14-12-2023r.
godzina 14:40
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142393 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały


 

Uchwały IV kadencji wprowadzone od 1 stycznia 2004 r.
UCHWAŁA Nr XXXIII/323/2006
przyjęcia Programu Wspłpracy Gminy Sośnicowice z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007
Uchwała Nr XXXIII/323/2006 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 20.10.2006r. w sprawie: przyjęcia Programu Współpracy Gminy Sośnicowice z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2007. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Rada Miejska w Sośnicowicach u c h w a l a § 1 Program Współpracy Gminy Sośnicowice z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2007, w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sośnicowic. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń. Załącznik Nr 1 do Uchwała Nr XXXIII/323/2006 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 20.10.2006r. PROGRAM Współpracy Gminy Sośnicowice z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2007 Rozdział I Postanowienia ogólne. 1. Ilekroć w niniejszej Uchwale jest mowa o: a) Programie - należy przez to rozumieć program Współpracy Gminy Sośnicowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. b) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr.96,poz.873 z późn. zm.) c) Organizacjach pozarządowych - należy przez to rozumieć organizacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust 2 i 3 ustawy. 2. Celem Programu jest zapewnienie efektywnego wykonywania zadań własnych Miasta i Gminy Sośnicowice wynikających z przepisów prawa, poprzez włączenie organizacji pozarządowych w realizację zadań. 3. Program określa zasady, formy i obszary współpracy organów samorządowych Gminy z organizacjami pozarządowymi. Rozdział II Zasady, formy i obszary współpracy Celem Programu Współpracy Gminy Sośnicowice z Organizacjami Pozarządowymi jest określenie czytelnych zasad w zakresie wspierania przez Gminę działań organizacji pozarządowych poprzez powierzanie organizacjom pozarządowym ustawowych zadań gminy. Poprzez określenie i realizację tych zasad Samorząd pragnie włączyć organizację pozarządowe w system demokracji lokalnej. 1. Podstawowym kryterium decydującym o podjęciu współpracy organizacjami pozarządowymi jest prowadzenie przez nie działalności na terenie gminy Sośnicowice lub na rzecz jej mieszkańców. 2. Współdziałanie Gminy Sośnicowice z organizacjami pozarządowymi obejmuje współpracę o charakterze finansowym i poza finansowym. 3. Współpraca finansowa polega na zlecaniu realizacji zadań Gminy Sośnicowice organizacjom pozarządowym poprzez: a) powierzanie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich realizację b) wspieranie wykonywania zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji 4. Współpraca poza finansowa polega na: a) wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działalności b) konsultowaniu aktów prawnych w dziedzinach dotyczących statutowej działalności pożytku publicznego organizacji pozarządowych c) określaniu propozycji do projektu budżetu Gminy Sośnicowice na rok 2007, których realizacja może zostać zlecona podmiotom 5. Współpraca z organizacjami pozarządowymi dotyczy zadań własnych gminy: Ustala się na 2007r priorytetowe grupy zadań, które można powierzyć do realizacji organizacjom pożytku publicznego lub innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego. a/ w ramach kultury fizycznej i turystyki: - upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych - organizacja i uczestnictwo dzieci, młodzieży i dorosłych w turniejach i zawodach sportowych b/ w ramach upowszechniania kultury: - promocja twórczości, historii i tradycji regionu c/ w ramach pomocy społecznej - opieka pielęgniarska nad osobami chorymi, starszymi, samotnymi i niepełnosprawnymi w miejscu ich zamieszkania d/ w ramach ochrony zdrowia: - profilaktyka i promocja zdrowia e/ w ramach ochrony środowiska - edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży f/ w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi: - działalność profilaktyczna, informacyjna i edukacyjna - opieka i wychowanie dzieci i młodzieży zagrożonych patologią g/ w ramach oświaty i wychowania: - organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży Lista zagadnień wymienionych w pkt 5 nie zamyka katalogu zadań jakie mogą być realizowane w ramach programu. Organizacje z własnej inicjatywy mogą złożyć ofertę realizacji zadań publicznych także tych które są realizowane dotychczas w inny sposób. W zakresie rozpatrzenia takiej oferty stosuje się odpowiednio przepisy ustawy. Rozdział III Postanowienia końcowe 1. Program reguluje zasady współdziałania Gminy Sośnicowice z organizacjami pozarządowymi w roku 2007. 2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych określa uchwała budżetowa Gminy Sośnicowice na 2007 rok. 3. Tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania oraz kontroli wykonania zleconego zadania określa ustawa.


Informację wytworzył(a): rada
Informację dodał(a): Hippe
Ostatnia modyfikacja: 2009-08-03 13:56:48


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech