14-12-2023r.
godzina 14:40
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142393 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały


 

Uchwały IV kadencji wprowadzone od 1 stycznia 2004 r.
UCHWAŁA NR XXVIII/271/2005
uchwalenia programu zdrowotnego pod nazwą

Uchwała Nr XXVIII/271/05
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 13 grudnia 2005 r.


w sprawie:      uchwalenia programu zdrowotnego pod nazwą „Program
                        profilaktyczno – edukacyjny  w placówkach   oświatowych
                       na 2006r.” prowadzonych przez Gminę Sośnicowice

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 55 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1991r. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.)

Rada Miejska w Sośnicowicach
uchwala:

§ 1
Program zdrowotny o charakterze  profilaktyczno - edukacyjnym  w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sośnicowice stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
Udzielić Miejsko Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Sośnicowicach dotacji rocznej w wysokości 10.000,- zł na realizację w/w programu.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej i w BIP.


                                                                                                        
 Umowa dotacji

Podstawa prawna: art. 55 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1991r. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.)

zawarta w dniu ……. Pomiędzy Gminą Sośnicowice reprezentowana przez:

Czesława Jakubka  - Burmistrza
zwanym dalej „Dotującym”

a Miejsko Gminnym Ośrodkiem Zdrowia w Sośnicowicach , ul.  Gliwicka 28, zarejestrowanym w Krajowym Sadzie Rejonowym w ………. Pod Nr. Rej. ……. Oraz w Rejestrze Wojewody pod Nr rej. …….., regon …………, NIP …………..
reprezentowanym przez

Monikę Morawiec – Dyrektora
zwanym dalej „Dotowanym”

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest realizacja programu zdrowotnego pod nazwą „Program profilaktyczno - edukacyjny  w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sośnicowice.
2. Program  stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.
§ 2
1. Na realizację programu określonego w § 1 „Dotujący”  przyznaje środki w wysokości ……. Zł.

2. Całkowity koszt realizacji programu wynosi …. Przy czym dotacja stanowi … % w/w kwoty, a pozostałą część stanowią środki własne oraz pozyskane przez „Dotowanego”.
3. Środki na realizację programu zabezpieczone są w budżecie Gminy Sośnicowice na 2006r. Dział 851 rozdział 85149 § 2560.
§ 3

1. Dotacja zostanie przekazana przelewem na rachunek bankowy ……….
2. Dotacja przekazana zostanie:
 do dnia ………… w kwocie ……….. zł.

§ 4
1. „Dotujący” sprawuje bieżącą kontrolę wydatkowania dotacji przez „Dotowanego”. Kontrolę merytoryczną i formalną sprawować będzie ……….., natomiast kontrolę finansową Skarbnik Gminy.
2. „Dotowany” ma obowiązek zapewnić kontrolującemu wgląd w realizację programu, na który udzielono dotacji, w trakcie realizacji i po jej zakończeniu.

 


§ 5
Rozliczenie dotacji musi być rzetelnie udokumentowane na podstawie zestawienia poniesionych wydatków, wynikających z prawidłowo prowadzonej dokumentacji księgowej oraz podpisane przez osoby reprezentujące strony umowy.

§ 6
1. Termin rozliczenia całości przekazanych środków ustala się na dzień 15 stycznia 2007r.
2. Dotacja nie wykorzystana podlega zwrotowi w terminie 7 dni od dnia zakończenia realizacji programu.
3. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi wraz z odsetkami.

§ 7
Obsługę księgową w zakresie dotowanego programu prowadzić będzie Miejsko Gminny Ośrodek Zdrowia w Sośnicowicach.

§ 8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

 

Dotujący                                                                                                   DotowanyInformację wytworzył(a): rada
Informację dodał(a): Hippe
Ostatnia modyfikacja: 2009-08-03 13:56:48


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech