14-12-2023r.
godzina 14:40
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142393 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały


 

Uchwały IV kadencji wprowadzone od 1 stycznia 2004 r.
Uchwała Nr V/46 /2007
zatwierdzenie regulaminu nadawania nagrody Złota Sosna

                                                                                                                                                           

UCHWAŁA  NR V/ 46 /2007

RADY MIEJSKIEJ w SOŚNICOWICACH

Z  DNIA  16.04.2007r.

 

 

 

W sprawie:       zatwierdzenia regulaminu nadawania nagrody „Złota Sosna”

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001r  z późniejszymi zmianami)

 

 

 

RADA  MIEJSKA

w Sośnicowicach

 

 

uchwala

 

§ 1.

 

 Zatwierdzić regulamin nadawania nagrody „Złota Sosna”, stanowiący załącznik  Nr 1 do   niniejszej uchwały.

 

§ 2.

 

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 22.06.2006 r. Nr XXXI/312/2006

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sośnicowic.

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 5.

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej i Biuletynie Informacji Publicznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            Załącznik do Uchwały Nr V/46 /2007

                                                                                                                                                            Rady Miejskiej w Sośnicowicach

                                                                                                                                                            z dnia 16.04.2007

 

 

REGULAMIN

PRZYZNANIA NAGRODY

„ZŁOTA SOSNA”

_________________________________________________________

 

 

1.   Nagroda “Złota Sosna” jest najważniejszym wyróżnieniem Gminy Sośnicowice.

 

2.    „Złota Sosna” przyznawana jest za wybitne działania rozsławiające gminę lub działalność     mającą wpływ na podniesienie poziomu życia mieszkańców gminy w różnych dziedzinach (gospodarka, kultura, służba zdrowia, sport, współpraca między gminna i międzynarodowa   itp.).

 

3.    „Złotą Sosnę” nadaje Rada Miejska na wniosek organizacji, związków i zrzeszeń działających na terenie miasta i gminy lub, co najmniej 15 mieszkańców gminy Sośnicowice.

Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje również Burmistrzowi Sośnicowic, stałym komisjom Rady Miejskiej, Radom Sołeckim i Radzie Mieszkańców Sośnicowic

 

4.         Kandydatów zgłasza się do Biura Rady Miejskiej.

 

5.    Zgłaszanie kandydatów do “ Złotej Sosny” poprzedzone jest informacją w lokalnej prasie “Miasteczko”. Informacja musi zawierać termin zgłaszania kandydatów, miejsce składania wniosków oraz podstawowe wymogi regulaminowe stawiane kandydatom i zgłaszającym kandydaturę.

 

6.         Nie przyznaje się nagrody czynnym członkom organów samorządowych

7.         Co roku Rada Miejska może przyznać więcej niż jedną nagrodę.

 

8.         Nagroda “ Złota Sosna” składa się z :

                        a/         statuetki przedstawiającej trzy sosny

                        b/         dyplomu, w którym jednoznacznie określa się za jakie zasługi dla gminy przyznano nagrodę.

 

9.         Wniosek o przyznanie “Złotej Sosny” powinien zawierać : 

                        a/         imię i nazwisko lub nazwę instytucji zgłaszanej do nagrody,

                        b/         adres zamieszkania osoby fizycznej lub siedziby firmy,

                        c)         zgodę na kandydowanie do nagrody osoby zgłoszonej

                        d/         uzasadnienie wniosku, określenie za co należy się “Złota Sosna’

                        e/         dane zgłaszającego: imiona i nazwiska (lub nazwa organizacji, związku, zrzeszenia, itp.),adresy,

 

 

10.       Druki wniosków pobiera się w Biurze Rady. Tam też składa się wnioski, które muszą być zarejestrowane.             Dopuszcza się przekazywanie wniosków pocztą.

            Termin składania wniosków: od 01 marca do 30 marca, decyduje data stempla pocztowego.

 

11.       Wyboru kandydatów do nagrody „Złota Sosna” dokonuje Kapituła „Złotej Sosny” składająca się z:

            - dotychczasowych laureatów będących mieszkańcami gminy lub przedstawicieli instytucji znajdujących                             się na jej terenie

            - Przewodniczących poszczególnych Komisji Rady

            - Przewodniczącego Rady Miejskiej

            Kapituła wybiera kandydata w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. Jeżeli kandydat, nie uzyska 

       większości głosów członków Kapituły , nagroda w danym roku nie jest przyznawana

 

12.  Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych przedstawia wybranego przez Kapitułę kandydata Radzie Miejskiej. Rada Miejska podejmuje uchwałę o przyznaniu nagrody.

 

13.  Nagroda „Złota Sosna” przyznana może być osobie fizycznej lub instytucji tylko raz, co nie wyklucza ponownego kandydowania w latach następnych osób i instytucji, które nie zostały laureatami.

 

14.  Nagrody wręczają Przewodniczący Rady Miejskiej i Burmistrz na uroczystościach związanych z Świętem Miasta.

 

15.       Niniejszy Regulamin dostępny jest dla każdego zainteresowanego w Biurze Rady Miejskiej.Informację wytworzył(a): rada
Informację dodał(a): Hippe
Ostatnia modyfikacja: 2009-08-03 13:56:48


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech