14-12-2023r.
godzina 14:40
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142393 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały


 

Uchwały IV kadencji wprowadzone od 1 stycznia 2004 r.
UCHWAŁA NR XXVIII/277/2005
podatku od środków transportowych na terenie gminy Sośnicowice
UCHWAŁA Nr. XVIII / 277 / 2005 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie podatku od środków transportowych na terenie gminy Sośnicowice Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 i pkt.15, art.40 ust.1 , art.41 ust.1 , art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr.142, poz.1591 z późn. zmianami/ oraz art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2002 r. Nr.9 , poz.84 z późn. zmianami/ Rada Miejska u c h w a l a co następuje : § 1 1. Wysokość stawek podatku od środków transportowych wynosi rocznie : I/ od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej : a/ od 3,5 tony i poniżej 12 ton Wpływ na środowisko Rok produkcji Dopuszczalna masa całkowita w tonach Od 3,5 Do 5,5 włącznie Powyżej 5,5 do 9 włącznie Powyżej 9 i mniej niż 12 Stawka podatku w złotych Z katalizatorem lub certyfikatem ekologicznym wyprodukowane : -po 1994 r -w 1994 r. i wcześniej 285 300 480 500 800 880 Bez katalizatora lub certyfikatu ekologicznego wyprodukowane : -po 1994 r w 1994 r. i wcześniej 480 540 800 900 1000 1080 b/ równej lub wyższej niż12 ton Dopuszczalna masa całkowita 2 osie Nie mniej niż Mniej niż Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne Inny system zawieszenia osi Stawka podatku w złotych 12 13 340 480 13 14 340 480 14 15 392,64 553,15 15 553,15 1 251,81 3 osie 12 17 215 440 17 19 247,13 506,96 19 21 570 880 21 23 658,24 1 013,92 23 25 1 013,92 1 576,31 25 1 013,92 1 576,31 Str.2 4 osie i więcej 12 25 658,24 905 25 27 667,48 1041,63 27 29 1 041,63 1 653,68 29 31 1 653,68 2 452,80 31 1 653,68 2 452,80 II/ od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów (ciągnik siodłowy +naczepa , ciągnik balastowy + przyczepa) : a/ od 3,5 tony i poniżej 12 ton Dopuszczalna masa całkowita w tonach Wyprodukowane W 1994 r. i wcześniej Po 1994 r. Stawka podatku w złotych Od 3,5 do 7 włącznie 1100 1000 Powyżej 7 i poniżej 12 1400 1300 b/ równej lub wyższej niż 12 ton Dopuszczalna masa całkowita w tonach Zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne Inny system zawieszenia Nie mniej niż Mniej niż Stawka podatku w złotych 2 osie 12 18 240 435 18 25 265,61 480,40 25 31 560,08 919,23 31 1 412,33 1 936,29 3 osie 12 40 1 246,03 1 722,97 40 1 722,97 2 505,15 III/ od przyczep lub naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) : a/ wyprodukowanych w 1994 roku i wcześniej 280 zł b/ wyprodukowanych po 1994 roku 250 zł Str.3 IV/ od przyczep lub naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) Dopuszczalna masa całkowita w tonach Zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne Inny system zawieszenia Nie mniej niż Mniej niż Stawka podatku w złotych 1 oś 12 18 180 320 18 25 180 320 25 320 565 2 osie 12 28 210,18 310 28 33 615 855 33 38 855 1 300 38 1 155 1 710 3 osie 12 38 1 210 1 447 38 1 210 1 645 V/ od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia Wyprodukowanych Mniejszej niż 30 miejsc Równej lub większej niż 30 miejsc Stawka podatku w złotych W 1994 r. i wcześniej 1255 1770 Po 1994 r. 1000 1600 § 2 1 Podatek płatny jest na konto Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach nr. 81 84600008 2001 0000 0909 0001 w Banku Spółdzielczym w Sośnicowicach. 2 Za termin dokonania zapłaty uważa się : - dzień wpłaty w banku lub placówce pocztowej - dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika § 3 1. Uchyla się uchwałę Nr. XIII / 106 / 2004 z dnia 26 stycznia 2004 Rady Miejskiej w Sośnicowicach w sprawie podatku od środków transportowych na terenie gminy Sośnicowice. § 4 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 2. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 r. 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Sośnicowice.


Informację wytworzył(a): rada
Informację dodał(a): Hippe
Ostatnia modyfikacja: 2009-08-03 13:56:48


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech