14-12-2023r.
godzina 14:40
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142393 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały


 

Uchwały IV kadencji wprowadzone od 1 stycznia 2004 r.
UCHWAŁA NR I/3/2006
przyjęcia regulaminu głosowania wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Sośnicowicach
UCHWAŁA NR I/ 3 /2006 RADY MIEJSKIEJ w SOŚNICOWICACH z dnia 24.11.2006 w sprawie: przyjęcia regulaminu głosowania wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Sośnicowicach Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r z późn. zm.) Rada Miejska w Sośnicowicach uchwala 1. Przyjmuje się regulamin głosowania wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Sośnicowicach zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Załącznik do Uchwały Nr I/ 3 /2006 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 24.11.2006 Regulamin głosowania wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Sośnicowicach I. Zasady głosowania: 1. Niniejszy regulamin głosowania ma zastosowanie podczas wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej 2. Rada Miejska wybiera Wiceprzewodniczącego Rady ze swego grona, spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Prawo zgłoszenia kandydatów ma każdy członek Rady Miejskiej 3 Głosowanie jest tajne i odbywa się za pomocą kart do głosowania 4. Kandydaci na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej umieszczani są na karcie do głosowania w porządku alfabetycznym. Obok każdego nazwiska z prawej strony widnieje kratka. 5. Głosowanie przeprowadza 3 - osobowa komisja skrutacyjna, wybrana spośród członków Rady Miejskiej. 6. Po ustaleniu listy kandydatów przez radę, komisja skrutacyjna sporządza karty do głosowania i rozdaje je radnym. 7.Radny dokonuje wyboru poprzez postawienie znaku „X” w kratce z prawej strony nazwiska kandydata, opowiadając się w ten sposób za wyborem tego kandydata na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. 7. Głosowanie odbywa się poprzez wywołanie nazwiska radnego (wg listy obecności), który podchodzi do urny i w obecności komisji skrutacyjnej wrzuca do niej kartę do głosowania. 8. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej następuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady). II. Ustalenie wyników głosowania 1. Ważność głosu: a) głos uważa się za nieważny, jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak „X” jednocześnie w więcej niż jednej kratce, b) nieważne są również karty do głosowania inne niż ustalone oraz karty całkowicie przedarte, c) jeżeli na karcie do głosowania w wyborach na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej radny nie postawił znaku „X” w kratce obok nazwiska żadnego kandydata lub wypełnił kartę w sposób niezgodny z pkt. 7 rozdz. I niniejszego Regulaminu, jego głos uważa się za ważny, bez dokonania wyboru. 2. Za wybranego kandydata uważa się radnego, który uzyskała największą ilość głosów ,a ilość ta stanowi wymaganą większość zgodnie z pkt. 9 rozdz. I, tj. 8. 3. W przypadku, gdy zgłoszono więcej niż dwóch kandydatów, a podczas głosowania żaden z nich nie otrzymał wymaganej większości głosów (zgodnie z pkt. 9 rozdz. I) przeprowadza się drugą turę głosowania spośród kandydatów, którzy otrzymali kolejno dwie największe ilości głosów 4. Jeżeli jeden z kandydatów otrzymał największą ilość głosów, ale ilość ta nie stanowi wymaganej większości, o której mowa w pkt. 9 rozdz. I, a w następnej kolejności dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą ilość głosów przeprowadza się wybory uzupełniające spośród tych kandydatów, a następnie drugą turę głosowania. W drugiej turze wyborów bierze udział kandydat, który uzyskał największą ilość głosów w pierwszej turze głosowania oraz kandydat, który uzyskał największą ilość głosów w wyborach uzupełniających 5. Po zakończeniu głosowania komisja skrutacyjna ustala wyniki głosowania i określa: 1) liczbę obecnych na sesji uprawnionych do głosowania, 2) zgłoszone kandydatury, 3) liczbę głosów minimalną konieczną do wyboru zgodnie z pkt. 9 rozdział I niniejszego Regulaminu, 4) liczbę radnych, którym wydano karty do głosowania, 5) liczbę wyjętych kart do głosowania z urny (gdyby liczba kart wyjętych z urny różniła się od liczby osób, którym wydano karty do głosowania, komisja poda w protokole przypuszczalną przyczynę tej niezgodności), 6) liczbę głosów nieważnych, 7) liczbę głosów ważnych, 8) liczbę głosów ważnych bez dokonania wyboru, 9) liczbę głosów ważnie, oddanych na poszczególnych kandydatów, a nadto stwierdza wynik wyborów 6. Komisja skrutacyjna sporządza protokół. 7. Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji skrutacyjnej. 8. Wyniki wyborów ogłasza przewodniczący komisji skrutacyjnej


Informację wytworzył(a): rada
Informację dodał(a): Hippe
Ostatnia modyfikacja: 2009-08-03 13:56:48


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech