14-12-2023r.
godzina 14:40
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142393 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały


 

Uchwały IV kadencji wprowadzone od 1 stycznia 2004 r.
UCHWAŁA NR I/1/2006
przyjęcia regulaminu głosowania wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sośnicowicach
UCHWAŁA NR I/ 1 /2006 RADY MIEJSKIEJ w SOŚNICOWICACH z dnia 24.11.2006 w sprawie: przyjęcia regulaminu głosowania wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sośnicowicach Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r z późn. zm.) Rada Miejska w Sośnicowicach uchwala 1. Przyjmuje się Regulamin głosowania wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sośnicowicach zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Załącznik do Uchwały Nr I/ 1 /2006 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia .24.11.2006 Regulamin głosowania wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sośnicowicach I. Zasady głosowania: 1. Niniejszy regulamin głosowania ma zastosowanie podczas wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej 2. Rada Miejska wybiera Przewodniczącego Rady ze swego grona, spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Prawo zgłoszenia kandydatów ma każdy członek Rady Miejskiej 3. Po ustaleniu przez Radę kandydata, komisja skrutacyjna sporządza karty do głosowania i rozdaje je radnym. 4 Głosowanie jest tajne i odbywa się za pomocą kart do głosowania na których widnieje treść „Czy jesteś za wyborem radnego ( imię i nazwisko kandydata) na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sośnicowicach” , obok nazwiska z prawej strony znajdują się dwie kratki, jedna pod słowem „tak” druga pod słowem „nie”. 5. Głosowanie przeprowadza 3 - osobowa komisja skrutacyjna, wybrana spośród członków Rady Miejskiej. 6. Radny dokonuje wyboru poprzez postawienie znaku „X” w kratce pod słowem „tak” z prawej strony nazwiska kandydata, opowiadając się w ten sposób za wyborem lub w kratce pod słowem „nie”, opowiadając się w ten sposób przeciwko wyborowi. 7. Głosowanie odbywa się poprzez wywołanie nazwiska radnego (wg listy obecności), który podchodzi do urny i w obecności komisji skrutacyjnej wrzuca do niej kartę do głosowania. 8. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej następuje bezwzględną większością głosów( „znaków „X” w kratce pod słowem „tak” w obecności co najmniej polowy ustawowego składu rady). II. Ustalenie wyników głosowania 1. Ważność głosu: a) głos uważa się za nieważny, jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak „X” jednocześnie w kratkach pod słowem „tak” i pod słowem „nie”, b) nieważne są również karty do głosowania inne niż ustalone oraz karty całkowicie przedarte, c) jeżeli na karcie do głosowania w wyborach na Przewodniczącego Rady Miejskiej radny nie postawił znaku „X” w kratce ani pod słowem „tak” ani pod słowem „nie” lub wypełnił kartę w sposób niezgodny z pkt. 6 rozdz. I niniejszego Regulaminu, jego głos uważa się za ważny, bez dokonania wyboru. 2. Za wybranego kandydata uważa się osobę, która uzyskała za wyborem (postawiony znak „x” w kratce pod słowem „tak”), ilość głosów stanowiąca wymaganą większość zgodnie z pkt. 8 rozdz. I ,tj. 8 . 3. Po zakończeniu głosowania komisja skrutacyjna ustala wyniki głosowania i określa: 1) liczbę obecnych na sesji uprawnionych do głosowania, 2) nazwisko zgłoszonego kandydata, 3) liczbę głosów minimalna konieczną do wyboru zgodnie z pkt. 8 rozdział I niniejszego Regulaminu, 4) liczbę radnych, którym wydano karty do głosowania, 5) liczbę kart wyjętych z urny (gdyby liczba kart wyjętych z urny różniła się od liczby osób, którym wydano karty do głosowania, komisja poda w protokole przypuszczalną przyczynę tej niezgodności), 6) liczbę głosów nieważnych, 7) liczbę głosów ważnych, 8) liczbę głosów ważnych bez dokonania wyboru, 9) liczbę głosów ważnych, oddanych za wyborem kandydata, 10) liczbę głosów ważnych oddanych przeciw wyborowi kandydata, a nadto stwierdza wynik wyborów. 4. Komisja skrutacyjna sporządza protokół. 5. Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji skrutacyjnej. 6. Wyniki wyborów ogłasza przewodniczący komisji skrutacyjnej PROTOKÓŁ z obliczenia głosów oddanych w wyborach na przewodniczącego Rady Miejskiej w Sośnicowicach sporządzony na sesji w dniu ............. Komisja skrutacyjna w składzie: 1) przewodniczący komisji - radny .................................................... 2) członek komisji - radny ................................................................... 3) członek komisji - radny ................................................................... stwierdza co następuje: 1. Liczba obecnych na sesji uprawnionych do głosowania radnych Rady Miejskiej w Sośnicowicach: ................... 2. Na przewodniczącego Rady Miejskiej w Sośnicowicach zgłoszono kandydaturę radnego: ............................................................. 3. Liczba głosów minimalna, konieczna do wyboru zgodnie z rozdz. I pkt. 8 niniejszego regulaminu: .................... 4. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania : ........................................................................................... 5. Liczba wyjętych kart z urny ......... ( gdyby liczba kart wyjętych z urny różniła sie od liczby osób, którym wydano karty do głosowania, komisja poda w protokole przypuszczalną przyczynę tej niezgodności ) ........................................................................................................................................................................................ 6. Liczba głosów nieważnych : ................................... 7. Liczba głosów ważnych : ................................... 8. Liczba głosów ważnych bez dokonania wyboru: ................................... 9. Liczba głosów ważnie oddanych za wyborem kandydata : ................................... 10.Liczba głosów ważnie oddanych przeciw wyborowi kandydata : ................................... Wobec powyższego komisja skrutacyjna stwierdza, że na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sośnicowicach został wybrany radny: ...................................................................... Na tym protokół zakończono i podpisano: 1) przewodniczący komisji skrutacyjnej- radny .................................................... 2) członek komisji skrutacyjnej- radny ................................................................... 3) członek komisji skrutacyjnej- radny ...................................................................


Informację wytworzył(a): rada
Informację dodał(a): Hippe
Ostatnia modyfikacja: 2009-08-03 13:56:48


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech