14-12-2023r.
godzina 14:40
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142393 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały


 

Uchwały IV kadencji wprowadzone od 1 stycznia 2004 r.
UCHWAŁA NR III/24/2006
zmiany budżetu gminy Sosnicowice na rok 2006
Uchwała Nr III / 24 / 2006
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 28 grudnia 2006r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Sośnicowice na rok 2006
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 58  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591/ oraz art. 165, art. 168, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku     o finansach publicznych /Dz.U. Nr 249, poz. 2104/   Rada Miejska  u c h w a l a  :  
1.Określić prognozowane dochody gminy w wysokości  15 683 790
poprzez :
I   Zwiększenie dochodów 12 602
Dział Nazwa
Rozdział Nazwa
źródło dochodów Kwota w zł Znacznik
852 POMOC SPOŁECZNA
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubezp. ...
dotacja na zadania z zakresu adm. rządowej 12 602 zlecone
II  Zmniejszenie dochodów 1 376 872
Dział Nazwa
Rozdział Nazwa
źródło dochodów Kwota w zł Znacznik
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
środki z ZPORR 984 167
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
60013 Drogi publiczne wojewódzkie
dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa 30 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
dochody z najmu i dzierżawy 5 000
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
pozostałe odsetki 42 705
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH  I ...
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podst. ustaw
wpływy z opłaty eksploatacyjnej 65 000
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
udział w podatku dochod. os. fiz. 250 000
str. 2
2.Określić wydatki budżetu gminy w wysokości  18 949 051
poprzez :
I   Zwiększenie wydatków 82 702
Dział Nazwa
Rozdział Nazwa
rodzaj wydatków Kwota w zł Znacznik
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
60014 Drogi publiczne powiatowe 
wydatek majątkowy 25 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
wydatek bieżący - pozostałe 1 700
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75095 Pozostała działalność
wydatek bieżący - pozostałe 25 000
852 POMOC SPOŁECZNA
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubezp. ...
wydatek bieżący - pozostałe 12 602 zlecone
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
92195 Pozostała działalność
wydatek bieżący - pozostałe 18 400
II  Zmniejszenie wydatków 1 937 600
Dział Nazwa
Rozdział Nazwa
rodzaj wydatków Kwota w zł Znacznik
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
wydatek majątkowy 400 000
wydatek majątkowy(ZPORR) 523 600
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
60013 Drogi publiczne wojewódzkie
wydatek majątkowy 73 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
wydatek bieżący - pozostałe 6 000
wydatek majątkowy 760 000
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
80101 Szkoły podstawowe
wydatek majątkowy 50 000
str. 3
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg
wydatek majątkowy 85 000
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
92601 Obiekty sportowe
wydatek majątkowy 40 000
3.  Wskazać pożyczki i nadwyżkę z lat ubiegłych (vide Zał. Nr.1)  : 3 537 377
     jako źródło pokrycia :
      -  deficytu w wysokości 3 265 261
      -  spłaty pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 272 116
4.  Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Sośnicowic.
5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji
     Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach.
               
Budżet gminy Sośnicowice     Zał. Nr 2
na 28.12.2006 r.          
            Str.  4
Plan zadań inwestycyjnych i remontowych na rok 2006 finansowanych   z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
L.p. I      NAZWA DZIAŁU Nr  Działu Nr. rozdziału Szacunkowe nakłady   w zł Uwagi
1     Nazwa rozdziału
1a   Nazwa zadania do      realizacji bieżące majątkowe  
I GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 900   0 721 400    
1 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 90011 0 721 400    
a Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Smolnicy 0 100 000  
b Dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej dla Rachowic i oczyszczalni ścieków dla Rachowic i Sierakowic 0 92 000  
c Dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej dla Sierakowic 0 125 000    
d Projekt budowy kanalizacji sanitarnej dla Kozłowa 0 155 000    
e Projekt kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej dla terenów budowlanych w Sośnicowicach przy ul.Smolnickiej i Gimnazjalnej 0 24 400    
f Dokumentacja projektowe infrastruktury technicznej dla terenów ofertowych w Sośnicowicach przy ul. Gliwickiej w zakresie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. 0 35 000    
g Przebudowa SUW w Sośnicowicach 0 190 000  
       
OGÓŁEM 721 400

 

 

Budżet                                                                                                                                                     Zał. Nr. 3

gminy Sośnicowice

na 28.12.2006 r.

 

Planowane przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006

 

 

Przychody                                                           17 000

           z  tego :

                -  opłaty za gospodarcze korzystanie

                   ze środowiska                                         16 000

 

                -  wpływy własne                                        1 000

 

Stan środków na BO                                      3 250 000

                                                                      --------------

SUMA BILANSOWA                                   3 267 000

 

 

Wydatki                                                            756 400 *

 

Stan środków na BZ                                      2 510 600

                                                                      ---------------

SUMA BILANSOWA                                   3 267 000

 

*

·         budowa kanalizacji sanitarnej w Smolnicy                                             100 000 zł

·         projekt budowy kanalizacji sanitarnej w Kozłowie                                155 000 zł

·         projekt kanalizacji sanit, kanalizacji deszczowej,

sieci wodociągowej dla terenów budowlanych w Sośnicowicach

przy ul. Smolnickiej i ul. Gimnazjalnej                                                    24 400 zł

·         dokumentacja projektowa infrastruktury technicznej dla terenów

 ofertowych w Sośnicowicach przy ul. Gliwickiej w zakresie

 sieci wod.-kanal.                                                                                     35 000 zł

·         projekt kanaliz. sanit. dla Sierakowic                                                     125 000 zł

·         projekt kanaliz. sanit dla Rachowice i oczyszczalni ścieków

      dla Rachowic i Sierakowic                                                                       92 000 zł

·         przebudowa SUW w Sośnicowicach                                                      190 000 zł

·         opracowania i opinie z zakresu ochrony środowiska                                10 000 zł

·         organizacja i wyposażenie Gminnego Punktu Zbiórki

      Odpadów Niebezpiecznych                                                                      20 000 zł

·         koszty edukacji i propagow. działań proekolog. wśród młodzieży            4 000 zł

·         koszty działań związanych z akcją „Sprzątanie Ziemi 2006”                     1 000 zł

Budżet gminy Sośnicowice Zał Nr. 2
na 28.12.2006 r. Str 1
Plan zadań inwestycyjnych i remontowych na rok 2006
L.p. I      NAZWA DZIAŁU Nr.  Działu Nr. rozdziału Szacunkowe nakłady   w zł Uwagi
1     Nazwa rozdziału
1a   Nazwa zadania do realizacji bieżące majątkowe
             
I ROLNICTWO I LEŚNICTWO 010   0 3 698 626  
             
1 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   01010 0 3 698 626  
1a Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Sośnicowicach       370 000 pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach
  3 500 środki własne
  225 126 umorzenie pożyczek przez WFOŚiGW
  1b Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Smolnicy       798 955 pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach
  39 413 środki własne
  2 261 632 środki strukturalne z Unii Europejskiej  (ZPORR)
             
II TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 600   506 500 516 400  
             
1 Drogi publiczne wojewódzkie   60013 0 200 900  
1a Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na budowę chodnika przy ulicy Raciborskiej w Sośnicowicach     120 900  
1b Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na budowę chodnika przy ulicy Kozielskiej w Sierakowicach       66 000  
1c Pomoc rzeczowa - dokumentacja projektowa "Remont  chodnika przy ul.Raciborskiej  w Sośnicowicach -od Rynku do ul.Parkowej"       14 000  
2 Drogi publiczne powiatowe   60014 0 160 000  
2a Pomoc finansowa dla Powiatu Gliwickiego na realizację budowy chodnika przy ulicy Łabędzkiej w Kozłowie na odcinku od ul. Polnej do ul. Młyńskiej         120 000  
2b Pomoc finansowa dla Powiatu Gliwickiego na wykonanie dokumentacji projektowej: "Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w Łanach Wielkich przy ul.Łabędzkiej na długości ok.500 mb"       40 000  
3 Drogi publiczne gminne   60016 506 500 155 500  
3a Remonty cząstkowe     220 000  
Informację wytworzył(a): rada
Informację dodał(a): Hippe
Ostatnia modyfikacja: 2009-08-03 13:56:48


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech