14-12-2023r.
godzina 14:40
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142393 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały


 

Uchwały IV kadencji wprowadzone od 1 stycznia 2004 r.
Uchwała nr VII/73/2007
ustalenia odpłatnych świadczeń w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę

Uchwała Nr VII/73/07

 

Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 8 sierpnia 2007 r.

 

w sprawie: ustalenia odpłatnych świadczeń w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę

                 Sośnicowice

 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 5, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

 

Rada Miejska w Sośnicowicach

uchwala co następuje:

 

§ 1

W przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Sośnicowice pobiera się opłaty za wyżywienie i opłatę za zabezpieczenie opieki dziecku poza godzinami koniecznymi do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

§ 2

1. Ustala się miesięczną opłatę stałą pokrywającą częściowe koszty rzeczowe i płacowe, związane z przygotowaniem posiłków w wysokości 8% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami ustawy z 10.10.2002r. o minimalnym wynagradzaniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679),

2. Wyliczona wysokość opłaty stałej podlega zaokrągleniu do pełnych złotych.

3. Środki finansowe pochodzące z opłaty należy przekazywać na dochody gminy.

 

§ 3

Poza opłata stałą, o której mowa wyżej ustala się dzienną opłatę za wyżywienie dziecka w wysokości 4,20zł.

 

§ 4

Upoważnić dyrektorów przedszkoli do zawierania umów cywilno-prawnych z rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci korzystających z posiłków przygotowywanych w przedszkolach.

 

§ 5

Odpłatność za żywienie pobierana jest tylko za dni obecności dziecka w przedszkolu.

 

§ 6

1.         Upoważnić dyrektorów przedszkoli do zwalniania z opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych w przypadku gdy rodzice lub opiekunowie prawni dziecka nie posiadają własnych źródeł dochodu i korzystają z pomocy opieki społecznej lub z zasiłku dla bezrobotnych.

2.         Zwolnień z opłaty za świadczenia udziela się na podstawie wniosków rodziców lub opiekunów prawnych oraz:

a)                    zaświadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o trudnej sytuacji materialnej rodziny i objęciu jej opieką.

b)                    zaświadczeń Powiatowego Urzędu Pracy o uprawnieniach do zasiłku dla bezrobotnych.

3.         Upoważnić dyrektorów przedszkoli do stosowania ulg dla rodzin wielodzietnych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, w której dwoje lub więcej dzieci uczęszcza do danego przedszkola. Ulga polega na obniżeniu opłaty za świadczenia i wynosi:

a)                    na drugie dziecko – 25% opłaty,

b)                    na trzecie i każde następne dziecko – o 50% opłaty,

c)                    na pierwsze dziecko ulga nie przysługuje.

4.         Decyzje w sprawie zwolnień i ulg, o których mowa w ustępach 1 i 3 powinny być poprzedzone opinią rady pedagogicznej i odpowiednio udokumentowane w formie protokołów.

 

§ 7

Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Sośnicowicach Nr XXXI/303/06 z dnia 22.06.2006r. w sprawie ustalenia odpłatnych świadczeń w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Sośnicowice.

 

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 9

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.Informację wytworzył(a): rada
Informację dodał(a): Hippe
Ostatnia modyfikacja: 2009-08-03 13:56:48


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech