14-12-2023r.
godzina 14:40
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142393 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały


 

Uchwały IV kadencji wprowadzone od 1 stycznia 2004 r.
UCHWAŁA NR XXVIII/273/2005
regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sośnicowice

Uchwała Nr XXVIII/273/05
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 13 grudnia 2005 r.

 

w sprawie:      regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli
                       zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę
                       Sośnicowice


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )
w związku z art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm. )

Rada Miejska w Sośnicowicach
po uzgodnieniu ze Związkami Zawodowymi
uchwala:

§ 1

Regulamin szczegółowych warunków przyznawania , wypłacania i wysokości stawek nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi oraz Dyrektorom placówek zatrudniających nauczycieli.
§ 3

Traci moc uchwała Nr XXV/244/05 z dnia 22 czerwca 2005 r.

§ 4

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


                                                                                                        
 
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/273/05
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 13 grudnia 2005 r.

 


REGULAMIN SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW
PRZYZNAWANIA, WYPŁACANIA I WYSOKOŚCI STAWEK NAUCZYCIELSKIEGO DODATKU MIESZKANIOWEGO

1. Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole lub placówce prowadzonej przez Gminę Sośnicowice posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.
2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w zależności od liczby osób w rodzinie  uprawnionego nauczyciela wynosi miesięcznie:
a) dla 1 osoby – 45,00 zł.,
b) dla 2 osób – 60,00 zł.,
c) dla 3 osób – 75,00 zł.,
d) dla 4 i więcej osób – 90,00 zł.
3. Do członków rodziny nauczyciela, o którym mowa w pkt. 2 zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: małżonka, dzieci i rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.
4. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny nauczyciel otrzymujący dodatek  jest obowiązany  niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, a dyrektor szkoły otrzymujący dodatek –Burmistrza.
5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:
a) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego,
b) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.
6. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje jeden dodatek, wypłacany przez wskazaną przez niego szkołę.


 Informację wytworzył(a): rada
Informację dodał(a): Hippe
Ostatnia modyfikacja: 2009-08-03 13:56:48


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech