14-12-2023r.
godzina 14:40
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142393 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały


 

Uchwały IV kadencji wprowadzone od 1 stycznia 2004 r.
UCHWAŁA NR XXIX/290/2006
zatwierdzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sośnicowice
UCHWAŁA Nr XXIX / 290 / 2006 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 21.02.2006r. w sprawie: zatwierdzenia „ Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sośnicowice” Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 4 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2005r., Nr 236, poz. 2008 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach. Rada Miejska Sośnicowic u c h w a l a § 1 „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sośnicowice” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 2 Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały przestaje obowiązywać Regulamin „Szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Sośnicowice”, przyjęty Uchwałą Nr XXXIII/167/98 Rady Miasta w Sośnicowicach z dnia 06.02.1998r.. § 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sośnicowic. § 4 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Załącznik Nr 1 Do uchwały Nr XXIX / 290 /06 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 21.02.2006r. REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SOŚNICOWICE Rozdział 1 Postanowienia ogólne § 1 Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Sośnicowice. § 2 Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, oraz mieszkańców Miasta i Gminy Sośnicowice. Rozdział 2 Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości i na terenach służących do użytku publicznego § 3 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania na ich terenie porządku, czystości oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego poprzez wyposażanie nieruchomości w opisane w Rozdziale 3 niniejszego Regulaminu urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych w następujący sposób: a) zbieranie w pojemnikach odpadów niepodlegających selekcji, a więc: tworzyw sztuczne nie opakowaniowych, szkła nie opakowaniowego, odpadów mineralnych, drobnych frakcji popiołowej oraz innych odpadów zmieszanych, b) odpady kuchenne i odpady biodegradowalne mogą być kompostowane w przydomowych kompostowniach, w pozostałych przypadkach są odbierane od mieszkańców przez podmiot uprawniony, c) odpady segregowane: szkło, tworzywa sztuczne, metal mają być gromadzone w odpowiednich workach d) odpady niebezpieczne będą odbierane przez Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych lub podmiot uprawniony, e) odpady wielkogabarytowe odbierane będą zgodnie z harmonogramem wywozu f) odpady budowlane i remontów będą odbierane na indywidualne zgłoszenie. 2. Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia ze śniegu, lodu, błota oraz innych zanieczyszczeń z nieruchomości udostępnionych do użytku publicznego oraz z chodnika bezpośrednio przylegającego do nieruchomości, w sposób niepowodujący zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów. 3. Likwidowanie śliskości na drogach publicznych, ulicach, placach w okresie mrozów i opadów śnieżnych przy użyciu piasku zmieszanego ze środkami chemicznymi niedziałającymi szkodliwie na tereny zieleni oraz drzewa. 4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do usuwania sopli i nawisów śniegu z dachu i rynien. 5. Mycie pojazdów samochodowych i drobne naprawy pojazdów, związane z ich bieżącą eksploatacją, mogą być przeprowadzane w obrębie nieruchomości, jeżeli nie spowodują zanieczyszczenia wód i gleby oraz uciążliwości dla sąsiadów. W szczególności poza warsztatami naprawczymi zabrania się prowadzenia wszelkich prac blacharsko- lakierniczych. Rozdział 3 Zasady zbierania odpadów komunalnych z nieruchomości oraz innych terenów przeznaczonych do użytku publicznego § 4 1. Do gromadzenia odpadów stałych na terenie gminy Sośnicowice należy stosować pojemniki znormalizowane o pojemności 0,11 m3 lub pojemniki na kółkach o poj. 1,1m3, oraz kosze uliczne o poj. od 10 do 50 litrów. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się stosowanie znormalizowanych worków. 2. Właściciele nieruchomości mają obowiązek wyposażenia nieruchomości w dostateczną ilość pojemników służących do gromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów uwzględniając ilość osób zamieszkujących posesję i częstotliwość usuwania odpadów. 3. Przyjmując, iż średnia ilość odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych przez mieszkańca Gminy wynosi 150 kg rocznie o objętości 0,75 m3, co w przeliczeniu miesięcznym wynosi 0,06 m3 na osobę ustala się poniższe zasady: . a) odpady komunalne, które nie są zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w pojemnikach o wymienionej ust.1 pojemności b) jedno-, dwu-, trzy- czteroosobowa rodzina zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w jeden pojemnik o pojemności 110 l; c) pięcio-, sześcio-, siedmioosobowa rodzina zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w dwa pojemniki o pojemności 110 l każdy; d) rodziny liczniejsze mają obowiązek wyposażyć nieruchomości w pojemniki o pojemności zapewniającej pokrycie zapotrzebowania biorąc pod uwagę normatywy zapisane w niniejszym Regulaminie; e) zarządcy nieruchomości wielolokalowych zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do liczby mieszkańców i cyklu wywozu uzgodnionego z jednostką wywozową, biorąc pod uwagę normatywy zapisane niniejszym Regulaminie; f) prowadzący działalność gospodarczą ,kierujący instytucjami oświaty, zdrowia, zarządzający ogródkami działkowymi, zobowiązani są dostosować pojemność do swych indywidualnych potrzeb uwzględniając cykl odbioru odpadów. 3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów: metalu, szkła i tworzyw sztucznych 4. Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować worki o pojemności 0,11m3 w następujących kolorach: kolor czerwony – metale kolor niebieski – szkło kolor żółty - tworzywa sztuczne Worki do selektywnego gromadzenia odpadów dostarczane są przez podmiot świadczący usługi wywozu odpadów stałych. 5. Zabrania się zbierania śniegu, lodu, gorącego popiołu, żużlu, i odpadów wielkogabarytowych w pojemnikach/workach przeznaczonych do zbierania odpadów, określonych w ust. 1 i 3. 6. W przypadku krótkotrwałego zwiększenia ilości odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości zgłasza problem do firmy świadczącej usługi w zakresie odbierania odpadów, w celu ustalenia warunków ich odbioru. 7. Miejsca gromadzenia odpadów stałych powinny być przygotowane zgodnie z przepisami § 22 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 122 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U, Nr 75, poz. 690 z późn. zm.). 8. Właściciel nieruchomości zapewnia przedsiębiorcy swobodny dostęp do pojemników w czasie ustalonym w umowie o odbiór odpadów lub zgodnie z terminarzem wywozu odpadów stałych, w sposób umożliwiający opróżnienie pojemników bez narażania na szkodę ludzi, budynków, pojazdów. 9. Odpady z remontów gromadzone są w odrębnych kontenerach lub w wyznaczonych miejscach na nieruchomości. § 5 Odpady wielkogabarytowe zbiera się w uzgodnionych terminach, w wyznaczonych miejscach na nieruchomości, służących do gromadzenia odpadów stałych, w sposób nieutrudniający korzystania z nieruchomości przez osoby trzecie i umożliwiający łatwy dostęp przedsiębiorcy. § 6 Odpady niebezpieczne, które ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny, biologiczny i inne właściwości stanowią zagrożenie życia lub zdrowia ludzi albo dla środowiska powinny być gromadzone w odrębnych pojemnikach. Odbiór takich odpadów może się odbywać przez wyspecjalizowane jednostki posiadające odpowiednie zezwolenia lub powinny być dostarczane do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych prowadzonego przez ZGKiM w Sośnicowicach. § 7 1. Mieszkańcy gminy oraz osoby inne przebywające na jej terenie zobowiązani są do korzystania z koszy ulicznych lub zabierania odpadów ze sobą w przypadku ich braku, w celu uniknięcia zaśmiecania terenów użytku publicznego. 2. Kosze uliczne na terenach użyteczności publicznej i przy obiektach użytku publicznego winne być rozmieszczone w odległości nieprzekraczającej 30-40m, oraz na każdym przystanku autobusowym. Rozdział 4 Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych § 8 1. Częstotliwość odbierania z nieruchomości odpadów komunalnych, zawierających składniki ulegające biodegradacji powinna być dostosowana do ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów, jednak nie rzadziej niż: a) raz w tygodniu dla budynków wielorodzinnych, b) raz w miesiącu dla budynków jednorodzinnych, c) raz w tygodniu dla placówek handlowych poza budynkami, d) raz w tygodniu dla przedsiębiorców 2. Zaleca się, aby w miesiącach letnich z obszarów zabudowy jednorodzinnej, nieprowadzącej kompostowania odpadów biodegradowalnych, w celu uniknięcia uciążliwości powodowanej powstawaniem procesów gnilnych, wywożenie odpadów komunalnych, zawierających składniki ulegające biodegradacji odbywało się z częstotliwością, co najmniej raz na dwa tygodnie. § 9 Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do zapewnienia usuwania nieczystości ciekłych z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ z przepełnionego zbiornika i wykluczający zanieczyszczenie gleby i wód podziemnych oraz zapobiegający powstawaniu procesów gnilnych w zbiorniku. § 10 Odpady wielkogabarytowe wystawione przez mieszkańców przedsiębiorca odbiera w terminie wyznaczonym w kalendarzyku wywozu odpadów lub po indywidualnym zgłoszeniu § 11 Częstotliwość opróżniania koszy ulicznych powinna być dostosowana do ilości gromadzonych w nich odpadów. § 12 Odpady z remontów powinny być usuwane najpóźniej z chwilą zakończenia prac. Rozdział 5 Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowisku odpadów § 13 System gospodarowania odpadami komunalnymi powinien zapewniać ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania 1. do 31 grudnia 2010 roku do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji, 2. do 31 grudnia 2013 roku do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji, 3. do 31 grudnia 2020 roku do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji w stosunku do masy odpadów wytworzonych w roku 1995r wynoszących 1011,83 tony Rozdział 6 Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe § 14 1. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także zapewnienia, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia. 2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru. § 15 Utrzymujący psy są zobowiązani do: 1) prowadzenia psa na uwięzi, a psu rasy uznawanej za agresywną lub zagrażającemu otoczeniu do nałożenia kagańca, 2) prowadzenia psa bez smyczy tylko w miejscach mało uczęszczanych, pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a właściciel (opiekun) sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem, 3) nie wprowadzania psów na teren placów zabaw i piaskownic dla dzieci, 4) nie wprowadzania psów do placówek handlowych, gastronomicznych i innych obiektów publicznego użytku, jeżeli wynika to z oznakowania, 5) usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez psy na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, postanowienie nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników. § 16 Utrzymujący gady, płazy, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia. Rozdział 7 Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich §17 Osoby utrzymujące zwierzęta gospodarskie i ptactwo hodowlane są zobowiązane do przestrzegania następujących zasad: 1) wytwarzane podczas prowadzenia hodowli odpady i nieczystości będą gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie będą powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych, 2) nie powodowania przez prowadzoną hodowlę uciążliwości, w szczególności zapachowych dla współużytkowników oraz użytkowników nieruchomości sąsiednich, 3) przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych. Rozdział 8 Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania § 18 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania okresowych deratyzacji w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż 1 raz w roku w okresie jesiennym. 2. Termin i obszar przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji wyznacza Rada Miejska w uzgodnieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym i podaje do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na tablicach ogłoszeń 3. W razie zwiększonej ilości gryzoni zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do przeprowadzenia dodatkowej deratyzacji.


Informację wytworzył(a): rada
Informację dodał(a): Hippe
Ostatnia modyfikacja: 2009-08-03 13:56:48


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech