


 

Uchwały IV kadencji wprowadzone od 1 stycznia 2004 r.
Uchwała Nr VIII/84/2007
regulaminu wyboru ławników sądowych na kadencję 2008-2011

UCHWAŁA Nr VIII/84/2007
RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH
z dnia 08.10.2007r

 

 

 

w sprawie: regulaminu wyboru ławników sądowych na kadencję 2008-2011

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717) w związku z art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, Nr 154, poz. 1787 oraz z 2002 r. Nr 213, poz. 1802, Nr 240, poz. 2052)

 

 

                                         RADA MIEJSKA w SOŚNICOWICACH

 

          uchwala


§ 1.

Przyjmuje się „Regulamin wyboru ławników sądowych na kadencję 2008-2011” stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 § 3.

Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik
do uchwały Nr VIII/ 84/07
Rady Miejskiej w SOŚNICOWICACH
z dnia 08.10.2007 r.Regulamin głosowania w wyborach ławników sądowych
na kadencję 2008-20111. Każdy radny otrzymuje dwie karty do głosowania:
- „Kartę do głosowania w sprawie: wyboru na ławników Sądu Rejonowego w Gliwicach

z wyłączeniem spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych „ z czterema  nazwiskami kandydatów umieszczonymi w kolejności alfabetycznej na karcie do głosowania, opieczętowanej pieczęcią Rady Miejskiej;
- „Kartę do głosowania w sprawie : wyboru na ławników Sądu Okręgowego w Gliwicach ” z dwoma nazwiskami kandydatów umieszczonymi w kolejności alfabetycznej, opieczętowanej pieczęcią Rady Miejskiej.

2. Wyboru ławnika dokonuje się poprzez postawienie znaku X w kratce obok nazwiska
kandydata.

3. Na „Karcie do głosowania w sprawie: wyboru na ławników Sądu Rejonowego w Gliwicach z wyłączeniem spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych ” można zakreślić znak X przy nie więcej niż czterech nazwiskach dokonując w ten sposób wyboru ławnika.
Za wybranych uznaje się kandydatów, którzy uzyskali wymaganą liczbę głosów w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady. (tzn. uzyskali więcej głosów „za” niż „przeciw” nie uwzględnia się głosów „wstrzymujących się”

.
4. Na „„Karcie do głosowania w sprawie: wyboru na ławników Sądu Okręgowego w Gliwicach ” dokonujemy wyboru stawiając znak X przy dwóch  kandydatach. Za wybranych uznaje się kandydatów, którzy uzyskali wymaganą liczbę głosów w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady:( tzn. uzyskali więcej głosów „za” niż „przeciw” nie uwzględnia się głosów „wstrzymujących się”).

 

5. Można głosować na mniejszą liczbę kandydatów

 

6 Z przebiegu głosowania komisja skrutacyjna sporządza w dwóch egzemplarzach protokół wyników głosowania i wyników wyborów, który podpisują wszyscy członkowie Komisji skrutacyjnej.

 

7.Protokół opatrzony pieczęcią Rady Miejskiej stanowi integralną część protokołu z sesji na której odbyły się wybory.Informację wytworzył(a): rada
Informację dodał(a): Hippe
Ostatnia modyfikacja: 2009-08-03 13:56:48


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech