14-12-2023r.
godzina 14:40
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142393 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały


 

Uchwały IV kadencji wprowadzone od 1 stycznia 2004 r.
UCHWAŁA NR XXVIII/272/2005
ustalenia regulaminu korzystania z hali sportowej przy Gimnazjum w Sośnicowicach

Uchwała Nr XXVIII/272/05

Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 13 grudnia  2005 r.


w sprawie:    ustalenia regulaminu korzystania z hali sportowej przy Gimnazjum
                     w Sośnicowicach


Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)


Rada Miejska w Sośnicowicach

uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się regulamin korzystania z hali sportowej przy Gimnazjum w Sośnicowicach stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3

Uchyla się uchwałę Nr XXVI/257/05 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 4.10.2005r.
§ 4

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i
 wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia

 

                                                                       
                                                                              

 

 

 

 

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/272/05
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 13 grudnia 2005 r.
REGULAMIN KORZYSTANIA Z HALI SPORTOWEJ
w Gimnazjum w Sośnicowicach

Hala Sportowa przeznaczona jest dla prowadzenia:
1.  nieodpłatnych zajęć:
 lekcyjnych i SKS dla uczniów Gimnazjum i Szkół Podstawowych z terenu Gminy Sośnicowice.
 zawodów sportowych dla uczniów szkół podstawowych z tereny gminy Sośnicowice,
 sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Sośnicowice, prowadzonych w ramach grup zorganizowanych ( 1 raz w tygodniu po 2 godziny).
2.  odpłatnych zajęć:
 dla klubów sportowych działających na terenie gminy Sośnicowice,
 dla osób indywidualnych, instytucji czy zakładów pracy,

W celu prawidłowego realizowania priorytetów wynajmu hali oraz uniknięcia nieporozumień kluby sportowe działające na terenie gminy Sośnicowice oraz jednostki organizacyjne gminy Sośnicowice, pragnące dokonać wynajmu hali sportowej powinny złożyć swoje podania wraz z wykazem wszystkich terminów najpóźniej do 30 września każdego roku u dyrektora Gimnazjum. Po tym okresie podania o wynajem hali będą rozpatrywane w miarę  posiadania wolnych terminów.

I. Zasady wynajmu

1.Wynajmu hali sportowej dokonuje się na podstawie podania, skierowanego do dyrektora Gimnazjum w Sośnicowicach.

2.Hala sportowa” jest integralną częścią Gimnazjum w Sośnicowicach, dlatego osobą upoważnioną - przez Burmistrza Miasta i Gminy  - do podpisywania umów wynajmu hali, jest dyrektor Gimnazjum w Sośnicowicach.

3. Osoba indywidualna wynajmująca pomieszczenie sportowe powinna w podaniu wyszczególnić:
 imię i nazwisko osoby wynajmującej
 aktualny adres zamieszkania
 numer dowodu osobistego
 numer telefonu kontaktowego
 szczegółowy termin wynajmu od (dzień, miesiąc, rok) do (dzień, miesiąc, rok)
 należy podać konkretny dzień lub dni tygodnia w których odbywać się będą zajęcia oraz godziny tych zajęć

4. Zorganizowane grupy wybierają spośród siebie kierownika grupy, który reprezentuje grupę przed dyrektorem szkoły i personalnie ponosi odpowiedzialność za zachowanie grupy zgodnie z regulaminem.

5.Kluby, instytucje czy zakłady pracy w podaniu powinni szczegółowo zaznaczyć:
 imię i nazwisko osoby podpisującej umowę
 pełną nazwę wynajmującego
 adres klubu, instytucji czy zakładu pracy
 szczegółowy termin wynajmu od (dzień, miesiąc, rok)  do (dzień, miesiąc, rok)
 należy podać konkretny dzień lub dni tygodnia w których odbywać się będą zajęcia oraz godziny tych zajęć
 należy wyznaczyć osobę odpowiedzialną za grupę korzystającą z hali wraz z numerem telefonu kontaktowego.

6.Osoby wynajmujące (przedstawiciele) podpisują z dyrektorem szkoły umowę najmu określającą terminy zajęć, pomieszczenia przewidziane do zajęć oraz inne zasady korzystania z hali. Ustalenia te egzekwowane są podczas zajęć przez dozorcę szkolnego, pełniącego służbę w tym czasie.

7. Za bezpieczeństwo uczestników zajęć odpowiedzialność prawną ponosi osoba organizująca zajęcia (nauczyciel, opiekun, kierownik grupy). Obowiązkiem tej osoby jest każdorazowe sprawdzenie przed zajęciami pomieszczeń hali pod względem bezpieczeństwa. Wszelkie uwagi powinny być natychmiast zgłoszone pracownikom szkoły. Szkoła nie odpowiada za urazy fizyczne uczestników wynikłe podczas gry lub wykonywanych ćwiczeń.

8.Za zniszczenia wynikłe podczas zajęć odpowiada i koszty napraw ponosi osoba odpowiedzialna (kierownik grupy), z którą podpisano umowę.

9. W ramach porozumienia wynajmujący otrzymują do własnej dyspozycji zamykaną szatnię z toaletą. Obowiązkiem uczestników jest odpowiednie zabezpieczenie pozostawianych rzeczy osobistych. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe w tym zakresie.

10.W obiektach szkolnych nie wolno spożywać alkoholu, palić papierosów, zażywać narkotyków. Osoby będące w stanie wskazującym na spożycie alkoholu nie będą wpuszczane do obiektu szkolnego.

11.Pozostałe uregulowania dotyczące korzystania z pomieszczeń hali sportowej zawarte są w szczegółowym regulaminie Hali Sportowej.

12.W zakresie spraw nie unormowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje dyrektor Gimnazjum w Sośnicowicach

13.Wszystkie oryginały umów wynajmu hali sportowej zostają złożone w dokumentacji  Gimnazjum.
 
  4.Wpłaty za wynajem hali należy dokonywać na konto dochodów własnych Gimnazjum
Nr konta: 87 84600008 2001 0002 7863 0001

II. ZASADY ODPŁATNOŚCI

Duża hala gimnastyczna:
1. wynajem całej hali na 1 godzinę zegarową –  50,- zł brutto,
2. każda następna godzina liczona jest po 30,- zł brutto,
3. dla Klubów Sportowych z terenu Gminy Sośnicowice zniżka 50% - nie więcej niż 2 razy w tygodniu po 2 godziny zegarowe.

Mała sala gimnastyczna:
1. wynajem na jedną godzinę zegarową –  20,- zł brutto.
 
Siłownia:
1) wynajem na jedną godzinę zegarową – 5,- zł brutto od osoby.Informację wytworzył(a): rada
Informację dodał(a): Hippe
Ostatnia modyfikacja: 2009-08-03 13:56:48


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech