14-12-2023r.
godzina 14:40
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142393 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały


 

Uchwały IV kadencji wprowadzone od 1 stycznia 2004 r.
UCHWAŁA NR II/15/2006
regulaminu wynagradzania, nagród i przyznawania dodatków dla nauczycieli wszystkich szczebli awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i świetlicach szkolnych prowadzonych przez Gminę Sośnicowice
Uchwała Nr II/15/06 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie: ustalenia regulaminów wynagradzania, nagród i przyznawania dodatków dla nauczycieli wszystkich szczebli awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i świetlicach szkolnych prowadzonych przez Gminę Sośnicowice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) art. 30 ust. 6 i ust. 6 a, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. Nr 97 z 2006 r. poz. 674 z późn. zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy ( Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.) Rada Miejska w Sośnicowicach po uzgodnieniu ze Związkami Zawodowymi uchwala: § 1 Dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Sośnicowice, ustala się na okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007r. Regulamin, określający : 1. wysokość dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, 2. szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, 3. szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, 4. wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród. § 2 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : 1. Karcie Nauczyciela - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982r – Karta Nauczyciela / Dz. U. z 2006r Nr 97 poz.674 z późn. zm./, 2. rozporządzeniu - rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki wydawane na podstawie art.30 ust.5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r- Karta Nauczyciela, 3. szkole - należy rozumieć przez to jednostki organizacyjne wymienione w art.1 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r- Karta Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sośnicowice, 4. nauczycielach - należy rozumieć przez to również wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w pkt.3, 5. klasie - należy przez to rozumieć także oddział lub grupę, 6. uczniu - należy przez to rozumieć także wychowanka, 7. tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art.42 ust.3, art. 42 ust.4a oraz ustalany na podstawie art.42 ust.6 oraz ust.7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela. § 3 Dodatki motywacyjne 1. Fundusz na wypłaty dodatków motywacyjnych dla nauczycieli wynosi od 0,5% do 3% środków finansowych przeznaczanych corocznie na wynagrodzenia zasadnicze, natomiast dla dyrektorów do 10% ich wynagrodzenia zasadniczego. 2. Dodatek motywacyjny przyznawany jest na okres 6 miesięcy w wysokości uznaniowej w ramach posiadanego funduszu na ten cel. 3. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli określa – dyrektor placówki oświatowej, a dla dyrektora – Burmistrz. 4. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli przyznaje dyrektor, a dla dyrektora – Burmistrz. 5. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego oraz jego wysokości jest: 1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności: a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela dobrych wyników w nauce, potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów b) osiągnięcia w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz w innych obszarach działań, związanych z realizowanym procesem dydaktycznym, c) twórcza praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadząca do widocznych efektów w rozwoju dziecka, rozbudzanie w dzieciach patriotyzmu i świadomości własnej tożsamości, d) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki, e) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami, czynne i stałe przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnieniom . 2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności: a) systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków, b) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych, c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy, d) dbałość o estetykę pomieszczeń, stan techniczny pomocy dydaktycznych i innych urządzeń szkolnych, e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej, f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych, g) przestrzegania dyscypliny pracy, 3) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art.42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela, w tym w szczególności: a) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych, b) udział w komisjach przedmiotowych i innych zespołach oraz przeprowadzanie sprawdzianów i egzaminów, c) opiekę i koordynowanie prac samorządu uczniowskiego lub innych organizacji uczniowskich działających w szkole, d) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego, e) inicjowanie i prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, w tym uwzględniających potrzeby uczniów, f) organizowanie dni otwartych, warsztatów i grup wsparcia dla rodziców, g) zaangażowanie w tworzenie pełnej współpracy rodziny dziecka z placówką, h) współodpowiedzialność za pozytywny wizerunek placówki, i) podejmowanie i udział w realizacji innych zadań statutowych szkoły, 6. Wysokość dodatku motywacyjnego dyrektora zależna jest od kryteriów określonych w ust.2 ze szczególnym uwzględnieniem działań dyrektora w 1) organizacji pracy szkoły, w tym organizacji doskonalenia nauczycieli, 2) realizowania planu finansowego i pozyskiwania środków pozabudżetowych, 3) celowego i oszczędnego wydatkowania środków finansowych szkoły, 4) kreowania wizerunku szkoły w środowisku lokalnym, w tym współpracy z rodzicami, społecznością lokalną i mediami, 5) zakresie :prowadzenia właściwej polityki kadrowej, 6) współpracy z organem prowadzącym i organem nadzoru pedagogicznego . 7. Dodatek motywacyjny w granicach posiadanych na ten cel środków przyznaje się w maksymalnej wysokości do 224 zł. 8. Dodatek motywacyjny nie przysługuje nauczycielom: a) którzy otrzymali kary przewidziane przepisami Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela – przez okres 12 miesięcy od daty udzielenia kary, b) za okres urlopu dla poratowania zdrowia, c) w okresie przebywania w stanie nieczynnym. § 4 Dodatki funkcyjne 1. Do dodatku funkcyjnego uprawnieni są nauczyciele wszystkich stopni awansu zawodowego, zatrudnieni w prowadzonych przez Gminę Sośnicowice: gimnazjum, szkołach podstawowych i przedszkolach i świetlicach szkolnych, którym powierzono: a) stanowisko dyrektora, b) stanowisko kierownika świetlicy, c) sprawowanie funkcji opiekuna stażu, d) sprawowanie funkcji wychowawcy klasy, 2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora ustala Burmistrz uwzględniając: a) liczbę oddziałów w szkole, b) warunki organizacyjne pracy szkoły. 3. Wysokość dodatku funkcyjnego dla nauczycieli, o których mowa w pkt 1 lit. b – d ustalają dyrektorzy, biorąc pod uwagę złożoność powierzonych zakresami czynności obowiązków. 4. Dodatek funkcyjny nie przysługuje: a) w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, b) w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, c) w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze. 5. Wysokość stawek dodatków funkcyjnych wynosi: a ) dla dyrektora szkoły od 400,- zł - do 700,- zł b ) dla dyrektora przedszkola od 250,- zł – do 350,- zł c ) dla kierownika świetlicy od 140,- zł – do 220,- zł e ) dla opiekuna stażu od 26,- zł – do 34,- zł f ) dla wychowawcy klasy od 34,- zł - do 50,- zł § 5 Dodatek za warunki pracy 1. Nauczycielom pracującym w trudnych lub uciążliwych warunkach, określonych w rozporządzeniu, wydanym na podstawie art. 34 ust.2 i 3 Karty Nauczyciela, przysługuje dodatek za warunki pracy w wysokości 10 % godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego. 2. Dodatek za warunki pracy przysługuje za faktycznie przepracowane godziny. § 6 Godziny ponadwymiarowe 1. Nauczycielowi mogą być przydzielone godziny pracy ponadwymiarowej tylko na zasadach określonych w przepisach Karty Nauczyciela. 2. Wynagrodzenia za jedną godzinę ponadwymiarową i doraźnych zastępstw ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego zgodnego z osobistym zaszeregowaniem z uwzględnieniem dodatku za trudne warunki pracy, przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć obliczonego wg pkt 3 niniejszego Regulaminu. 3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w pkt 2 oblicza się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w Karcie Nauczyciela przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę. 4. Wysokość stawki za 1 godzinę ponadwymiarowo i doraźnych zastępstw podaje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy. 6. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich realizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, w szczególności w związku z: a) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów, b) wyjazdem dzieci na wycieczkę, zieloną szkołę lub inną imprezę organizowaną przez szkołę, c) chorobą dziecka nauczania indywidualnego trwającą dłużej niż jeden tydzień, d) konferencjami metodycznymi i rekolekcjami. - traktuje się jak godziny faktycznie odbyte. 7. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia – za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar określony w Karcie Nauczyciela pomniejszony o 1/5 tego wymiaru lub 1/4 , gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy, za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym. § 7 Wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród 1. Ze środków specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli mogą być przyznane nagrody Burmistrza i dyrektora szkoły. 2. Ustala się następujący podział środków specjalnego funduszu nagród: o W szkołach -0,8% przeznacza się na nagrody dyrektorów a 0,2% na nagrody organu prowadzącego. o W przedszkolach -0,25% przeznacza się na nagrody dyrektorów a 0,75% na nagrody organu prowadzącego. 3. Nagroda Burmistrza może być przyznana wyróżniającym się nauczycielom posiadającym powszechnie uznany dorobek w pracy dydaktyczno-wychowawczej, opiekuńczo-wychowawczej oraz w realizacji innych zadań statutowych szkoły . 4. Do nagrody Burmistrza może być zgłaszany : 1) nauczyciel posiadający co najmniej jednoroczny staż pracy pedagogicznej, który osiąga znaczące wyniki w pracy, legitymuje się osiągnięciami na szczeblu gminy, rejonu, województwa i kraju oraz bierze aktywny udział w życiu środowiska lokalnego, 2) nauczyciel - dyrektor szkoły za znaczące osiągnięcia dydaktyczne, dbałość o wysoki poziom nauczania, wzorową organizację szkoły, prawidłową współpracę z organami szkoły i miastem, racjonalne i oszczędne planowanie i wydatkowanie środków budżetowych . 5. Nagroda może być przyznana z własnej inicjatywy Burmistrza lub na wniosek : 1) organu sprawującego nadzór pedagogiczny 2) dyrektora szkoły, zaopiniowany przez radę pedagogiczną 6. Wnioski o przyznanie nagrody Burmistrza należy składać w terminie do 30 września danego roku. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 7. Nagrody, w ramach posiadanych środków, przyznaje Burmistrz. 8. Nagroda dyrektora szkoły może być przyznana wyróżniającym się nauczycielom . 9. Nagrodę dyrektora szkoły może otrzymać nauczyciel: 1) mający co najmniej jednoroczny staż pracy pedagogicznej, 2) osiągający dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach uczniów, 3) osiągający dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone udziałem uczniów w konkursach, olimpiadach, zawodach, 4) posiadający udokumentowane osiągnięcia w pracy zarówno z uczniami uzdolnionymi jak i z uczniami mającymi trudności w nauce, 5) przygotowujący i wzorowo organizujący uroczystości szkolne i środowiskowe 6) aktywnie uczestniczący w tworzeniu uzupełniającej oferty zajęć i imprez dla uczniów, 7) prowadzący działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii wśród dzieci i młodzieży. 10. Nagroda może być przyznana z własnej inicjatywy dyrektora szkoły, lub na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 11. Nagrody, w ramach posiadanych środków, przyznaje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. 12. Maksymalna wysokość nagrody Burmistrza może wynosić 100% minimalnej stawki wyna¬grodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z tytułem zawodowym magistra z przygotowa¬niem pedagogicznym. 13. Maksymalna wysokość nagrody dyrektora szkoły może wynosić 50% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym. § 8 Dodatek za wysługę lat Dodatek za wysługę lat przysługuje za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego § 9 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi oraz Dyrektorom placówek zatrudniających nauczycieli. § 10 Traci moc uchwała Nr XXVIII/274/05 z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminów wynagradzania, nagród i przyznawania dodatków dla nauczycieli wszystkich szczebli awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i świetlicach szkolnych prowadzonych przez Gminę Sośnicowice. § 11 Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. Przewodniczący Rady Miejskiej Regina Bargiel Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr II/15/2006r. z dnia 5 grudnia 2006r. WNIOSEK o przyznanie nagrody Burmistrza Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody Burmistrza Sośnicowic Pani/u ..................................................................................................................................... Data i miejsce urodzenia ........................................................................................................ Miejsce zatrudnienia i stanowisko .......................................................................................... ................................................................................................................................................ Staż pracy pedagogicznej ...................................................................................................... Wykształcenie ........................................................................................................................ Dotychczas otrzymane nagrody ............................................................................................. ................................................................................................................................................ Uzasadnienie wniosku ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ .............................. podpis wnioskodawcy Do wniosku składanego przez dyrektora szkoły należy Dołączyć opinię rady pedagogicznej.


Informację wytworzył(a): rada
Informację dodał(a): Hippe
Ostatnia modyfikacja: 2009-08-03 13:56:48


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech