14-12-2023r.
godzina 14:40
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142393 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały


 

Uchwały IV kadencji wprowadzone od 1 stycznia 2004 r.
Uchwała nr VI/68/2007
zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata

 

Uchwała Nr. VI/68/2007

Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 28.06.2007r.

 

 

w sprawie:   zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich   wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata.

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit a, art.41, i 42  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r.  Nr.142,poz.1591 z późń.zm) , art.13, art.34 ,art.37 , art.43 ust.6 i art.68 ust.1 pkt.7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj.Dz.U. z 2004r.Nr.261, poz.2603 ze zm.)

 

Rada Miejska Sośnicowic

uchwala:

 

Zasady gospodarowania nieruchomościami

                                                                                                    

§1

 

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1/ Gminie, Burmistrzu, Radzie – należy przez to rozumieć odpowiednio Gminę Sośnicowice, Burmistrza Sośnicowice, Radę Miejską w Sośnicowicach,

2/ ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21.08.1997r.o gospodarowaniu  nieruchomościami (tj.Dz.U. z 2004r. Nr.261,
    poz.2603),

3/ planie miejscowym – należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy,

4/ gminnym zasobie nieruchomości – należy przez to rozumieć nieruchomości stanowiące własność gminy, które nie zostały oddane
    w użytkowanie wieczyste,

5/ lokalu mieszkalnym – należy przez to rozumieć nieruchomość stanowiącą lokal mieszkalny wraz z pomieszczeniami
    przynależnymi, w rozumieniu ustawy o własności lokali oraz udział w nieruchomości wspólnej,

6/ lokalu użytkowym – należy przez to rozumieć nieruchomość stanowiąca lokal wraz z pomieszczeniami przynależnymi ,
    w rozumieniu ustawy o własności lokali oraz udział  nieruchomości wspólnej.

7/ urządzeniach infrastruktury technicznej – należy rozumieć urządzenia służące do zaopatrywania mieszkańców w wodę, gaz,
    energię elektryczną.

 

§2

 

1. Nieruchomości  stanowiące własność Gminy, mogą być przedmiotem obrotu.  W szczególności nieruchomości mogą być
    przedmiotem sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, zamiany, zrzeczenia się, oddania w najem, dzierżawę, użyczenia,
    oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi  prawami rzeczowymi oraz wnoszone jako wkłady
    niepieniężne /aporty/ do spółek prawa handlowego.

2. Przepisy niniejszej uchwały stosuje się odpowiednio przy nabywaniu przez Gminę  od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek
    organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej prawa do nieruchomości.

 

§3

 

Sprzedaż lub oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy następuje zgodnie z polityka
przestrzenna Gminy zawarta w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sośnicowice.

 

§4

 

Nabywanie przez Gminę nieruchomości może nastąpić w celu realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem i rozwojem Gminy.

 

§5

 

Burmistrz może odpłatnie nabyć na rzecz Gminy nieruchomości:

1. na cele publiczne,

2. w następstwie wykonania prawa pierwokupu, gdy jest to uzasadnione  interesem Gminy,

3. od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,

4. w wyniku zamiany, gdy przemawia za tym interes Gminy,

5. w innych uzasadnionych przypadkach, po uprzednim uzyskaniu pozytywnej  opinii Komisji Rady.

 

 

§6

 

1. Darowizna nieruchomości na rzecz Gminy może być przyjęta przez Burmistrza,  po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii
    Komisji Rady.

2. Opinia, o której mowa w ust.1 nie dotyczy przyjęcia darowizny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego

3. Burmistrz może przyjąć nieodpłatnie nieruchomości gruntowe niezbędne  do realizacji celu publicznego stanowiące własność
    Agencji Nieruchomości Rolnych.

 

Sprzedaż i ustanowienie prawa użytkowania wieczystego

 

§7

 

1. Zwalnia się z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowe przeznaczone na realizację urządzeń infrastruktury
    technicznej.

2. W przypadku sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym, od ceny
    nieruchomości lub pierwszej  opłaty z tytułu użytkowania wieczystego Burmistrz może udzielić bonifikaty w wysokości nie wyższej
    niż 50%:

    a/ osobom prawnym, fizycznym lub jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, które prowadzą 
        działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, wychowawczą, sportową, turystyczną  na cele nie
        związane z działalnością zarobkową,

    b/ organizacjom pożytku publicznego na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego,

    c/ kościołom i związkom wyznaniowym mającym uregulowane stosunki z państwem;  na cele działalności sakralnej.

3. Cena sprzedaży lub pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego ustalona po  udzieleniu bonifikaty płatna jest przed
     zawarciem aktu notarialnego, bez możliwości rozłożenia na raty.

4. Burmistrz jest zobowiązany do żądania zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikaty po jej waloryzacji w sposób określony w art.5
    ustawy, jeżeli nabywca nieruchomości  przed upływem 10 lat licząc od dnia nabycia, zbył nieruchomość lub wykorzystał ją na inne
    cele niż określone w ust.2 lub prowadzi na niej działalność zarobkową.

 

§8

 

Zbycie nieruchomości lub jej części niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej
własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza nabyć tą nieruchomość lub jej część, następuje w trybie
bezprzetargowym, za cenę nie niższą niż wartość określoną przez rzeczoznawcę majątkowego.

W przypadku wyrażenia woli nabycia nieruchomości lub jej części przez co najmniej dwóch właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych, jej zbycie następuje na rzecz tego z zainteresowanych, który zaoferuje najwyższa cenę w ramach przeprowadzonych rokowań.

§9

 

1. W przypadku sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym, cena sprzedaży może być zapłacona:

    a/ jednorazowo – płatna przed zawarciem umowy sprzedaży,

    b/ w ratach.

2. Przy zapłacie ceny sprzedaży w formie ratalnej ustala się następujące zasady:

    a/  dla nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkalne albo zabudowanych domami mieszkalnymi, cena sprzedaży może być
         rozłożona na raty roczne na okres nie  dłuższy niż 5 lat, przy czym pierwsza rata płatna przed zawarciem umowy sprzedaży
          nie może być niższa niż 50% ceny sprzedaży,

     b/  dla pozostałych nieruchomości, cena sprzedaży może być rozłożona na raty roczne, na okres nie dłuższy niż 3 lata, przy czym
          pierwsza rata  płatna przed zawarciem umowy sprzedaży, nie może być niższa niż 50% ceny sprzedaży.

3. Rozłożona na raty, nie spłacona część ceny sprzedaży podlega oprocentowaniu w wysokości równej stopie redyskonta weksli,
     stosowanej przez NBP, obowiązującej  na dzień 1 stycznia każdego roku płatności raty.

4. W razie nieterminowej spłaty rat, pobierane będą odsetki w wysokości ustawowej.

5. Termin płatności rat ustala się do dnia 31 marca każdego roku począwszy od roku  następnego po tym, w którym zawarto umowę
     sprzedaży.

6. Wierzytelność Gminy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu przede wszystkim poprzez - ustanowienie na koszt nabywcy
     nieruchomości hipoteki zwykłej oraz hipoteki kaucyjnej w wysokości 50% wartości zbywanej nieruchomości.

7. Powyższe zasady nie dotyczą sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego oraz sprzedaży w trybie
    art.209a ustawy .

 

§10

 

Wyłączeniu ze sprzedaży lub przekazania w użytkowanie wieczyste podlegają nieruchomości gminne :

1.        przekazane sołectwom

2.        strażnice Ochotniczych Straży Pożarnych

3.        przekazane obiekty lub lokale - użytkowane przez :

a)       jednostki organizacyjne gminy ,

b)       podmioty realizujące ustawowe zadania gminy

c)        podmioty realizujące zadania o charakterze użyteczności publicznej

4.        lokale wynajęte jako socjalne , położone w budynkach użyteczności publicznej

5.        lokale położone w budynkach w których nie wszyscy najemcy wyrażą wolę nabycia lokalu .

 

§11

 

Z tytułu ustanowienia prawa użytkowania wieczystego pierwsza opłata wynosi:

a/ 15% ceny nieruchomości gruntowej – dla nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe, charytatywne, opiekuńcze,
     kulturalne, lecznicze, oświatowe,  wychowawcze, sportowe, turystyczne oraz obiektów sakralnych,

b/  25% ceny nieruchomości przeznaczonych na inne cele niż wymienione pod lit.a

 

§12

 

Ustala się następujące terminy zabudowy nieruchomości gruntowych oddawanych w użytkowanie wieczyste:

a/  na cele mieszkaniowe:

- rozpoczęcie budowy 2 lata,

-zakończenie budowy 3 lata

w rozumieniu art.62 ust.3 ustawy,

b/  pod pozostałe inwestycje z wyjątkiem obiektów wymienionych w pkt.2

- rozpoczęcie budowy 1 rok

- zakończenie budowy 3 lata

w rozumieniu art.62.ust.3 ustawy.

 

2. W przypadku budowy obiektów przemysłowych i innych większych obiektów, których cykl inwestycyjny przekracza 3 lata, termin
    zabudowy będzie przedmiotem oferty przetargowej i zostanie indywidualnie ustalony w umowie.

 

Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd

 

§13

 

1. Oddanie przez Burmistrza nieruchomości w trwały zarząd na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych nie posiadających
     osobowości prawnej następuje na czas oznaczony lub nieoznaczony.

2. Warunki korzystania z nieruchomości, opłaty z tytułu trwałego zarządu oraz wysokość udzielonej bonifikaty od opłat, określa
    Burmistrz w decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu.

3. Burmistrz może udzielić bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu, ustalonych w sposób określony w art.83 i 84
     ustawy, w następującej wysokości :

a)       do 90 % dla nieruchomości oddawanych na cele mieszkaniowe  ,

b)       do 80 % dla nieruchomości oddawanych na realizację urządzeń infrastruktury technicznej oraz innych celów publicznych , oddawanych jednostkom organizacyjnym prowadzącym działalność charytatywną , opiekuńczą , kulturalną , leczniczą , oświatową naukową , badawczo-rozwojową , wychowawczą , sportową lub turystyczną , na cele niezwiązane
z działalnością zarobkową .

4.Jednostka organizacyjna

a)       korzysta z nieruchomości w celu prowadzenia działalności należącej do zakresu jej działania , zgodnie z własnymi potrzebami i zamierzeniami i zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa ,

b)       dokonuje zabudowy , odbudowy , rozbudowy , nadbudowy , przebudowy lub remontu obiektu budowlanego na nieruchomości oddanej w trwały zarząd , zgodnie z przepisami prawa budowlanego ,

c)        oddaje nieruchomości lub ich części w najem , dzierżawę albo użyczenie na czas nie dłuższy niż czas , na który został ustanowiony trwały zarząd , z równoczesnym zawiadomieniem Burmistrza Sośnicowic i uzyskaniem jego opinii , jeżeli umowa jest zawierana na okres do 3 lat , lub za zgodą Rady Miejskiej w Sośnicowicach , jeżeli umowa jest zawierana
na okres powyżej 3 lat .

 

 

Pozostałe formy gospodarowania nieruchomościami

 

§14

 

1. Oddanie przez Burmistrza nieruchomości gruntowych w użytkowanie może nastąpić  w trybie bezprzetargowym , w drodze
     umowy  na czas określony, nie dłuższy niż 30 lat.

2.Z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie pobiera się:

   a/  przed zawarciem aktu notarialnego – pierwszą opłatę w wysokości 25% wartości  gruntu oraz opłatę w wysokości 5 % wartości
        budynków, budowli i innych urządzeń posadowionych na tym gruncie, na podstawie wartości określonych przez
        rzeczoznawcę majątkowego,

   b/  w terminie do 31 marca każdego roku opłaty roczne nie niższej niż:

      3% aktualnej wartości gruntu oraz 5% aktualnej wartości budynków, budowli i innych urządzeń posadowionych na tym gruncie;
      na podstawie wartości  określonych przez rzeczoznawcę majątkowego, przy czym, nie pobiera się opłat rocznych od budynków,
      budowli i innych urządzeń, których nakłady stanowią  własność użytkownika.

3.  Aktualizacji opłat o których mowa w ust.2 dokonuje się przy zastosowaniu wskaźników zmian cen nieruchomości ogłaszanych
    przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  w drodze obwieszczeń, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej „Monitor
    Polski” za  rok poprzedni.

4. Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy użytkowania, nakłady poczynione przez użytkownika przechodzą na własność Gminy bez
    prawa do odszkodowania.

5. Szczegółowe uprawnienia i obowiązki użytkownika Burmistrz określa w umowie.

 

§15

 

1.        Oddanie przez Burmistrza w dzierżawę lub najem nieruchomości gruntowych stanowiących zasób gminny – może nastąpić
w stosunku do gruntów które :

a)   zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są na cele związane z gospodarką rolną;

b)   były dotychczas wykorzystywane rolniczo, o ile nie zostały przeznaczone do innego zagospodarowania  zgodnie z planami zagospodarowania przestrzennego;

c)   nie są aktualnie przeznaczone do innego rozdysponowania, a mogą być wykorzystane na cele związane z gospodarką rolną.

2.        Grunty wymienione w pkt.1 mogą być wydzierżawiane przez Burmistrza po ujęciu ich w wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia , który podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty 

3.        Dzierżawa i najem nieruchomości na okres powyżej 3 lat następuje w drodze przetargu z zastrzeżeniem  pkt. 4. § 14 niniejszej Uchwały

4.        W trybie bezprzetargowym wydzierżawiane są na czas nieoznaczony lub na okres przekraczający 3 lata  nieruchomości gruntowe  w następujących przypadkach:

(1)                  na rzecz dotychczasowych dzierżawców nieruchomości,

(2)                  na rzecz następców prawnych dzierżawcy, gdy:

a)       dzierżawca zmarł w trakcie trwania umowy,

b)       dzierżawca zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej,

(3)     na cele: rolne, ogrodnicze,     

(4)     na rzecz osoby która nabyła obiekt budowlany od dotychczasowego dzierżawcy,np. kiosk, pawilon, garaż od dotychczasowego dzierżawcy - wówczas umowa spisana zostanie na czas na jaki była zawarta z poprzednim właścicielem obiektu;

(5)     na rzecz osoby, od której zakupiono daną nieruchomość, do czasu jej docelowego zagospodarowania,

(6)     w celu poprawienia zagospodarowania nieruchomości przyległej lub jej części stanowiącej własność, oddanej
w użytkowanie wieczyste, dzierżawę, najem lub użytkowanie,

(7)     na cele publiczne w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami,

(8)     na rzecz klubów sportowych i stowarzyszeń z terenu Gminy ,

(9)     na rzecz Gminnych osób prawnych i Gminnych jednostek organizacyjnych,

(10)  na cele prowadzenia działalności niezarobkowej, w szczególności: charytatywnej, opiekuńczej, leczniczej, oświatowej, naukowej, wychowawczej, kulturalnej, sportowo turystycznej i pożytku publicznego,

(11)  w przypadku negatywnego wyniku 2-ch kolejnych przetargów,

(12)  dotychczasowym dzierżawcom nieruchomości, którzy w ciągu jednego miesiąca przed wygaśnięciem terminu ważności dzierżawy wystąpią o jej przedłużenie, przysługuje prawo zawarcia nowej dzierżawy .

(13)  w innych przypadkach uzasadnionych względami społeczno-gospodarczymi.

 

5.        W przypadku wpływu więcej niż jednej oferty wydzierżawienia gruntu dzierżawca zostanie wyłoniony w drodze przetargu. Stawki wyjściowe wynikają z obowiązującego Zarządzenia Burmistrza Sośnicowic w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty wykorzystywane na cele rolnicze .

6.        Nieruchomość oddaje się w dzierżawę na czas nieoznaczony . Oddanie nieruchomości w dzierżawę na czas oznaczony może nastąpić w przypadkach uzasadnionych .

 

§16

 

Użytkownikom nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych nie posiadającym tytułu prawnego do wyżej wymienionych nieruchomości  – przyznaje się pierwszeństwo w zawarciu umowy dzierżawy lub najmu .

 

§17

 

1.  Burmistrz może oddawać nieruchomość lub jej część w użyczenie osobom fizycznym, komunalnym jednostkom organizacyjnym
     nie posiadającym osobowości prawnej lub  osobom prawnym, w celu prowadzenia działalności charytatywnej, opiekuńczej,   
     kulturalnej, leczniczej, oświatowej, wychowawczej, sportowej, turystycznej, nie  związanej z działalnością zarobkową, a także
     organizacjom pożytku publicznego na cel  prowadzenia działalności pożytku publicznego, na okres nie przekraczający 3 lat.

2. Okres ten w uzasadnionych przypadkach może być przedłużony, jednak nie dłużej niż do 5 lat, po uzyskaniu pozytywnej opinii
    Komisji Rady Miejskiej.

3. Użyczenie nieruchomości lub jej części na inne cele niż określone w ust.1 nie może  przekroczyć 1 roku.

 

§18

 

1. Nieruchomość gruntowa może być obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi -  prawem użytkowania i służebnościami  .

2. Opłaty z tytułu obciążenia nieruchomości ustala się w umowie o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego

3. Ustanowienie służebności drogowej jest nieodpłatne w przypadku gdy nieruchomość została zbyta przez Gminę bez dostępu
    do drogi publicznej.

 

§19

 

W celu realizacji podziemnej infrastruktury technicznej może być wydana zgoda na czasowe zajęcie terenu. Wydanie tej zgody następuje nieodpłatnie.

 

 

Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych

 

§20

 

1. Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców następuje  w trybie bezprzetargowym.

2. Sprzedaż lokali mieszkalnych z czynszem wolnym może nastąpić po upływie 2 lat  od daty zawarcia umowy najmu.

3. Sprzedaż wolnych lokali mieszkalnych następuje w trybie przetargowym.

4. Sprzedaż lokali odbywa się z jednoczesna sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu
     wydzielonego geodezyjnie w granicach spełniających wymogi działki budowlanej.

5. Cenę sprzedaży ustala Burmistrz na podstawie wartości nieruchomości określonej  przez rzeczoznawcę majątkowego zgodnie
    z  ustawą o gospodarce nieruchomościami.

6. Cena lokalu obejmuje lokal wraz z pomieszczeniami przynależnymi, w rozumieniu  ustawy o własności lokali oraz udział
     w nieruchomości wspólnej.

 

§21

 

1. Cena sprzedaży lokalu mieszkalnego sprzedawanego w trybie bezprzetargowym  może być na wniosek nabywcy rozłożona
     na raty płatne przez okres 10 lat w ratach rocznych wraz z odsetkami od pozostałych do spłaty należności w stosunku rocznym.

2. W przypadku rozłożenia zapłaty za lokal mieszkalny na raty, stosuje się oprocentowanie niespłaconej części należności
    w wysokości 50% stopy redyskonta  stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

3. W przypadku rozłożenia ceny sprzedaży na raty wysokość pierwszej wpłaty nie może  być niższa niż 10% ceny lokalu
    mieszkalnego ustalonej w umowie sprzedaży.

4. Raty roczne wraz z odsetkami płatne są do 31 marca każdego roku.

5. Za zwłokę w terminowej zapłacie rat wraz z oprocentowaniem będą pobierane odsetki  ustawowe.

6. Spłata rat może nastąpić w terminach wcześniejszych. W przypadku dokonania przez nabywcę przedterminowej jednorazowej
    wpłaty pozostałych rat z tytułu kupna lokalu  mieszkalnego odsetki od niespłaconych rat podlegają umorzeniu.

7. Jeżeli najemca nabył lokal w systemie ratalnym i chce go zbyć przed spłaceniem zadłużenia zobowiązany jest przed transakcją
     uiścić pełną kwotę zadłużenia.

 

§22

 

1. Przy sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych w drodze bezprzetargowej na rzecz  ich najemców, stosuje sie bonifikaty:

    1/  w wysokości 70% jeżeli 30% ceny lokalu mieszkalnego, nabywca uiści przed zawarciem umowy przenoszącej własność,

    2/  w wysokości 40% w przypadku, gdy zapłata następuje w ratach.

2. Bonifikata określona w ust.1 nie dotyczy najemców:

    1/  jeśli najemca lub współmałżonek posiada tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego, nawet w sytuacji spełnienia 
         rozdzielności majątkowej,

    2/  jeśli najemca w okresie co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,  nie zamieszkuje w sposób stały w lokalu
         mieszkalnym.

3. Kupujący jest zobowiązany zwrócić sprzedającemu kwotę równa całości  udzielonych zniżek po ich waloryzacji, jeżeli przed
    upływem 5 lat, licząc od dnia  nabycia, zbędzie nieruchomość lub wykorzysta ją na inne cele niż określone  w umowie sprzedaży.
    Obowiązek zwrotu nie dotyczy zbycia lokalu na rzecz osoby bliskiej, jednakże na osoby te przechodzą zobowiązania określone
    w umowie  sprzedaży.

§ 23

 

1. Sprzedaż lokali użytkowych na rzecz dotychczasowych najemców następuje  w trybie bezprzetargowym.

2. Sprzedaż wolnych lokali użytkowych następuje w trybie przetargowym.

3. Sprzedaż lokali użytkowych odbywa się z jednoczesną sprzedażą lub oddaniem  w użytkowanie wieczyste ułamkowych części
    gruntu wydzielonego geodezyjnie  w granicach spełniających wymogi działki budowlanej.

4. Cenę sprzedaży ustala Burmistrz na podstawie wartości nieruchomości określonej  przez rzeczoznawcę majątkowego zgodnie
    z ustawą o gospodarce nieruchomościami.

5. Cena lokalu obejmuje lokal wraz z pomieszczeniami przynależnymi, w rozumieniu  ustawy o własności lokali oraz udział
    w nieruchomości wspólnej.

6. Cena lokalu sprzedawanego w drodze bezprzetargowej podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej
    własność.

7. Cena lokalu sprzedawanego w trybie bezprzetargowym może być rozłożona na  wniosek nabywcy  na raty, płatne przez
    okres nie dłuższy niż 3 lata wraz z odsetkami od pozostałych do spłaty należności.

8. W przypadku rozłożenia ceny sprzedaży na raty wysokość pierwszej wpłaty wynosi  25 % ceny lokalu ustalonej w umowie
    sprzedaży i podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

9. Rozłożona na raty niespłacona część należności za lokal użytkowy sprzedawany  w drodze bezprzetargowej podlega
    oprocentowaniu w wysokości 10% w stosunku  rocznym, od pozostałych do spłaty należności.

10.Raty roczne wraz z odsetkami płatne do 31 marca każdego roku poczynając od roku następującego po zawarciu umowy
     przenoszącej własność.

11.Za zwlokę w terminowej spłacie rat wraz z oprocentowaniem będą pobierane odsetki ustawowe.

12.Jeżeli osoba nabyła lokal w systemie ratalnym i chce go zbyć przed terminem spłacenia zadłużenia zobowiązana jest przed
     transakcją uiścić pełną kwotę zadłużenia.

 

Postanowienia końcowe

 

§24

 

1. Nabywcy nieruchomości, według zasad określonych niniejsza uchwałą, oprócz opłaty za nieruchomość ponoszą również koszty:

    1/  związane z opracowaniem dokumentacji wymaganej przy zbywaniu nieruchomości,

    2/  podziału geodezyjnego,

    3/  wyceny budynku lub lokalu,

    4/  wyceny działki gruntowej,

    5/  opłaty notarialnej,

    6/  opłat sądowych.

 

§25.

 

Przy wszelkiego rodzaju wpłatach za nieruchomości nabywane  za dzień wpłaty należności przez kupującego, uznaje się dzień,
w którym kwota wpłynęła na konto sprzedającego.

 

§26

 

Burmistrz w terminie do 15 listopada każdego roku przedkłada Radzie Miejskiej szczegółową informację dotyczącą gospodarki nieruchomościami na terenie gminy.

 

§27

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 28

 

Uchyla się uchwałę Nr. XXIV/227/2005 Rady Miejskiej z dnia 09.05.2005r.

 

§29

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w  Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Sośnicowice.

 

§30

 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.Informację wytworzył(a): rada
Informację dodał(a): Hippe
Ostatnia modyfikacja: 2009-08-03 13:56:48


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech