14-12-2023r.
godzina 14:40
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142393 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały


 

Uchwały IV kadencji wprowadzone od 1 stycznia 2004 r.
UCHWAŁA NR III/26/2006
uchwalenia statutu Gminnego Przedszkola w Łanach Wielkich

Uchwała Nr III/26/06

 

Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 28 grudnia 2006 r.

 

w sprawie:    uchwalenia statutu Gminnego Przedszkola w Łanach Wielkich

 

Działając na podstawie art. 58 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 18, ust. 2  pkt 15, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )

 

Rada Miejska w Sośnicowicach

uchwala:

 

§ 1

 

Uchwala statut dla Gminnego Przedszkola w Łanach Wielkich.

 

§ 2

 

Statut stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3

 

Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Sośnicowicach Nr XX/189/2004 z dnia 1 grudnia 2004r.

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                               Regina Bargiel

 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr III/26/06

Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 28 grudnia 2006r.

 

 

S T A T U T

G M I N N E G O   P R Z E D S Z K O L A

W  ŁANACH WIELKICH

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna:

 

 

1.  Ustawa z 7.09.1991r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 67 z 1996 r. poz. 329  z późniejszymi zmianami)

    2.  Ustawa z dnia 26.01.1982 - Karta Nauczyciela ( Dz.U. Nr 97 z 2006r. poz.674   z późniejszymi zmianami)

    3.   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21.05.2001r.

w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz.U. Nr 61 z 2001r. poz. 624 z późniejszymi zmianami).

4.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. (Dz.U. Nr 11 z 2003r., poz. 114)

 

 

 

Rozdział I.

Postanowienia ogólne

                                                        §  1

1.    Przedszkole nosi nazwę:

      Gminne Przedszkole w Łanach Wielkich

2.    Siedziba przedszkola mieści się w  Łanach Wielkich przy ul. Wiejskiej 9.

3.    Przedszkole w Łanach Wielkich  jest przedszkolem jednooddziałowym.

3.1  Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Sośnicowice.

3.2  Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Śląski Kurator Oświaty                 w Katowicach.

                                                        Rozdział II

Cele i zadania przedszkola

§  2

1.     Celem przedszkola jest:

1.1. prowadzenie bezpłatnego nauczania i wychowania w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu,

1.2. objęcie opieką wszystkie dzieci i zapewnienie im atmosfery akceptacji                        i bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla prawidłowego ich rozwoju,

1.3.  wspomaganie rozwoju wychowanka, prowadzenie terapii logopedycznej, indywidualnej i w grupach dzieci, wspieranie działań wychowawczych

        i profilaktycznych nauczycieli, ukierunkowanie rozwoju dziecka z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach z środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym,

1.4. wspieranie działań wychowawczych rodziców, tworzenie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcie „gotowości szkolnej”.

2.  Do zadań przedszkola należą:

2.1. kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia                    i bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich sprawności ruchowej.

2.2.  budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną.

2.3.  nabywanie przez dziecko kompetencji językowej, a w tym umiejętności czytania i kreślenia symboli graficLnych.

2.4.  integrowanie treści edukacyjnych.

2.5.  wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych.

2.6.  rozpoznawanie możliwości rozwojowych dziecka i podjęcie wczesnych interwencji specjalistycznych.

2.7.  współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w celu udzielania dziecku pomocy specjalistycznej.

2.8.  umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej.

2.9.  organizowanie nieodpłatnie na życzenie rodziców w ramach planu zajęć nauki religii, w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych. Czas trwania zajęć określa §6 ust. 3 niniejszego statutu. Dzieci nie uczęszczające na religię, mają zapewnioną opiekę nauczyciela.

3.     Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu     i uczestnictwa w zajęciach organizowanych na terenie placówki i poza jej terenem:

3.1. w czasie zajęć w przedszkolu dzieci pozostają pod opieką wychowawcy        i woźnej. W trakcie zajęć poza terenem przedszkola ( spacery, wycieczki) zapewniona jest  opieka wychowawcy,  woźnej oraz przedstawiciela rodziców.        

3.2.  wszystkie dzieci są objęte ubezpieczeniem od nieszczęśliwych wypadków.

3.3  meble oraz wyposażenie przedszkola dostosowane jest do wzrostu i wieku dzieci;

3.4. droga ewakuacyjna jest właściwie oznakowana, a dzieci znają zasady właściwego postępowania w czasie zagrożenia i zgłaszają niebezpieczne sytuacje personelowi przedszkola.

3.5.  podczas pobytu dzieci w ogrodzie, zabawy i zajęcia odbywają się pod kontrolą wychowawcy. Sprzęt i wyposażenie placu zabaw dostosowane są do potrzeb i możliwości dzieci. Do obowiązków wyznaczonych pracowników obsługi należy codzienna kontrola bezpieczeństwa terenu      i stanu technicznego urządzeń.

        W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek zagrożenia, pracownik winien usunąć istniejące zagrożenie, zabezpieczyć teren lub powiadomić dyrektora placówki, który podejmie stosowne decyzje.

4.     W sprawowaniu opieki nad wychowankami, konieczne jest przestrzeganie przez rodziców i opiekunów obowiązku osobistego odbierania                     i przyprowadzania dzieci do i z przedszkola.

        W szczególnym przypadku dziecko może być odebrane przez inną osobę pełnoletnią upoważnioną przez rodzica lub prawnego opiekuna.

        W przypadku o którym mowa, wymagane jest pisemne oświadczenie rodzica (opiekuna),  z podaniem danych osoby uprawnionej do odebrania dziecka i terminu na jakie to upoważnienie zostało wydane. W drodze do

        i z przedszkola odpowiedzialność za dziecko ponoszą osoby je przyprowadzające i odprowadzające. Osoba odbierająca dziecko powinna zapewnić mu pełne bezpieczeństwo.

5.     W czasie zajęć dodatkowych opiekę nad dziećmi sprawuje osoba prowadząca te zajęcia. Ponosi ona pełną odpowiedzialność za życie i zdrowie dzieci. Jest ona odpowiedzialna również za odbieranie i przyprowadzanie dzieci do wychowawcy sprawującego opiekę nad grupą.

6.     W przedszkolu nie stosuje się żadnych zabiegów lekarskich bez uprzedniego uzgodnienia z rodzicami.

 

Rozdział III.

§ 3 

1.     Zgodnie z ustawą o systemie oświaty z późn. zm. organami przedszkola są:

1.1.  Dyrektor przedszkola

1.2.  Rada Rodziców

2.     Dyrektor przedszkola:

2.1.1. Organizuje pracę placówki

2.1.2. Kieruje jej pracownikami

2.1.3. Reprezentuje ją na zewnątrz

2.1.4 .        Sprawuje nadzór pedagogiczny

2.1.5. Planuje, opracowuje i przeprowadza mierzenie jakości pracy przedszkola

2.1.6. Sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki ich  harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

2.1.7. Przyjmuje, rozpatruje i koordynuje wpływające od rodziców skargi                i wnioski zgodnie z obowiązującymi procedurami,

2.1.8. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

2.2.  Dyrektor przedszkola,  może w drodze decyzji skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadkach określonych w dalszej części statutu placówki.

2.3.  Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce pracowników obsługi, decyduje w sprawach zatrudnienia i zwalniania pracowników, przyznawania nagród i wymierzania kar.

2.4.  Dyrektor placówki w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Rodziców.

3.     Radę Rodziców stanowi reprezentacja rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

3.1.  Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

3.2.    Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności zgodnie z art. 53 ust. 3. (ustawa z 7.09.1991r. o systemie oświaty).      

3.3. Rada Rodziców w celu wspierania statutowej działalności przedszkola może    gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin, którym mowa w ust. 2.

3.4.  Rada Rodziców może występować do dyrektora placówki, organu prowadzącego placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.

4.            Organy przedszkola współpracują ze sobą:

4.1.1   . Na zasadach partnerstwa  przestrzegając  obowiązujące  prawo oświatowe.

4.1.2. Dają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach    swoich kompetencji określonych ustawą i zawartych szczegółowo            w Statucie Przedszkola,  zapewniają bieżącą wymianę informacji pomiędzy sobą,

4.1.3 Współdziałanie organów przedszkola ma na celu stworzenie jak   najlepszych warunków rozwoju wychowankom oraz podnoszenie poziomu pracy placówki.

4.1.4 Spory pomiędzy organami przedszkola  rozpatrywane są na terenie placówki. Pierwszą instancją do rozstrzygania sporów jest dyrektor przedszkola.

4.2.  Spory rozstrzygane są w drodze:

4.2.1. Negocjacji i mediacji przy współudziale wszystkich oponentów

4.2.2. Po wyczerpaniu wszelkich możliwych środków negocjacji, ostateczny głos w rozwiązywaniu sporów ma dyrektor placówki, uwzględniając zakres kompetencji tych organów.

 

Rozdział IV.

§  4

1.     Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych przez organ prowadzący.

§  5

1.  Podstawową jednostką organizacyjną  przedszkola jest oddział obejmujący

     dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań,   uzdolnień, stopnia i rodzaju niepełnosprawności.

2.   Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

§  6

1.  Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na

     podstawie programu wychowania przedszkolnego wybranego z zestawów obowiązujących programów.

2.  Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

3.  Na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) w przedszkolu  mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe finansowane przez rodziców.

4. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć nauki języka obcego i religii  powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci  i wynosi:

4.1. z dziećmi w wieku  3 – 4 lat  około  15 minut

4.2. z dziećmi w wieku  5 – 6 lat  około  30 minut

5.  Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają

     odrębne przepisy.

                                                              § 7

  1.    Przedszkole w Łanach Wielkich jest placówką jednooddziałową.

§ 8

1.  Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku  szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora.

      Arkusz organizacji przedszkola organ prowadzący przed zatwierdzeniem , przedkłada do zaopiniowania kuratorowi oświaty.

2.      W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:

2.1.   czas pracy oddziału,

2.2. liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących    stanowiska kierownicze,

2.3.  ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez   organ prowadzący przedszkole,

                                                           §  9

1.  Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez

  dyrektora przedszkola z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia  i higieny, oczekiwań rodziców ( prawnych opiekunów), oraz potrzeb i zainteresowań dzieci.

Ramowy rozkład dnia uwzględnia:

800   -   830     -     Kontakty indywidualne z dziećmi   i rodzicami, zabawy

                          dowolne.

830   -   900     -     Zabawy w grupach: przy stolikach  i na dywanie z wyboru                                                       dzieci.

                          Praca stymulacyjno – wyrównawcza,  indywidualna                                 i w małych zespołach.

900   -   910     -    Ćwiczenia poranne, lub zabawy ruchowe.

910     -  1015    -     Zajęcia organizowane z całą grupą lub w małych zespołach         kierowane przez nauczycielkę. Zajęcia dodatkowe - religia.

1015  -  1030    -    Czynności porządkowo – gospodarcze oraz higieniczne.

1030  -  1100    -     Śniadanie.

1100- 1245  -  Stwarzanie sytuacji edukacyjnych wspomagających rozwój         dziecka:

                           Zabawy dowolne w grupach,  ćwiczenia gimnastyczne,

                          spacery lub wycieczki, zajęcia dodatkowe, zabiegi        higieniczne.

1245  -  1300     -    Organizowanie powrotu dzieci do domu. 

 

 

 

 

 

2.      Nauczyciel:

2.1.         planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą z dziećmi opracowując plan pracy, zgodnie z obowiązującym programem    i ponosi odpowiedzialność za jej jakość,

2.2.         planuje pracę z dziećmi opracowując miesięczny plan pracy,

2.3.         zaplanowaną tematykę wprowadza w dowolnym czasie w ciągu dnia, kilku dni, tygodnia, miesiąca podczas zajęć z całą grupą, z małymi zespołami powstającymi spontanicznie z inicjatywy dzieci , w zespołach dobieranych przez nauczyciela, zgodnie z założonym celem działania lub w zajęciach indywidualnych. Plan pracy powinien mieć zachowaną właściwą proporcję czasową między formami proponowanymi przez nauczyciela a swobodną działalnością dzieci.        

§  10

1  Przedszkole funkcjonuje cały rok szkolny w godzinach od 800 – 1300                z wyjątkiem przerw  ustalonych przez organ prowadzący,  w  dniach           w których odbywają się zajęcia z religii  przedszkole czynne jest              od 800 - 1330.

2.     Dzienny czas pracy przedszkola ustalony przez organ prowadzący na         wniosek dyrektora przedszkola, w tym czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego – wynosi 5 godzin. Praca oddziału nie może być krótsza niż 5 godzin dziennie.

3.     Terminy przerw w pracy przedszkola ustalone są z organem prowadzącym i zatwierdzone są w arkuszu organizacji pracy przedszkola na dany rok szkolny.

Rozdział V.

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

                                                     §  11

1.      W przedszkolu zatrudnia się:

1.1.   dyrektora, który pełni równocześnie funkcję nauczyciela – wychowawcy                           

          w oddziale,

1.2.    pracowników obsługi

2.      Nauczyciel wychowawca realizuje zadania dotyczące wychowania, dydaktyki i opieki z uwzględnieniem:

2.1.   planowania pracy z dziećmi oraz jej dokumentowania,

2.2.   sposobu prowadzenia obserwacji dzieci i jej dokumentowania,

3.      Podstawowym zadaniem pracowników obsługi jest  utrzymanie obiektu przedszkola  i jego otoczenia w ładzie i czystości:

3.1.   Woźna jest odpowiedzialna za obsługę techniczno – porządkową .

3.2.    Konserwator wykonuje prace gospodarcze, odpowiada za stan

         obsługiwanych urządzeń oraz zobowiązany jest do wykonywania

      dodatkowych czynności zleconych przez dyrektora.

§  12

1.     Do zadań nauczyciela w szczególności należy:

   1.1.   wypracowanie z rodzicami jednolitych form oddziaływania na dziecko;

1.2.   planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo – dydaktycznej

         z odpowiedzialnością za jakość i wyniki tej pracy;

1.3.   prowadzenie obserwacji pedagogicznej w celu poznania, zaspokajania 

         i rozwijania potrzeb dzieci oraz dokumentowanie działalności                 diagnostycznej;

1.4. współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczną,  pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną w celu rozwiązywania problemów;

1.5.   odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu wychowanków;

1.6.   tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci i ich zdolności zainteresowania, dążenie do pobudzania procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy;

1.7.   wspieranie rozwoju aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturalnej i przyrodniczej, wzbogaconej o zasób jego własnych doświadczeń;

1.8.   otoczenie indywidualną opieką każdego z wychowanków, zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka oraz dostosowanie metody i formy pracy do jego możliwości.

2. Współpraca z rodzicami opiera się na organizowaniu zajęć otwartych,    uroczystości, zebrań oraz kontaktów indywidualnych.

 

Rozdział VI.

Wychowankowie przedszkola

§  13

1.       Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6  lat z zastrzeżeniem ust. 2. i ust. 2.1

2.   W przypadku dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.

2.1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.. Dziecko może być przyjęte w przypadku, gdy przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, potrafi ono wykonywać proste czynności samoobsługowe, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w grupie.

3.   Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest „Karta zgłoszenia dziecka”

4.   Dzieci do przedszkola przyjmuje dyrektor.

5.   Zapisy dzieci do przedszkola odbywają się według następującego harmonogramu:

5.1.   1-30 kwietnia – wydawanie i przyjmowanie od rodziców wypełnionych „kart zgłoszeń dziecka”

5.2.   1-15 maja – kwalifikowanie dzieci do przedszkola na najbliższy rok szkolny przez dyrektora

5.3.   16-30 maja   dyrektor wywiesza w miejscu dostępnym dla rodziców, imienne listy dzieci przyjętych oraz informację dla rodziców dzieci nieprzyjętych, do kogo i w jakim terminie mogą składać podania o ponowne rozpatrzenie sprawy.

6.   W przypadku, gdy liczba zgłoszonych do przedszkola dzieci przewyższa liczbę miejsc, na okoliczność rekrutacji dyrektor powołuje komisję kwalifikacyjną, która składa się:

a)   z przedstawiciela organu prowadzącego

b)  z przedstawiciela Rady Rodziców  

c)   sołtysa lub radnego

6.1.                                                     Komisji kwalifikacyjnej przewodniczy dyrektor przedszkola

6.2.                                                     W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są dzieci:

a)   6-letnie,odbywające roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne,    

b) dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci,

c)   matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy, niezdolność do samodzielnej egzystencji

d)  dzieci z rodzin zastępczych.

6.3.                                                     Dodatkowe kryteria przyjęć do przedszkola ustala komisja kwalifikacyjna.

6.4.                                                     Postanowienia komisji są ostateczne.

7.   Do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci w ciągu roku szkolnego           w ramach posiadanych miejsc.

8.   W przedszkolu dziecko jest traktowane z troską i życzliwością,                     a  stosowanie kar nie może naruszać godności osobistej. Przestrzegane są prawa dziecka oraz upowszechniana jest wiedza o tych prawach.

      Niedopuszczalne jest stosowanie kar cielesnych. Każde dziecko jest traktowane indywidualnie. Baza przedszkola zapewnia higieniczne warunki wychowania i opieki. Każdy  z wychowanków ma zapewnioną nietykalność.

      W czasie pobytu w przedszkolu dziecko nie może być pozostawione bez opieki osoby dorosłej. W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa na teren przedszkola zabroniony jest wstęp osobom  niepowołanym.

9. Nieusprawiedliwiona nieobecność dziecka w przedszkolu dłuższa niż 1 miesiąc, upoważnia dyrektora do skreślenia go z listy. Nie dotyczy to dzieci 6 letnich realizujących obowiązek przedszkolny. Decyzji nie podejmuje się bez  porozumienia z rodzicami.

 

 

Rozdział VII.

Postanowienia końcowe

§  14

1.     Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi    przepisami.

2.   Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.

                                                          §  15

1. Uchwalenie statutu przedszkola i dokonywanie nowelizacji następuje na   wniosek dyrektora przedszkola.

2.     Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę Miejską

     w Sośnicowicach.

 

     

 

 

 

 Informację wytworzył(a): rada
Informację dodał(a): Hippe
Ostatnia modyfikacja: 2009-08-03 13:56:48


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech