14-12-2023r.
godzina 14:40
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142393 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały


 

Uchwały IV kadencji wprowadzone od 1 stycznia 2004 r.
UCHWAŁA NR II/16/2006
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

 

UCHWAŁA Nr  II/16/2006

Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia  05.12.2006 r.

 

 

w sprawie:  zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe  

                     odprowadzanie ścieków

 

 

Na podstawie art.18, ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142,  poz. 1591, z późn. zm./ oraz art. 24 ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz.858 ./

 

Rada Miejska

zatwierdza:

§ 1

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, które określa załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Taryfy określone w pkt. 1 mają zastosowanie do dostaw wody i odprowadzania ścieków dokonanych w okresie od dnia  01.01.2007 roku do dnia 31.12.2007 roku..

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Sośnicowic.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązywać będzie od 01.01.2007 roku oraz podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń, w BIP i prasie lokalnej „Miasteczko”.

 

 

 

 

 

 

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

UL. POWSTAŃCÓW 6

44-153 SOŚNICOWICE

 

 

 

 

 

 

TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ

I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdzone uchwałą Rady Miejskiej w Sośnicowicach

Nr II/16/2006 z dnia  05.12.2006 roku

 

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

1.      INFORMACJE OGÓLNE...................................................................................2

2.      RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI..........................................................2

3.      TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW USŁUG..........................................................3

4.      RODZAJE I WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT..................................................3

   4.1.Wysokość cen za dostarczoną wodę.............................................................3

   4.2.Wysokość cen za odprowadzone ścieki.........................................................3

5.  WARUNKI ROZLICZEŃ  Z UWZGLĘDNIENIEM WYPOSAŻENIA NIERUCHOMOŚCI    

     W PRZYRZĄDY I URZĄDZENIA POMIAROWE.....................................................3

6.  WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK..........................................................4

   6.1.Zakres świadczonych usług.........................................................................4

   6.2.Standarty jakościowe odbiorców usług.........................................................5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE

 

Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz określa warunki ich stosowania obowiązujące na terenie Gminy Sośnicowice na okres od dnia 01.01.2007 roku do dnia 31.12.2007 roku.

 

Podstawa prawna opracowania taryfy:

Ø       Ustawa z dnia 07.06.2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków / Dz.U. Nr 123 poz.858 / zwana dalej ustawą,

Ø       Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 28.06.2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków /Dz. U. Nr 127 poz.886 /  zwane dalej rozporządzeniem.

 

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków świadczonych przez Zakład Gospodarki  Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach z wyłączeniem usług świadczonych przy użyciu wozów asenizacyjnych.

 

 

2. RODZAJE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach realizuje działania w zakresie wodociągów i kanalizacji oraz gospodarki mieszkaniowej.

Przedmiot działalności zakładu w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków stanowi:

1)     w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę : ujmowanie i dostarczanie wody usługobiorcy, z którym zawarto umowę, za pomocą urządzeń wodociągowych,

2)     w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków: oczyszczania i odprowadzania ścieków dostarczonych przez usługobiorców, z którymi zawarto umowę, za pomocą urządzeń kanalizacyjnych.

 

 

 

 

 

 

3. TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW USŁUG

 

Taryfowa grupa odbiorców usług obejmuje odbiorców, wyodrębnionych na podstawie charakterystyki zużycia wody lub odprowadzania ścieków, warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, a także na podstawie sposobu rozliczeń za świadczone usługi.

Uwzględniając sposób korzystania z urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wyodrębniono jedną taryfową grupę odbiorców usług.

Obejmuje ona zarówno odbiorców jakimi są gospodarstwa domowe jak i wszystkich pozostałych odbiorców.

 

 

4. RODZAJE I WYSOKOŚCI CENY I STAWEK OPŁAT

 

W rozliczeniach z odbiorcami usług w związku z zakwalifikowaniem ich do jednej taryfowej grupy odbiorców, obowiązują jednakowe ceny i zasady ich stosowania.

 

Ø       W rozliczeniach za dostarczaną wodę:

 cena wyrażona w zł za 1 m³ dostarczonej wody.

Ø       W rozliczeniach za odebrane ścieki:

cena -wyrażona w zł za 1m³ odebranych ścieków.

 

Do cen netto zgodnie z § 1 pkt 9 do 12 rozporządzenia dolicza podatek od towarów i usług (VAT) w obowiązującej wysokości wprowadzony odrębnymi przepisami.

 

4.1 Wysokość cen za dostarczoną wodę:

      2,34zł + 7% Vat = 2,50zł za 1m³

 

4.2 Wysokość cen za odprowadzone ścieki:

      4,25zł+ 7% Vat = 4,55zł za 1m³

 

 

5. WARUNKI ROZLICZEŃ Z UWZGLĘDNIENIEM WYPOSAŻENIA NIERUCHOMOŚCI  W  PRZYRZĄDY I URZĄDZENIA POMIAROWE

 

Rozliczenie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzenia wymienione w pkt.1

O ile umowa zawarta z usługobiorcą nie stanowi inaczej łączna opłata za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierane jest za każdy miesiąc, w którym obowiązywała umowa, czyli były świadczone usługi.

Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach i w terminach określonych w umowie.

Ilość dostarczonej do nieruchomości wody ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego.

Także na podstawie wskazań wodomierza głównego ustala się jako ilość równą dostarczonej wody,  ilość odebranych ścieków z nieruchomości. Ilość ścieków w budynkach wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala się na podstawie wskazań tych urządzeń.

W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie wówczas, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy (art.27 ust 6 ustawy).

W przypadku braku wodomierza głównego, nie dłużej niż do terminu określonego ustawą ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, określone odrębnym przepisem prawa, a ilość ścieków w takim przypadku jako równą ilości wody wynikającej z norm.

W przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 m-cy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe, z uwagi na brak poboru lub zmniejszony pobór wody w tym okresie – na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczyn średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza. Tak ustalona ilość stanowi równocześnie o ilości dostarczonych ścieków w budynku nie wyposażonym w urządzenia pomiarowe.

 

 

6. WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OPŁAT

 

6.1. Zakres świadczonych usług.

 

Zakład prowadzi działalność zgodnie z ustawą i rozporządzeniem oraz z „Regulaminem zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków”.

Zakład zapewnia zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości w sposób ciągły i niezawodny. Zaopatrzyć w wodę budynki dla celów spożycia i socjalno-bytowych. Zbiorowe odprowadzanie ścieków odbywa się z budynków mieszkalnych  i socjalno- bytowych.

 

6.2. Standardy jakościowe odbiorców usług.

 

Określone w taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów wynikających z obowiązujących przepisów prawnych, oraz standardów wyszczególnionych w „Regulaminie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków”.

Zakład dostarcza wodę i  odprowadza ścieki na podstawie umowy zawartej na piśmie z odbiorcą usług.

Zakład realizuje wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabela   1.    Koszty bezpośrednie zaopatrzenia w wodę

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

 

 

Wyszczególnienie

 

Ostatni rok obrotowy

w zł

Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf

w zł

Rok obowiązywania nowych taryf

w zł

1.

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

1.034,44

1.386,81

2.000,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników

97.562,62

91.870,83

105.000,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

8.031,33

8.031,33

9.000,00

Składki na ubezpieczenia społeczne

18.723,94

17.893,43

23.000,00

Składki na Fundusz Pracy

2.549,95

2.446,54

3.500,00

Wynagrodzenia bezosobowe

219,00

199,00

1.000,00

Zakup materiałów i wyposażenia

39.276,71

36.755,54

60.000,00

 

Zakup energii

69.477,85

68.909,09

90.000,00

Zakup usług remontowych

17.682,12

 

9.498,12

20.000,00

Zakup usług zdrowotnych

228,00

 

42,00

500,00

Zakup usług pozostałych

34.677,40

26.703,04

45.000,00

Podróże służbowe krajowe

4.149,76

3.905,26

5.500,00

Różne opłaty i składki

4.667,58

151,23

1.000,00

Odpis na ZFŚS

3.343,62

6.343,62

4.000,00

Opłaty środowiskowe

33.998,90

21.172,10

45.000,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych

2.612,50

10.557,58

23.700,00

2.

Wodociągi razem

338.235,72

305.865,52

428.200,00

3.

Alokacja kosztów (koszty pośrednie)

69.358,68

72.943,60

100.000,00

4.

Koszty całkowite

407.594,40

 

378.809,12

538.200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela   2.   Koszty bezpośrednie odprowadzania ścieków

 

 

 

 

 

 

Lp.

 

 

Wyszczególnienie

 

Ostatni rok obrotowy

w zł

Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf

w zł

 

Rok obowiązywania nowych taryf

w zł

 

1.

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

1.268,24

1.632,98

1.000,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników

88.184,20

90.689,13

80.000,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

6.784,63

6.784,63

7.500,00

Składki na ubezpieczenia społeczne

17.039,34

17.265,22

19.000,00

Składki na Fundusz Pracy

2.320,52

2.361,31

3.000,00

Zakup materiałów i wyposażenia

14.242,74

15.270,66

19.800,00

Zakup energii

23.601,23

30.833,89

35.000,00

Zakup usług remontowych

2.698,80

2.420,00

4.000,00

Zakup usług telef. stacjon.

0,00

0,00

1.200,00

Zakup usług zdrowotnych

82,00

87,00

100,00

Zakup usług pozostałych

7.295,28

7.103,64

5.350,00

Podróże służbowe krajowe

357,79

211,85

500,00

Różne opłaty i składki

291,99

134,78

50,00

Odpis na ZFŚS

3.248,30

3.248,32

3.500,00

Opłaty środowiskowe

3.586,40

2.656,70

4.000,00

Podatek Vat

0,00

0,00

0,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych

0,00

0,00

5.000,00

2.

Kanalizacja razem

171.001,46

180.700,11

189.000,00

3.

Alokacja kosztów (koszty pośrednie)

13.865,70

17.067,92

15.000,00

4.

Koszty całkowite

184.867,16

197.768,03

204.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela   3.   Koszty pośrednie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

 

 

 

 

 

 

Lp.

 

 

 

Wyszczególnienie

 

Ostatni rok obrotowy

w zł

Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf

w zł

 

Rok obowiązywania nowych taryf

w zł

 

1.

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

527,36

682,69

1.000,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników

42.383,21

51.788,81

50.000,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3.139,38

3.139,38

5.000,00

Składki na ubezpieczenia społeczne

7.771,78

8.993,82

10.000,00

Składki na Fundusz Pracy

1.016,00

1.213,89

1.500,00

Wpłaty na PFRON

10,56

699,28

0,00

Zakup materiałów i wyposażenia

11.509,83

5.654,31

20.000,00

Zakup energii

1.286,08

1.328,23

2.000,00

Zakup usług remontowych

1.078,79

1.127,86

1.000,00

Zakup usług zdrowotnych

0,00

31,50

100,00

Zakup usług pozostałych

7.776,57

8.388,85

9.700,00

Opłaty za usługi internetowe

164,11

202,84

200,00

Opłaty za telefony komórkowe

0,00

0,00

1.200,00

Opłaty za telefony stacjonarne

0,00

0,00

2.200,00

Zakup art. papierniczych do kserokopiarek

0,00

0,00

600,00

Zakup akcesoriów komputerowych

0,00

0,00

1.300,00

Podróże służbowe krajowe

1.005,61

1.193,26

2.200,00

Różne opłaty i składki

477,71

504,96

1.000,00

Odpis na ZFŚS

1.025,09

1.025,07

1.500,00

Podatek VAT

2.732,30

 

 

Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych

1.320,00

4.036,77

4.500,00

2.

Razem

83.224,38

90.011,52

115.000,00

3.

Alokacja kosztów (przypisane do zaopatrzenia w wodę)

69.358,68

72.943,60

100.000,00

4.

Alokacja kosztów (przypisane do odprowadzania ścieków  )

13.865,70

17.067,92

15.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela  4.   Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów

 

 

 

 

 

 

Lp.

 

 

Wyszczególnienie

Przychody - wykonanie

 

 

Niezbędne przychody

 

Ostatni rok obrotowy

w zł

Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf

w zł

1.

Zaopatrzenie w wodę

 

 

 

 

1) koszty eksploatacji i utrzymania

407.594.40

378.809,12

538.200,00

2) amortyzacja

-

-

-

3) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji

-

-

-

4) odsetki

-

-

-

5) rezerwa na należności nieregularne

-

-

-

6) marża zysku

-

-

-

7) wartość niezbędnych przychodów

491.887,14

511.623,82

538.200,00

2.

Odprowadzenie ścieków

 

 

 

 

1) koszty eksploatacji i utrzymania

184.867,16

197.768,03

204.000,00

2) amortyzacja

-

-

-

3) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji

-

-

-

4) odsetki

-

-

-

5) rezerwa na należności nieregularne

-

-

-

6) marża zysku

-

-

-

7) wartość niezbędnych przychodów

147.614,76

145.828,61

204.000,00

3.

Średnia zmiana wartości przychodów – zaopatrzenie w wodę w %

 

X

 

ok. 4%

 

ok.9%

 

ok.5 %

4.

Średnia zmiana wartości przychodów – odprowadzenie ścieków w %

 

X

 

ok. -1%

 

ok.38%

 

ok.39%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5.  Kalkulacja cen za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej

 

 

 

 

 

Lp.

 

Wyszczególnienie

Taryfowa grupa odbiorców usług

Grupa 1

1.

Zaopatrzenie w wodę

 

 

 

1)     wartość niezbędnych przychodów w zł\rok

 

538.200,00

2)     zużycie wody w m3 / rok

 

230.000,00

3)        cena 1 m3 wody w zł / m3

 

2,34

2.

Odprowadzanie ścieków

 

 

 

1)     wartość niezbędnych przychodów w zł\rok

 

204.000,00

2)     odprowadzanie ścieków w m3 / rok

 

48.000,00

3)        cena usługi odprowadzania ścieków w zł / m3

 

4,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 6.  Porównanie cen i stawek opłat z ostatniego roku obrotowego, z roku obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowych taryf oraz roku obowiązywania nowych taryf dotyczących zaopatrzenia w wodę

 

 

 

 

 

 

 

Wyszczególnienie

 

 

Ostatni rok obrotowy

Rok obrachun-kowy poprzedza-jący wprowa-dzenie nowych taryf

Rok obowią-zywania nowych taryf

 

 

 

Zmiana %

 

Tary-fowa grupa odbior-ców

 

 

 

Rodzaj cen i stawek opłat

Wielkości cen i stawek opłat

Wiel-kości śred-nio-roczne

Wiel-kości na ko-niec roku

Wiel-kości śred-nio-roczne

Wiel-kości na ko-niec roku

Wiel-kości średnio-roczne= wiel-kości na koniec roku

Wielkości średnio-roczne

Wielkości na koniec roku

7/3

7/5

7/4

7/6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Grupa 1

- cena wody (zł/ m3)

- stawka opłaty za rozliczenia (zł/odbiorcę)

- cena wskaźnikowa

2,15

 

 

 

 

 

 

2,15

2,15

 

 

 

 

 

 

2,15

2,22

 

 

 

 

 

 

2,22

2,24

 

 

 

 

 

 

2,24

2,34

 

 

 

 

 

 

2,34

9%

 

 

 

 

 

 

9%

5%

 

 

 

 

 

 

5%

9%

 

 

 

 

 

 

9%

4%

 

 

 

 

 

 

4%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 7.  Porównanie cen i stawek opłat z ostatniego roku obrotowego, z roku obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowych taryf oraz roku obowiązywania nowych taryf dotyczących odprowadzania ścieków

 

 

 

 

 

 

 

Wyszczególnienie

 

 

Ostatni rok obrotowy

Rok obrachun-kowy poprzedza-jący wprowa-dzenie nowych taryf

 

Rok obowią-zywania nowych taryf

 

 

 

Zmiana %

 

Tary-fowa grupa odbior-ców

 

 

 

Rodzaj cen i stawek opłat

Wielkości cen i stawek opłat

Wiel-kości śred-nio-roczne

Wiel-kości na ko-niec roku

Wiel-kości śred-nio-roczne

Wiel-kości na ko-niec roku

Wiel-kości średnio-roczne= wiel-kości na koniec roku

Wielkości średnio-roczne

Wielkości na koniec roku

7/3

7/5

7/4

7/6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Grupa 1

- cena usługi odprowadzania ścieków(zł/ m3)

- stawka opłaty za rozliczenia (zł/odbiorcę)

- cena wskaźnikowa

4,06

 

 

 

 

 

 

 

 

4,06

4,06

 

 

 

 

 

 

 

 

4,06

4,13

 

 

 

 

 

 

 

 

4,13

4,15

 

 

 

 

 

 

 

 

4,15

4,25

 

 

 

 

 

 

 

 

4,25

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

3%

 

 

 

 

 

 

 

 

3%

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

2%

 

 

 

 

 

 

 

 

2%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 8.  Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków

 

 

 

 

 

Lp.

 

Wyszczególnienie

Taryfowa grupa odbiorców usług

Grupa 1

1.

Zaopatrzenie w wodę

 

 

 

 wartość przychodów

 

 

1)     w roku obowiązywania nowych taryf

 

538.200,00

2)     w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf

 

511.623,82

Wzrost przychodów ½

 

ok. 5%

2.

Odprowadzanie ścieków

 

 

 

 wartość przychodów

 

 

1)     w roku obowiązywania nowych taryf

 

 

                       204.000,00

2)     w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf

 

145.828,61

Wzrost przychodów ½

 

ok. 39%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela  9.   Rachunek wyników

 

 

 

 

 

 

Lp.

 

 

 

 

 

 

Wyszczególnienie

 

Zaopatrzenie w wodę

 

Odprowadzanie ścieków

 

 

Ostatni rok obrotowy

w zł

Rok obrachun-kowy poprze-dzający wprowa-dzenie nowych taryf w zł

Rok obowiązywania nowych taryf

 

Ostatni rok obrotowy

w zł

Rok obrachun-kowy poprze-dzający wprowa-dzenie nowych taryf w zł

Rok obowiązywania nowych taryf

1.

Przychody operacyjne

491.887,14

511.623,82

538.200,00

147.614,76

145.828,61

204.000,00

2.

Koszty eksploatacji i utrzymania

407.594,40

378.809,12

538.200,00

184.867,16

197.768,03

204.000,00

3.

Amortyzacja

-

-

-

-

-

-

4.

Raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji

-

-

-

-

-

-

5.

Odsetki

-

-

-

-

-

-

6.

Rezerwa na należności nieregularne

-

-

-

-

-

-

7.

Marża zysku

-

-

-

-

-

-

8.

Wynik finansowy brutto

84.292,74

132.814,70

0,00

-37.252,40

-51.939,42

0,00

9.

Podatek dochodowy

-

-

-

-

-

-

10.

Wynik finansowy netto

84.292,74

132.814,70

0,00

-37.252,40

-51.939,42

0,00

11.

Wskaźnik rentowności netto w %

20%

35%

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela  10.   Średni stan zatrudnienia oraz średni poziom wynagrodzeń według obszarów działalności

 

 

 

 

 

Lp.

 

 

Wyszczególnienie

 

Ostatni rok obrotowy

Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf

Rok obowiązywania nowych taryf

1.

Zaopatrzenie w wodę

4,32

97.562,62

4,32

91.870,83

4,32

105.000,00

2.

Odprowadzenie ścieków

4,5

88.184,20

4,42

90.689,13

4,5

 80.000,00

3.

Wydziały ogólnozakładowe

1,2

42.383,21

1,13

51.788,81

1,2

 50.000,00

4.

Razem

10,02

228.129,93

9,87

234.348,77

10,02

235.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabele 11. Lista osób fizycznych i prawnych posiadających udział lub akcje dające prawo powyżej 5% głosów na walnym zgromadzeniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego

 

 

 

Lp.

Nazwa lub nazwisko

Liczba głosów na walnym zgromadzeniu w %

Ostatni rok obrotowy

Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie
nowych taryf

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

5.

NIE

DOTYCZY

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 12. Transakcje sprzedaży i kupna pomiędzy przedsiębiorstwem wodociągowo - kanalizacyjnym a podmiotami zależnymi, stowarzyszonymi i dominującymi1, z wyłączeniem operacji sprzedaży, kupna i przekazania składników majątku trwałego

 

 

 

Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa operacji i/lub nazwa produktu

Data zdarzenia

(S)przedaż lub
(K)upno

Suma (zł)

S

K

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

NIE

DOTYCZY

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

Uwaga:
[1] w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 13. Operacje dotyczące sprzedaży, kupna i przekazywania składników majątku trwałego pomiędzy przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a podmiotami zależnymi, stowarzyszonymi i dominującymi

 

 

 

Lp.

Nazwa podmiotu

Opis przedmiotu operacji

Cena kupna lub sprzedaży
w zł

Wartość księgowa netto
w zł

Zysk lub strata (-)

z zł1

0

1

2

3

4

5

 

 

NIE

DOTYCZY

 

 

Uwaga:
1 wartość kolumny 5 stanowi różnicę pomiędzy wartościami z kolumny 3 i 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 14. Harmonogram realizacji wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych

 

 

 

L.p.

 

 

Wyszczególnienie

 

Ostatni rok obrotowy

Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie
nowych taryf

 

Rok obowiązy-wania nowych taryf

1.

Krótka charakterystyka zakresu rzeczowego:

 

1) montaż studni 

    wodomierzowych na

    ciągach  głównych w

    miejscowościach: 

    Sośnicowice,

    Chorynskowice, Trachy,

    Tworóg Mały

 

2) wymiana zasuw: 

    Sośnicowice

    ul. Łabędzka-1szt,

    ul. Kozielska-1szt, 

    odcinająca zbiornik  

    wodny w

    Łanach Wielkich-1szt

 

3)     wymiana wodomierzy

 

4)     budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w Rachowicach

 

5)     opracowanie dokumentacji typowej ujęć wody w : Sośnicowicach, Smolnicy i Rachowicach

 

 

 

6)     zakup programu finansowo-księgowego umożliwiającego ewidencję i rozliczanie sprzedaży wody i ścieków

 

 

 

 

Nie wykonano

 

 

 

 

 

 

 

nie wykonano

 

 

 

 

 

 

 

wykonano

 

 

nie dotyczy

 

 

 

nie wykonano

 

 

 

 

 

 

 

nie wykonano

 

 

 

nie wykonano

 

 

 

 

 

 

 

nie wykonano

 

 

 

 

 

 

 

wykonano

 

 

nie dotyczy

 

 

 

nie wykonano

 

 

 

 

 

 

 

nie wykonano

 

 

 

zgodnie z planem

 

 

 

 

 

 

zgodnie z planem

 

 

 

 

 

 

zgodnie z planem

 

zgodnie z planem

 

 

zgodnie z planem

 

 

 

 

 

 

zgodnie z planem

2.

Źródła finansowania:

1)   środki własna ZGKiM

2)   środki własna ZGKiM

3)   środki własna ZGKiM

4)   budżet gminy S-ce

5)   środki własna ZGKiM

6)   środki własna ZGKiM

 

środki własne

środki własna

środki własna

budżet gminy

środki własna

środki własna

 

 

środki własna

środki własna

środki własna

budżet gminy

środki własna

środki własna

 

zgodnie z planem

 

zgodnie z planem

3.

Nakłady inwestycyjne

   Plan  lata 2004-2006

1) 40 tyś zł

2) 5 tyś zł

3) 1,5 tyś zł

4) 1.757 tyś zł

5) 13,5 tyś zł

6) 9 tyś zł

 

 

9,9 tyś zł

-

12,2 tyś zł

nie dotyczy

13,5 tyś zł

-

 

 

-

-

12,0 tyś

nie dotyczy

-

-

 

 

zgodnie z planem zgodnie z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie wniosku taryfowego

 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach prowadzi między innymi  działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę  i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Zakład zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości  dostawy wody o odpowiedniej jakości i o określonych parametrach oraz niezawodnego odprowadzania ścieków mając na uwadze ochronę interesów odbiorcy usług z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska.

Zakład rozlicza ponad 1500 przyłączy wodnych, zaś liczba mieszkańców korzystających z kanalizacji przekracza 2000.

W roku 2006 sprzedano około 235 tys. m³ wody, odebrano 39 nowych przyłączy wodny i 1 kanalizacyjne. Ilość odebranych ścieków  zgodnie z art. 27 ust. 5 ustawy, ustala się jako równy ilości pobranej wody.

Przy sporządzaniu wniosku nie przyjęto podziału odbiorców na grupy taryfowe, gdyż na terenie gminy Sośnicowice nie ma uzasadnienia dla takiego podziału z powodu braku większej ilości dużych odbiorców ( typu zakłady przemysłowe ).

Ponadto nie istnieją udokumentowane koszty, które mogłyby uzasadnić tworzenie drugiej grupy taryfowej odbiorców zarówno w sprzedaży wody jak i w odbiorze ścieków.

Taryfy na okres od  01.01.07r. do 31.12.07r. obliczono ( zgodnie z wymogami zarządzenia ) w oparciu o ewidencję księgową kosztów sporządzoną zgodnie z przepisami o rachunkowości.

Proponowane taryfy, przy zastosowaniu obowiązujących w zakładzie zasad alokacji kosztów wynoszą:

-         cena za 1m³dostarczonej wody:             netto  - 2,34zł

                                                                brutto - 2,50zł

-    cena za 1 m³ odebranych ścieków:         netto -  4,25zł

                                                                brutto - 4,55zł

Dopłatę z budżetu gminy oczyszczonych ścieków skanalizowanych za 1m3 wynosi brutto 2,05 zł.

Tak przedstawiona podwyżka cen za usługę w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków wynosi ok. 4 %.

Przedstawione taryfy nie zawierają opłaty stałej, aby w ten sposób dodatkowo nie obciążać mieszkańców wysokimi kosztami.

Proponowane taryfy gwarantują w roku ich obowiązywania realizację nałożonych zadań oraz podział kosztów pomiędzy poszczególne rodzaje działalności, a co za tym idzie eliminację  subsydiowania skośnego. Warunki stosowania taryf zostały określone w Regulaminie dostarczania wody na obszarze Gminy Sośnicowice.

 

 

 Informację wytworzył(a): rada
Informację dodał(a): Hippe
Ostatnia modyfikacja: 2009-08-03 13:56:48


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech