14-12-2023r.
godzina 14:40
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142393 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały


 

Uchwały IV kadencji wprowadzone od 1 stycznia 2004 r.
UCHWAŁA Nr XXXI/308/2006
zatwierdzenia bilansu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośnicowicach
Uchwała XXXI/308/2006 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie: zatwierdzenia bilansu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośnicowicach Na podstawie art.18 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142,poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art.52 ust.1 i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) Rada Miejska w Sośnicowicach uchwala: 1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośnicowicach za 2005 r. składające się z: - bilansu z sumami aktywów i pasywów w kwocie 1526,30 zł - rachunku wyników w wersji porównawczej, zamykającego się zyskiem (stratą) 0,00 - informacji dodatkowej 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośnicowicach. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Sprawozdanie Finansowe Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośnicowicach ul. Kościuszki 22, 44-153 Sośnicowice za okres 01.01. 2005 r. – 31.12.2005 r. Bilans MGBP za 2005r. Aktywa Stan na Pasywa Stan na Początek roku Koniec roku Początek roku Koniec roku A. Aktywa trwałe 2103,85 1387,75 A. Kapitał własny 2103,85 1387,75 I. Wartości niematerialne i prawne I .Kapitał podstawowy 2103,85 1387,75 II. Rzeczowe aktywa trwałe 2103,85 1387,75 II Należne wpłaty na kapitał podstawowy. 1. Środki trwałe 2103,85 1387,75 III. Udziały własne a) grunty IV. Kapitał zapasowy b) budynki, lokale V. Kapitał z aktualizacji wyceny c) urządzenia techniczne i maszyny 2103,85 1387,75 VI. Pozostałe kapitały rezerwowe III. Należności długoterminowe VII. Zysk z lat ubiegłych IV. Inwestycje długoterminowe VIII. Zysk netto V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe. IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego B. Aktywa obrotowe. 86,96 138,55 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 86,96 138,55 I. Zapasy I. Rezerwy na zobowiązania II. Należności krótkoterminowe II. Zobowiązania długoterminowe III. Inwestycje krótkoterminowe 86,96 138,55 III. Zobowiązania krótkoterminowe 86,96 138,55 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 86,96 138,55 1. Wobec jednostek powiązanych a) w jednostkach powiązanych 2. Wobec pozostałych jednostek b) w pozostałych jednostkach 3. Fundusze specjalne. 86,96 138,55 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 86,96 138,55 IV. Rozliczenia międzyokresowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe. Aktywa razem 2190,81 1526,30 Pasywa razem 2190,81 1526,30 Sośnicowice 31.03.2006 r. Informacja dodatkowa Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Sośnicowicach ul. Kościuszki 22 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 17 lutego 1992 r. (Dz. U. Nr 20, Poz. 80) została wpisana do księgi rejestrowej instytucji kultury, prowadzonej przez organizatora pod Nr 0S0 - 4014 w dniu 01.06.1992 r. uzyskując osobowość prawną . Posiada NIP 969-13-555-77 oraz Regon 001003762. Biblioteka nie jest podatnikiem podatku VAT. Jej podstawowym celem statutowym jest działalność kulturalna, czyli gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych. Biblioteka prowadzi cztery Punkty Biblioteczne: 1. Punkt Biblioteczny w Kozłowie przy bibliotece szkolnej 2. Punkt Biblioteczny w Bargłówce przy bibliotece szkolnej 3. Punkt Biblioteczny w Sośnicowicach przy bibliotece w gimnazjum 4. Punkt Biblioteczny Mniejszości Niemieckiej przy MGBP w Sośnicowicach. Organem zarządzającym jest dyrektor MGBP Pani Sabina Morcinek. Główną księgową jest Pani Lilianna Glagla. 2 lutego 2004 r. została wprowadzona w życie Zarządzeniem Nr 2/2004 dyrektora MGBP w Sośnicowicach, Instrukcja kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów finansowo – księgowych, w której są ustalone zasady prowadzenia ewidencji finansowo księgowej. Księgi rachunkowe są prowadzone w sposób ustalony w Zakładowym Planie Kont, wprowadzonym Zarządzeniem nr 1/2003 dyrektora MGBP w Sośnicowicach z dnia 15 grudnia 2003 r. Biblioteka sporządza roczne sprawozdanie finansowe, na które składa się : bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa. Bilans sporządzony na 31.12.2005 przedstawia sytuację majątkową i finansową instytucji. Majątek stanowią aktywa trwałe : urządzenia techniczne i maszyny i aktywa obrotowe o wartości 1526,30 zł. Pasywa to kapitał podstawowy oraz fundusze specjalne o wartości 1526,30 zł. Rachunek zysków i strat wynosi 0,00. Przychodami Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośnicowicach są: • Dotacja 137000,- • Dotacja z Ministerstwa 7900,- • Odsetki bankowe 52,16 Razem 144952,16 Koszty biblioteki przedstawiono w układzie rodzajowym i należą do nich: • Zakup książek 14002,56 • Wynagrodzenie brutto 84333,72 • Ubezpieczenia ZUS i fundusz pracy 16205,15 • Wynagrodzenia bezosobowe 2500,00 • Zużycie materiałów i energii 16067,20 • Usługi obce 9401,29 • Pozostałe koszty rodzajowe 2442,24 Razem 144952,16 Rachunek zysków i strat MGBP za 2005r. A. Przychody netto ze sprzedaży produktów. 0,00 B. Koszty sprzedanych produktów 0,00 C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 0,00 D. Koszty sprzedaży 0,00 E. Koszty ogólnego zarządu 0,00 F. Zysk (strata) ze sprzedaży 0,00 G. Pozostałe przychody operacyjne I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych. II. Dotacje III. Inne przychody operacyjne 144936,48 0,00 144884,32 52,16 H. Pozostałe koszty operacyjne I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III. Inne koszty operacyjne 144936,48 0,00 0,00 144936,48 I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 0,00 J. Przychody finansowe 0,00 K. Koszty finansowe 0,00 L. Zysk (strata ) z działalności gospodarczej 0,00 M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych. 0,00 N. Zysk (strata) brutto 0,00 O. Podatek dochodowy 0,00 P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku ( zwiększenia straty) 0,00 R. Zysk (strata ) netto 0,00


Informację wytworzył(a): rada
Informację dodał(a): Hippe
Ostatnia modyfikacja: 2009-08-03 13:56:48


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech