14-12-2023r.
godzina 14:40
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142393 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały


 

Uchwały IV kadencji wprowadzone od 1 stycznia 2004 r.
UCHWAŁA Nr XXXII/318/2006
programu pomocy dziecku i rodzinie w Gminie Sośnicowice
UCHWAŁA NR XXXII/318/2006 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH z dnia 07.09.2006r. w sprawie: Programu pomocy dziecku i rodzinie w Gminie Sośnicowice Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmian./ oraz art.17 ust.1, pkt 13 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej /Dz.U z 2004r. nr 64 poz. 593 z późn. zmian./ RADA MIEJSKA W SOŚNICOWICACH uchwala: § 1 Program pomocy dziecku i rodzinie w Gminie Sośnicowice stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej i w BIP. PROGRAM POMOCY DZIECKU I RODZINIE w GMINIE SOŚNICOWICE Wstęp Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej do zadań własnych gminy należy tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną. Rodzina jest najmniejszą, a zarazem najważniejszą cząstką życia społecznego, pierwszym i najważniejszym środowiskiem w życiu dziecka, wpływającym na kształtowanie się jego relacji ze światem zewnętrznym przez całe dorosłe życie. Dysfunkcje w środowisku rodzinnym są więc niebezpieczne zwłaszcza dla dzieci i młodzieży, która narażona jest na dziedziczenie patologicznych norm i wzorców zachowań, oraz szczególnie podatna na negatywne oddziaływanie otoczenia zewnętrznego. Pomoc dziecku i rodzinie jest integralną częścią szerokiego systemu pomocy społecznej. W jego ramach zadania specjalistyczne takie jak poradnictwo rodzinne, prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej, zapewnienie opieki i wychowania dzieciom poza rodziną wypełniają powiaty. Obowiązkiem gminy natomiast jest zabezpieczenie podstawowych potrzeb rodzin i dzieci mieszkających na jej terenie. Podkreślić należy, że państwo i jego instytucje mają rodzinę wspierać, a nie wyręczać w wypełnianiu przez nią jej funkcji. Zapewnieniu tego właśnie wsparcia służyć ma niniejszy Program, którego założenia wypracowane zostały przy współudziale szeregu podmiotów działających na rzecz dzieci i rodzin na terenie Gminy Sośnicowice. Cel Programu Zbudowanie zintegrowanego systemu wsparcia dla dzieci i rodzin mających trudności w wypełnianiu swoich zadań i ról społecznych. Działania Programu ukierunkowane są przede wszystkim na:  rodziny niewydolne w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza niepełne lub wielodzietne,  rodziny dotknięte przemocą,  rodziny ubogie i zagrożone ubóstwem,  dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Instytucje i organizacje, które mogą być realizatorami lub partnerami w realizacji Programu na poziomie Gminy: 1. Jednostki systemu edukacji  Gimnazjum w Sośnicowicach  Przedszkole w Bargłówce  Przedszkole w Łanach Wielkich  Przedszkole w Kozłowie  Przedszkole w Rachowicach  Przedszkole w Sierakowicach  Przedszkole w Smolnicy  Przedszkole w Sośnicowicach  Przedszkole w Trachach  Szkoła Podstawowa w Bargłówce  Szkoła Podstawowa w Kozłowie  Szkoła Podstawowa w Sierakowicach  Szkoła Podstawowa w Sośnicowicach 2. Komisariat Policji w Sośnicowicach 3. Kluby sportowe działające na terenie Gminy 4. Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sośnicowicach i prowadzone przez nią świetlice środowiskowe 5. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośnicowicach 6. Miejsko – Gminny Ośrodek Zdrowia w Sośnicowicach 7. Parafie Kościoła Katolickiego, Caritas w Rachowicach oraz Parafialne Zespoły Charytatywne w Kozłowie i Sośnicowicach Na poziomie powiatu Program zakłada współpracę lub korzystanie z następujących zasobów instytucjonalnych: 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach. 2. Sąd Rejonowy, Zespół Kuratorów Rodzinnych. 3. Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w Knurowie i Gliwicach. 4. Centrum Zdrowia Psychicznego i Poradnia Leczenia Uzależnień w Gliwicach. Współrealizatorami Programu mogą być również inne, nie wymienione powyżej, organizacje i instytucje. DZIAŁANIA I. Organizacja pomocy materialnej w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych.  Realizacja świadczeń pieniężnych i niepieniężnych przez MOPS w Sośnicowicach.  Pomoc uczniom w formie stypendiów socjalnych wypłacanych przez Gminę.  Kwalifikowanie we współpracy ze szkołami i przedszkolami dzieci, które powinny być objęte pomocą w formie dożywiania, opłacanie im posiłków przez MOPS.  Organizacja pomocy rzeczowej dla dzieci i rodzin przez Caritas i Parafialne Zespoły Charytatywne (paczki świąteczne, opłacanie posiłków w szkole dzieciom, które nie mogą być objęte tą formą pomocy przez MOPS).  Pomoc dla uczniów rozpoczynających naukę w I klasach szkół podstawowych - realizacja programu „Wyprawka szkolna”.  Zapewnienie dostępu do tanich podręczników poprzez organizację szkolnych kiermaszów książek używanych.  Realizacja przez szkoły programu „Szklanka mleka”. II. Organizacja systemu poradnictwa i wsparcia informacyjnego oraz rozwój i wzmocnienie umiejętności wychowawczych rodziców.  Poradnictwo w sprawach związanych z przemocą, uzależnieniami, radzeniem sobie w trudnych sytuacjach życiowych.  Poradnictwo w sprawach życiowych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego.  Umożliwianie dostępu do poradnictwa specjalistycznego, pomoc prawna, psychologiczna w ramach Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przy współpracy z PCPR.  Zwiększenie dostępności do informacji o możliwościach uzyskania pomocy w instytucjach na poziomie gminy i powiatu, opracowanie i rozpowszechnienie informatorów tematycznych.  Organizacja warsztatów i szkoleń dla rodziców, wzmacniających ich kompetencje wychowawcze.  Indywidualna praca socjalna z rodzinami dysfunkcyjnymi. III. Współpraca z instytucjami w przeciwdziałaniu negatywnym konsekwencjom nie wywiązywania się rodzin z obowiązków opiekuńczo-wychowawczych. Podnoszenie kwalifikacji osób pracujących z dzieckiem i rodziną.  Stworzenie warunków dla sprawnego przepływu informacji pomiędzy osobami i instytucjami uczestniczącymi w procesie pomocowym.  Wypracowanie wraz z innymi jednostkami pomocowymi wspólnych standardów reagowania w sytuacjach zagrożenia dobra dziecka i rodziny.  Wypracowanie płaszczyzny współpracy z kuratorami sądowymi.  Współpraca pomiędzy wszystkimi jednostkami zaangażowanymi w proces pomocowy w celu skoordynowania i wzmocnienia działań. W jej ramach próba utworzenia zespołu interdyscyplinarnego (jego trzon stanowiliby: pedagodzy szkolni, funkcjonariusz Policji, członek Miejskiej Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi, pracownicy socjalni, w razie potrzeby również inni specjaliści), określenie celów i zasad pracy zespołu.  Szkolenie osób zaangażowanych w proces pomocowy, mające na celu wzmocnienie ich kompetencji do pracy z rodzinami o różnych dysfunkcjach. IV. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży, umożliwienie im rozwoju zainteresowań oraz redukcja problemów szkolnych poprzez:  Działalność świetlic środowiskowych, finansowanych przez Miejską Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w ich ramach: zajęcia sportowe, wyrównawcze.  Organizację i dofinansowanie półkolonii w ramach działalności Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Parafialnych Zespołów Charytatywnych.  Prowadzenie przez szkoły zajęć wyrównawczych, kół zainteresowań, dodatkowych zajęć sportowych. Realizacja szkolnych programów profilaktyki, edukacyjnych zajęć warsztatowych, programów artystycznych i innych form aktywności. Angażowanie w powyższe działania w szczególności dzieci z grupy ryzyka.  Umożliwianie dzieciom z rodzin najuboższych udziału w wypoczynku śródrocznym (pomoc w opłaceniu „zielonych szkół”), bezpłatnych koloniach.  Indywidualną praca pedagogów szkolnych z dziećmi i młodzieżą.  Działalność klubów sportowych. Podsumowanie Powodzenie w realizacji Programu zależeć będzie od ścisłej współpracy i zaangażowania poszczególnych podmiotów. Jedynie współpraca i sprawny przepływ informacji między nimi mogą zapobiegać pogłębianiu się różnego rodzaju patologii w środowisku rodzinnym oraz stanowić solidną podstawę dla kompleksowej i skutecznej pomocy świadczonej na rzecz dzieci i rodzin. Program jest dokumentem otwartym, może podlegać okresowym weryfikacjom w zależności od potrzeb oraz wymogów prawa.


Informację wytworzył(a): rada
Informację dodał(a): Hippe
Ostatnia modyfikacja: 2009-08-03 13:56:48


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech