14-12-2023r.
godzina 14:40
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142393 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały


 

Uchwały IV kadencji wprowadzone od 1 stycznia 2004 r.
UCHWAŁA NR III/28/2006
wykupu świadczeń leczniczo-opiekuńczych w systemie pobytu dziennego na rzecz niepełnosprawnych dzieci z terenu Gminy Sośnicowice

                                                                                                                     

UCHWAŁA NR III/28/2006

 

RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH

 

z dnia 28.12.2006r.

 

 

 

w sprawie: wykupu świadczeń leczniczo-opiekuńczych w systemie pobytu dziennego na rzecz niepełnosprawnych dzieci z terenu Gminy Sośnicowice.

 

 

Na podstawie: art.18 ust.2 pkt 15, art.7 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r.   Nr 142  poz. 1591  z  późn. zm.) w związku z art. 7 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /Dz.U z 2004r. Nr 210 poz.2135 z późn. zm./

 

RADA MIEJSKA W SOŚNICOWICACH

 

uchwala:

 

 

§  1

 

1. Świadczenie przyznaje się na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.

2. Do wniosku należy dołączyć:

      -  zaświadczenie o wysokości dochodów netto wszystkich członków rodziny

          z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku osoby

    bezrobotnej zaświadczenie o zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy.

-  opinia o  kwalifikacji  rehabilitacyjnej dziecka wystawiona przez ośrodek, zakład

    rehabilitacyjny wskazany przez osoby wymienione w § 1 pkt 1.

 

 

§  2

 

Wniosek podlega zaopiniowaniu przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośnicowicach.

 

 

§  3

 

Pierwszeństwo w ubieganiu się o przyznanie świadczenia będą miały wnioski, których

dochód  na jednego członka rodziny jest najniższy.

 

Świadczenia wykupywane są na okres do 6 miesięcy z tym, że nie dłużej niż do końca

danego roku kalendarzowego.

 

Następne wykupienie świadczeń możliwe będzie po złożeniu ponownego wniosku

      wraz z załącznikami, o których mowa w § 1 pkt 2.

 

 Limit środków przeznaczonych na wykup  świadczeń w danym roku kalendarzowym

 ustalony jest w uchwale budżetowej w dziale 851 rozdział 85195.

 

 

 

 

 

- 2 –

 

 

 

     §  4

 

           Ilość godzin wykupionych  świadczeń  uzależniona  jest  od  wysokości dochodu  na

           jednego  członka  rodziny  co  ilustruje   poniższa   tabela,  sporządzona  w oparciu o

            kryterium wynikające z ustawy o  świadczeniach rodzinnych  dotyczące  wysokości

           dochodu rodziny na osobę  stanowiące  podstawę  ubiegania się  o  zasiłek  rodzinny

           w  przypadku,  gdy  członkiem  rodziny  jest  dziecko  legitymujące  się orzeczeniem

           o  niepełnosprawności   lub  orzeczeniem o  umiarkowanym   albo znacznym stopniu

           niepełnosprawności.

 

 

Wysokość kryterium dochodowego

na osobę w rodzinie w zł.

Wykupione świadczenie

przez gminę godz./m-c

0 - 583

80

584 - 875

60

876 - 1166

40

powyżej 1166

-

 

 

    §  5

 

         Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

 

                                                                          §  6

 

         Tracą moc uchwały:

         - Nr XVI/150/2004 z dnia 28.07.2004r. w sprawie zasad wykupu  świadczeń   leczniczo-   

           opiekuńczych  w   systemie  pobytu   dziennego na  rzecz   niepełnosprawnych dzieci z  

           terenu Gminy Sośnicowice.

         - Nr XVIII/169/2004  z  dnia  05.10.2004r. w  sprawie zmiany uchwały Nr VI/150/2004 

           Rady Miejskiej  w  Sośnicowicach  w  sprawie  zasad  wykupu  świadczeń   leczniczo-   

           opiekuńczych  w   systemie  pobytu   dziennego na  rzecz   niepełnosprawnych dzieci z 

           terenu Gminy Sośnicowice

 

§  7

 

         Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej

          i w BIP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Informację wytworzył(a): rada
Informację dodał(a): Hippe
Ostatnia modyfikacja: 2009-08-03 13:56:48


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech