14-12-2023r.
godzina 14:40
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142393 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały


 

Uchwały IV kadencji wprowadzone od 1 stycznia 2004 r.
Uchwała nr VII/72/2007
w sprawie zmian budżetu

 
Uchwała Nr VII / 72 / 2007
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 08 sierpnia 2007r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Sośnicowice na rok 2007
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 165, art. 166, art. 168, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./ Rada Miejska u c h w a l a :
1.Określić prognozowane dochody gminy w wysokości 18 131 921
poprzez :

I Zwiększenie dochodów846 200

Dział Nazwa

Rozdział Nazwa

źródło dochodów Kwota w zł Znacznik
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60013 Drogi publiczne wojewódzkie

dotacja celowa na bieżące zadanie realizowane na podst. porozumienia 780 000 porozum
dotacja celowa na inwestycyjne zadanie realizowane na podst. porozumienia 30 000 porozum
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75011 Urzędy wojewódzkie

dotacja celowa na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej 2 000 zlecone
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

80101 Szkoły podstawowe

wpływy z usług 20 000
80104 Przedszkola

wpływy z usług 4 000
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynki dzieci i młodzieży ...

dotacja z funduszu celowego 10 200II Zmniejszenie dochodów0

Dział Nazwa

Rozdział Nazwa

źródło dochodów Kwota w zł Znacznik2.Określić wydatki budżetu gminy w wysokości 20 479 345
poprzez :

I Zwiększenie wydatków998 050

Dział Nazwa

Rozdział Nazwa

rodzaj wydatków Kwota w zł Znacznik
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60013 Drogi publiczne wojewódzkie

wydatek bieżący - pozostałe 780 000 porozum
wydatek bieżący - dotacja (pomoc finansowa dla samorządu województwa śląskiego) 100 000
wydatek majątkowy (z dotacji samorządu województwa śląskiego na drogowe zadanie inwest) 30 000 porozum
wydatek majątkowy - dotacja (pomoc finansowa dla samorządu województwa śląskiego) 10 000
630 TURYSTYKA

63095 Pozostała działalność

wydatek majątkowy - dotacja (pomoc finansowa dla powiatu) 5 000
720 INFORMATYKA

72095 Pozostała działalność

wydatek majątkowy - dotacja (pomoc finansowa dla powiatu) 2 500
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

wydatek bieżący - pozostałe 5 000
75011 Urzędy wojewódzkie

wydatek bieżący - pozostałe 2 000 zlecone
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I ...

75647 Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych

wydatek bieżący - pozostałe 4 850
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

80101 Szkoły podstawowe

wydatek bieżący - pozostałe 20 000
80104 Przedszkola

wydatek bieżący - pozostałe 4 000
80110 Gimnazja

wydatek bieżący - pozostałe 13 500
80195 Pozostała działalność

wydatek bieżący - pozostałe 6 000
852 POMOC SPOŁECZNA

85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

wydatek bieżący - dotacja (pomoc finansowa dla gminy) 5 000
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynki dzieci i młodzieży ...

wydatek bieżący - pozostałe 10 200II Zmniejszenie wydatków80 000

Dział Nazwa

Rozdział Nazwa

rodzaj wydatków Kwota w zł Znacznik
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60013 Drogi publiczne wojewódzkie

wydatek majątkowy (pomoc rzeczowa dla wojew. śląskiego - projekt budowy chodnika w Bargłówce) 30 000
60016 Drogi publiczne gminne

wydatek majątkowy 50 0003. Wskazać pożyczki i nadwyżkę z lat ubiegłych (vide Zał. Nr 1) 2 640 735
jako źródło pokrycia :

- deficytu w wysokości 2 347 424
- spłaty pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 268 311
- udzielenia pożyczki Fundacji "Spichlerz Górnego Śląska" w wysokości 25 000
4. Wskazać zadania inwestycyjne i remontowe realizowane ze środków budżetu w Zał Nr 2.

5. Wskazać zadania inwestycyjne realizowane ze środków GFOŚiGW w Zał Nr 3.

6. Upoważnić Burmistrza Sośnicowic do zaciągania zobowiązań na finansowanie

wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych - ujętych

w Zał. Nr 4 - do wysokości określonego w uchwale budżetowej deficytu.

7. Wskazać planowane przychody i wydatki zakładu budżetowego w Zał Nr 5.

8. Wskazać plan dochodów własnych jednostek budżetowych w Zał Nr 6.

9. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Sośnicowic.

10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji
Publicznej.Informację wytworzył(a): rada
Informację dodał(a): Hippe
Ostatnia modyfikacja: 2009-08-03 13:56:48


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech