14-12-2023r.
godzina 14:40
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142393 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały


 

Uchwały IV kadencji wprowadzone od 1 stycznia 2004 r.
Uchwała Nr V/48/2007
uchwalenia Statutu Zespołu Ekonomiki Oświaty, Zdrowia i Kultury w Łanach Wielkich

                                                                                                                          

 

                                                                                               

Uchwała Nr V/48/07

 

Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 16 kwietnia 2007 r.

 

w sprawie: uchwalenia  Statutu Zespołu Ekonomiki Oświaty, Zdrowia i Kultury

                  w Łanach Wielkich

 

Na podstawie: art.18 ust.2 pkt. 9 lit. h, art.40 ust. 2 pkt 2 i art.42 ustawy z dnia          8 marca 1990 o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591          z późn. zm./ oraz  art. 5 ust. 9 w zw. z art. 5c pkt 1  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. )

 

 

Rada Miejska w Sośnicowicach

 

uchwala:

 

§ 1

 

Statut Zespołu Ekonomiki Oświaty, Zdrowia i Kultury w Łanach Wielkich w brzmieniu określonym  w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Traci moc uchwała Nr XX/193/2004 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 1.12.2004r. w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Ekonomiki Oświaty, Zdrowia i Kultury w Sośnicowicach.

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

 

§ 4

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie 14  dni  od  dnia  jej  ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 01.05.2007r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

                                                                                              

 

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr V/48/2007

Rady Miejskiej w Sośnicowicach 

    z dnia 16.04.2007r.

 

 

STATUT

 

ZESPOŁU EKONOMIKI OŚWIATY, ZDROWIA I KULTURY

 

Rozdział I

 

Postanowienie ogólne

 

§ 1

 

Zespół Ekonomiki Oświaty, Zdrowia i Kultury w Łanach Wielkich, zwany w dalszej części Zespołem jest jednostką organizacyjną Gminy Sośnicowice o statusie jednostki budżetowej.

 

§ 2

 

Obszarem działania Zespołu jest teren Gminy Sośnicowice.

 

§ 3

 

Siedziba Zespołu znajduje się w Łanach Wielkich, przy ul. Wiejskiej 9.

 

§ 4

 

Bieżący nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje Burmistrz.

 

§ 5

 

Zespół może używać skrótu ZEOZiK.

§ 6

 

Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury zwany w dalszej części Zespołem działa w oparciu o przepisy prawa, a w szczególności:

  1. Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
  2. Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami),
  3. Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami),
  4. Ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( z 2005 r. Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami),
  5. Uchwałę Rady Gminy Sośnicowice Nr XII/74/95 z dnia 28.12.1995 r. w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Oświaty i Zdrowia.

 

 

 

 

 

     

6.      Uchwałę Rady Gminy Sośnicowice Nr XVI/92/96  z dnia  29.03.1996 r. w sprawie

reorganizacji  Zespołu

 

 

Rozdział II

 

Cele oraz zakres działania i zadania Zespołu

 

 

§ 7

 

Celem Zespołu jest zapewnienie wspólnej obsługi administracyjnej , finansowej                i organizacyjnej placówek oświatowych dla których Gmina Sośnicowice jest organem prowadzącym.

           

§ 8

 

Dla realizacji celu określonego w § 7 Statutu, Zespół administruje następujące placówki oświatowe :

            -           przedszkola

            -           szkoły podstawowe ze świetlicami

            -           gimnazjum ze świetlicą

 

§ 9

 

Podstawowym zadaniem Zespołu jest zapewnienie obsługi finansowo – księgowej gminnych placówek oświatowych wymienionych w § 8 niniejszego statutu w ramach zatwierdzonego planu finansowego a w szczególności :

1.      Organizowanie i prowadzenie obsługi finansowo – księgowej poszczególnych placówek.

2.      Sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalno – rachunkowym.

3.      Prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej.

4.      Nadzorowanie rozliczeń w zakresie kosztów żywienie.

5.      sporządzanie okresowych i rocznych bilansów i sprawozdań finansowych.

6.      Wykonywanie innych zadań i obowiązków wynikających z obsługi finansowo księgowej placówek.

7.      Współudział w opracowaniu planów finansowych i projektów budżetowych

 

                                                                     § 10

 

Zespół realizuje zadanie własne gminy w zakresie oświaty , zgodnie z zapisami ustawowymi oraz zasadami określonymi przez gminę , w tym szczególności :

 

-           przygotowuje projekty właściwych dokumentów służących organom gminy w zakresie dotyczącym oświaty w gminie ,

-           opracowuje analizy , prowadzi prace statystyczne i sprawozdawcze z zakresu realizowanych zadań rzeczowych , zatrudnienia , wynagrodzeń itp.

-           stale współpracuje z organem sprawującym nadzór pedagogiczny ,

-           wykonuje inne zadania zlecone przez organy Gminy.

 

 

 

 

§ 11

 

Zespół realizuje swoje zadania w porozumieniu z dyrektorami jednostek budżetowych wymienionych w § 7.

 

§ 12

 

Do zadań Zespołu w szczególności należy :

 

1.      w zakresie spraw dotyczących polityki oświatowej :

 

1) przygotowanie materiałów dotyczących między innymi :

 

-     ustalenia sieci przedszkoli i szkół oraz granic obwodów szkół ,

-     zakładania , prowadzenia oraz likwidacji szkół , przedszkoli ,

-     ustalenia opłatności za usługi świadczone w przedszkolach ,

-     sprawdzanie projektów organizacji i placówek oświatowych i przekładanie ich do zatwierdzenia

 

2.  w zakresie obsługi administracyjno – organizacyjnej :

 

1)     przygotowanie konkursów dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły , Przedszkola , wraz z ich techniczną obsługą ,

2) przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem egzaminacyjnym dla      nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz obsługę techniczną komisji egzaminacyjnych ,

 

3)       prowadzenie dokumentacji związanej z awansem zawodowym nauczycieli ,

4)       prowadzenie spraw i dokumentacji kadrowej dyrektorów placówek oświatowych ,

5)       prowadzenie spraw i dokumentacji kadrowej dla pracowników pedagogicznych i pracowników nie będących nauczycielami w przedszkolach ,

 

3.  w zakresie obsługi finansowo – księgowej :

 

1)      prowadzenie rachunkowości jednostek budżetowych zgodnie z obowiązującymi przepisami ,

2)      prowadzenie rachunków bankowych dla każdej jednostki ,

3)      kontrola i księgowanie całej dokumentacji związanej z realizacją budżetu poszczególnych jednostek ,

4)      naliczanie i wypłata wynagrodzeń w oparciu o dyspozycje dyrektorów jednostek oraz prowadzenie pełnej dokumentacji płacowej wszystkich pracowników zatrudnionych w obsługiwanych jednostkach ,

5)      wykonywanie zadań płatnika składek od wynagrodzeń ,

6)      prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym pracowników ,

7)      ewidencjonowanie  danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach ,

8)      kontrola prawidłowości wykorzystania środków finansowych oraz realizacji planów finansowych ,

9)      wyrywkowa kontrola przeprowadzonych inwentaryzacji w jednostkach ,

10)  opracowanie sprawozdań z wykonywania budżetu.

 

 

 

 

 

4.  w zakresie zdrowia i kultury

 

1)      współpraca w opracowaniu i realizacji lokalnych programów prozdrowotnych ,

2)      wdrażanie programów prozdrowotnych ,

3)      udzielanie pomocy medycznej i organizacyjnej w realizacji zadań prozdrowotnych ,

4)      realizacja zadań gminy w dziedzinie upowszechniania kultury ,

5)      koordynacja działalności kulturalnej na terenie gminy , podejmowanie działań na rzecz społecznego ruchu kulturalnego,

6)      udzielenie pomocy w organizowaniu imprez kulturalnych , wystaw , itp.

 

 

 

Rozdział III

 

 

Gospodarka finansowa

 

§ 13

 

1.         Zespół Ekonomiki Oświaty , Zdrowia i Kultury działa jako jednostka budżetowa samodzielnie bilansująca , nie posiadająca osobowości prawnej.

2.        Zespół prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących w samorządowych jednostek budżetowych.

3.         Działalność Zespołu finansowana jest ze środków budżetu Gminy.

 

 

Rozdział IV

 

Organizacja i Zarządzanie

 

§ 14

 

1.                  Zespołem kieruje dyrektor , który reprezentuje go na zewnątrz.

2.                  Dyrektora Zespołu zatrudnia i zwalnia Burmistrz.

3.                  Dyrektor działa jednoosobowo , na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza.

4.                  Dyrektor Zespołu :

-   jest przełożonym służbowym pracowników Zespołu ,

-   zapewnia właściwą organizację pracy Zespołu ,

-   odpowiada za całokształt działalności Zespołu.

5.                  Głównego Księgowego zatrudnia i zwalnia Dyrektor Zespołu.

 

-   jest przełożonym służbowym pracowników Zespołu ,

-   zapewnia właściwą organizację pracy Zespołu ,

-   odpowiada za całokształt działalności Zespołu.

 

§ 15

 

Zespół posiada strukturę bez wydziałową , a organizację Zespołu określa Regulamin Organizacyjny opracowany przez Dyrektora Zespołu.

 

 

 

 

Rozdział V

 

 

Postanowienia końcowe

 

§ 16

 

Zmiana postanowień Statutu dokonywana jest w trybie analogicznym jak jego uchwalenie.

 

 

 

 

 

                                                                                                              

 Informację wytworzył(a): rada
Informację dodał(a): Hippe
Ostatnia modyfikacja: 2009-08-03 13:56:48


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech