14-12-2023r.
godzina 14:40
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Aktualności
Podstawowe dane
Wybory 2005
Wybory 2006
Wybory 2007
Władze
Burmistrz Miasta
Przewodniczący Rady
Rada
Urząd Miejski
Prawo lokalne
Statut
Uchwały
Zarządzenia Burmistrza
Protokoły
Podatki i opłaty
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Strategia rozwoju
Zagospodarowanie
Ochrona Środowiska
Gospodarka komunalna
Schemat organizacyjny
Ogłoszenia
Wykaz rejestrów publicznych
Kontrole
Jednostki
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Finanse
Budżet
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Nieruchomości
Obsługa interesanta
Inwestycje i Gospodarka Komunalna
Zagospodarowanie Przestrzenne i Ochrona Środowiska
Działalność gospodarcza
Dodatki Mieszkaniowe - podstawa prawna, wniosek, oświadczenie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
ZPORR
Zespół Ekonomiki Oświaty Zdrowia i Kultury
Drogi
Skrzynka Podawcza
Oświadczenia majątkowe
Urząd Miejski 2007
Urząd Miejski 2006
Urząd Miejski 2003..2005
Radni 2007
Radni 2006
Radni 2003..2005
Szkoły 2007
Szkoły 2006
Szkoły 2003.2005
Przedszkola 2007
Przedszkola 2006
Przedszkola 2003.2005
Pozostałe 2007
Pozostałe 2006
Pozostałe 2003..2005
Redakcja
Redaktorzy
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 142393 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Uchwały


 

Uchwały IV kadencji wprowadzone od 1 stycznia 2004 r.
UCHWAŁA NR XXVII/262/2005
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

UCHWAŁA Nr  XXVII/262/2005
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia  14.11.2005r.


w sprawie:  zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe  
                     odprowadzanie ścieków


Na podstawie art.18, ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142,  poz. 1591, z późn. zm./ oraz art. 24 ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz. U. z 2001r. Nr 72, poz.747 z późn. zm./

Rada Miejska
zatwierdza:
§ 1
Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, które określa załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
§ 2
Taryfy określone w pkt. 1 mają zastosowanie do dostaw wody i odprowadzania ścieków dokonanych w okresie od dnia  01.01.2006 roku do dnia 31.12.2006 roku..
§ 3
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Sośnicowic.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązywać będzie od 01.01.2006 roku oraz podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń, w BIP i prasie lokalnej „Miasteczko”.


ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
UL. POWSTAŃCÓW 6
44-153 SOŚNICOWICE

 

 


TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ
I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdzone uchwałą Rady Miejskiej w Sośnicowicach
Nr XXVII/262/2005 z dnia  14.11.2005 roku


SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OGÓLNE...................................................................................2
2. RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI..........................................................2
3. TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW USŁUG..........................................................3
4. RODZAJE I WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT..................................................3
   4.1.Wysokość cen za dostarczoną wodę.............................................................3
   4.2.Wysokość cen za odprowadzone ścieki.........................................................3
5.  WARUNKI ROZLICZEŃ  Z UWZGLĘDNIENIEM WYPOSAŻENIA NIERUCHOMOŚCI   
     W PRZYRZĄDY I URZĄDZENIA POMIAROWE.....................................................3
6.  WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK..........................................................4
   6.1.Zakres świadczonych usług.........................................................................4
   6.2.Standarty jakościowe odbiorców usług.........................................................5

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz określa warunki ich stosowania obowiązujące na terenie Gminy Sośnicowice na okres od dnia 01.01.2006 roku do dnia 31.12.2006 roku.

Podstawa prawna opracowania taryfy:
 Ustawa z dnia 07.06.2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków / Dz.U. Nr 72 poz.747 z późn. zm./ zwana dalej ustawą,
 Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 12.03.2002 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków /Dz. U. Nr 26 poz.257 z późn. zm. /  zwane dalej rozporządzeniem.

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków świadczonych przez Zakład Gospodarki  Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach z wyłączeniem usług świadczonych przy użyciu wozów asenizacyjnych.


2. RODZAJE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach realizuje działania w zakresie wodociągów i kanalizacji oraz gospodarki mieszkaniowej.
Przedmiot działalności zakładu w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków stanowi:
1) w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę : ujmowanie i dostarczanie wody usługobiorcy, z którym zawarto umowę, za pomocą urządzeń wodociągowych,
2) w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków: oczyszczania i odprowadzania ścieków dostarczonych przez usługobiorców, z którymi zawarto umowę, za pomocą urządzeń kanalizacyjnych.

 

 


3. TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW USŁUG

Taryfowa grupa odbiorców usług obejmuje odbiorców, wyodrębnionych na podstawie charakterystyki zużycia wody lub odprowadzania ścieków, warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, a także na podstawie sposobu rozliczeń za świadczone usługi.
Uwzględniając sposób korzystania z urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wyodrębniono jedną taryfową grupę odbiorców usług.
Obejmuje ona zarówno odbiorców jakimi są gospodarstwa domowe jak i wszystkich pozostałych odbiorców.


4. RODZAJE I WYSOKOŚCI CENY I STAWEK OPŁAT

W rozliczeniach z odbiorcami usług w związku z zakwalifikowaniem ich do jednej taryfowej grupy odbiorców, obowiązują jednakowe ceny i zasady ich stosowania.

 W rozliczeniach za dostarczaną wodę:
 cena wyrażona w zł za 1 m³ dostarczonej wody.
 W rozliczeniach za odebrane ścieki:
cena -wyrażona w zł za 1m³ odebranych ścieków.

Do cen netto zgodnie z § 1 pkt 9 do 12 rozporządzenia dolicza podatek od towarów i usług (VAT) w obowiązującej wysokości wprowadzony odrębnymi przepisami.

4.1 Wysokość cen za dostarczoną wodę:
      2,24zł + 7% Vat = 2,40zł za 1m³

4.2 Wysokość cen za odprowadzone ścieki:
      4,15zł+ 7% Vat = 4,44zł za 1m³


5. WARUNKI ROZLICZEŃ Z UWZGLĘDNIENIEM WYPOSAŻENIA NIERUCHOMOŚCI  W  PRZYRZĄDY I URZĄDZENIA POMIAROWE

Rozliczenie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzenia wymienione w pkt.1
O ile umowa zawarta z usługobiorcą nie stanowi inaczej łączna opłata za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierane jest za każdy miesiąc, w którym obowiązywała umowa, czyli były świadczone usługi.
Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach i w terminach określonych w umowie.
Ilość dostarczonej do nieruchomości wody ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego.
Także na podstawie wskazań wodomierza głównego ustala się jako ilość równą dostarczonej wody,  ilość odebranych ścieków z nieruchomości. Ilość ścieków w budynkach wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala się na podstawie wskazań tych urządzeń.
W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie wówczas, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy (art.27 ust 6 ustawy).
W przypadku braku wodomierza głównego, nie dłużej niż do terminu określonego ustawą ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, określone odrębnym przepisem prawa, a ilość ścieków w takim przypadku jako równą ilości wody wynikającej z norm.
W przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 6 m-cy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe, z uwagi na brak poboru lub zmniejszony pobór wody w tym okresie – na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczyn średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza. Tak ustalona ilość stanowi równocześnie o ilości dostarczonych ścieków w budynku nie wyposażonym w urządzenia pomiarowe.


6. WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OPŁAT

6.1. Zakres świadczonych usług.

Zakład prowadzi działalność zgodnie z ustawą i rozporządzeniem oraz z „Regulaminem zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków”.
Zakład zapewnia zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości w sposób ciągły i niezawodny. Zaopatrzyć w wodę budynki dla celów spożycia i socjalno-bytowych. Zbiorowe odprowadzanie ścieków odbywa się z budynków mieszkalnych  i socjalno- bytowych.

6.2. Standardy jakościowe odbiorców usług.

Określone w taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów wynikających z obowiązujących przepisów prawnych, oraz standardów wyszczególnionych w „Regulaminie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków”.
Zakład dostarcza wodę i  odprowadza ścieki na podstawie umowy zawartej na piśmie z odbiorcą usług.
Zakład realizuje wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 

 

 

 Informację wytworzył(a): rada
Informację dodał(a): Hippe
Ostatnia modyfikacja: 2009-08-03 13:56:48


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech