14-12-2023r.
godzina 14:40
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142393 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały


 

Uchwały IV kadencji wprowadzone od 1 stycznia 2004 r.
UCHWAŁA NR IV/39/2007
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz tryb pobierania tych opłat
UCHWAŁA NR IV/39/2007 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH Z DNIA 28.02.2007r. w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz trybu pobierania tych opłat. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42, ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmian.), art.50 ust.6, ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.) RADA MIEJSKA W SOŚNICOWICACH u c h w a l a: 1. Przyjąć szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz trybu pobierania tych opłat określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Traci moc uchwała nr XV/134/2004 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 27.05.2004 r. w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz trybu pobierania tych opłat. 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dn. 1 kwietnia 2007 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały NR IV/39/2007 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 28.02.2007r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZYZNAWANIA I ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE, WARUNKI CZĘŚCIOWEGO LUB CAŁKOWITEGO ZWOLNIENIA OD OPŁAT ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ TRYB POBIERANIA TYCH OPŁAT. § 1 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują osobom uprawnionym na mocy przepisów ustawy o pomocy społecznej. § 2 Osoba ubiegająca się o pomoc w formie usług opiekuńczych powinna przedstawić stosowne zaświadczenie lekarskie, a dla specjalistycznych usług opiekuńczych - zaświadczenie z określeniem szczegółowego ich zakresu. § 3 1. Ustala się cenę za 1 godzinę usług opiekuńczych w kwocie 7,00zł. 2. Odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze naliczana będzie zgodnie z poniższą tabelą . Osoby samotne Procentowy stosunek dochodu do kryterium określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej Wysokość ponoszonej przez świadczeniobiorcę odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze do 110% Bezpłatnie od 111% - 140% 5% od 141% - 170% 10% od 171% - 200% 20% od 201% - 220% 30% od 221% - 240% 50% od 241% - 260% 70% od 261% - 280% 90% pow.280% 100% Osoby samotnie gospodarujące Procentowy stosunek dochodu do kryterium określonego w art. 8 ust.1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej Wysokość ponoszonej przez świadczeniobiorcę odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze do 100% Bezpłatnie od 101% - 130% 5% od 131% - 160% 10% od 161% - 190% 20% od 191% - 210% 30% od 211% - 230% 50% od 231% - 250% 70% od 251% - 270% 90% pow.270% 100% Osoby w rodzinie Procentowy stosunek dochodu do kryterium określonego w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej Wysokość ponoszonej przez świadczeniobiorcę odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze do 100% bezpłatnie od 101% - 130% 10% od 131% - 160% 20% od 161% - 180% 30% od 181% - 200% 50% od 201% - 220% 70% od 221% - 240% 90% pow.240% 100% 3. Kryteria dochodowe, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej ulegają zmianie zgodnie z delegacją ustawową zawartą w art. 9 w/w ustawy. § 4 1. Osoby zobowiązane do ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszą opłatę do 10-go dnia każdego m-ca na rachunek bankowy dochodów Ośrodka Pomocy Społecznej w Łanach Wielkich za pośrednictwem opiekunki świadczącej usługi. Opiekunka zobowiązana jest przekazać dowód wpłaty świadczeniobiorcy. 2. Osoby wnoszące opłatę za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze można zwolnić, na ich wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego, częściowo lub całkowicie z tej opłaty zwłaszcza jeżeli: a) wnoszą opłatę za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia lub innej placówce, b) z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych korzysta co najmniej dwóch członków rodziny, c) poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej, w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza jeżeli żądana odpłatność za świadczone usługi stanowiłaby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie.


Informację wytworzył(a): rada
Informację dodał(a): Hippe
Ostatnia modyfikacja: 2009-08-03 13:56:48


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech