14-12-2023r.
godzina 14:40
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142393 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały


 

Uchwały IV kadencji wprowadzone od 1 stycznia 2004 r.
UCHWAŁA NR IV/38/2007
uchwaleniu Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łanach Wielkich
UCHWAŁA Nr IV/38/2007 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH z dnia 28.02.2007r. w sprawie: uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łanach Wielkich Na podstawie: art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust. 2 pkt 2 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym / Dz.U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591 z późn. zm./ oraz art.110 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej / Dz.U. Nr 64 z 2004r. poz.593 z późn. zm./ Rada Miejska w Sośnicowicach uchwala: 1. Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Łanach Wielkich w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Traci moc uchwała Nr XXVIII/270/2005 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 13.12.2005r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sośnicowicach. 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 01.04.2007r. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/38/2007 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 28.02.2007r. STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁANACH WIELKICH § 1 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Łanach Wielkich zwany dalej ”Ośrodkiem” jest gminną jednostką organizacyjną o statusie jednostki budżetowej. 2. Obszar działania Ośrodka obejmuje Gminę Sośnicowice. 3. Siedziba Ośrodka znajduje się w Łanach Wielkich, przy ul. Wiejskiej 9 § 2 1. Ośrodek w swoim działaniu realizuje zadania własne Gminy, w tym o charakterze obowiązkowym i zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej oraz zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej. 2. Ośrodek realizuje także inne zadania przekazane do realizacji Ośrodkowi mocą odrębnych ustaw. § 3 1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz kierownik Ośrodka. 2. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz. 3. Kierownik działa jednoosobowo, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza. 4. Kierownik Ośrodka : - zatrudnia i zwalnia pracowników Ośrodka, jest ich przełożonym służbowym, - zapewnia właściwą organizację pracy Ośrodka, - odpowiada za całokształt działalności Ośrodka. § 4 1. Działalność Ośrodka finansowana jest z budżetu Gminy. 2. Dochody Ośrodka odprowadzane są na rachunek dochodów Gminy. - 2 - § 5 Majątek Ośrodka stanowi mienie komunalne Gminy. § 6 Organizację pracy Ośrodka określa regulamin organizacyjny opracowany przez Kierownika. § 7 1. Statut Ośrodka Pomocy Społecznej uchwala Rada Miejska w Sośnicowicach. 2. Zmiany statutu mogą być dokonywane w drodze uchwały Rady Miejskiej w Sośnicowicach. § 8 Statut wchodzi w życie w terminie określonym uchwałą Rady Miejskiej w Sośnicowicach.


Informację wytworzył(a): rada
Informację dodał(a): Hippe
Ostatnia modyfikacja: 2009-08-03 13:56:48


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech