14-12-2023r.
godzina 14:40
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142393 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały


 

Uchwały IV kadencji wprowadzone od 1 stycznia 2004 r.
UCHWAŁA NR IV/35/2007
udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
Uchwała Nr IV/35/07 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie: udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm. ) Rada Miejska w Sośnicowicach uchwala § 1 Regulamin szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi oraz Dyrektorom placówek zatrudniających nauczycieli. § 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1.01.2007r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/35/07 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 28 lutego 2007 r. REGULAMIN szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli Regulamin stosuje się do nauczycieli , o których mowa w art.1 ust 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – KN, zatrudnionych co najmniej w połowie obowiązującego wymiaru zajęć oraz dla nauczycieli emerytów i rencistów, zwanych dalej nauczycielami. § 1 Fundusz zdrowotny wspomaga ekonomicznie nauczycieli jako doraźną pomoc w uzasadnionych w dalszej treści regulaminu przypadkach. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie zasiłku pieniężnego. § 2 Środki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, zwane dalej środkami finansowymi, wynoszą 0,3% rocznego limitu wynagrodzeń osobowych czynnych nauczycieli. § 3 Dysponentem funduszu jest dyrektor placówki. Dyrektor przyznaje zasiłki pieniężne na podstawie wniosków (załącznik Nr 1) o przyznanie zasiłku złożonych do komisji do spraw gospodarowania funduszem zdrowotnym dla nauczycieli, o której mowa w § 5. § 4 1. Dyrektor placówki: • dysponuje środkami finansowymi, naliczonymi od funduszu wynagrodzeń osobowych nauczycieli • powołuje komisję do spraw gospodarowania funduszem zdrowotnym dla nauczycieli • zatwierdza – po uzyskaniu opinii komisji – wnioski o zasiłki pieniężne z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli 2. Wnioski złożone przez dyrektorów placówek o zasiłek pieniężny z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli po uzyskaniu opinii komisji zatwierdza Burmistrz. § 5 1. W skład komisji do spraw gospodarowania funduszem zdrowotnym dla nauczycieli szkół wchodzą : • przewodniczący –osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły, • członkowie – przedstawiciel związków zawodowych działających w szkole, przedstawiciel wybrany przez radę pedagogiczną. 2. W skład komisji do spraw gospodarowania funduszem zdrowotnym dla nauczycieli przedszkoli wchodzą nauczyciele przedszkoli oraz przedstawiciel związków zawodowych działających w przedszkolach. § 6 Ze środków funduszu mają prawo korzystać : • nauczyciele czynni • byli nauczyciele – emeryci i renciści Ze środków finansowych mają prawo korzystać nauczyciele, którzy: • leczą się w innej miejscowości z powodu braku placówki służby zdrowia w ich miejscu zamieszkania • leczą się w miejscu zamieszkania z powodu przewlekłej choroby lub gdy przebieg choroby nauczyciela jest wyjątkowo ciężki • muszą korzystać z pomocy leczniczej specjalistycznej § 7 Podanie o przyznanie zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną lub leczenie poparte zaświadczeniem lekarskim lub rachunkami, składają zainteresowani nauczyciele do dyrektora, który przedkłada do rozpatrzenia komisji. § 8 Podania nauczycieli o przyznanie zasiłku pieniężnego rozpatruje komisja dwa razy w roku w terminach do: 1) 31 maja, 2) 30 listopada. Przy rozpatrywaniu przez komisję wniosku należy brać pod uwagę : • wysokość dodatkowych kosztów poniesionych w związku z przeprowadzonym leczeniem • całokształt okoliczności wpływających na sytuację materialną (np.: przewlekła choroba, konieczność dalszego leczenia, stosowanie specjalistycznej diety, zapewnienie dodatkowej opieki dla chorego, zakup drogich lekarstw itp.) Wyniki komisji powinny być odpowiednio udokumentowane. Komisja ze swojej pracy pisze protokół. § 9 Z podaniem o przyznanie zasiłku może wystąpić sam nauczyciel albo jego opiekun, jeżeli nauczyciel nie jest zdolny do podejmowania czynności w tym zakresie. Z inicjatywą przyznania zasiłku mogą wystąpić również: • dyrektor placówki • organizacje związkowe • rada pedagogiczna § 10 O wysokości zasiłku decyduje komisja do spraw gospodarowania funduszem i przydziela zasiłki pieniężne w ramach posiadanych środków wg następujących kryteriów: • w przypadku chorób onkologicznych według potrzeb • w przypadku chorób przewlekłych, leczenia szpitalnego do 300 zł • w przypadku pozostałych chorób od 50 do 200 zł § 11 Wypłaty gotówkowe dokonywane są na podstawie protokołu posiedzeń komisji do spraw gospodarowania funduszem, który stanowi podstawę do sporządzenia listy przyznanych kwot zasiłków z funduszu zdrowotnego. § 12 Postanowienia końcowe: Środki funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym nie przechodzą na rok następny. Regulamin obowiązuje od dnia uzgodnienia. Uzgodniono ze związkami zawodowymi. Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. …………….., dn. ................................. ............................................................. (imię i nazwisko) ............................................................. (adres) ……………………………………… Wniosek o przyznanie zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... Załączniki : ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ........................................................ (podpis składającego)


Informację wytworzył(a): rada
Informację dodał(a): Hippe
Ostatnia modyfikacja: 2009-08-03 13:56:48


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech