14-12-2023r.
godzina 14:40
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142393 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały


 

Uchwały IV kadencji wprowadzone od 1 stycznia 2004 r.
Uchwała nr VI/71/2007
uchwalenia statutów jednostek pomocniczych

UCHWAŁA Nr VI/ 71 /2007

RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH

z dnia 28.06.2007 r.

 

w sprawie: uchwalenia statutów jednostek pomocniczych.

 

Działając na podstawie:

art. 18 ust. 2 pkt.7, art. 35 ust. 1, art.40 ust. 2 pkt.1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi  zm.).

Rada Miejska w SOŚNICOWICACH

uchwala:

 

§ 1.

Statut Miasta Sośnicowice

Statut Sołectwa Bargłówka

Statut Sołectwa Kozłów

Statut Sołectwa Łany Wielkie

Statut Sołectwa Rachowice

Statut Sołectwa Sierakowice

Statut Sołectwa Smolnica

Statut Sołectwa Trachy

Statut Sołectwa Tworóg Mały

 

Statuty powyższe stanowią załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Sośnicowicach Nr XXI/202/2004 z dnia 29.12.2004 r. w sprawie uchwalenia Statutów jednostek pomocniczych .

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.


                                                                                              ZAŁĄCZNIK 

                                                                                                                             do Uchwały Nr VI/71/2007

                                                                                                                             Rady Miejskiej w Sośnicowicach

                                                                                                                             z dnia 28.06.2007 r

 

 

STATUT  MIASTA SOŚNICOWICE

Rozdział I

Nazwa i teren działania

§ 1.

 

 Wspólnotę lokalną stanowią  mieszkańcy miasta Sośnicowice.

 

§ 2.

 

1. Miasto jest jednostką pomocniczą, której mieszkańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą

    wspólnotę samorządową Gminę SOŚNICOWICE.

2. Miasto działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

-    ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

-    Statutu Gminy Sośnicowice

-    niniejszego Statutu

§ 3.

 

Teren działania miasta Sośnicowice  obejmuje  jego obszar.

 

 

Rozdział II

 

Organizacja i zakres działania

 

§ 4.

1. Organami miasta są:

     a)   Zebranie miejskie

     b)   Przewodniczący Rady Mieszkańców

2. Kompetencje organów miasta:

     a)   Zebranie miejskie - organ uchwałodawczy w mieście

     b)   Przewodniczący Rady Mieszkańców - organ wykonawczy w mieście

3. Przewodniczący Rady Mieszkańców , jako właściwy organ do reprezentowania Miasta, 

    zobowiązany   jest wykonywać uchwały podjęte przez Zebranie Miejskie.

4. Przewodniczący Rady Mieszkańców i Rada Mieszkańców współpracuje z Radnymi

    poszczególnych szczebli samorządowych.

 

§ 5

 

1. Członkiem Rady Mieszkańców może być mieszkaniec zamieszkały na terenie miasta 

    Sośnicowice.

2. Kadencja Przewodniczącego Rady Mieszkańców i Rada Mieszkańców  trwa 4 lata


§ 6.

 

1. Do zadań wspólnoty mieszkańców miasta należy:

1)       organizowanie imprez kulturalnych, sportowych i wypoczynkowych

2)       organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania

3)       utrzymywanie, konserwacja, remont miejskich obiektów,( urządzeń komunalnych)

4)       inicjatywy uchwałodawcze dot. planów zagospodarowania , budowy i konserwacji dróg placów i mostów

5)       decydowanie w sprawach mienia komunalnego powierzonego miastu

6)       prowadzenie gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy

7)       Wyrażanie opinii we wszystkich istotnych dla interesów mieszkańców sprawach, a w szczególności:

- projektów rozstrzygnięć organów Gminy (w części dotyczącej miasta), co do planów

zagospodarowania przestrzennego i jego realizacji

      - przepisów gminnych

      - dostosowania organizacji i godzin pracy placówek handlowych, usługowych, opieki zdrowotnej,

       kulturalnych do potrzeb mieszkańców miasta

8)       Zarządzanie i korzystanie z mienia komunalnego oraz rozporządzanie dochodami z tego źródła

      w zakresie zwykłego zarządu tj. załatwienia bieżących spraw związanych ze zwykłą eksploatacją

      rzeczy i utrzymaniem jej w stanie nie pogorszonym w ramach aktualnego jej przeznaczenia.

9)       Uchwały i opinie Zebrania Miejskiego, Przewodniczący Rady Mieszkańców, przekazuje 

      Burmistrzowi. Burmistrz w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie

      lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej. O sposobie załatwienia Burmistrz informuje

       Przewodniczącego Rady Mieszkańców.

10)   Wszelkie czynności związane z kreowaniem  i zmianami terytorialnymi miasta nie mogą odbyć 

      się bez udziału właściwych organów

 

§ 7.

 

Do realizacji wspólnych przedsięwzięć Rada Mieszkańców nawiązuje współpracę z samorządami mieszkańców sąsiednich Sołectw, zawiera porozumienia określające zakres i sposób wykonywania wspólnych zadań, może podejmować wspólne uchwały.

 

 

Rozdział III

 

Przewodniczący Rady Mieszkańców i Rada Mieszkańców

 

§ 8.

 

1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w mieście oraz zapewnienia stałej

    łączności między wspólnotą miejską miasta a , Radą Miejską i Burmistrzem, mieszkańcy  miasta

    Sośnicowice wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Radę Mieszkańców. Wybór na

    nową kadencję odbywa się na Zebraniu Miejskim zwołanym przez Burmistrza.

2. Wybór na nową kadencję ma być dokonany w terminie do 3 miesięcy po wyborach

    samorządowych.

3. Do obowiązków Przewodniczącego Rady Mieszkańców należy w szczególności:

-    uczestniczyć w sesjach Rady Miejskiej

-    zwoływanie Zebrań Miejskich

-    działanie stosownie do wskazań i uchwał Zebrania , Rady Miejskiej i Burmistrza

 

-    wpływanie na wykorzystywanie aktywności mieszkańców służącej poprawie gospodarki i warunków życia w mieście

-    reprezentowanie mieszkańców miasta na forum Rady Miejskiej i wobec Burmistrza

-    uczestniczenie w naradach Sołtysów, zwoływanych okresowo przez Burmistrza oraz w pracach Komisji Rady dot. miasta

-    pełnienie roli męża zaufania w miejscowym środowisku

-    wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej

-    prowadzenie całokształtu administracji i zarządzanie majątkiem miasta, prowadzenie gospodarki finansowej oraz akceptowanie dokumentów z tym związanych

-    używa pieczęci o następującej treści:

"Przewodniczący Rady Mieszkańców  ....................... imię i nazwisko"

4. Na Zebraniach miejskich Przewodniczący Rady Mieszkańców  przedkłada informację o swojej

    działalności oraz sprawozdanie z działalności finansowej

 

 

§ 9.

 

1. Przewodniczący Rady Mieszkańców  bierze udział w sesjach Rady Miejskiej.

2. Dla rozpatrzenia spraw dotyczących bezpośrednio Miasta Burmistrz może zaprosić

    Przewodniczącego Rady  Mieszkańców  lub Radę Mieszkańców.

3. Na sesjach Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Mieszkańców ma prawo zabierania

    głosu, podczas zgłaszania interpelacji i wniosków.

 

 

§ 10.

 

1. Przy wykonywaniu zadań Przewodniczący Rady Mieszkańców trwale współdziała z Radą

    Mieszkańców  składającą się  4-6 członków.

2. Rada Mieszkańców ma charakter opiniodawczy i doradczy.

3. Posiedzenie Rada Mieszkańców organizuje Przewodniczący Rady Mieszkańców i przewodniczy

    obradom.

4. Rada  Mieszkańców  w szczególności:

-    współdziała z Przewodniczącym Rady Mieszkańców  w prowadzeniu i załatwianiu spraw miasta

-    podejmuje inicjatywy dotyczące przeznaczenia środków finansowych na cele rozwoju gospodarczego miasta

-    inicjuje działania społeczne użyteczne dla miasta i jego mieszkańców

-    wybiera spośród swojego grona dwóch członków upoważnionych do akceptacji przedłożonych przez Przewodniczącego rachunków dokumentujących wydatki poniesione przez wspólnotę mieszkańców Miasta Sośnicowice

 

 

Rozdział IV

 

Zasady i tryb zwoływania

Zebrań Miejskich oraz warunku ważności podejmowanych uchwał

 

§ 11.

 

1. Prawo do udziału w Zebraniu Miejskim mają wszyscy mieszkańcy Miasta

2. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje pełnoletnim mieszkańcom miasta mającym stałe

    zamieszkanie na tym terenie.

§ 12.

 

1. Zebranie Miejskie zwołuje Przewodniczący Rady Mieszkańców:

-    z własnej inicjatywy

-    na pisemny wniosek  Rady Mieszkańców

-    na pisemny wniosek   co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu

-    na pisemny wniosek   Rady Miejskiej lub Burmistrza.

2. W przypadku nie zwołania Zebrania przez Przewodniczącego Rady Mieszkańców może to

    uczynić Burmistrz.

3. W przypadku gdy zebranie jest zwołane na pisemny wniosek termin  obrad zebrania wyznaczany

    jest  nie później niż na 14 dzień od daty złożenia wniosku

 

§ 13.

 

Do zadań zebrania  miejskiego należy :

- uchwalenie rocznego planu dochodów i wydatków wspólnoty miejskiej,

- rozpatrywanie sprawozdania Przewodniczącego Rady Mieszkańców z wykonania rocznego planu

  dochodów i wydatków,

§ 14.

 

1. Zebranie Miejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.

2. Termin i miejsce oraz jego tematykę Przewodniczący Rady Mieszkańców  podaje do wiadomości

    publicznej poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń najpóźniej na 7 dni przed terminem.

 

 

§ 15.

 

1. Zebranie Miejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Miasta zostali o nim prawidłowo zawiadomieni,

    zgodnie z wymogami Statutu i uczestniczy w nim co najmniej 1/5 mieszkańców Miasta.

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, Zebranie

    Miejskie może być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu po 15-minutowej

    przerwie.

3. Zebranie Miejskie otwiera Przewodniczący Rady Mieszkańców  i przewodniczy jego obradom lub

    wyznaczona osoba z Rady Mieszkańców.

4. Porządek obrad ustala Zebranie Miejskie na podstawie projektu przedłożonego przez

    Przewodniczącego Rady Mieszkańców .

5. Projekt porządku winien być skonsultowany z Radą Mieszkańców.

 

6. Obowiązkiem Przewodniczącego Rady Mieszkańców  jest zapewnienie referentów spraw

    rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku powstania trudności winien zwrócić się do Burmistrza

    o pomoc, który wyznaczy w tym celu odpowiednie osoby.

 

§ 16.

 

W celu udzielenia Przewodniczącemu Rady Mieszkańców  stałej pomocy w przygotowaniu materiałów i organizacji zebrań, Burmistrz wyznacza pracowników Urzędu Miejskiego .

 

§ 17.

 

1. Uchwały Zebrania Miejskiego zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym tzn.

     liczba głosów "za" musi być większa od liczby głosów "przeciw". Przy równej ilości głosów "za"

     i "przeciw" zarządza się powtórne głosowanie do skutku.

2. Statut określa sprawy, które wymagają głosowania tajnego.

 

 

Rozdział V

 

Tryb wyboru Przewodniczącego Rady Mieszkańców

 i

 Rady Mieszkańców oraz ich odwołań

 

§ 18.

 

1. Zebranie Miejskie, na którym może być dokonany wybór Przewodniczącego Rady Mieszkańców   

    i członków Rady  Mieszkańców   zwołuje Burmistrz. W tym celu Burmistrz określa miejsce,

    dzień i godzinę Zebrania Wiejskiego w porozumieniu z Przewodniczącym Rady Mieszkańców

    oraz wyznacza Przewodniczącego Zebrania.

2. Postanowienia Burmistrza o zwołaniu Zebrania Miejskiego dla wyboru lub odwołaniu

    Przewodniczącego Rady Mieszkańców  podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa co

    najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.

 

§ 19.

 

1. Dla dokonania ważnego wyboru Przewodniczącego Rady Mieszkańców  i Rady Mieszkańców na Zebraniu

    Miejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 1 /5 uprawnionych mieszkańców Miasta.

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory

    mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu po 15-minutowej przerwie.

3. Na Zebraniu Miejskim, na którym przeprowadza się wybory, istnieje obowiązek podpisania listy obecności

   przez uczestników zebrania uprawnionych do głosowania.

 

§ 20.

 

1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna powołana spośród uprawnionych uczestników Zebrania

   Miejskiego w liczbie 3.

2. Do zadań Komisji należy:

-      przyjęcie zgłoszeń kandydatów

-      przeprowadzenie głosowania tajnego

-      w pierwszej kolejności dokonuje się wyboru Przewodniczącego Rady Mieszkańców  w 

       drugiej wyboru członków rady  mieszkańców

-      ustalenie wyników głosowania

-      za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów

-      ogłoszenie wyników wyborów i sporządzenie protokołów o wynikach wyborów

3. Karty do głosowania opatrzone pieczęcią Rady Miejskiej, dostarcza Burmistrz.

4. Na karcie do głosowania Komisja Skrutacyjna  wpisuje imię i nazwisko zgłoszonych  kandydatów.

5. Wybór  Przewodniczącego Rady Mieszkańców polega na postawieniu znaku „X” przy jednym  nazwisku

6. Wybór  członków Rady Mieszkańców polega na postawieniu znaku „X” w liczbie nie przekraczającej liczby

     mandatów do obsadzenia

7. Nieważne są karty całkowicie przedarte, inne niż ustalone regulaminem, na których przedstawiono

    więcej kandydatów niż miejsc do obsadzenia.

 

§ 21. 

 

1. Przewodniczący Rady Mieszkańców i Rada Mieszkańców mogą być odwołani przez Zebranie

    Miejskie przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia

    Statutu lub dopuszczają się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska.

2. Odwołanie może nastąpić po wysłuchaniu zainteresowanego.

3. Zasady odwołania Przewodniczący Rady Mieszkańców i Rada Mieszkańców  dokonuje się tak jak

    w § 20 , 21,.

§ 22.

 

Wybory dla uzupełnienia składu Rady Mieszkańców lub wybranie nowego składu całej  Rady Mieszkańców  przeprowadza samodzielnie  zebranie miejskie zwołane przez Przewodniczącego Rady Mieszkańców w trybie określonym niniejszym Statutem

 

Rozdział VI

Gospodarka finansowa Miasta

 

§ 23

 

1. Gospodarka finansowa wspólnoty miejskiej prowadzona jest w ramach budżetu gminy.

    Wysokość oddanych do dyspozycji środków ustala corocznie Rada Miejska w uchwale 

     budżetowej od  łącznego zobowiązania pieniężnego od osób  fizycznych miasta.

 

2. Środki te powinny być przeznaczone na zaspokajanie ogólnych potrzeb mieszkańców, na prace

    porządkowe oraz imprezy miejskie. Nie mogą być one przekazywane dla jednostek które finansowane są

    z budżetu gminy (np. szkoły, przedszkola, kluby sportowe, OSP) oraz innych jednostek, partii,

    towarzystw itp.

 

3. Decyzje o sposobie wykorzystania środków podejmuje Zebranie Miejskie w formie uchwały.

 

4. Zmiany w planie wydatków w ciągu roku mogą być dokonane przez Przewodniczącego Rady Mieszkańców po uzyskaniu zgody pozostałych członków Rady Mieszkańców wyrażonej w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów.

 

5. O dokonanych zmianach Przewodniczący Rady Mieszkańców informuje mieszkańców na najbliższym

   Zebraniu Miejskim.

 

6. Wszystkie dokumenty związane z dochodami i wydatkami wspólnoty miejskiej opisuje Przewodniczący

    Rady Mieszkańców  i przedkłada do  akceptacji i podpisu upoważnionym do tego członkom Rady

    Mieszkańców. Tak opisany rachunek przekazany zostaje Skarbnikowi Gminy.

 

7. Po zakończeniu roku kalendarzowego Przewodniczący Rady Mieszkańców sporządza

    sprawozdanie z wydatkowania środków pozostających do dyspozycji wspólnoty miejskiej

    i przedstawia mieszkańcom na Zebraniu Miejskim oraz  Komisji Rewizyjnej  

 

8. Obsługę finansową prowadzi Urząd Miejski w Sośnicowicach

                                                                                             

 


 

Rozdział VII

Kontrola i nadzór nad Sołectwem

§ 24.

1. Nadzór i kontrolę nad działalnością wspólnoty miejskiej sprawuje Rada Miejska .

2. Do podstawowych środków nadzoru należy w szczególności:

-      rozpatrywanie sprawozdań z działalności gospodarczej, finansowej i społecznej wspólnoty miejskiej

-      zarządzenie, dokonywanie lustracji wspólnoty miejskiej i oceny jej stanu na sesji.

3. Skarbnik Gminy sprawuje kontrolę nad działalnością finansową wspólnoty miejskiej.

4. W razie konieczności kontrolę działalności organizacyjnej wspólnoty miejskiej przeprowadza Komisja

    Rewizyjna Rady  Miejskiej.

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

§ 25.

Zmiany Statutu dokonuje Rada Miejska.

 


                                                                                                          ZAŁĄCZNIK 

                                                                                                                                             do Uchwały Nr VI/ 71 /2007

                                                                                                                                             Rady Miejskiej w Sośnicowicach

                                                                                                                                             z dnia 28.06.2007 r

 

 

STATUT SOŁECTWA  BARGŁÓWKA

Rozdział I

Nazwa i teren działania

§ 1.

Wspólnotę lokalną Sołectwa stanowią jego mieszkańcy.

§ 2.

1.Sołectwo jest jednostką pomocniczą, której mieszkańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę samorządową Gminę SOŚNICOWICE.

2.Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

-      ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

-      Statutu Gminy Sośnicowice

-      niniejszego Statutu

§ 3.

Teren działania Sołectwa obejmuje wieś  BARGŁÓWKA

 

Rozdział II

Organizacja i zakres działania

§ 4.

1. Organami Sołectwa są:

a)  Zebranie Wiejskie

b)  Sołtys

2. Kompetencje organów Sołectwa:

a)  Zebranie Wiejskie - organ uchwałodawczy w Sołectwie

b)  Sołtys - organ wykonawczy w Sołectwie

3. Sołtys jest Przewodniczącym Rady Sołeckiej. Jako właściwy organ do reprezentowania Sołectwa, 

    zobowiązany   jest wykonywać uchwały podjęte przez Zebranie Wiejskie.

4. Sołtys i Rada Sołecka współpracuje z Radnymi poszczególnych szczebli samorządowych.

 

§ 5.

1. Członkiem Rady Sołeckiej może być mieszkaniec zamieszkały na terenie Sołectwa.

2. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata.

 


§ 6.

1. Do zadań wspólnoty Sołectwa należy:

1)       udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej,

2)       organizacja imprez kulturalnych i sportowych, 

3)       organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania

4)       tworzenie pomocy sąsiedzkiej

5)       utrzymywanie porządku

6)       utrzymywanie, konserwacja, remont wiejskich obiektów, urządzeń komunalnych i infrastruktury technicznej, socjalnych i kulturalno-oświatowych, sportowych itp.

7)       inicjatywy uchwałodawcze dot. planów zagospodarowania wsi, budowy i konserwacji dróg , placów i mostów

8)       decydowanie w sprawach mienia komunalnego powierzonego Sołectwu, bieżące korzystanie z tego mienia w zakresie zwykłego zarządu

9)       prowadzenie gospodarki finansowej w ramach budżetu Gminy

10)   wykonywanie uprawnień oraz zadań wynikających z posiadanej przez samorząd mieszkańców wsi zdolności sądowej w sprawach należących do jego właściwości z mocy Ustawy lub Statutu

11)   Wyrażanie opinii we wszystkich istotnych dla interesów mieszkańców sprawach, a w szczególności:

- projektów rozstrzygnięć organów Gminy (w części dotyczącej Sołectwa), co do planów

  zagospodarowania przestrzennego i jego realizacji

- przepisów gminnych

- dostosowania organizacji i godzin pracy placówek handlowych, usługowych, opieki zdrowotnej,

- kulturalnych do potrzeb mieszkańców wsi

12)   Sołectwo zarządza i korzysta z powierzonego mu mienia komunalnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła w zakresie zwykłego zarządu tj. załatwienia bieżących spraw związanych ze zwykłą eksploatacją rzeczy i utrzymaniem jej w stanie nie pogorszonym w ramach aktualnego jej przeznaczenia.

13)   Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego, Sołtys, przekazuje Burmistrzowi. Burmistrz w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej. O sposobie załatwienia Burmistrz informuje Sołtysa.

§ 7.

Do realizacji wspólnych przedsięwzięć sołectwo nawiązuje współpracę z samorządami mieszkańców sąsiednich Sołectw, zawiera porozumienia określające zakres i sposób wykonywania wspólnych zadań, może podejmować wspólne uchwały.

Rozdział III

Sołtys i Rada Sołecka

§ 8.

 

1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w Sołectwie oraz zapewnienia stałej

    łączności między Sołectwem, Radą Miejską i Burmistrzem, mieszkańcy Sołectwa wybierają ze

    swego grona Sołtysa i Radę Sołecką.

    Wybór na nową kadencję odbywa się na Zebraniu Wiejskim zwołanym przez Burmistrza.

2. Wybór na nową kadencję ma być dokonany w terminie do 3 miesięcy po wyborach

    samorządowych.

3. Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności:

-      uczestniczyć w sesjach Rady Miejskiej

-      zwoływanie Zebrań Wiejskich

-      działanie stosownie do wskazań  i uchwał Zebrania Wiejskiego, Rady Miejskiej i Burmistrza

-      wpływanie na wykorzystywanie aktywności mieszkańców służącej poprawie gospodarki i

       warunków życia w Sołectwie

-      reprezentowanie mieszkańców Sołectwa na forum Rady Miejskiej i wobec Burmistrza

-      uczestniczenie w naradach Sołtysów, zwoływanych okresowo przez Burmistrza oraz w

       pracach Komisji Rady  dot. Sołectwa

-      pełnienie roli męża zaufania w miejscowym środowisku

-      wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej

-      prowadzenie całokształtu administracji i zarządzanie majątkiem Sołectwa, prowadzenie

       gospodarki  finansowej oraz akceptowanie dokumentów z tym związanych

-      używa pieczęci o następującej treści:

        "Sołtys Sołectwa ....................... imię i nazwisko"

4. Na Zebraniach Wiejskich Sołtys przedkłada informację o swojej działalności oraz sprawozdanie 

    z działalności  finansowej

 

§ 9.

 

1. Sołtys bierze udział w sesjach Rady Miejskiej.

2. Dla rozpatrzenia spraw dotyczących bezpośrednio Sołectwa Burmistrz może zaprosić Sołtysa lub

    Radę Sołecką.

3. Na sesjach Rady Miejskiej Sołtys ma prawo zabierania głosu podczas zgłaszania interpelacji i

    wniosków.

§ 10.

 

1. Przy wykonywaniu zadań Sołtys trwale współdziała z Radą Sołecką  składającą się z 4-6 członków.

2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.

3. Posiedzenie Rady Sołeckiej organizuje Sołtys i przewodniczy obradom.

4. Rada Sołecka w szczególności:

-      współdziała z Sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw Sołectwa

-      podejmuje inicjatywy dotyczące przeznaczenia środków finansowych na cele rozwoju

       gospodarczego Sołectwa

-      inicjuje działania społeczne użyteczne dla sołectwa i jego mieszkańców

-      wybiera spośród swojego grona dwóch członków upoważnionych do akceptacji

       przedłożonych przez  Sołtysa  rachunków dokumentujących  poniesione wydatki  związane

       ze statutową działalnością sołectwa

.

Rozdział IV

Zasady i tryb zwoływania

Zebrań Wiejskich oraz warunku ważności podejmowanych uchwał

§ 11.

 

1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa

2. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje pełnoletnim mieszkańcom Sołectwa mającym stałe

    zamieszkanie na tym terenie.

§ 12.

1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys:

-      z własnej inicjatywy

-      na pisemny wniosek  Rady Sołeckiej

-      na pisemny wniosek   co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu

-      na pisemny wniosek   Rady Miejskiej lub Burmistrza.

2. W przypadku nie zwołania Zebrania Wiejskiego przez Sołtysa może to uczynić Burmistrz.

3. W przypadku gdy zebranie jest zwołane na pisemny wniosek termin  obrad zebrania wyznaczany

    jest  nie później niż na 14 dzień od daty złożenia wniosku

 

§ 13.

 

Do zadań zebrania  wiejskiego należy :

- uchwalenie rocznego planu dochodów i wydatków sołectwa,

- rozpatrywanie sprawozdania Sołtysa z wykonania rocznego planu dochodów i wydatków,

 

§ 14.

 

1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb jednak nie rzadziej niż dwa razy w

    roku.

2. Termin i miejsce oraz jego tematykę Sołtys podaje do wiadomości publicznej poprzez 

    rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń najpóźniej na 7 dni przed terminem.

§ 15.

 

1. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim prawidłowo zawiadomieni,

    zgodnie z wymogami Statutu i uczestniczy w nim co najmniej 1/5 mieszkańców Sołectwa.

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, Zebranie

    Wiejskie może być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu po 15-minutowej

    przerwie.

3. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys i przewodniczy jego obradom lub wyznaczona osoba z Rady

    Sołeckiej.

4. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez Sołtysa.

5. Projekt porządku winien być skonsultowany z Radą Sołecką. Sprawy proponowane do

    rozpatrzenia na zebraniu  winny być należycie przygotowane.

6. Obowiązkiem Sołtysa jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na zebraniu. W

    przypadku powstania trudności winien zwrócić się do Burmistrza o pomoc, który wyznaczy w tym

    celu odpowiednie osoby.

§ 16.

W celu udzielenia Sołtysowi stałej pomocy w przygotowaniu materiałów i organizacji zebrań, Burmistrz wyznacza pracowników Urzędu Miejskiego do kontaktów z Sołectwem.

§ 17.

 

1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym tzn.

    liczba głosów "za" musi być większa od liczby głosów "przeciw". Przy równej ilości głosów "za" i 

    "przeciw" zarządza się powtórne głosowanie do skutku.

2. Statut określa sprawy, które wymagają głosowania tajnego.

 

Rozdział V

Tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz ich odwołań

§ 18.

 

1. Zebranie Wiejskie, na którym może być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej

    zwołuje Burmistrz. W tym celu Burmistrz określa miejsce, dzień i godzinę Zebrania Wiejskiego w

    porozumieniu z Sołtysem oraz wyznacza Przewodniczącego Zebrania.

2. Postanowienia Burmistrza o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru lub odwołaniu Sołtysa

    podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą

    zebrania.

§ 19.

 

1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest

    osobista obecność co najmniej 1 /5 uprawnionych mieszkańców Sołectwa.

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory

    mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu po 15-minutowej przerwie.

3. Na Zebraniu Wiejskim, na którym przeprowadza się wybory, istnieje obowiązek podpisania listy

    obecności przez uczestników zebrania uprawnionych do głosowania.

 

§ 20.

 

1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna powołana spośród uprawnionych uczestników

    Zebrania Wiejskiego w  liczbie 3.

2. Do zadań Komisji należy:

-      przyjęcie zgłoszeń kandydatów

-      przeprowadzenie głosowania tajnego

-      w pierwszej kolejności dokonuje się wyboru sołtysa w drugiej wyboru członków rady 

        sołeckiej

-      ustalenie wyników głosowania

-      za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów

-      ogłoszenie wyników wyborów i sporządzenie protokołów o wynikach wyborów

 

3. Karty do głosowania opatrzone pieczęcią Rady Miejskiej, dostarcza Burmistrz.

4. Na karcie do głosowania Komisja Skrutacyjna  wpisuje imię i nazwisko zgłoszonych  kandydatów.

5. Wybór  Sołtysa polega na postawieniu znaku „X” przy jednym nazwisku

6. Wybór  członków Rady Sołeckiej polega na postawieniu znaku „X” w liczbie nie przekraczającej

    liczby mandatów  do obsadzenia

7. Nieważne są karty całkowicie przedarte, inne niż ustalone regulaminem, na których przedstawiono

    więcej kandydatów niż miejsc do obsadzenia.

§ 21.

 

1. Sołtys i Rada Sołecka mogą być odwołani przez Zebranie Wiejskie przed upływem kadencji, jeżeli

    nie wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu lub dopuszczają się czynu

    dyskwalifikującego ich w opinii  środowiska.

2. Odwołanie może nastąpić po wysłuchaniu zainteresowanego.

3. Zasady odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonuje się tak jak w § 20 , 21.

 

§ 22.

 

Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej lub wybranie nowego składu całej Rady Sołeckiej przeprowadza samodzielnie  zebranie wiejskie zwołane przez sołtysa w trybie określonym niniejszym Statutem.

Rozdział VI

Gospodarka finansowa Sołectwa

 

§ 23

 

1. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w ramach budżetu gminy.

    Wysokość oddanych do dyspozycji środków ustala corocznie Rada Miejska w uchwale budżetowej

    od  łącznego zobowiązania pieniężnego od osób  fizycznych danego sołectwa.

 

2. Środki te powinny być przeznaczone na zaspokajanie ogólnych potrzeb mieszkańców, na prace

    porządkowe w sołectwach oraz imprezy wiejskie. Nie mogą być one przekazywane dla jednostek

    które finansowane są z budżetu gminy (np. szkoły, przedszkola, kluby sportowe, OSP) oraz innych

    jednostek, partii  towarzystw itp.

 

3. Decyzje o sposobie wykorzystania środków podejmuje Zebranie Wiejskie w formie uchwały.

 

4. Zmiany w planie wydatków w ciągu roku mogą być dokonane przez Sołtysa po uzyskaniu zgody pozostałych członków Rady Sołeckiej wyrażonej w formie uchwały podjętej zwykła większością głosów .

 

5. O dokonanych zmianach Sołtys informuje mieszkańców na najbliższym Zebraniu Wiejskim.

 

6. Wszystkie dokumenty związane z dochodami i wydatkami sołectwa opisuje Sołtys i przedkłada do

    akceptacji i podpisu upoważnionym do tego członkom Rady Sołeckiej. Tak opisany rachunek

    przekazany zostaje Skarbnikowi Gminy.

 

7. Po zakończeniu roku kalendarzowego Sołtys sporządza sprawozdanie z wydatkowania środków

    pozostających do dyspozycji sołectwa i przedstawia mieszkańcom na Zebraniu Wiejskim oraz

    Komisji Rewizyjnej  

 

8. Obsługę finansową prowadzi Urząd Miejski w Sośnicowicach

 

Rozdział VII

Kontrola i nadzór nad Sołectwem

§ 24.

1. Nadzór i kontrolę nad działalnością Sołectwa sprawuje Rada Miejska .

2. Do podstawowych środków nadzoru należy w szczególności:

-      rozpatrywanie sprawozdań z działalności gospodarczej, finansowej i społecznej Sołectwa

-      zarządzenie, dokonywanie lustracji Sołectwa i oceny stanu Sołectwa na sesji.

3. Skarbnik Gminy sprawuje kontrolę nad działalnością finansową Sołectwa.

4. W razie konieczności kontrolę działalności organizacyjnej Sołectwa przeprowadza Komisja

    Rewizyjna Rady  Miejskiej.

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

§ 25.

Zmiany Statutu dokonuje Rada Miejska.

 

 


                                                                                                          ZAŁĄCZNIK 

                                                                                                                                             do Uchwały Nr VI/71/2007

                                                                                                                                             Rady Miejskiej w Sośnicowicach

                                                                                                                                             z dnia 28.06.2007 r

 

 

STATUT SOŁECTWA  KOZŁÓW

Rozdział I

Nazwa i teren działania

§ 1.

Wspólnotę lokalną Sołectwa stanowią jego mieszkańcy.

§ 2.

1.Sołectwo jest jednostką pomocniczą, której mieszkańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę samorządową Gminę SOŚNICOWICE.

2.Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

-      ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

-      Statutu Gminy Sośnicowice

-      niniejszego Statutu

§ 3.

Teren działania Sołectwa obejmuje wieś  KOZŁÓW

Rozdział II

Organizacja i zakres działania

§ 4.

1. Organami Sołectwa są:

a)  Zebranie Wiejskie

b)  Sołtys

2. Kompetencje organów Sołectwa:

a)  Zebranie Wiejskie - organ uchwałodawczy w Sołectwie

b)  Sołtys - organ wykonawczy w Sołectwie

3. Sołtys jest Przewodniczącym Rady Sołeckiej. Jako właściwy organ do reprezentowania Sołectwa, 

    zobowiązany   jest wykonywać uchwały podjęte przez Zebranie Wiejskie.

4. Sołtys i Rada Sołecka współpracuje z Radnymi poszczególnych szczebli samorządowych.

§ 5.

1. Członkiem Rady Sołeckiej może być mieszkaniec zamieszkały na terenie Sołectwa.

2. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata.


 

§ 6.

1. Do zadań wspólnoty Sołectwa należy:

1)       udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej,

2)       organizacja imprez kulturalnych i sportowych, 

3)       organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania

4)       tworzenie pomocy sąsiedzkiej

5)       utrzymywanie porządku

6)       utrzymywanie, konserwacja, remont wiejskich obiektów, urządzeń komunalnych i infrastruktury technicznej, socjalnych i kulturalno-oświatowych, sportowych itp.

7)       inicjatywy uchwałodawcze dot. planów zagospodarowania wsi, budowy i konserwacji dróg , placów i mostów

8)       decydowanie w sprawach mienia komunalnego powierzonego Sołectwu, bieżące korzystanie z tego mienia w zakresie zwykłego zarządu

9)       prowadzenie gospodarki finansowej w ramach budżetu Gminy

10)   wykonywanie uprawnień oraz zadań wynikających z posiadanej przez samorząd mieszkańców wsi zdolności sądowej w sprawach należących do jego właściwości z mocy Ustawy lub Statutu

11)   Wyrażanie opinii we wszystkich istotnych dla interesów mieszkańców sprawach, a w szczególności:

-projektów rozstrzygnięć organów Gminy (w części dotyczącej Sołectwa), co do planów

             zagospodarowania przestrzennego i jego realizacji

      - przepisów gminnych

      - dostosowania organizacji i godzin pracy placówek handlowych, usługowych, opieki zdrowotnej,

        kulturalnych do potrzeb mieszkańców wsi

12)   Sołectwo zarządza i korzysta z powierzonego mu mienia komunalnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła w zakresie zwykłego zarządu tj. załatwienia bieżących spraw związanych ze zwykłą eksploatacją rzeczy i utrzymaniem jej w stanie nie pogorszonym w ramach aktualnego jej przeznaczenia.

13)   Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego, Sołtys, przekazuje Burmistrzowi. Burmistrz w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej. O sposobie załatwienia Burmistrz informuje Sołtysa.

§ 7.

Do realizacji wspólnych przedsięwzięć sołectwo nawiązuje współpracę z samorządami mieszkańców sąsiednich Sołectw, zawiera porozumienia określające zakres i sposób wykonywania wspólnych zadań, może podejmować wspólne uchwały.

Rozdział III

Sołtys i Rada Sołecka

§ 8.

 

1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w Sołectwie oraz zapewnienia stałej

    łączności między Sołectwem, Radą Miejską i Burmistrzem, mieszkańcy Sołectwa wybierają ze

    swego grona Sołtysa i Radę Sołecką.

    Wybór na nową kadencję odbywa się na Zebraniu Wiejskim zwołanym przez Burmistrza.

2. Wybór na nową kadencję ma być dokonany w terminie do 3 miesięcy po wyborach

    samorządowych.

3. Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności:

-      uczestniczyć w sesjach Rady Miejskiej

-      zwoływanie Zebrań Wiejskich

-      działanie stosownie do wskazań  i uchwał Zebrania Wiejskiego, Rady Miejskiej i Burmistrza

-      wpływanie na wykorzystywanie aktywności mieszkańców służącej poprawie gospodarki i

       warunków życia w Sołectwie

-      reprezentowanie mieszkańców Sołectwa na forum Rady Miejskiej i wobec Burmistrza

-      uczestniczenie w naradach Sołtysów, zwoływanych okresowo przez Burmistrza oraz w

       pracach Komisji Rady  dot. Sołectwa

-      pełnienie roli męża zaufania w miejscowym środowisku

-      wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej

-      prowadzenie całokształtu administracji i zarządzanie majątkiem Sołectwa, prowadzenie

       gospodarki  finansowej oraz akceptowanie dokumentów z tym związanych

-      używa pieczęci o następującej treści:

        "Sołtys Sołectwa ....................... imię i nazwisko"

4. Na Zebraniach Wiejskich Sołtys przedkłada informację o swojej działalności oraz  sprawozdanie  z

    działalności  finansowej

 

§ 9.

 

1. Sołtys bierze udział w sesjach Rady Miejskiej.

2. Dla rozpatrzenia spraw dotyczących bezpośrednio Sołectwa Burmistrz może zaprosić Sołtysa lub

    Radę Sołecką.

3. Na sesjach Rady Miejskiej Sołtys ma prawo zabierania głosu podczas zgłaszania interpelacji i

    wniosków.

§ 10.

 

1. Przy wykonywaniu zadań Sołtys trwale współdziała z Radą Sołecką  składającą się z 4-6 członków.

2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.

3. Posiedzenie Rady Sołeckiej organizuje Sołtys i przewodniczy obradom.

4. Rada Sołecka w szczególności:

-      współdziała z Sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw Sołectwa

-      podejmuje inicjatywy dotyczące przeznaczenia środków finansowych na cele rozwoju

       gospodarczego Sołectwa

-      inicjuje działania społeczne użyteczne dla sołectwa i jego mieszkańców

-      wybiera spośród swojego grona dwóch członków upoważnionych do akceptacji

       przedłożonych przez  Sołtysa  rachunków dokumentujących  poniesione wydatki  związane

       ze statutową działalnością sołectwa

.

Rozdział IV

Zasady i tryb zwoływania

Zebrań Wiejskich oraz warunku ważności podejmowanych uchwał

§ 11.

 

1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa

2. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje pełnoletnim mieszkańcom Sołectwa mającym stałe

    zamieszkanie na tym terenie.

§ 12.

1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys:

-      z własnej inicjatywy

-      na pisemny wniosek  Rady Sołeckiej

-      na pisemny wniosek   co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu

-      na pisemny wniosek   Rady Miejskiej lub Burmistrza.

2. W przypadku nie zwołania Zebrania Wiejskiego przez Sołtysa może to uczynić Burmistrz.

3. W przypadku gdy zebranie jest zwołane na pisemny wniosek termin  obrad zebrania wyznaczany

    jest  nie później niż na 14 dzień od daty złożenia wniosku

 

§ 13.

 

Do zadań zebrania  wiejskiego należy :

- uchwalenie rocznego planu dochodów i wydatków sołectwa,

- rozpatrywanie sprawozdania Sołtysa z wykonania rocznego planu dochodów i wydatków,

 

§ 14.

 

1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb jednak nie rzadziej niż dwa razy w

    roku.

2. Termin i miejsce oraz jego tematykę Sołtys podaje do wiadomości publicznej poprzez 

    rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń najpóźniej na 7 dni przed terminem.

§ 15.

 

1. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim prawidłowo zawiadomieni,

    zgodnie z wymogami Statutu i uczestniczy w nim co najmniej 1/5 mieszkańców Sołectwa.

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, Zebranie

    Wiejskie może być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu po 15-minutowej

    przerwie.

3. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys i przewodniczy jego obradom lub wyznaczona osoba z Rady

    Sołeckiej.

4. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez Sołtysa.

5. Projekt porządku winien być skonsultowany z Radą Sołecką. Sprawy proponowane do

    rozpatrzenia na zebraniu  winny być należycie przygotowane.

 

6. Obowiązkiem Sołtysa jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na zebraniu. W

    przypadku powstania trudności winien zwrócić się do Burmistrza o pomoc, który wyznaczy w tym

    celu odpowiednie osoby.

§ 16.

W celu udzielenia Sołtysowi stałej pomocy w przygotowaniu materiałów i organizacji zebrań, Burmistrz wyznacza pracowników Urzędu Miejskiego do kontaktów z Sołectwem.

§ 17.

 

1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym tzn.

    liczba głosów "za" musi być większa od liczby głosów "przeciw". Przy równej ilości głosów "za" i 

    "przeciw" zarządza się powtórne głosowanie do skutku.

2. Statut określa sprawy, które wymagają głosowania tajnego.

 

Rozdział V

Tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz ich odwołań

§ 18.

 

1. Zebranie Wiejskie, na którym może być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej

    zwołuje Burmistrz. W tym celu Burmistrz określa miejsce, dzień i godzinę Zebrania Wiejskiego w

    porozumieniu z Sołtysem oraz wyznacza Przewodniczącego Zebrania.

2. Postanowienia Burmistrza o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru lub odwołaniu Sołtysa

    podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą

    zebrania.

§ 19.

 

1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest

    osobista obecność co najmniej 1 /5 uprawnionych mieszkańców Sołectwa.

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory

    mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu po 15-minutowej przerwie.

3. Na Zebraniu Wiejskim, na którym przeprowadza się wybory, istnieje obowiązek podpisania listy

    obecności przez uczestników zebrania uprawnionych do głosowania.

§ 20.

 

1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna powołana spośród uprawnionych uczestników

    Zebrania Wiejskiego w  liczbie 3.

2. Do zadań Komisji należy:

-      przyjęcie zgłoszeń kandydatów

-      przeprowadzenie głosowania tajnego

-      w pierwszej kolejności dokonuje się wyboru sołtysa w drugiej wyboru członków rady 

        sołeckiej

-      ustalenie wyników głosowania

-      za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów

-      ogłoszenie wyników wyborów i sporządzenie protokołów o wynikach wyborów

 

3. Karty do głosowania opatrzone pieczęcią Rady Miejskiej, dostarcza Burmistrz.

4. Na karcie do głosowania Komisja Skrutacyjna  wpisuje imię i nazwisko zgłoszonych  kandydatów.

5. Wybór  Sołtysa polega na postawieniu znaku „X” przy jednym nazwisku

6. Wybór  członków Rady Sołeckiej polega na postawieniu znaku „X” w liczbie nie przekraczającej

    liczby mandatów  do obsadzenia

7. Nieważne są karty całkowicie przedarte, inne niż ustalone regulaminem, na których przedstawiono

    więcej kandydatów niż miejsc do obsadzenia.

§ 21.

 

1. Sołtys i Rada Sołecka mogą być odwołani przez Zebranie Wiejskie przed upływem kadencji, jeżeli

    nie wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu lub dopuszczają się czynu

    dyskwalifikującego ich w opinii  środowiska.

2. Odwołanie może nastąpić po wysłuchaniu zainteresowanego.

3. Zasady odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonuje się tak jak w § 20 , 21.

 

§ 22.

 

Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej lub wybranie nowego składu całej Rady Sołeckiej przeprowadza samodzielnie  zebranie wiejskie zwołane przez sołtysa w trybie określonym niniejszym Statutem.

Rozdział VI

Gospodarka finansowa Sołectwa

 

§ 23

 

1. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w ramach budżetu gminy.

    Wysokość oddanych do dyspozycji środków ustala corocznie Rada Miejska w uchwale budżetowej

    od  łącznego zobowiązania pieniężnego od osób  fizycznych danego sołectwa.

 

2. Środki te powinny być przeznaczone na zaspokajanie ogólnych potrzeb mieszkańców, na prace

    porządkowe w sołectwach oraz imprezy wiejskie. Nie mogą być one przekazywane dla jednostek

    które finansowane są z budżetu gminy (np. szkoły, przedszkola, kluby sportowe, OSP) oraz innych

    jednostek, partii  towarzystw itp.

 

3. Decyzje o sposobie wykorzystania środków podejmuje Zebranie Wiejskie w formie uchwały.

 

4. Zmiany w planie wydatków w ciągu roku mogą być dokonane przez Sołtysa po uzyskaniu zgody

    pozostałych członków Rady Sołeckiej wyrażonej w formie uchwały podjętej zwykłą większością

    głosów.

 

5. O dokonanych zmianach Sołtys informuje mieszkańców na najbliższym Zebraniu Wiejskim.

 

6. Wszystkie dokumenty związane z dochodami i wydatkami sołectwa opisuje Sołtys i przedkłada do

    akceptacji i podpisu upoważnionym do tego członkom Rady Sołeckiej. Tak opisany rachunek

    przekazany zostaje Skarbnikowi Gminy.

 

7. Po zakończeniu roku kalendarzowego Sołtys sporządza sprawozdanie z wydatkowania środków

    pozostających do dyspozycji sołectwa i przedstawia mieszkańcom na Zebraniu Wiejskim oraz

    Komisji Rewizyjnej  

 

8. Obsługę finansową prowadzi Urząd Miejski w Sośnicowicach

 

Rozdział VII

Kontrola i nadzór nad Sołectwem

§ 24.

1. Nadzór i kontrolę nad działalnością Sołectwa sprawuje Rada Miejska .

2. Do podstawowych środków nadzoru należy w szczególności:

-      rozpatrywanie sprawozdań z działalności gospodarczej, finansowej i społecznej Sołectwa

-      zarządzenie, dokonywanie lustracji Sołectwa i oceny stanu Sołectwa na sesji.

3. Skarbnik Gminy sprawuje kontrolę nad działalnością finansową Sołectwa.

4. W razie konieczności kontrolę działalności organizacyjnej Sołectwa przeprowadza Komisja

    Rewizyjna Rady  Miejskiej.

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

§ 25.

Zmiany Statutu dokonuje Rada Miejska.

 


 

                                                                                                          ZAŁĄCZNIK 

                                                                                                                                             do Uchwały Nr VI/71/2007

                                                                                                                                             Rady Miejskiej w Sośnicowicach

                                                                                                                                             z dnia 28.06.2007 r

 

 

STATUT SOŁECTWA  ŁANY WIELKIE

Rozdział I

Nazwa i teren działania

§ 1.

Wspólnotę lokalną Sołectwa stanowią jego mieszkańcy.

§ 2.

1.Sołectwo jest jednostką pomocniczą, której mieszkańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę samorządową Gminę SOŚNICOWICE.

2.Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

-      ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

-      Statutu Gminy Sośnicowice

-      niniejszego Statutu

§ 3.

Teren działania Sołectwa obejmuje wieś  ŁANY WIELKIE.

 

Rozdział II

Organizacja i zakres działania

§ 4.

1. Organami Sołectwa są:

a)  Zebranie Wiejskie

b)  Sołtys

2. Kompetencje organów Sołectwa:

a)  Zebranie Wiejskie - organ uchwałodawczy w Sołectwie

b)  Sołtys - organ wykonawczy w Sołectwie

3. Sołtys jest Przewodniczącym Rady Sołeckiej. Jako właściwy organ do reprezentowania Sołectwa, 

    zobowiązany   jest wykonywać uchwały podjęte przez Zebranie Wiejskie.

4. Sołtys i Rada Sołecka współpracuje z Radnymi poszczególnych szczebli samorządowych.

 

§ 5.

1. Członkiem Rady Sołeckiej może być mieszkaniec zamieszkały na terenie Sołectwa.

2. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata.

 

 


§ 6.

1. Do zadań wspólnoty Sołectwa należy:

1)       udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej,

2)       organizacja imprez kulturalnych i sportowych, 

3)       organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania

4)       tworzenie pomocy sąsiedzkiej

5)       utrzymywanie porządku

6)       utrzymywanie, konserwacja, remont wiejskich obiektów, urządzeń komunalnych i infrastruktury technicznej, socjalnych i kulturalno-oświatowych, sportowych itp.

7)       inicjatywy uchwałodawcze dot. planów zagospodarowania wsi, budowy i konserwacji dróg , placów i mostów

8)       decydowanie w sprawach mienia komunalnego powierzonego Sołectwu, bieżące korzystanie z tego mienia w zakresie zwykłego zarządu

9)       prowadzenie gospodarki finansowej w ramach budżetu Gminy

10)   wykonywanie uprawnień oraz zadań wynikających z posiadanej przez samorząd mieszkańców wsi zdolności sądowej w sprawach należących do jego właściwości z mocy Ustawy lub Statutu

11)   Wyrażanie opinii we wszystkich istotnych dla interesów mieszkańców sprawach, a w szczególności:

     - projektów rozstrzygnięć organów Gminy (w części dotyczącej Sołectwa), co do planów

       zagospodarowania przestrzennego i jego realizacji

      - przepisów gminnych

      - dostosowania organizacji i godzin pracy placówek handlowych, usługowych, opieki zdrowotnej,

        kulturalnych do potrzeb mieszkańców wsi

12)   Sołectwo zarządza i korzysta z powierzonego mu mienia komunalnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła w zakresie zwykłego zarządu tj. załatwienia bieżących spraw związanych ze zwykłą eksploatacją rzeczy i utrzymaniem jej w stanie nie pogorszonym w ramach aktualnego jej przeznaczenia.

13)   Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego, Sołtys, przekazuje Burmistrzowi. Burmistrz w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej. O sposobie załatwienia Burmistrz informuje Sołtysa.

§ 7.

Do realizacji wspólnych przedsięwzięć sołectwo nawiązuje współpracę z samorządami mieszkańców sąsiednich Sołectw, zawiera porozumienia określające zakres i sposób wykonywania wspólnych zadań, może podejmować wspólne uchwały.

Rozdział III

Sołtys i Rada Sołecka

§ 8.

 

1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w Sołectwie oraz zapewnienia stałej

    łączności między Sołectwem, Radą Miejską i Burmistrzem, mieszkańcy Sołectwa wybierają ze

    swego grona Sołtysa i Radę Sołecką.

    Wybór na nową kadencję odbywa się na Zebraniu Wiejskim zwołanym przez Burmistrza.

2. Wybór na nową kadencję ma być dokonany w terminie do 3 miesięcy po wyborach

    samorządowych.

3. Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności:

-      uczestniczyć w sesjach Rady Miejskiej

-      zwoływanie Zebrań Wiejskich

-      działanie stosownie do wskazań  i uchwał Zebrania Wiejskiego, Rady Miejskiej i Burmistrza

-      wpływanie na wykorzystywanie aktywności mieszkańców służącej poprawie gospodarki i

       warunków życia w Sołectwie

-      reprezentowanie mieszkańców Sołectwa na forum Rady Miejskiej i wobec Burmistrza

-      uczestniczenie w naradach Sołtysów, zwoływanych okresowo przez Burmistrza oraz w

       pracach Komisji Rady  dot. Sołectwa

-      pełnienie roli męża zaufania w miejscowym środowisku

-      wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej

-      prowadzenie całokształtu administracji i zarządzanie majątkiem Sołectwa, prowadzenie

       gospodarki  finansowej oraz akceptowanie dokumentów z tym związanych

-      używa pieczęci o następującej treści:

        "Sołtys Sołectwa ....................... imię i nazwisko"

4. Na Zebraniach Wiejskich Sołtys przedkłada informację o swojej działalności oraz  sprawozdanie  z

    działalności  finansowej

 

§ 9.

 

1. Sołtys bierze udział w sesjach Rady Miejskiej.

2. Dla rozpatrzenia spraw dotyczących bezpośrednio Sołectwa Burmistrz może zaprosić Sołtysa lub

    Radę Sołecką.

3. Na sesjach Rady Miejskiej Sołtys ma prawo zabierania głosu podczas zgłaszania interpelacji i

    wniosków.

§ 10.

 

1. Przy wykonywaniu zadań Sołtys trwale współdziała z Radą Sołecką  składającą się z 4-6 członków.

2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.

3. Posiedzenie Rady Sołeckiej organizuje Sołtys i przewodniczy obradom.

4. Rada Sołecka w szczególności:

-      współdziała z Sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw Sołectwa

-      podejmuje inicjatywy dotyczące przeznaczenia środków finansowych na cele rozwoju

       gospodarczego Sołectwa

-      inicjuje działania społeczne użyteczne dla sołectwa i jego mieszkańców

-      wybiera spośród swojego grona dwóch członków upoważnionych do akceptacji

       przedłożonych przez  Sołtysa  rachunków dokumentujących  poniesione wydatki  związane

       ze statutową działalnością sołectwa

.

Rozdział IV

Zasady i tryb zwoływania

Zebrań Wiejskich oraz warunku ważności podejmowanych uchwał

§ 11.

 

1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa

2. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje pełnoletnim mieszkańcom Sołectwa mającym stałe

    zamieszkanie na tym terenie.

§ 12.

1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys:

-      z własnej inicjatywy

-      na pisemny wniosek  Rady Sołeckiej

-      na pisemny wniosek   co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu

-      na pisemny wniosek   Rady Miejskiej lub Burmistrza.

2. W przypadku nie zwołania Zebrania Wiejskiego przez Sołtysa może to uczynić Burmistrz.

3. W przypadku gdy zebranie jest zwołane na pisemny wniosek termin  obrad zebrania wyznaczany

    jest  nie później niż na 14 dzień od daty złożenia wniosku

 

§ 13.

 

Do zadań zebrania  wiejskiego należy :

- uchwalenie rocznego planu dochodów i wydatków sołectwa,

- rozpatrywanie sprawozdania Sołtysa z wykonania rocznego planu dochodów i wydatków,

 

§ 14.

 

1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb jednak nie rzadziej niż dwa razy w

    roku.

2. Termin i miejsce oraz jego tematykę Sołtys podaje do wiadomości publicznej poprzez 

    rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń najpóźniej na 7 dni przed terminem.

§ 15.

 

1. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim prawidłowo zawiadomieni,

    zgodnie z wymogami Statutu i uczestniczy w nim co najmniej 1/5 mieszkańców Sołectwa.

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, Zebranie

    Wiejskie może być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu po 15-minutowej

    przerwie.

3. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys i przewodniczy jego obradom lub wyznaczona osoba z Rady

    Sołeckiej.

4. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez Sołtysa.

5. Projekt porządku winien być skonsultowany z Radą Sołecką. Sprawy proponowane do

    rozpatrzenia na zebraniu  winny być należycie przygotowane.

 

6. Obowiązkiem Sołtysa jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na zebraniu. W

    przypadku powstania trudności winien zwrócić się do Burmistrza o pomoc, który wyznaczy w tym

    celu odpowiednie osoby.

§ 16.

W celu udzielenia Sołtysowi stałej pomocy w przygotowaniu materiałów i organizacji zebrań, Burmistrz wyznacza pracowników Urzędu Miejskiego do kontaktów z Sołectwem.

§ 17.

 

1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym tzn.

    liczba głosów "za" musi być większa od liczby głosów "przeciw". Przy równej ilości głosów "za" i 

    "przeciw" zarządza się powtórne głosowanie do skutku.

2. Statut określa sprawy, które wymagają głosowania tajnego.

Rozdział V

Tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz ich odwołań

§ 18.

 

1. Zebranie Wiejskie, na którym może być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej

    zwołuje Burmistrz. W tym celu Burmistrz określa miejsce, dzień i godzinę Zebrania Wiejskiego w

    porozumieniu z Sołtysem oraz wyznacza Przewodniczącego Zebrania.

2. Postanowienia Burmistrza o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru lub odwołaniu Sołtysa

    podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą

    zebrania.

§ 19.

 

1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest

    osobista obecność co najmniej 1 /5 uprawnionych mieszkańców Sołectwa.

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory

    mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu po 15-minutowej przerwie.

3. Na Zebraniu Wiejskim, na którym przeprowadza się wybory, istnieje obowiązek podpisania listy

    obecności przez uczestników zebrania uprawnionych do głosowania.

 

§ 20.

 

1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna powołana spośród uprawnionych uczestników

    Zebrania Wiejskiego w  liczbie 3.

2. Do zadań Komisji należy:

-      przyjęcie zgłoszeń kandydatów

-      przeprowadzenie głosowania tajnego

-      w pierwszej kolejności dokonuje się wyboru sołtysa w drugiej wyboru członków rady 

        sołeckiej

-      ustalenie wyników głosowania

-      za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów

-      ogłoszenie wyników wyborów i sporządzenie protokołów o wynikach wyborów

 

3. Karty do głosowania opatrzone pieczęcią Rady Miejskiej, dostarcza Burmistrz.

4. Na karcie do głosowania Komisja Skrutacyjna  wpisuje imię i nazwisko zgłoszonych  kandydatów.

5. Wybór  Sołtysa polega na postawieniu znaku „X” przy jednym nazwisku

6. Wybór  członków Rady Sołeckiej polega na postawieniu znaku „X” w liczbie nie przekraczającej

    liczby mandatów  do obsadzenia

7. Nieważne są karty całkowicie przedarte, inne niż ustalone regulaminem, na których przedstawiono

    więcej kandydatów niż miejsc do obsadzenia.

§ 21.

 

1. Sołtys i Rada Sołecka mogą być odwołani przez Zebranie Wiejskie przed upływem kadencji, jeżeli

    nie wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu lub dopuszczają się czynu

    dyskwalifikującego ich w opinii  środowiska.

2. Odwołanie może nastąpić po wysłuchaniu zainteresowanego.

3. Zasady odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonuje się tak jak w § 20 , 21.

 

§ 22.

 

Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej lub wybranie nowego składu całej Rady Sołeckiej przeprowadza samodzielnie  zebranie wiejskie zwołane przez sołtysa w trybie określonym niniejszym Statutem.

Rozdział VI

Gospodarka finansowa Sołectwa

 

§ 23

 

1. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w ramach budżetu gminy.

    Wysokość oddanych do dyspozycji środków ustala corocznie Rada Miejska w uchwale budżetowej

    od  łącznego zobowiązania pieniężnego od osób  fizycznych danego sołectwa.

 

2. Środki te powinny być przeznaczone na zaspokajanie ogólnych potrzeb mieszkańców, na prace

    porządkowe w sołectwach oraz imprezy wiejskie. Nie mogą być one przekazywane dla jednostek

    które finansowane są z budżetu gminy (np. szkoły, przedszkola, kluby sportowe, OSP) oraz innych

    jednostek, partii  towarzystw itp.

 

3. Decyzje o sposobie wykorzystania środków podejmuje Zebranie Wiejskie w formie uchwały.

 

4. Zmiany w planie wydatków w ciągu roku mogą być dokonane przez Sołtysa po uzyskaniu zgody

    pozostałych członków Rady Sołeckiej wyrażonej w formie uchwały podjętej zwykłą większością

    głosów.

 

5. O dokonanych zmianach Sołtys informuje mieszkańców na najbliższym Zebraniu Wiejskim.

 

6. Wszystkie dokumenty związane z dochodami i wydatkami sołectwa opisuje Sołtys i przedkłada do

    akceptacji i podpisu upoważnionym do tego członkom Rady Sołeckiej. Tak opisany rachunek

    przekazany zostaje Skarbnikowi Gminy.

 

7. Po zakończeniu roku kalendarzowego Sołtys sporządza sprawozdanie z wydatkowania środków

    pozostających do dyspozycji sołectwa i przedstawia mieszkańcom na Zebraniu Wiejskim oraz

    Komisji Rewizyjnej  

 

8. Obsługę finansową prowadzi Urząd Miejski w Sośnicowicach

 

Rozdział VII

Kontrola i nadzór nad Sołectwem

§ 24.

1. Nadzór i kontrolę nad działalnością Sołectwa sprawuje Rada Miejska .

2. Do podstawowych środków nadzoru należy w szczególności:

-      rozpatrywanie sprawozdań z działalności gospodarczej, finansowej i społecznej Sołectwa

-      zarządzenie, dokonywanie lustracji Sołectwa i oceny stanu Sołectwa na sesji.

3. Skarbnik Gminy sprawuje kontrolę nad działalnością finansową Sołectwa.

4. W razie konieczności kontrolę działalności organizacyjnej Sołectwa przeprowadza Komisja

    Rewizyjna Rady  Miejskiej.

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

§ 25.

Zmiany Statutu dokonuje Rada Miejska.

 


 

                                                                                                          ZAŁĄCZNIK 

                                                                                                                                             do Uchwały Nr VI/71/2007

                                                                                                                                             Rady Miejskiej w Sośnicowicach

                                                                                                                                             z dnia 28.06.2007 r

 

 

STATUT SOŁECTWA  RACHOWICE

Rozdział I

Nazwa i teren działania

§ 1.

Wspólnotę lokalną Sołectwa stanowią jego mieszkańcy.

§ 2.

1.Sołectwo jest jednostką pomocniczą, której mieszkańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę samorządową Gminę SOŚNICOWICE.

2.Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

-      ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

-      Statutu Gminy Sośnicowice

-      niniejszego Statutu

§ 3.

Teren działania Sołectwa obejmuje wieś  RACHOWICE

 

Rozdział II

Organizacja i zakres działania

§ 4.

1. Organami Sołectwa są:

a)  Zebranie Wiejskie

b)  Sołtys

2. Kompetencje organów Sołectwa:

a)  Zebranie Wiejskie - organ uchwałodawczy w Sołectwie

b)  Sołtys - organ wykonawczy w Sołectwie

3. Sołtys jest Przewodniczącym Rady Sołeckiej. Jako właściwy organ do reprezentowania Sołectwa,

    zobowiązany   jest wykonywać uchwały podjęte przez Zebranie Wiejskie.

4. Sołtys i Rada Sołecka współpracuje z Radnymi poszczególnych szczebli samorządowych.

§ 5.

1. Członkiem Rady Sołeckiej może być mieszkaniec zamieszkały na terenie Sołectwa.

2. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata.

 

 

 

§ 6.

1. Do zadań wspólnoty Sołectwa należy:

1)       udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej,

2)       organizacja imprez kulturalnych i sportowych, 

3)       organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania

4)       tworzenie pomocy sąsiedzkiej

5)       utrzymywanie porządku

6)       utrzymywanie, konserwacja, remont wiejskich obiektów, urządzeń komunalnych i infrastruktury technicznej, socjalnych i kulturalno-oświatowych, sportowych itp.

7)       inicjatywy uchwałodawcze dot. planów zagospodarowania wsi, budowy i konserwacji dróg , placów i mostów

8)       decydowanie w sprawach mienia komunalnego powierzonego Sołectwu, bieżące korzystanie z tego mienia w zakresie zwykłego zarządu

9)       prowadzenie gospodarki finansowej w ramach budżetu Gminy

10)   wykonywanie uprawnień oraz zadań wynikających z posiadanej przez samorząd mieszkańców wsi zdolności sądowej w sprawach należących do jego właściwości z mocy Ustawy lub Statutu

11)   Wyrażanie opinii we wszystkich istotnych dla interesów mieszkańców sprawach, a w szczególności:

- projektów rozstrzygnięć organów Gminy (w części dotyczącej Sołectwa), co do planów

        zagospodarowania przestrzennego i jego realizacji

      - przepisów gminnych

      - dostosowania organizacji i godzin pracy placówek handlowych, usługowych, opieki zdrowotnej,

        kulturalnych do potrzeb mieszkańców wsi

12)   Sołectwo zarządza i korzysta z powierzonego mu mienia komunalnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła w zakresie zwykłego zarządu tj. załatwienia bieżących spraw związanych ze zwykłą eksploatacją rzeczy i utrzymaniem jej w stanie nie pogorszonym w ramach aktualnego jej przeznaczenia.

13)   Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego, Sołtys, przekazuje Burmistrzowi. Burmistrz w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej. O sposobie załatwienia Burmistrz informuje Sołtysa.

§ 7.

Do realizacji wspólnych przedsięwzięć sołectwo nawiązuje współpracę z samorządami mieszkańców sąsiednich Sołectw, zawiera porozumienia określające zakres i sposób wykonywania wspólnych zadań, może podejmować wspólne uchwały.

Rozdział III

Sołtys i Rada Sołecka

§ 8.

 

1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w Sołectwie oraz zapewnienia stałej łączności

    między Sołectwem, Radą Miejską i Burmistrzem, mieszkańcy Sołectwa wybierają ze swego grona Sołtysa

    i Radę Sołecką.

    Wybór na nową kadencję odbywa się na Zebraniu Wiejskim zwołanym przez Burmistrza.

2. Wybór na nową kadencję ma być dokonany w terminie do 3 miesięcy po wyborach

    samorządowych.

3. Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności:

-      uczestniczyć w sesjach Rady Miejskiej

-      zwoływanie Zebrań Wiejskich

-      działanie stosownie do wskazań  i uchwał Zebrania Wiejskiego, Rady Miejskiej i Burmistrza

-      wpływanie na wykorzystywanie aktywności mieszkańców służącej poprawie gospodarki i

       warunków życia w Sołectwie

-      reprezentowanie mieszkańców Sołectwa na forum Rady Miejskiej i wobec Burmistrza

-      uczestniczenie w naradach Sołtysów, zwoływanych okresowo przez Burmistrza oraz w

       pracach Komisji Rady  dot. Sołectwa

-      pełnienie roli męża zaufania w miejscowym środowisku

-      wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej

-      prowadzenie całokształtu administracji i zarządzanie majątkiem Sołectwa, prowadzenie gospodarki

       finansowej oraz akceptowanie dokumentów z tym związanych

-      używa pieczęci o następującej treści:

        "Sołtys Sołectwa ....................... imię i nazwisko"

4. Na Zebraniach Wiejskich Sołtys przedkłada informację o swojej działalności oraz  sprawozdanie  z

    działalności  finansowej

 

§ 9.

 

1. Sołtys bierze udział w sesjach Rady Miejskiej.

2. Dla rozpatrzenia spraw dotyczących bezpośrednio Sołectwa Burmistrz może zaprosić Sołtysa lub

    Radę Sołecką.

3. Na sesjach Rady Miejskiej Sołtys ma prawo zabierania głosu podczas zgłaszania interpelacji i

    wniosków.

§ 10.

 

1. Przy wykonywaniu zadań Sołtys trwale współdziała z Radą Sołecką  składającą się z 4-6 członków.

2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.

3. Posiedzenie Rady Sołeckiej organizuje Sołtys i przewodniczy obradom.

4. Rada Sołecka w szczególności:

-      współdziała z Sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw Sołectwa

-      podejmuje inicjatywy dotyczące przeznaczenia środków finansowych na cele rozwoju gospodarczego

       Sołectwa

-      inicjuje działania społeczne użyteczne dla sołectwa i jego mieszkańców

-      wybiera spośród swojego grona dwóch członków upoważnionych do akceptacji

       przedłożonych przez  Sołtysa  rachunków dokumentujących  poniesione wydatki  związane ze

       statutową działalnością sołectwa

.

Rozdział IV

Zasady i tryb zwoływania

Zebrań Wiejskich oraz warunku ważności podejmowanych uchwał

§ 11.

 

1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa

2. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje pełnoletnim mieszkańcom Sołectwa mającym stałe

    zamieszkanie na tym terenie.

§ 12.

1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys:

-      z własnej inicjatywy

-      na pisemny wniosek  Rady Sołeckiej

-      na pisemny wniosek   co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu

-      na pisemny wniosek   Rady Miejskiej lub Burmistrza.

2. W przypadku nie zwołania Zebrania Wiejskiego przez Sołtysa może to uczynić Burmistrz.

3. W przypadku gdy zebranie jest zwołane na pisemny wniosek termin  obrad zebrania wyznaczany

    jest  nie później niż na 14 dzień od daty złożenia wniosku

 

§ 13.

 

Do zadań zebrania  wiejskiego należy :

- uchwalenie rocznego planu dochodów i wydatków sołectwa,

- rozpatrywanie sprawozdania Sołtysa z wykonania rocznego planu dochodów i wydatków,

 

§ 14.

 

1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb jednak nie rzadziej niż dwa razy w

    roku.

2. Termin i miejsce oraz jego tematykę Sołtys podaje do wiadomości publicznej poprzez 

    rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń najpóźniej na 7 dni przed terminem.

§ 15.

 

1. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim prawidłowo zawiadomieni,

    zgodnie z wymogami Statutu i uczestniczy w nim co najmniej 1/5 mieszkańców Sołectwa.

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, Zebranie

    Wiejskie może być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu po 15-minutowej

    przerwie.

3. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys i przewodniczy jego obradom lub wyznaczona osoba z Rady

    Sołeckiej.

4. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez Sołtysa.

5. Projekt porządku winien być skonsultowany z Radą Sołecką. Sprawy proponowane do

    rozpatrzenia na zebraniu  winny być należycie przygotowane.

 

6. Obowiązkiem Sołtysa jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na zebraniu. W

    przypadku powstania trudności winien zwrócić się do Burmistrza o pomoc, który wyznaczy w tym

    celu odpowiednie osoby.

§ 16.

W celu udzielenia Sołtysowi stałej pomocy w przygotowaniu materiałów i organizacji zebrań, Burmistrz wyznacza pracowników Urzędu Miejskiego do kontaktów z Sołectwem.

§ 17.

 

1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym tzn.

    liczba głosów "za" musi być większa od liczby głosów "przeciw". Przy równej ilości głosów "za" i  "przeciw"

    zarządza się powtórne głosowanie do skutku.

2. Statut określa sprawy, które wymagają głosowania tajnego.

Rozdział V

Tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz ich odwołań

§ 18.

 

1. Zebranie Wiejskie, na którym może być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej

    zwołuje Burmistrz. W tym celu Burmistrz określa miejsce, dzień i godzinę Zebrania Wiejskiego w

    porozumieniu z Sołtysem oraz wyznacza Przewodniczącego Zebrania.

2. Postanowienia Burmistrza o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru lub odwołaniu Sołtysa

    podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą

    zebrania.

§ 19.

 

1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest

    osobista obecność co najmniej 1 /5 uprawnionych mieszkańców Sołectwa.

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory

    mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu po 15-minutowej przerwie.

3. Na Zebraniu Wiejskim, na którym przeprowadza się wybory, istnieje obowiązek podpisania listy

    obecności przez uczestników zebrania uprawnionych do głosowania.

 

§ 20.

 

1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna powołana spośród uprawnionych uczestników

    Zebrania Wiejskiego w  liczbie 3.

2. Do zadań Komisji należy:

-      przyjęcie zgłoszeń kandydatów

-      przeprowadzenie głosowania tajnego

-      w pierwszej kolejności dokonuje się wyboru sołtysa w drugiej wyboru członków rady 

        sołeckiej

-      ustalenie wyników głosowania

-      za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów

-      ogłoszenie wyników wyborów i sporządzenie protokołów o wynikach wyborów

 

3. Karty do głosowania opatrzone pieczęcią Rady Miejskiej, dostarcza Burmistrz.

4. Na karcie do głosowania Komisja Skrutacyjna  wpisuje imię i nazwisko zgłoszonych  kandydatów.

5. Wybór  Sołtysa polega na postawieniu znaku „X” przy jednym nazwisku

6. Wybór  członków Rady Sołeckiej polega na postawieniu znaku „X” w liczbie nie przekraczającej

    liczby mandatów  do obsadzenia

7. Nieważne są karty całkowicie przedarte, inne niż ustalone regulaminem, na których przedstawiono

    więcej kandydatów niż miejsc do obsadzenia.

§ 21.

 

1. Sołtys i Rada Sołecka mogą być odwołani przez Zebranie Wiejskie przed upływem kadencji, jeżeli

    nie wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu lub dopuszczają się czynu

    dyskwalifikującego ich w opinii  środowiska.

2. Odwołanie może nastąpić po wysłuchaniu zainteresowanego.

3. Zasady odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonuje się tak jak w § 20 , 21.

 

§ 22.

 

Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej lub wybranie nowego składu całej Rady Sołeckiej przeprowadza samodzielnie  zebranie wiejskie zwołane przez sołtysa w trybie określonym niniejszym Statutem.

Rozdział VI

Gospodarka finansowa Sołectwa

 

§ 23

 

1. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w ramach budżetu gminy.

    Wysokość oddanych do dyspozycji środków ustala corocznie Rada Miejska w uchwale budżetowej

    od  łącznego zobowiązania pieniężnego od osób  fizycznych danego sołectwa.

 

2. Środki te powinny być przeznaczone na zaspokajanie ogólnych potrzeb mieszkańców, na prace

    porządkowe w sołectwach oraz imprezy wiejskie. Nie mogą być one przekazywane dla jednostek

    które finansowane są z budżetu gminy (np. szkoły, przedszkola, kluby sportowe, OSP) oraz innych

    jednostek, partii  towarzystw itp.

 

3. Decyzje o sposobie wykorzystania środków podejmuje Zebranie Wiejskie w formie uchwały.

 

4. Zmiany w planie wydatków w ciągu roku mogą być dokonane przez Sołtysa po uzyskaniu zgody

    pozostałych członków Rady Sołeckiej wyrażonej w formie uchwały podjętej zwykłą większością

    głosów.

 

5. O dokonanych zmianach Sołtys informuje mieszkańców na najbliższym Zebraniu Wiejskim.

 

6. Wszystkie dokumenty związane z dochodami i wydatkami sołectwa opisuje Sołtys i przedkłada do

    akceptacji i podpisu upoważnionym do tego członkom Rady Sołeckiej. Tak opisany rachunek

    przekazany zostaje Skarbnikowi Gminy.

 

7. Po zakończeniu roku kalendarzowego Sołtys sporządza sprawozdanie z wydatkowania środków

    pozostających do dyspozycji sołectwa i przedstawia mieszkańcom na Zebraniu Wiejskim oraz

    Komisji Rewizyjnej  

 

8. Obsługę finansową prowadzi Urząd Miejski w Sośnicowicach

 

Rozdział VII

Kontrola i nadzór nad Sołectwem

§ 24.

1. Nadzór i kontrolę nad działalnością Sołectwa sprawuje Rada Miejska .

2. Do podstawowych środków nadzoru należy w szczególności:

-      rozpatrywanie sprawozdań z działalności gospodarczej, finansowej i społecznej Sołectwa

-      zarządzenie, dokonywanie lustracji Sołectwa i oceny stanu Sołectwa na sesji.

3. Skarbnik Gminy sprawuje kontrolę nad działalnością finansową Sołectwa.

4. W razie konieczności kontrolę działalności organizacyjnej Sołectwa przeprowadza Komisja

    Rewizyjna Rady  Miejskiej.

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

§ 25.

Zmiany Statutu dokonuje Rada Miejska.


 

                                                                                                          ZAŁĄCZNIK 

                                                                                                                                             do Uchwały Nr VI/71/2007

                                                                                                                                             Rady Miejskiej w Sośnicowicach

                                                                                                                                             z dnia 28.06.2007 r

 

 

STATUT SOŁECTWA  SIERAKOWICE

Rozdział I

Nazwa i teren działania

§ 1.

Wspólnotę lokalną Sołectwa stanowią jego mieszkańcy.

§ 2.

1.Sołectwo jest jednostką pomocniczą, której mieszkańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę samorządową Gminę SOŚNICOWICE.

2.Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

-      ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

-      Statutu Gminy Sośnicowice

-      niniejszego Statutu

§ 3.

Teren działania Sołectwa obejmuje wieś  SIERAKOWICE

 

Rozdział II

Organizacja i zakres działania

§ 4.

1. Organami Sołectwa są:

a)  Zebranie Wiejskie

b)  Sołtys

2. Kompetencje organów Sołectwa:

a)  Zebranie Wiejskie - organ uchwałodawczy w Sołectwie

b)  Sołtys - organ wykonawczy w Sołectwie

3. Sołtys jest Przewodniczącym Rady Sołeckiej. Jako właściwy organ do reprezentowania Sołectwa, 

    zobowiązany   jest wykonywać uchwały podjęte przez Zebranie Wiejskie.

4. Sołtys i Rada Sołecka współpracuje z Radnymi poszczególnych szczebli samorządowych.

§ 5.

1. Członkiem Rady Sołeckiej może być mieszkaniec zamieszkały na terenie Sołectwa.

2. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata.


§ 6.

1. Do zadań wspólnoty Sołectwa należy:

1)       udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej,

2)       organizacja imprez kulturalnych i sportowych, 

3)       organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania

4)       tworzenie pomocy sąsiedzkiej

5)       utrzymywanie porządku

6)       utrzymywanie, konserwacja, remont wiejskich obiektów, urządzeń komunalnych i infrastruktury technicznej, socjalnych i kulturalno-oświatowych, sportowych itp.

7)       inicjatywy uchwałodawcze dot. planów zagospodarowania wsi, budowy i konserwacji dróg , placów i mostów

8)       decydowanie w sprawach mienia komunalnego powierzonego Sołectwu, bieżące korzystanie z tego mienia w zakresie zwykłego zarządu

9)       prowadzenie gospodarki finansowej w ramach budżetu Gminy

10)   wykonywanie uprawnień oraz zadań wynikających z posiadanej przez samorząd mieszkańców wsi zdolności sądowej w sprawach należących do jego właściwości z mocy Ustawy lub Statutu

11)   Wyrażanie opinii we wszystkich istotnych dla interesów mieszkańców sprawach, a w szczególności:

- projektów rozstrzygnięć organów Gminy (w części dotyczącej Sołectwa), co do planów

        zagospodarowania przestrzennego i jego realizacji

      - przepisów gminnych

      - dostosowania organizacji i godzin pracy placówek handlowych, usługowych, opieki zdrowotnej,

        kulturalnych do potrzeb mieszkańców wsi

12)   Sołectwo zarządza i korzysta z powierzonego mu mienia komunalnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła w zakresie zwykłego zarządu tj. załatwienia bieżących spraw związanych ze zwykłą eksploatacją rzeczy i utrzymaniem jej w stanie nie pogorszonym w ramach aktualnego jej przeznaczenia.

13)   Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego, Sołtys, przekazuje Burmistrzowi. Burmistrz w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej. O sposobie załatwienia Burmistrz informuje Sołtysa.

§ 7.

Do realizacji wspólnych przedsięwzięć sołectwo nawiązuje współpracę z samorządami mieszkańców sąsiednich Sołectw, zawiera porozumienia określające zakres i sposób wykonywania wspólnych zadań, może podejmować wspólne uchwały.

Rozdział III

Sołtys i Rada Sołecka

§ 8.

 

1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w Sołectwie oraz zapewnienia stałej

    łączności między Sołectwem, Radą Miejską i Burmistrzem, mieszkańcy Sołectwa wybierają ze

    swego grona Sołtysa i Radę Sołecką.

    Wybór na nową kadencję odbywa się na Zebraniu Wiejskim zwołanym przez Burmistrza.

2. Wybór na nową kadencję ma być dokonany w terminie do 3 miesięcy po wyborach

    samorządowych.

3. Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności:

-      uczestniczyć w sesjach Rady Miejskiej

-      zwoływanie Zebrań Wiejskich

-      działanie stosownie do wskazań  i uchwał Zebrania Wiejskiego, Rady Miejskiej i Burmistrza

-      wpływanie na wykorzystywanie aktywności mieszkańców służącej poprawie gospodarki i

       warunków życia w Sołectwie

-      reprezentowanie mieszkańców Sołectwa na forum Rady Miejskiej i wobec Burmistrza

-      uczestniczenie w naradach Sołtysów, zwoływanych okresowo przez Burmistrza oraz w

       pracach Komisji Rady  dot. Sołectwa

-      pełnienie roli męża zaufania w miejscowym środowisku

-      wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej

-      prowadzenie całokształtu administracji i zarządzanie majątkiem Sołectwa, prowadzenie

       gospodarki  finansowej oraz akceptowanie dokumentów z tym związanych

-      używa pieczęci o następującej treści:

        "Sołtys Sołectwa ....................... imię i nazwisko"

4. Na Zebraniach Wiejskich Sołtys przedkłada informację o swojej działalności oraz  sprawozdanie  z

    działalności  finansowej

 

§ 9.

 

1. Sołtys bierze udział w sesjach Rady Miejskiej.

2. Dla rozpatrzenia spraw dotyczących bezpośrednio Sołectwa Burmistrz może zaprosić Sołtysa lub

    Radę Sołecką.

3. Na sesjach Rady Miejskiej Sołtys ma prawo zabierania głosu podczas zgłaszania interpelacji i

    wniosków.

§ 10.

 

1. Przy wykonywaniu zadań Sołtys trwale współdziała z Radą Sołecką  składającą się z 4-6 członków.

2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.

3. Posiedzenie Rady Sołeckiej organizuje Sołtys i przewodniczy obradom.

4. Rada Sołecka w szczególności:

-      współdziała z Sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw Sołectwa

-      podejmuje inicjatywy dotyczące przeznaczenia środków finansowych na cele rozwoju

       gospodarczego Sołectwa

-      inicjuje działania społeczne użyteczne dla sołectwa i jego mieszkańców

-      wybiera spośród swojego grona dwóch członków upoważnionych do akceptacji

       przedłożonych przez  Sołtysa  rachunków dokumentujących  poniesione wydatki  związane

       ze statutową działalnością sołectwa

.

Rozdział IV

Zasady i tryb zwoływania

Zebrań Wiejskich oraz warunku ważności podejmowanych uchwał

§ 11.

 

1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa

2. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje pełnoletnim mieszkańcom Sołectwa mającym stałe

    zamieszkanie na tym terenie.

§ 12.

1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys:

-      z własnej inicjatywy

-      na pisemny wniosek  Rady Sołeckiej

-      na pisemny wniosek   co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu

-      na pisemny wniosek   Rady Miejskiej lub Burmistrza.

2. W przypadku nie zwołania Zebrania Wiejskiego przez Sołtysa może to uczynić Burmistrz.

3. W przypadku gdy zebranie jest zwołane na pisemny wniosek termin  obrad zebrania wyznaczany

    jest  nie później niż na 14 dzień od daty złożenia wniosku

 

§ 13.

 

Do zadań zebrania  wiejskiego należy :

- uchwalenie rocznego planu dochodów i wydatków sołectwa,

- rozpatrywanie sprawozdania Sołtysa z wykonania rocznego planu dochodów i wydatków,

 

§ 14.

 

1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb jednak nie rzadziej niż dwa razy w

    roku.

2. Termin i miejsce oraz jego tematykę Sołtys podaje do wiadomości publicznej poprzez 

    rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń najpóźniej na 7 dni przed terminem.

§ 15.

 

1. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim prawidłowo zawiadomieni,

    zgodnie z wymogami Statutu i uczestniczy w nim co najmniej 1/5 mieszkańców Sołectwa.

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, Zebranie

    Wiejskie może być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu po 15-minutowej

    przerwie.

3. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys i przewodniczy jego obradom lub wyznaczona osoba z Rady

    Sołeckiej.

4. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez Sołtysa.

5. Projekt porządku winien być skonsultowany z Radą Sołecką. Sprawy proponowane do

    rozpatrzenia na zebraniu  winny być należycie przygotowane.

 

6. Obowiązkiem Sołtysa jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na zebraniu. W

    przypadku powstania trudności winien zwrócić się do Burmistrza o pomoc, który wyznaczy w tym

    celu odpowiednie osoby.

§ 16.

W celu udzielenia Sołtysowi stałej pomocy w przygotowaniu materiałów i organizacji zebrań, Burmistrz wyznacza pracowników Urzędu Miejskiego do kontaktów z Sołectwem.

§ 17.

 

1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym tzn.

    liczba głosów "za" musi być większa od liczby głosów "przeciw". Przy równej ilości głosów "za" i 

    "przeciw" zarządza się powtórne głosowanie do skutku.

2. Statut określa sprawy, które wymagają głosowania tajnego.

 

Rozdział V

Tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz ich odwołań

§ 18.

 

1. Zebranie Wiejskie, na którym może być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej

    zwołuje Burmistrz. W tym celu Burmistrz określa miejsce, dzień i godzinę Zebrania Wiejskiego w

    porozumieniu z Sołtysem oraz wyznacza Przewodniczącego Zebrania.

2. Postanowienia Burmistrza o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru lub odwołaniu Sołtysa

    podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą

    zebrania.

§ 19.

 

1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest

    osobista obecność co najmniej 1 /5 uprawnionych mieszkańców Sołectwa.

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory

    mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu po 15-minutowej przerwie.

3. Na Zebraniu Wiejskim, na którym przeprowadza się wybory, istnieje obowiązek podpisania listy

    obecności przez uczestników zebrania uprawnionych do głosowania.

§ 20.

 

1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna powołana spośród uprawnionych uczestników

    Zebrania Wiejskiego w  liczbie 3.

2. Do zadań Komisji należy:

-      przyjęcie zgłoszeń kandydatów

-      przeprowadzenie głosowania tajnego

-      w pierwszej kolejności dokonuje się wyboru sołtysa w drugiej wyboru członków rady 

        sołeckiej

-      ustalenie wyników głosowania

-      za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów

-      ogłoszenie wyników wyborów i sporządzenie protokołów o wynikach wyborów

 

3. Karty do głosowania opatrzone pieczęcią Rady Miejskiej, dostarcza Burmistrz.

4. Na karcie do głosowania Komisja Skrutacyjna  wpisuje imię i nazwisko zgłoszonych  kandydatów.

5. Wybór  Sołtysa polega na postawieniu znaku „X” przy jednym nazwisku

6. Wybór  członków Rady Sołeckiej polega na postawieniu znaku „X” w liczbie nie przekraczającej

    liczby mandatów  do obsadzenia

7. Nieważne są karty całkowicie przedarte, inne niż ustalone regulaminem, na których przedstawiono

    więcej kandydatów niż miejsc do obsadzenia.

§ 21.

 

1. Sołtys i Rada Sołecka mogą być odwołani przez Zebranie Wiejskie przed upływem kadencji, jeżeli

    nie wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu lub dopuszczają się czynu

    dyskwalifikującego ich w opinii  środowiska.

2. Odwołanie może nastąpić po wysłuchaniu zainteresowanego.

3. Zasady odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonuje się tak jak w § 20 , 21.

 

§ 22.

 

Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej lub wybranie nowego składu całej Rady Sołeckiej przeprowadza samodzielnie  zebranie wiejskie zwołane przez sołtysa w trybie określonym niniejszym Statutem.

Rozdział VI

Gospodarka finansowa Sołectwa

 

§ 23

 

1. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w ramach budżetu gminy.

    Wysokość oddanych do dyspozycji środków ustala corocznie Rada Miejska w uchwale budżetowej

    od  łącznego zobowiązania pieniężnego od osób  fizycznych danego sołectwa.

 

2. Środki te powinny być przeznaczone na zaspokajanie ogólnych potrzeb mieszkańców, na prace

    porządkowe w sołectwach oraz imprezy wiejskie. Nie mogą być one przekazywane dla jednostek

    które finansowane są z budżetu gminy (np. szkoły, przedszkola, kluby sportowe, OSP) oraz innych

    jednostek, partii  towarzystw itp.

 

3. Decyzje o sposobie wykorzystania środków podejmuje Zebranie Wiejskie w formie uchwały.

 

4. Zmiany w planie wydatków w ciągu roku mogą być dokonane przez Sołtysa po uzyskaniu zgody

    pozostałych członków Rady Sołeckiej wyrażonej w formie uchwały podjętej zwykłą większością

    głosów.

 

5. O dokonanych zmianach Sołtys informuje mieszkańców na najbliższym Zebraniu Wiejskim.

 

6. Wszystkie dokumenty związane z dochodami i wydatkami sołectwa opisuje Sołtys i przedkłada do

    akceptacji i podpisu upoważnionym do tego członkom Rady Sołeckiej. Tak opisany rachunek

    przekazany zostaje Skarbnikowi Gminy.

 

7. Po zakończeniu roku kalendarzowego Sołtys sporządza sprawozdanie z wydatkowania środków

    pozostających do dyspozycji sołectwa i przedstawia mieszkańcom na Zebraniu Wiejskim oraz

    Komisji Rewizyjnej  

 

8. Obsługę finansową prowadzi Urząd Miejski w Sośnicowicach

 

Rozdział VII

Kontrola i nadzór nad Sołectwem

§ 24.

1. Nadzór i kontrolę nad działalnością Sołectwa sprawuje Rada Miejska .

2. Do podstawowych środków nadzoru należy w szczególności:

-      rozpatrywanie sprawozdań z działalności gospodarczej, finansowej i społecznej Sołectwa

-      zarządzenie, dokonywanie lustracji Sołectwa i oceny stanu Sołectwa na sesji.

3. Skarbnik Gminy sprawuje kontrolę nad działalnością finansową Sołectwa.

4. W razie konieczności kontrolę działalności organizacyjnej Sołectwa przeprowadza Komisja

    Rewizyjna Rady  Miejskiej.

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

§ 25.

Zmiany Statutu dokonuje Rada Miejska.

 


 

                                                                                                          ZAŁĄCZNIK 

                                                                                                                                             do Uchwały Nr VI/71/2007

                                                                                                                                             Rady Miejskiej w Sośnicowicach

                                                                                                          z dnia 28.06.2007 r

 

 

STATUT SOŁECTWA  SMOLNICA

Rozdział I

Nazwa i teren działania

§ 1.

Wspólnotę lokalną Sołectwa stanowią jego mieszkańcy.

§ 2.

1.Sołectwo jest jednostką pomocniczą, której mieszkańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę samorządową Gminę SOŚNICOWICE.

2.Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

-      ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

-      Statutu Gminy Sośnicowice

-      niniejszego Statutu

§ 3.

Teren działania Sołectwa obejmuje wieś  SMOLNICA

Rozdział II

Organizacja i zakres działania

§ 4.

1. Organami Sołectwa są:

a)  Zebranie Wiejskie

b)  Sołtys

2. Kompetencje organów Sołectwa:

a)  Zebranie Wiejskie - organ uchwałodawczy w Sołectwie

b)  Sołtys - organ wykonawczy w Sołectwie

3. Sołtys jest Przewodniczącym Rady Sołeckiej. Jako właściwy organ do reprezentowania Sołectwa, 

    zobowiązany   jest wykonywać uchwały podjęte przez Zebranie Wiejskie.

4. Sołtys i Rada Sołecka współpracuje z Radnymi poszczególnych szczebli samorządowych.

§ 5.

1. Członkiem Rady Sołeckiej może być mieszkaniec zamieszkały na terenie Sołectwa.

2. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata.


 

 

§ 6.

1. Do zadań wspólnoty Sołectwa należy:

1)       udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej,

2)       organizacja imprez kulturalnych i sportowych, 

3)       organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania

4)       tworzenie pomocy sąsiedzkiej

5)       utrzymywanie porządku

6)       utrzymywanie, konserwacja, remont wiejskich obiektów, urządzeń komunalnych i infrastruktury technicznej, socjalnych i kulturalno-oświatowych, sportowych itp.

7)       inicjatywy uchwałodawcze dot. planów zagospodarowania wsi, budowy i konserwacji dróg , placów i mostów

8)       decydowanie w sprawach mienia komunalnego powierzonego Sołectwu, bieżące korzystanie z tego mienia w zakresie zwykłego zarządu

9)       prowadzenie gospodarki finansowej w ramach budżetu Gminy

10)   wykonywanie uprawnień oraz zadań wynikających z posiadanej przez samorząd mieszkańców wsi zdolności sądowej w sprawach należących do jego właściwości z mocy Ustawy lub Statutu

11)   Wyrażanie opinii we wszystkich istotnych dla interesów mieszkańców sprawach, a w szczególności:

      - projektów rozstrzygnięć organów Gminy (w części dotyczącej Sołectwa), co do planów

        zagospodarowania przestrzennego i jego realizacji

      - przepisów gminnych

      - dostosowania organizacji i godzin pracy placówek handlowych, usługowych, opieki zdrowotnej,

        kulturalnych do potrzeb mieszkańców wsi

12)   Sołectwo zarządza i korzysta z powierzonego mu mienia komunalnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła w zakresie zwykłego zarządu tj. załatwienia bieżących spraw związanych ze zwykłą eksploatacją rzeczy i utrzymaniem jej w stanie nie pogorszonym w ramach aktualnego jej przeznaczenia.

13)   Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego, Sołtys, przekazuje Burmistrzowi. Burmistrz w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej. O sposobie załatwienia Burmistrz informuje Sołtysa.

§ 7.

Do realizacji wspólnych przedsięwzięć sołectwo nawiązuje współpracę z samorządami mieszkańców sąsiednich Sołectw, zawiera porozumienia określające zakres i sposób wykonywania wspólnych zadań, może podejmować wspólne uchwały.

Rozdział III

Sołtys i Rada Sołecka

§ 8.

 

1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w Sołectwie oraz zapewnienia stałej

    łączności między Sołectwem, Radą Miejską i Burmistrzem, mieszkańcy Sołectwa wybierają ze

    swego grona Sołtysa i Radę Sołecką.

    Wybór na nową kadencję odbywa się na Zebraniu Wiejskim zwołanym przez Burmistrza.

2. Wybór na nową kadencję ma być dokonany w terminie do 3 miesięcy po wyborach

    samorządowych.

3. Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności:

-      uczestniczyć w sesjach Rady Miejskiej

-      zwoływanie Zebrań Wiejskich

-      działanie stosownie do wskazań  i uchwał Zebrania Wiejskiego, Rady Miejskiej i Burmistrza

-      wpływanie na wykorzystywanie aktywności mieszkańców służącej poprawie gospodarki i

       warunków życia w Sołectwie

-      reprezentowanie mieszkańców Sołectwa na forum Rady Miejskiej i wobec Burmistrza

-      uczestniczenie w naradach Sołtysów, zwoływanych okresowo przez Burmistrza oraz w

       pracach Komisji Rady  dot. Sołectwa

-      pełnienie roli męża zaufania w miejscowym środowisku

-      wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej

-      prowadzenie całokształtu administracji i zarządzanie majątkiem Sołectwa, prowadzenie

       gospodarki  finansowej oraz akceptowanie dokumentów z tym związanych

-      używa pieczęci o następującej treści:

        "Sołtys Sołectwa ....................... imię i nazwisko"

4. Na Zebraniach Wiejskich Sołtys przedkłada informację o swojej działalności oraz  sprawozdanie  z

    działalności  finansowej

 

§ 9.

 

1. Sołtys bierze udział w sesjach Rady Miejskiej.

2. Dla rozpatrzenia spraw dotyczących bezpośrednio Sołectwa Burmistrz może zaprosić Sołtysa lub

    Radę Sołecką.

3. Na sesjach Rady Miejskiej Sołtys ma prawo zabierania głosu podczas zgłaszania interpelacji i

    wniosków.

§ 10.

 

1. Przy wykonywaniu zadań Sołtys trwale współdziała z Radą Sołecką  składającą się z 4-6 członków.

2. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.

3. Posiedzenie Rady Sołeckiej organizuje Sołtys i przewodniczy obradom.

4. Rada Sołecka w szczególności:

-      współdziała z Sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw Sołectwa

-      podejmuje inicjatywy dotyczące przeznaczenia środków finansowych na cele rozwoju

       gospodarczego Sołectwa

-      inicjuje działania społeczne użyteczne dla sołectwa i jego mieszkańców

-      wybiera spośród swojego grona dwóch członków upoważnionych do akceptacji

       przedłożonych przez  Sołtysa  rachunków dokumentujących  poniesione wydatki  związane

       ze statutową działalnością sołectwa

.

Rozdział IV

Zasady i tryb zwoływania

Zebrań Wiejskich oraz warunku ważności podejmowanych uchwał

§ 11.

 

1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa

2. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje pełnoletnim mieszkańcom Sołectwa mającym stałe

    zamieszkanie na tym terenie.

§ 12.

1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys:

-      z własnej inicjatywy

-      na pisemny wniosek  Rady Sołeckiej

-      na pisemny wniosek   co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu

-      na pisemny wniosek   Rady Miejskiej lub Burmistrza.

2. W przypadku nie zwołania Zebrania Wiejskiego przez Sołtysa może to uczynić Burmistrz.

3. W przypadku gdy zebranie jest zwołane na pisemny wniosek termin  obrad zebrania wyznaczany

    jest  nie później niż na 14 dzień od daty złożenia wniosku

 

§ 13.

 

Do zadań zebrania  wiejskiego należy :

- uchwalenie rocznego planu dochodów i wydatków sołectwa,

- rozpatrywanie sprawozdania Sołtysa z wykonania rocznego planu dochodów i wydatków,

 

§ 14.

 

1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb jednak nie rzadziej niż dwa razy w

    roku.

2. Termin i miejsce oraz jego tematykę Sołtys podaje do wiadomości publicznej poprzez 

    rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń najpóźniej na 7 dni przed terminem.

§ 15.

 

1. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim prawidłowo zawiadomieni,

    zgodnie z wymogami Statutu i uczestniczy w nim co najmniej 1/5 mieszkańców Sołectwa.

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, Zebranie

    Wiejskie może być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu po 15-minutowej

    przerwie.

3. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys i przewodniczy jego obradom lub wyznaczona osoba z Rady

    Sołeckiej.

4. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez Sołtysa.

5. Projekt porządku winien być skonsultowany z Radą Sołecką. Sprawy proponowane do

    rozpatrzenia na zebraniu  winny być należycie przygotowane.

 

6. Obowiązkiem Sołtysa jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na zebraniu. W

    przypadku powstania trudności winien zwrócić się do Burmistrza o pomoc, który wyznaczy w tym

    celu odpowiednie osoby.

§ 16.

W celu udzielenia Sołtysowi stałej pomocy w przygotowaniu materiałów i organizacji zebrań, Burmistrz wyznacza pracowników Urzędu Miejskiego do kontaktów z Sołectwem.

§ 17.

 

1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym tzn.

    liczba głosów "za" musi być większa od liczby głosów "przeciw". Przy równej ilości głosów "za" i 

    "przeciw" zarządza się powtórne głosowanie do skutku.

2. Statut określa sprawy, które wymagają głosowania tajnego.

 

Rozdział V

Tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz ich odwołań

§ 18.

 

1. Zebranie Wiejskie, na którym może być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej

    zwołuje Burmistrz. W tym celu Burmistrz określa miejsce, dzień i godzinę Zebrania Wiejskiego w

    porozumieniu z Sołtysem oraz wyznacza Przewodniczącego Zebrania.

2. Postanowienia Burmistrza o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru lub odwołaniu Sołtysa

    podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą

    zebrania.

§ 19.

 

1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest

    osobista obecność co najmniej 1 /5 uprawnionych mieszkańców Sołectwa.

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory

    mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu po 15-minutowej przerwie.

3. Na Zebraniu Wiejskim, na którym przeprowadza się wybory, istnieje obowiązek podpisania listy

    obecności przez uczestników zebrania uprawnionych do głosowania.

§ 20.

 

1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna powołana spośród uprawnionych uczestników

    Zebrania Wiejskiego w  liczbie 3.

2. Do zadań Komisji należy:

-      przyjęcie zgłoszeń kandydatów

-      przeprowadzenie głosowania tajnego

-      w pierwszej kolejności dokonuje się wyboru sołtysa w drugiej wyboru członków rady 

        sołeckiej

-      ustalenie wyników głosowania

-      za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów

-      ogłoszenie wyników wyborów i sporządzenie protokołów o wynikach wyborów

 

3. Karty do głosowania opatrzone pieczęcią Rady Miejskiej, dostarcza Burmistrz.

4. Na karcie do głosowania Komisja Skrutacyjna  wpisuje imię i nazwisko zgłoszonych  kandydatów.

5. Wybór  Sołtysa polega na postawieniu znaku „X” przy jednym nazwisku

6. Wybór  członków Rady Sołeckiej polega na postawieniu znaku „X” w liczbie nie przekraczającej

    liczby mandatów  do obsadzenia

7. Nieważne są karty całkowicie przedarte, inne niż ustalone regulaminem, na których przedstawiono

    więcej kandydatów niż miejsc do obsadzenia.

§ 21.

 

1. Sołtys i Rada Sołecka mogą być odwołani przez Zebranie Wiejskie przed upływem kadencji, jeżeli

    nie wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu lub dopuszczają się czynu

    dyskwalifikującego ich w opinii  środowiska.

2. Odwołanie może nastąpić po wysłuchaniu zainteresowanego.

3. Zasady odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej dokonuje się tak jak w § 20 , 21.

 

§ 22.

 

Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej lub wybranie nowego składu całej Rady Sołeckiej przeprowadza samodzielnie  zebranie wiejskie zwołane przez sołtysa w trybie określonym niniejszym Statutem.

 

Rozdział VI

Gospodarka finansowa Sołectwa

 

§ 23

 

1. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w ramach budżetu gminy.

    Wysokość oddanych do dyspozycji środków ustala corocznie Rada Miejska w uchwale budżetowej

    od  łącznego zobowiązania pieniężnego od osób  fizycznych danego sołectwa.

 

2. Środki te powinny być przeznaczone na zaspokajanie ogólnych potrzeb mieszkańców, na prace

    porządkowe w sołectwach oraz imprezy wiejskie. Nie mogą być one przekazywane dla jednostek

    które finansowane są z budżetu gminy (np. szkoły, przedszkola, kluby sportowe, OSP) oraz innych

    jednostek, partii  towarzystw itp.

 

3. Decyzje o sposobie wykorzystania środków podejmuje Zebranie Wiejskie w formie uchwały.

 

4. Zmiany w planie wydatków w ciągu roku mogą być dokonane przez Sołtysa po uzyskaniu zgody

    pozostałych członków Rady Sołeckiej wyrażonej w formie uchwały podjętej zwykłą większością

    głosów.

 

5. O dokonanych zmianach Sołtys informuje mieszkańców na najbliższym Zebraniu Wiejskim.

 

6. Wszystkie dokumenty związane z dochodami i wydatkami sołectwa opisuje Sołtys i przedkłada do

    akceptacji i podpisu upoważnionym do tego członkom Rady Sołeckiej. Tak opisany rachunek

    przekazany zostaje Skarbnikowi Gminy.

 

7. Po zakończeniu roku kalendarzowego Sołtys sporządza sprawozdanie z wydatkowania środków

    pozostających do dyspozycji sołectwa i przedstawia mieszkańcom na Zebraniu Wiejskim oraz

    Komisji Rewizyjnej  

 

8. Obsługę finansową prowadzi Urząd Miejski w Sośnicowicach

 

Rozdział VII

Kontrola i nadzór nad Sołectwem

§ 24.

1. Nadzór i kontrolę nad działalnością Sołectwa sprawuje Rada Miejska .

2. Do podstawowych środków nadzoru należy w szczególności:

-      rozpatrywanie sprawozdań z działalności gospodarczej, finansowej i społecznej Sołectwa

-      zarządzenie, dokonywanie lustracji Sołectwa i oceny stanu Sołectwa na sesji.

3. Skarbnik Gminy sprawuje kontrolę nad działalności

 

 

 Informację wytworzył(a): rada
Informację dodał(a): Hippe
Ostatnia modyfikacja: 2009-08-03 13:56:48


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech